Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logotop of the building storeЛоготоп будівельного магазину

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6.  freelancer isn't working in the service any longer
 7. 430    2  1
  2 days800 UAH

  After reading your project and know how to do it, ready to offer your services. My name is Anton, I am 29 years old. I have been working in design for more than two years. I work in Illustrator, Photoshop, and Indesign.
  Прочитавши ваш проект та знаю як його зробити, 
готовий запропонувати свої послуги. 

Мене звуть Антон, мені 29 років. 
Я займаюся дизайном більше двох років. 
Працюю у програмах: Illustrator, Photoshop, Indesign.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 338    1  0
  6 days2500 UAH

  Good day !I will be happy to cooperate with you!I have experience working with Creo - agency.I will develop 2-3 options of the logo, submit a ready presentation with fonts, colors, patterns and display of the logo on the products.I have all your wishes!)I work in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva, Pixilart.Turn on!Portfolio
  Behance
  Freelancehunt🌸
  Добрий день! Буду рада з Вами співпрацювати! Маю досвід роботи від Creo - agency. Розроблю 2-3 варіанти логотипу, подам готову презентацію із шрифтами, кольорами, паттерном і показом логотипу на продукції. Врахую всі ваші побажання!) Працюю в програмах : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva, Pixilart. Звертайтеся! 🌸
  Портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 10. 1509    72  1   1
  3 days1000 UAH

  Good day !
  I will be happy to create a logo for you.
  I will suggest a few options.
  I will work to complete approval.
  Добрий день!
  Буду рада розробити лого для Вас.
  Запропоную декілька варіантів.
  Допрацюю до повного затвердження.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2763    57  0
  1 day1000 UAH

  Congratulations to Ukraine! I am an artist/designer. I respect all the minds and desires. I have a logo for 4 years.
  Ready to perform the creative logo right now according to tz, quality and quickly.
  I offer 3-4 design options, all used fonts, palette and everything you need.
  Time of execution 3-4 hours. I will be happy to collaborate, please.
  Слава Україні ! Я художник/дизайнер. 
Дотримуюся усіх умов та побажань. 
Створюю лого 4роки.
  
Готова виконати ПРЯМО ЗАРАЗ креативний логотип згідно тз, якісно та швидко.
  Надам 3-4 варіанти дизайну , усі використані шрифти, палітру та усе що вам знадобиться.
  Час виконання 3-4год . Буду рада співпраці, звертайтеся.

 13. 2045    69  0   1
  3 days740 UAH

  Good day ! Ready to start work!
  - I recommend from 5 or more options + your directions
  We will try to complete the task faster than the time specified.
  - I will demonstrate to each of the options high-quality clothes on different materials (metal, paper, wood, fabric..)
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день! Готовий приступити до роботи!
  - Запропоную від 5 і більше варіантів + Ваші правки
  - Намагатимуся виконати завдання швидше за вказаний термін
  - Продемонструю до кожного з варіантів якісні превю на різних матеріалах (метал, папір, дерево, тканина..)
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 8471
   60  0
  Work samples:

  5 days4000 UAH

  Please see examples of my work in my profile.
  Minimum 3 options to choose + the preferred
  I work quickly, not to harm quality.

  Examples of my work:
  --> Behance
  --> Freelancehunt
  Здравствуйте посмотрите пожалуйста примеры моих работ у меня в профиле
  Делаю минимум 3 варианта на выбор + доработка понравившегося
  Работаю быстро, не в ущерб качеству.

  Примеры моих работ:
  --> Behance
  --> Freelancehunt

 17. 396  
  2 days1500 UAH

  I am engaged in the creation of logos and idents!I am ready today to start the task.I will give you three options of the logos,and also a mocap to them(forming on wood, metal, rubber, etc.)Practs can be made before the approval of the project.
  Добрый день.Я Занимаюсь созданием логотипов и айдентики!Готов сегодня приступить к выполнению задания.Предоставлю Вам три варианта лого,а также мокап к ним(оформление на дереве,металле,бумаге и т.д)Правки можно вносить до утверждения проекта.Обращайтесь, буду рад Вам помочь!

 18. 469  
  2 days850 UAH

  Good day ! Interested in your project, ready to take on immediately.
  Доброго дня! Зацікавив Ваш проект, готова взятися за виконання одразу.

 19. 370  
  2 days200 UAH

  Congratulations to Michael!
  Ready to perform your order professionally.
  I will be glad to work with you!
  I get to order immediately! After two hours you will receive all the outcome files in the formats: pdf, jpg, png, eps, ai.
  If you give me a chance to fulfill the order, you will be 100% excited about working with me.
  We are waiting for feedback!
  Congratulations to Ivan!
  Вітаю Михайло!
  Готовий професійно виконати Ваше замовлення.
  Буду радий з Вами співпрацювати!
  До замовлення приступлю відразу! Через дві доби отримаєте всі вихідні файли у форматах: pdf, jpg, png, eps, ai.
  Якщо дасте мені шанс виконати замовлення, то 100% будете в захваті від роботи зі мною.
  Чекаю зворотнього зв'язку!
  З повагою Іван!

 20. 650    5  0
  7 days3500 UAH

  Good day .
  I will make you a logo.
  I offer three options, with the selection of the choice.
  - I will also give a presentation of how the logo will look on the wearers (visit card, shirt, etc.)
  - All files in vector for web and print.
  - Correction to your full approval of the project.
  Operativity and feedback guarantee.
  Portfolio Freelancehunt
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня.
  Розроблю вам логотип.
  - Надам 3 варіанти, з доопрацюванням обраного.
  - Також надам презентацію як виглядатиме логотип на носіях (візитка, футболка тощо)
  - Усі файли у векторі для web та друку.
  - Виправлення до повного затвердження вами проєкт.
  - Оперативність та зворотний зв'язок гарантую.
  Портфоліо Freelancehunt
  Буду радий співпраці!

 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 329  
  3 days300 UAH

  ready to take for your order, as I am now filling my portfolio, expensive I will not take, please contact us
  готовий взятися за виконання вашого замовлення, так як зараз наповнюю портфоліо, дорого не візьму, звертайтесь

 26. 1920    45  0
  8 days3000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 27. proposal concealed by freelancer
 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. 451    4  0
  4 days800 UAH

  Good day !

  I will develop 3 logos, one we select and work out.

  After completion of the work you will receive:
  1 . Presentation with visualization on the wear.
  The 2nd Different options of the logo: vertical, horizontal, icon, inverter, on the window background.
  3 . Archive with files in the formats: AI, PDF, PNG, JPG.

  You can view my work at: Freelancehunt
  Behance

  I will be happy to cooperate.
  Добрий день!

  Розроблю 3 концепти логотипу, один обираємо і допрацьовуємо.

  Після завершення роботи Ви отримаєте:
  1. Презентацію із візуалізацією на носіях.
  2. Різні варіанти логотипу: вертикальний, горизонтальний, іконка, інверсія, на прозорому фоні.
  3. Архів із файлами у форматах: AI, PDF, PNG, JPG.

  Мої роботи можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance

  Буду рада співробітництву.

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 9338    91  1   4
  5 days3500 UAH

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in a personal letter,
  I will do it properly, taking into account all your wishes.
  I work until the full approval of the project.
  • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрый день.
  Готова обсудить нюансы в личной переписке,
  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.
  Работаю до полного утверждения проекта!
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Портфолио Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 33. 821
   4  0

  2 days3700 UAH

  Good Morning Michael.

  I will develop a few options with the subsequent finishing of the outcome.
  More accurate price and deadline after the discussion.

  Example of a similar topic: https://content.freelancehunt.com/cdn-cgi/image/format=auto,width=800,dpr=1/snippet/5e83e/4d766/1613754/CASTOR_HELPER_1000x750.jpg

  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня, Михайло.

  Розроблю декілька варіантів з подальшою фіналізациією обранного.
  Більш точна ціна та термін виконання після обговореня.

  Приклад подібної теми: https://content.freelancehunt.com/cdn-cgi/image/format=auto,width=800,dpr=1/snippet/5e83e/4d766/1613754/CASTOR_HELPER_1000x750.jpg

  Портфоліо: Freelancehunt

 34. 512    6  1
  4 days1500 UAH

  Welcome to! Interested in your project. I will develop a stylish and modern design for you, taking into account all the desires. I offer 2-3 options, with the processing of the chosen one. All stages of work are agreed with the client. Workers are welcome. Let’s write, let’s discuss details. Portfolio Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив ваш проєкт. Розроблю для Вас стильний та сучасний дизайн з урахуванням усіх побажань. Надам 2-3 варіанти, з доопрацюванням обраного. Усі етапи роботи узгоджую із замовником. Правки у роботі вітаються. Пишіть, обговоримо деталі. Портфоліо Freelancehunt

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 501    5  0
  3 days600 UAH

  Hello, I was very interested in your project!Ready to take it right now. 🙂 🙂
  I am a SMM specialist and graphic designer.💻I work in graphic editors such as Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc.
  And it will also be conducted the analysis of the CA and the development of the UTP.🎨I will be happy to work with you (good day)
  My portfolio is Behance📈☀
  Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект! Готова взяться прямо сейчас)👩🏽💻
  Я SMM специалист и графический дизайнер. Работаю в таких графических редакторах как Canva, Adobe photoshop, Adobe Illustrator, и тд.🎨
  И так же будет проведён анализ ЦА и разработка УТП. 📈
  Буду рада сотрудничеству с вами) Хорошего дня☀️
  Мое портфолио Behance

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 741    9  0
  2 days1000 UAH

  Good day . I would like to take your order. I have a free logo on your topic. The price will be lower.

  I work in InDesign, Photoshop and Illustrator.
  I develop polygraphic products, logos, infographics, presentations, banners for social networks.

  Please see my portfolio: Behance
  Добрий день. Хотіла б взятися за ваше замовлення. У мене є вільне лого на вашу тему. Ціна відповідно буде нижча.

  Працюю в InDesign, Photoshop та в illustrator (векторна графіка).
  Розробляю поліграфічну продукцію, логотипи, інфографіку, презентації, банери для соціальних мереж.

  Будь ласка, подивіться моє портфоліо: Behance

 39. 3176    12  0
  3 days2600 UAH

  Welcome to.
  ready to discuss the project.

  The party is agreed.

  - Experience
  - Quality
  - Operativity
  вітаю.
  готовий обговорити проект.

  ВАРТІСТЬ ДОГОВІРНА.

  - досвід
  - якість
  - оперативність

 40. proposal concealed by freelancer
 41. 2333    80  0   1
  5 days3500 UAH

  ✌Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 42. proposal concealed by freelancer
 43. proposal concealed by freelancer
 44. 761    12  0
  3 days1400 UAH

  Welcome to
  The price is 1400 UAH.
  Term of execution up to 3 days
  I have a few options, I have a choice.
  Logotype in Adobe Illustrator (Vector)
  The final result will be in the forms:
  Ai, svg, eps, jpg, png
  The portfolio:
  Behance
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю
  Вартість 1400 грн.
  Термін виконання до 3 днів
  Розробляю декілька варіантів, обраний доробляю.
  Логотип роблю у програмі Adobe illustrator (вектор)
  Кінцевий результат буде у форматах :
  Ai, svg, eps, jpg, png
  Портфоліо :
  Behance
  Буду радий співпраці.

 45. 412    3  0
  2 days800 UAH

  Good day, ready to begin the task immediately after the discussion.I'll make 3 options of the logo and lead to the ideal you'll choose.
  Free routes
  Showing everything on the mozzar.
  Send in the required formats.
  Always in connection
  Portfolio in Profile

  I will be happy to work with you!🌸
  Добрий день, готова приступити до виконання завдання одразу після обговорення.

  Зроблю 3 варіанти логотипу і доведу до ідеалу, який оберете
  Безкоштовні правки
  Презентую все на мокапах
  Відправлю в необхідних форматах
  Завжди на зв’язку
  Портфоліо в профілі

  Буду рада попрацювати з вами!🌸

 46. 225  
  4 days1500 UAH

  Ready to fulfill your order!
  I will develop 3 options of the logo, a presentation with fonts, colors, pattern and a logo display on the products.
  I will be happy to collaborate :)
  Готова виконати ваше замовлення!
  Розроблю 3 варіанти логотипу, презентація із шрифтами, кольорами, паттерном і показом логотипу на продукції.
  Буду рада співпраці :)

 47. 555    3  0
  2 days1400 UAH

  Good Morning, Michael!
  I will create a professional logo for you.
  I offer three options, with the selection of the choice.
  I will also give you a presentation of how the logo will look on the wearer.
  I will provide all the files in the vector for web and printing.
  - Quality speed and fast feedback guarantee.
  My portfolio:
  Dribbble
  or
  Behance
  I will be happy to cooperate!
  Добрий день, Михайло!
  Розроблю для вас професійний логотип.
  - Надам 3 варіанти, з доопрацюванням обраного.
  - Також надам презентацію, як виглядатиме логотип на носії
  - Надам усі файли у векторі для web та друку.
  - Якість оперативність та швидкий зворотний зв'язок гарантую.
  Моє портфоліо:
  Dribbble
  або
  Behance
  Буду радий співпраці!

 48. proposal concealed by freelancer
 49. 4075    114  0   3
  2 days1000 UAH

  Good day . 3 options for logos + pre-working.
  I propose timely and efficient performance. Always in contact and quickly account for all the wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Добрий день. 3 варіанти лого на вибір + доопрацювання.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 50. 409    2  0
  1 day200 UAH

  Good day !I am very interested in your project, I will be able to perform your order quickly and quality.🙌Price 200 UAH and feedback in my profile.All details will be discussed during communication.I’m not going to finish my work until you like it.
  Thank you for your attention, with the respect of Galina!☺❤
  Доброго дня ! 🙌
  Дуже зацікавив ваш проект , зможу виконати замовлення швидко та якісно . Ціна 200 грн і відгук в мій профіль .Усі деталі обговоримо під час спілкування . Не закінчу роботу поки вам все не сподобається ☺️
  Дякую за увагу , з повагою Галина !❤️

 51. 489    12  1   2
  5 days3900 UAH

  Good day . Ready to discuss your task
  A great experience. to turn.
  Доброго дня. Готовий обговорити ваше завдання
  Великий досвід. Звертайтеся.

 52. 1000
   17  0

  4 days1000 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

 53. 507
   2  0
  Work samples:

  3 days2500 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  I will be happy to collaborate, please.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Буду рада співпраці, звертайтесь.

 54. 2267    83  0
  3 days2000 UAH

  Welcome to
  Customers ordered me such a logo on the topic.
  Portfolio: Freelancehunt
  Turn to
  Вітаю
  Замовники у мене замовляли такі лого на буд тему
  Портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтесь

 55.  freelancer isn't working in the service any longer
 56. proposal concealed by freelancer
 57. 982
   7  0

  2 days1200 UAH

  Welcome to! I would like to take on the development of the logo and name - open to any directions and desires. I have great experience in the development of logotypes, identics and neyming. I’ll make a few options for the logo. I work to complete approval. I have files in different formats. I will be happy to cooperate!
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітання! Охоче візьмуся за розробку логотипу та назви - відкритий до будь-яких правок і побажань. Маю великий досвід у розробці логтипів, айдентики та неймінгу. Зроблю кілька варіантів логотипу. Працюю до повного затвердження. Підготую файли в різних форматах. Буду радий співпраці!
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 58. 588
   3  0

  2 days750 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your order. I propose a few different concepts. I will do an unlimited number of straight until you are fully satisfied with the result.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю! Готова виконати ваше замовлення. Пропоную декілька різних концепцій. Роблю безлімітну кількість правок, доки ви будете повністю задоволені результатом.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 59. 732    5  0
  5 days2000 UAH

  Dear Michael!
  Design your logo. I will start your project right now.
  ● Create 3 to 5 different logo concepts + results
  I count all your wishes, I work quickly, always in contact.
  ● Great experience in graphic design + I have a higher design education.
  Portfolio ---> Freelancehunt
  Behance
  Шановний Михайло!
  ● Виконаю дизайн Вашого логотипу . Відразу ж почну Ваш проєкт.
  ● Створюю 3 - 5 різних концепцій логотипу + доробки
  ● Врахую всі Ваші побажання, працюю швидко, завжди на зв'язку.
  ● Великий досвід у графічному дизайні + маю вищу освіту дизайнера.
  Портфоліо ---> Freelancehunt
  Behance

 60. proposal concealed by freelancer
 61. 1544
   90  0

  3 days1500 UAH

  Good day .
  I will make a good and stylish logo.

  1 . I count all your wishes.
  The 2nd I suggest 3 options of the concept to choose + free drawback or drawing routes if it is necessary.
  3 . Together with the approved logo, you will receive:
  -logotype in all the necessary formats (for printing, for web, for vector)
  -e.g. the logo on the ports (visit card, cup, site, etc.)
  -Color layout (as well for print and web)
  _________________________________________________
  I work on the result.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Доброго дня.
  Зроблю якісний та стильний логотип.

  1. Врахую усі Ваші побажання.
  2. Запропоную 3 варіанти концепту на вибір + безкоштовна доробка або внесення правок, якщо це буде необхідно.
  3. Разом з затвердженим логотипом Ви отримуєте:
  -логотип у всіх необхідних форматах (для друку, для веб, вектор)
  -приклад логотипу на носіях (візитка, чашка, сайт і тд.)
  -кольорову розкладку (також для друку і для веб)
  _____________________________
  Працюю на результат.
  Приклади моїх робіт: Freelancehunt

 62. proposal concealed by freelancer
 63. 593    8  0
  3 days1000 UAH

  Good day . Ready to start work.
  I will make a few options.
  Accurate and stylish. Passport of the logo.
  Portfolio in profile: Freelancehunt
  Добрий день. Готова приступити до роботи.
  Зроблю декілька варіантів.
  Акуратно і стильно. Плюс паспорт логотипу.
  Портфоліо у профілі: Freelancehunt

 64. 428    1  0
  3 days1500 UAH

  Hello, I will be happy to collaborate.
  The portfolio can be viewed on my page.
  Freelancehunt
  Здравствуйте, буду рада сотрудничеству.
  Портфолио можно посмотреть на моей странице.
  Freelancehunt

 65. proposal concealed by freelancer
 66. 608    14  0   1
  2 days3000 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7

 67. 1580    30  0
  2 days1500 UAH

  Good Morning Michael. Interested in your project, so ready to begin its implementation immediately after discussing the details.

  My portfolio is: Freelancehunt

  I work with Adobe Illustrator and I have vector graphics. He worked on creating a logo for various spheres, including. in the area of construction. I would like to discuss all the details and tell you about the process of working in private messages.

  I will be very pleased to cooperate!
  Доброго дня, Михайло. Зацікавив Ваш проект, тож готовий приступити до його виконання одразу після обговорення деталей.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

  Працюю в Adobe Illustrator, вільно володію векторною графікою. Працював над створенням лого для різних сфер, у т.ч. у сфері будівництва. Хотів би обговорити усі деталі та розповісти про процес роботи у приватних повідомленнях.

  Буду дуже радий співпраці!

 68. 3343
   34  0
  Work samples:

  4 days3000 UAH

  Good day !Ready to discuss details and start the work right now.I create a unique logo that you remember.The portfolio:
  Freelancehunt Google Drive Behance
  Доброго дня! Готова обговорити деталі та розпочати роботу прямо зараз. Створю унікальний логотип, який запам'ятають.
  ▪️ Портфоліо:
  Freelancehunt Google Drive Behance

 69. proposal concealed by freelancer
 70. proposal concealed by freelancer
 71. 6073    204  1   6
  5 days999 UAH

  Good day !
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Гарного дня!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 72. 301  
  2 days600 UAH

  Good Morning Michael!
  I was interested in your order) I would be happy to work on it. Experience in graphic design over a year, experience in creating logos is also small)
  My portfolio is Freelancehunt
  I'm looking forward to discussing the details in personal messages!)
  Добрий день, Михайле!
  Зацікавило ваше замовлення) З радістю попрацювала б над ним. Досвід у графічному дизайні більше року, досвід у створенні логотипів теж немаленький)
  Моє портфоліо - Freelancehunt
  Чекаю на обговорення деталей в особистих повідомленнях!)

 73. proposal concealed by freelancer
 74. 2948    233  0   5
  2 days2000 UAH

  Good day . I will make a good logo. 5 variants, select 1 and work out it. to turn.
  Доброго дня. Зроблю якісно логотип. 5 ваерсій, виберете 1 і її допрацюємо. Звертайтеся.

 75. 866
   7  0
  Work samples:

  5 days1500 UAH

  Welcome to. Ready to fulfill your order. I will make 2-3 options of the logo. Selected, if necessary, we work to the last direction.
  Portfolio: Behance
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення. Зроблю 2-3 варіанти логотипу. Вибраний, якщо потрібно, доопрацюємо до останньої правки.
  Портфоліо: Behance

 76. 1870    67  0   2
  1 day900 UAH

  Good day !
  Write, see and contact!
  My work:
  Behance
  Доброго дня!
  Пишіть, дивіться, звертайтесь!
  Мої роботи:
  Behance

 77. 874    19  0
  3 days1000 UAH

  Welcome to! Ready to create a logo for your store. Especially when there is additional information. I’ll suggest a few options that we will bring together to the state that will be what you need.
  Вітаю! Готовий розробити лого для вашого магазину. Особливо при наявності додаткової інформації. Запропоную декілька варіантів, які ми разом доведем до того, стану, який буде тим, що вам треба.

 78. 658    7  0
  3 days950 UAH

  💙💛Good Morning Michael!I'm glad that you've got your project because I'm just specializing in logos and corporate style.Thanks to the special methods I use when discussing the TZ, I always understand exactly what the customer needs.I have experience creating a logo for 10+ spheres.It also worked with the building sphere (most customers are manufacturers of installation pine, radiators, bags)

  Examples of my logos here: Behance

  I am looking forward to your decision.
  💙💛 Добрий день, Михайле! Рада, що натрапила на ваш проект, бо якраз спеціалізуюся на логотипах та фірмовому стилі. Завдяки особливим методам, які використовую при обговоренні ТЗ, я завжди точно розумію, що потрібно замовнику. Маю досвід у створенні лого для 10+ сфер. Із будівельною сферою також працювала (серед клієнтів виробники монтажної піни, радіаторів, мішків)

  Приклади моїх логотипів тут: Behance

  Із нетерпінням чекатиму вашого рішення

 79.  freelancer isn't working in the service any longer
 80. 643    5  0
  10 days5000 UAH

  Good day .
  I am interested in your project and I am happy to start creating a logo for you. I work mainly in minimalist style. Please see my portfolio below.
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня.
  Зацікавив ваш проект і я з радістю розпочену створювати для Вас лого. Працюю в основному в мінімалістичному стилі. Будь ласка ознайомтеся з моїм портфоліо нижче.
  Freelancehunt
  Behance

 81. 475    2  0
  2 days500 UAH

  Welcome to!
  Look at the portfolio and choose.
  I’m creating an original logo, you’ll be sure.
  Вітаю!
  Дивіться портфоліо та обирайте
  Створюю оригінальні лого, переконайтеся й Ви

 82. 2881    23  0
  5 days5000 UAH

  I am welcome! Behance Freelancehunt

  4 to 6 design options.
  I give the logo in all formats (Ai, Svg, Pdf, Png)
  Prepared in 4-7 days.
  Prices included in the price🔹🔹🔹🔹
  Вiтаю! Behance Freelancehunt

  🔹 Пропоную 4-6 варіантів дизайну
  🔹 Віддаю лого у всіх форматах (Ai, Svg, Pdf, Png)
  🔹 Виготовляю за 4-7 днів
  🔹 Правки включені у вартість

 83. 266  
  2 days800 UAH

  Good afternoon, the project is ready to start!
  I will do it stylish, quality and fast!
  I have a lot of experience in creating this product.
  I will be happy to cooperate
  Доброго дня,зацікавив проект готова вже почати роботу!
  Зроблю стильно,якісно та швидко!
  Маю багато досвіду у створенні такої продукції!
  буду рада співпраці

 84. 96  
  1 day500 UAH

  Hello to you! Ready to start work and discuss all the details. I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте! Готова начать работу и обговорить все детали. Буду рада сотрудничеству!

 85. 343  
  3 days700 UAH

  Welcome, it will be interesting to perform the order on your logo quickly and creatively for two days in three variants of any graphic formats.I consider the most important in the logos originality and memorability.Examples of my works are in the portfolio.

  Freelancehunt
  Вітаю, цікаво буде виконати замовлення на ваш логотип швидко і креативно протягом двох днів в трьох варіантах будь-яких графічних форматах.Вважаю найважливішим в логотипах оригінальність і запам'ятовуваність.Приклади моїх робіт є в портфоліо.

  Freelancehunt

 86. 237  
  3 days3500 UAH

  Good Morning Michael!
  My name is Olga and I am a graphic and web designer.
  I am new on this site, but I have 2 years of experience in this business. I am pleased to develop a logo for you, taking into account all your wishes. I’m working with a few options and I’m working with the one I liked until the last direction.
  I will provide all the necessary files.
  I work with Adobe Illustrator.

  If you’re looking for a designer, then you’re to me ;)

  My logo for 99designs:
  HTTPS://99designs.com/profiles/5096464

  The Instagram:
  https://instagram.com/floxy.designer?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Доброго дня, Михайло!
  Мене звати Ольга і я графічний та веб-дизайнер.
  На цьому сайті я новенька, але маю досвід у даній справі 2 роки. Із задоволенням розроблю для вас логотип, враховуючи всі ваші побажання. Розробляю декілька варіантів та доопрацьовую той який сподобався до останньої правки.
  Надам всі необхідні файли.
  Працюю в Adobe Illustrator.

  Якщо Ви шукаєте відповідального дизайнера, тоді Вам до мене ;)

  Моє логофоліо на 99designs:
  https://99designs.com/profiles/5096464

  Instagram:
  https://instagram.com/floxy.designer?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 87. proposal concealed by freelancer
 88. proposal concealed by freelancer
 89. 883
   10  0

  5 days1000 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  I’ll get to know your company more in detail.
  Analyze the market of your competitors.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - ознайомлюся з вашою компанією докладніше
  - проаналізую ринок ваших конкурентів
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 90. 331    1  0
  2 days800 UAH

  Good afternoon.
  Ready to start right now. I do well)
  All directions are free!
  I will be happy to cooperate.
  Get to the private message.
  Доброго вечора.
  Готова розпочати вже зараз. Виконаю якісно)
  Всі правки безкоштовні!
  Буду рада співпраці.
  Звертайтеся у приватні повідомлення.

 91. 170  
  2 days400 UAH

  I am interested in your order and ready to fulfill it at any time.After the end of the work I will send you a few options of logo and name.
  Добрый вечер!Заинтересовался вашим заказом и готов выполнить его в любое время.По окончанию работы пришлю вам несколько вариантов логотипа и названия.

 92. 3448    117  0
  15 days17 000 UAH

  Good day !
  I am pleased to help you implement your project.

  You will receive from me:
  - 2 or 3 logos, one of which we work.
  - Weekend vector formats for printing (ai/eps/pdf)
  Logotype on a window background (png)
  Favicon for the site
  Avatar for Social Networks
  Examples of placing the logo on different wearables
  - a logo with a color range and font (e.g., what I include in it and how it differs from brandbook and headset - Behance)

  I will be happy to cooperate. Details will be discussed.
  My portfolio in the profile. Turn to!
  Доброго дня!
  Рада допомогти з реалізацією вашого проекту.

  Від мене отримаєте:
  - 2-3 варіанти логотипу, один із них допрацьовуємо
  - вихідні векторні формати для друку (ai/eps/pdf)
  - Логотип на прозорому фоні (png)
  - Фавіконка для сайту
  - Аватарка для соцмереж
  - приклади розміщення логотипу на різних носіях
  - Логобук з підбором кольорової гами та шрифтів (приклад, що в нього включаю і чим відрізняється від брендбука та гайдлайну - Behance)

  Буду рада співпраці. Деталі обговоримо.
  Моє портфоліо у профілі. Звертайтесь!

 93. 7234
   100  1
  Work samples:

  7 days5000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated in the application. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  If you don’t have TZ, then I’ll drop you to fill my brief.

  I will give you 3-5 options to choose with the upgrade of the favorite.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны в заявке. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3-5 вариантов на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!


Client
Mihaylo Shevchuk
Ukraine Ivano-Frankovsk  1  0
Project published
2 months 4 days ago
380 views
Labels
 • логотип
 • Логотипы
 • Разработка логотипа
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов
 • logo design