Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Manager of SalesМенеджер з продажу

Translated35 000 UAH

 1. 850    5  0
  30 days35 000 UAH

  Good day
  I have a great experience in sales and management of the e-commerce department since 2012
  My summary: www.work.ua/resumes/4822552/
  Ready for Interview
  Доброго дня
  Маю великий досвід в продажах та керуванні відділом e-commerce з 2012 року
  Мое резюме: www.work.ua/resumes/4822552/
  Готовий до співбесіди

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 388  
  30 days35 000 UAH

  Welcome to!My name is Stas, I am 19 years old.

  About me:

  • Languages
  Free Russian and Ukrainian.

  • Experience in work
  - Since 2017 periodically worked in the retail sector, allowing you to obtain communication and organizational skills
  - 3 months worked in the Instagram-shop of men's shoes as a sales manager, where my duties included the processing of entrance applications, customer consultation and ordering in the SRM system
  - I also have experience in running my own Instagram shoe store, which required me responsibility and ability to establish partnerships with suppliers, the ability to find a common language with the customer using different fistles and receptions to increase % sales from entrance leads

  • Personal quality
  Ability to work with large amounts of information.
  - Communications
  Capacity to generate new ideas
  - Targeted
  - Responsibility
  Capacity to learn quickly, open to new

  • Additional
  - The SMM course was passed by Margo Savchuk and Daniela Matuhno
  “Instaboss 3.0”
  - The course "Instagram Predictor" was passed by Mikita Pustovo and Alexia Krivo

  Get ready to discuss the details of the work and start selling immediately!
  Вітаю! Мене звати Стас, мені 19 років

  Про мене:

  • Мови
  Вільно володію російською та українською

  • Досвід роботи
  - З 2017 року періодично працював у сфері роздрібної торгівлі, що дало змогу отримати комунікативні та організаційні навички
  - 3 місяці працював в інстаграм-магазині чоловічого взуття менеджером з продажів, де в мої обов‘язки входила обробка вхідних заявок, консультація клієнтів та оформлення замовлень в СРМ системі
  - Також маю досвід ведення власного інстаграм-магазину взуття, що вимагало від мене відповідальності та здібності до встановлення партнерських відносин з поставщиками, вміння знаходити спільну мову з клієнтом за допомогою різних фішок та прийомів для підвищення % продаж від вхідних лідів

  •Особисті якості
  - Вміння працювати з великими об‘ємами інформації
  - Комунікативність
  - Здатність генерувати нові ідеї
  - Цілеспрямованість
  - Відповідальність
  - Здатність швидко вчитися, відкритість до нового

  • Додатково
  - Проходив курс по SMM від Марго Савчук та Данила Матухно
  ”Instaboss 3.0”
  - Проходив курс «Инстаграм предпрениматель» від Микити Пустового та Олексія Кривого

  Готовий обсудити деталі роботи та одразу почати продавати !

 4. 153  
  30 days40 000 UAH

  Oxana Vinitskaya is a certified coach, practicing business coach with the development of leadership skills and sales skills, experience in the construction of sales departments (B2B and B2c), more than 10 years experience in the field of staff in corporate business, author of the coaching Daily Leader.“I help the business to improve efficiency through the author’s leadership and sales learning system, I uncover the talents of the leaders and teams through coaching.”• 10 years experience in the field of staff (from HR manager to corporate business coach of the Western Region)
  from 2017 r.Experience as an independent business coach and coach (more than 70 trusted team training in the direction of leadership and sales)
  • Experience as a corporate business coach of the Western Region in companies (seller training in the "fields") over 2 years
  • author of online courses "Effective Manager", "Leader Psychology", "Effective Team", "Personal Brand Building", "Sales Champions"
  • author of the Coaching Daily of the Leader - Planner to Increase Leadership Potential http://leaderplanner.tilda.ws/


  Practical experience as a HR and business coach in companies: "Mikolaevcement" (Lafarge), "Livoblenergo", "Intime", "Galicia Trade" (T.B.Fruit Group), S.Group (Snow Production).Customers of corporate training from 2017.and to the present: Bader Ukraine,"Ecolauka", "Columbia", "Weekender", "Fun Fan", agricultural company "LTD Limited", Malevich Night Club, a clinic of aesthetic cosmetology "Personal Luxury" ,"Novoderm", wedding business ( IVORY m.Cernovci), GRAND HOTEL LVIV, restaurant "JORGINA" ( m.Cernovci), AMWAY, "Teplyy Design", barbercompany store," "Mirny" ( B2B), "Lika Comfort" ( B2B), brand of stylish male costumes "ANDREAS MOSKIN" etc.
  Оксана Винницька – сертифікований коуч, практикуючий бізнес-тренер з розвитку лідерських навиків та навиків продаж, досвід у побудові відділів продажів ( B2B та B2c), понад 10 років досвіду у сфері персоналу в корпоративному бізнесі, авторка коучингового Щоденника Лідера.

  “Допомагаю бізнесу підвищувати ефективність за допомогою авторської системи навчання лідерства та продаж, розкриваю таланти Лідерів та команд завдяки коучингу”.
  • 10 років досвіду в сфері персоналу ( від HR-менеджера до корпоративного бізнес-тренера Західного регіону)
  • з 2017 р. досвід незалежним бізнес-тренером та коучем ( понад 70 бізнесів довірили навчання команд у напрямку лідерства та продаж)
  • досвід корпоративним бізнес-тренером Західного регіону в компаніях ( навчання продавців в “полях”) понад 2 роки
  • автор онлайн-курсів “Ефективний управлінець”, “Психологія Лідера”, “Ефективна команда”, “Побудова особистого бренду”, “Чемпіони продаж”
  • автор коучингового Щоденника Лідера – планувальника для підвищення лідерського потенціалу http://leaderplanner.tilda.ws/


  Практичний досвід HR-ром та бізнес-тренером у компаніях: "Миколаївцемент” (Lafarge), ПАТ “Львівобленерго”, "Інтайм", ТОВ “Галіція-Трейд” ( група T.B.Fruit), S.Group (снекова продукція).

  Клієнти корпоративних тренінгів з 2017 р. і до нині: Bader Ukraine,"Еколавка", “Columbia”, “Weekender”, “Fun Fan”, агрокомпанія "LTD Limited", Malevich Night Club, клініка естетичної косметології “Персонал Люкс” ,"Новодерм", весільний бізнес ( IVORY м.Чернівці), GRAND HOTEL LVIV, ресторан “ДЖОРДЖИНА”( м.Чернівці), AMWAY, “Teplyy Design”, магазин Barbercompany,” “Мірничий” ( B2B), “Ліка Комфорт” ( B2B), бренд стильних чоловічих костюмів “ANDREAS MOSKIN” тощо.

 5. 472  
  1 day35 000 UAH

  My name is Levon. I am 25. I have a laptop and a PC and a stable electricity. I have been working in sales for 5 years. Ready to work with your conditions.
  Добрый день меня зовут Левон. Мне 25. У меня есть и ноутбук и ПК еще и стабильное электричество. В сфере продажы работаю уже 5 лет. Готов работать у вас с вашими условями.