Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I need a SEO audit of my website

Translated

 1. 10694
   137  0

  2 days107 USD

  Good day .
  I want to present my candidacy.
  I have great experience working with small and large projects.
  8 years of work as a SEO specialist in various companies.
  I am working alone.
  I can offer high quality work according to the latest trends and affordable cost of work.
  Доброго дня.
  Хочу запропонувати свою кандидатуру.
  Маю величезний досвід роботи з малими та великими проектами.
  8-річний стаж роботи seo-фахівцем у різних компаніях.
  Нині я працюю сам.
  Можу запропонувати високу якість роботи за останніми тенденціями та доступну вартість робіт.

 2. 54911
   831  1
  Work samples:
  The Sennheiser HD 400
  2 days21 USD

  Good day . If you will need text for the site - contact our copy-making agency "Living Words".
  We will be your content department in your pocket. We build all processes so that the content on the site is relevant, interesting and suited to the search engines.
  Specialists of the agency will gather a team of authors under your topic, calculate budgets and, if necessary, help in the development of content strategy. There is also a team of translators to go to the international market.

  We are TOP-1 in Ukraine according to the version of the Freelancehunt portal in the categories "writing articles" and "copyright".
  More than 700 positive reviews.

  Write in person, we are pleased to help fill the sites with quality texts.
  Добрий день. Якщо потрібні будуть тексти для сайту - звертайтесь в нашу агенцію копірайтингу “Living Words”.
  Ми станемо вашим відділом контенту в кишені. Побудуємо всі процеси для того, щоб контент на сайті був актуальний, цікавий та подобався пошуковим системам.
  Спеціалісти агенції зберуть команду авторів під вашу тематику, прорахують бюджети та за потреби допоможуть в розробці контент-стратегії. Також є команда перекладачів для виходу на міжнародний ринок.

  Ми ТОП-1 в Україні по версії порталу Freelancehunt в категоріях «написання статей» та «копірайтинг».
  700+ позитивних відгуків.

  Пишіть в особисті, з радістю допоможемо в наповненні сайтів якісними текстами.

  Similar completed project: Копирайт тектов для сайта (блог и страница услуг)

 3. 343  
  1 day21 USD

  Hello to you.
  100% ready to do the job.
  High level of responsibility and executivity
  - Quality work
  Experience in work over 5 years
  Agreement of price
  Permanent feedback
  I'm waiting for your message, write to discuss.
  Здравствуйте.
  100% готовность выполнить работу!
  - Высокий уровень ответственности и исполнительности
  - Качественная работа
  -Опыт работы более 5 лет
  -Договоренность о цене
  -Постоянная обратная связь
  Жду Вашего сообщения, пишите обсудим.

 4. 9 more hidden bids
 1. 1787
   14  0

  30 days373 USD

  Examples of my latest works can be seen in the portfolio Freelancehunt
  I have been working for more than 9 years on different topics and on different markets.
  Write your site, I will conduct a brief audit to determine the optimal budgets and times for the site to the top search engines, as well as to make a work plan.
  Примеры моих последних работ вы можете посмотреть в портфолио Freelancehunt
  Работаю более 9 лет в разных тематиках и под разные рынки.
  Напишите свой сайт, я проведу краткий аудит, чтобы определить оптимальные бюджеты и сроки для вывода сайта в топ поисковых систем, а также составлю план работ.

 2. 549    4  0
  10 days160 USD

  Hello to you.
  We are ready to help you with the audit of the site, its subsequent optimization and promotion.
  Write in personal messages - we will discuss the project, give examples.
  Здравствуйте.
  Готов помочь Вам с аудитом сайта, его последующей оптимизацией и продвижением.
  Пишите в личные сообщения - обсудим проект, предоставлю примеры.

 3. 536    5  0   2
  1 day53 USD

  Congratulations to Andrew.

  I have five-year experience in setting up and project management in the field of launching advertising companies for information business and commercial projects. I work successfully on the markets of Ukraine, the United States and Europe, using platforms such as Google ads, Meta ads (Facebook, Tik Tok, Instagram).(not just the white shells)

  I have 3 years of experience in SEO setting and optimization.

  My projects lasted about 8 months, and thanks to the individual approach to each customer and the professional relationship at all stages of cooperation, we and the customer were able to increase the company’s profits. I am open to new interesting projects and always aimed at providing profit to the customer, ready for long-term cooperation.

  I will be glad if you write me a personal message, and we will be able to discuss the possibility of cooperation and answer all your questions.
  Вітаю, Андрій.

  Маю п'ятирічний досвід у налаштуванні та управлінні проектами в області запуску рекламних компаній для інформаційного бізнесу та товарних проектів. Я успішно працюю на ринках України, США та Європи, використовуючи платформи, такі як Google ads, Meta ads (Facebook, Tik Tok, Instagram).(Не тільки білі ніші)

  Маю 3 роки досвіду у налаштуванні та оптимізації SEO.

  Мої проєкти тривають приблизно 8 місяців, і завдяки індивідуальному підходу до кожного клієнта та професійному відношенню на всіх етапах співпраці, ми з замовником змогли збільшити прибуток компаній. Я відкритий для нових цікавих проектів і завжди спрямований на забезпечення прибутку для клієнта, готовий до тривалої співпраці.

  Буду радий, якщо ви напишете мені особисте повідомлення, і ми зможемо обговорити можливість співпраці та відповісти на всі ваші запитання.

 4. 5121    165  0   1
  7 days107 USD

  Ready to offer your services to conduct an audit of your site. Would you like to know more details - topic, region, website?
  Готов предложить свои услуги по проведению аудита вашего сайта. Хотелось бы узнать больше подробностей - тематика, регион, сайт?

 5. 209    3  0
  3 days53 USD

  Welcome to! Ready to make the most extended SEO audits for your site. I can send an example in a private message. Write it.
  Вітаю! Готова провести максимально розгорнутий сео-аудит для вашого сайту. приклад можу надіслати в приватні повідомлення. Пишіть.

 6. 353    1  0
  1 day107 USD

  Good morning, I can help you solve your question. Write to me in person, I will send you an example of the audit.
  Добрий день, можу допомогти Вам у вирішенні Вашого питання. Напишіть мені в особисті, я відправлю Вам приклад аудиту.

 7. 2232    35  2   2
  5 days128 USD

  Hello to you. Interested in your project. What geo, what topic?
  Здравствуйте. Заинтересовал ваш проект. Какое гео, какая тематика?

 8. 5404    123  0   4
  10 days144 USD

  Hello to you.
  Examples of work by link - Freelancehunt (click by project)
  The portfolio indicates the hours and the dynamics of the projects
  1 . Audit of the site and niche - from 5000-9000 UAH (example in the LS and discussion with you)
  2nd Project management - from 7000 UAH per month (from 10 hours) + budget (from 30000 UAH per month). Copywriting and links. There is FOP 3 group (can conclude a contract)
  Здравствуйте.
  Примеры работ по ссылке - Freelancehunt (кликнуть по проекту)
  В портфолио указаны часы и динамика по проектам
  1. Аудит сайта и ниши - от 5000-9000 грн (пример в ЛС и обсуждение с вами)
  2. Ведение проекта - от 7000 грн в мес (от 10 часов) + бюджет (от 30000 грн в мес. Копирайтинг, ссылки). Есть ФОП 3 группа (можно заключить договор)

 9. 1339    27  1
  3 days107 USD

  • General analysis and verification of the structure and platform of your site;
  • verifying the quality and originality of the content;
  Strategy for content filling
  • Visitability and comparison with competitors
  • Keywords and link profile analysis
  • Strategy for increasing link mass and visibility
  • Recommendations on SEO and basic optimization for successful promotion of the website in the Internet and search engines (priority implementation work plan with prices for each/task complex)
  • Verification of the correctness of the internal optimization of the site and its compliance with the requirements of the search engines
  • Check tags, meta descriptions, headlines, micro labels, etc. the necessary elements.
  • Audit the userability of the site (quality of navigation on the site), audit the fullness and relevance of the information for the customer + assessment of the speed of the site download. Evaluation of the adaptability of the website (mobile version) + Evaluation of the possibilities for developing or discouraging the website from other resources.
  • A three-month work plan.
  • Общий анализ и проверка структуры и платформы вашего сайта;
  • Проверка качества и оригинальности контента;
  • Стратегия по наполнении контента
  • Посещаемость и сравнение с сайтами конкурентов
  • Анализ ключевых слов и ссылочного профиля
  • Стратегия по наращивании ссылочной массы и посещаемости
  • Рекомендации по SEO и базовой оптимизации для успешного продвижения сайта в Интернет и поисковиках (План работ по приоритетности выполнения с ценами за каждую/комплекс задач)
  • Проверка правильности внутренней оптимизации сайта и его соответствия требованиям поисковых систем
  • Проверка тегов, мета описаний, заголовков, микро разметки и др. необходимых элементов.
  • Аудит юзабилити сайта (качества навигации по сайту), аудит полноты и актуальности информации для клиента + Оценка скорости загрузки сайта. + Оценка адаптивности веб-сайта (мобильной версии) + Оценка возможностей для развития или раскрутки вебсайта с других ресурсов.
  • + План работ на 3 месяца.

 10. 15 more hidden bids

Current freelance projects in the category Search engine optimization

Google analytics

13 USD

I am looking for a specialist who will set up Google Analytics according to the technical task, in order to connect it to the website in the future.

Marketing researchSearch engine optimization ∙ 5 proposals

Maybe top dating site

13 USD

New dating website project Maybe Top. Previously there was a site called Friend for a while, but it loaded very slowly and worked slowly. Therefore, we decided to build a site on a new platform with mobile applications and add new features like 3D City chat, Streem, and others.…

Search engine optimization

I am looking for a specialist in Google Ads + Merchant

127 USD

We are looking for a person or team who understands Google, moderation, bans, and uploads. The main task at the moment is to find the reason for the departure of 2 sites in the merchant (the reason is distortion), our theory is the same farming pattern. Please write only to…

Contextual advertisingSearch engine optimization ∙ 8 proposals

It is necessary to collect the semantic core

It is necessary to collect a semantic core for a website that deals with painting interior spaces in the residential sector. The semantics are needed for 6 pages: 1 home 2 services 3 painting 1 4 painting 2 5 painting 3 6 contacts

Search engine optimization ∙ 11 proposals

Online SEO consultation needed

Online consultation on SEO is needed for the website. Please indicate the cost of the consultation. There are questions regarding texts, the latest update, page cannibalization, and more.

Website SEO auditSearch engine optimization ∙ 9 proposals

Client
Dart D.
Ukraine Odessa  1  0
Project published
1 month 17 days ago
218 views