Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing articles for websites

Translated

 1. 3990
   105  3

  1 day25 USD

  Good day, I have experience in writing articles on your topic. Price 100 UAH / 1000 characters, examples of works: https://freelancehunt.com/showcase/work/opisanie-kategorii-internet-magazina/1424848.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/unikalnoe-opisaniya-brenda-dlya-internet-magazina/1424843.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/napisanie-stati-na-novostnoy-resurs/1267218.html
  Доброго дня, є досвід написання статей на вашу тему. Ціна 100 грн / 1000 символів, приклади робіт: https://freelancehunt.com/showcase/work/opisanie-kategorii-internet-magazina/1424848.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/unikalnoe-opisaniya-brenda-dlya-internet-magazina/1424843.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/napisanie-stati-na-novostnoy-resurs/1267218.html

 2. 906    15  0
  1 day30 USD

  Yana, congratulations)
  I sent you an example of a project text in your direction. Please take a look.
  Price is approximately 90 UAH per 1000 characters (I can tell you more precisely after reviewing the brief).
  Focused on long-term cooperation.
  Looking forward to your feedback.
  Sincerely, Oleksandr.
  Яна, вітаю)
  Надіслав вам приклад проєкту те тексту за вашим напрямком. Подивіться будь ласка.
  По ціні приблизно 90 грн за 1000 символів (точніше зможу сказати після ознайомлення з ТЗ).
  Націлений на довгострокову співпрацю.
  Чекаю на зворотний зв'язок.
  З повагою, Олександр.

 3. 308    2  0
  1 day12 USD

  Hello Yana,
  It would be interesting to work with you.
  WORK COST: 75 UAH/1000
  9 years of experience. Screenwriter/philologist. Specialization: SEO|Scripts|Copywriting/rewriting|Commercial/Sales texts.
  Languages: Ukrainian/Russian/Czech/English/German
  I am well-versed in the WordPress engine. I have many interesting ideas available.
  I will send examples of articles in a private message.
  Здравствуйте Яна
  Интересно было бы с Вами поработать
  СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 75грн/1000
  Опыт работы 9 лет. Сценарист/филолог. Специализация: SEO|Сценарии|Копирайт/рерайт|Коммерческие/Продающие тексты.
  Языки:Украинский/Русский/Чешский/Английский/Немецкий
  Хорошо разбираюсь в движке WorldPress.В наличии много интересных идей.
  Примеры статей пришлю в личном сообщении.

 4. 2133    116  0
  2 days12 USD

  Hello!
  I am interested in your project and would be happy to cooperate.
  I guarantee uniqueness, informativeness, and structure. I harmoniously incorporate keywords and adhere to the terms of reference.
  I do the work qualitatively and on time.
  Portfolio Freelancehunt
  Cost of 1000 characters is 80 UAH.
  Feel free to contact me, I am online.
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці.
  Гарантую унікальність, інформативність, структурованість. Гармонійно вписую ключові слова та дотримуюся ТЗ.
  Виконую роботу якісно та вчасно.
  Портфоліо Freelancehunt
  Вартість 1000 символів 80 грн.
  Пишіть, я онлайн.

 5. 1660    79  0
  1 day12 USD

  Good day. Ready to cooperate.✅
  In 2022, completed "Fundamentals of Internet Marketing" from Google.
  My articles rank in Google's Top.
  Extensive experience in your niche.
  Examples:
  Blog article - Advantages of a leather wallet https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/28-leather-wallet-benefits.html
  Blog article - How and with what to wear a men's shoulder bag? https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/27-to-wear-with.html
  Blog article - Fashionable details of women's bags 2020 https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/26-details-of-leather-bags.html
  Estimated price - 80 UAH per 1000 characters without spaces with uniqueness from 95% per text, and the number of keywords provided by you not exceeding 3 per 1000 characters without spaces.
  Contact me! 👍 Let's discuss the terms. 🤝
  Добрий день. Готова до співпраці.✅
  У 2022 р. закінчила "Основи інтернет-маркетингу" від Google.
  Мої статті виходять до Топ Гугл.
  Великий досвід роботи у вашій тематиці.
  Приклади:
  Статья в блог - Преимущества кожаного кошелька https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/28-leather-wallet-benefits.html
  Статья в блог - Как и с чем носить мужскую сумку через плечо? https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/27-to-wear-with.html
  Статья в блог - Модные детали женских сумок 2020 https://italian-bags.com.ua/blog/articles/blogs/item/26-details-of-leather-bags.html
  Орієнтовна ціна – 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру та кількістю Вами виданих ключів не більше 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! 👍 Обговоримо умови. 🤝

 6. 1813    128  0
  1 day12 USD

  Good day, Yana! I offer my services. The approximate cost is 80 UAH/1000 characters.

  I have worked with the topic multiple times, so I understand the materials, processing methods, and sewing nuances.

  Write, we will write the text.
  Добрий день, Яна! Пропоную свої послуги. Орієнтовна вартість 80 грн/1000 знаків.

  З темою працювала неодноразово, тому розуміюсь на матіріалах, способах обробки, нюансах пошиття.

  Пишіть, напишемо текстове.

 7. 1286    19  0
  1 day12 USD

  Good day!
  Ready to start cooperation!
  Experience in similar projects - available.
  *details in personal*
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 8. 498    3  0
  1 day12 USD

  Hello! My name is Sophia, and I am an experienced copywriter and editor with over two years of experience. My skills include not only creating unique content for websites and blogs, but also editing and proofreading texts according to client requirements. Work experience includes:
  Creating unique content: Developing texts for various websites and blogs, focusing on quality and specified structure, rewriting.
  I can guarantee a high level of uniqueness and relevance. Price 75/1000 characters.
  Привіт! Мене звати Cофія, і я є досвідченим копірайтером та редактором з більш ніж дворічним досвідом роботи. Мої здібності охоплюють не лише створення унікального контенту для веб-сайтів і блогів, а й редагування та корекцію текстів з врахуванням вимог клієнта.Досвід роботи включає в себе:
  Створення унікального контенту: Розробка текстів для різноманітних веб-сайтів та блогів, з фокусом на якість та вказану структуру, рерайтинг.
  Можу гарантувати високий рівень унікальності і актуальності. Ціна 75/1000 символів

 9. 1652    83  0
  1 day12 USD

  Hello!
  I have extensive experience in writing texts (6+ years). I also have a good understanding of accessories, guaranteeing high-quality, readable, and interesting content for clients, which will also promote your products in search engines.
  I would like to get acquainted with the brief to start.
  Price range orientation - 80 UAH/1000 characters.
  Looking forward to collaborating!
  Вітаю!
  Маю великий досвід написання текстів (6+ років). Також добре розуміюсь на аксесуарах, гарантую якісний, читабельний та цікавий для клієнтів контент, який на додачу буде просувати ваші товари у пошукових мережах.
  Хотілося б познайомитись з ТЗ для початку.
  Орієнтир вартості - 80 грн/1000 символів.
  Буду рада співпраці!

 10. 1080    52  0
  3 days17 USD

  I am ready to cooperate.
  100 UAH 1000 characters.
  Freelancehunt
  Готова до співпраці.
  100 грн 1000 знаків.
  Freelancehunt

 11. 186  
  2 days12 USD

  Good day, Yano!
  I am interested in your task.
  I have had projects on similar topics (bags, hardware, etc.). If there is a ready brief, I am ready to familiarize myself with it.
  Write, let's discuss the terms of cooperation.
  Thank you.
  Добрий день, Яно!
  Зацікавило ваше завдання.
  Були проєкти на подібну тематику (сумки, фурнітура тощо). Якщо є готове ТЗ, готова ознайомитись з ним.
  Пишіть, обговоримо умови співпраці.
  Дякую.

 12. 206  
  2 days12 USD

  On this platform, I am just starting to work, but my total experience in copywriting is 12 years on leading exchanges of the Runet, as well as individual projects with regular clients. I guarantee high quality, uniqueness within 99-100% according to the checking services Advego, text.ru, E-text.ru, work within the specified deadline. I write in Russian and Ukrainian, translate from one language to another. Prices for 1000 characters without spaces: 50 UAH - rewrite, 55 UAH - simple copywriting, 65 UAH - SEO-optimized copywriting (without over-optimization, keyword density - 3-5%). Ready for long-term and one-time cooperation. If necessary, I can provide links to my works.
  На цьому майданчику я тільки починаю працювати, але загальний стаж в копірайтингу складає 12 років на провідних біржах Рунету, а також індивідуальні проекти з постійними клієнтами. Гарантую високу якість, унікальність в межах 99-100% по сервісам перевірки Адвего, text.ru, E-text.ru, роботу в межах вказаного дедлайну. Пишу на російській та українській мові, перекладаю з однієї мови на іншу. Розцінки за 1000 зн. б/п: 50 грн. – рерайт, 55 грн. – простий копірайт, 65 грн – СЕО-оптимізований копірайт (без переспаму, щільність запитів – 3-5%). Готова до довготривалого та одноразового співробітництва. При необхідності можу вислати посилання на свої роботи.

 13. 177    5  1
  2 days12 USD

  Experience as a copywriter, rewriter, SEO texts, articles, and prose. Higher education, fluent in Ukrainian and Russian languages. I write quickly, correctly, and uniquely. Cost: 50 UAH/1000 characters
  Досвід копирайтера, рерайтера, СЕО-текстів, статей і прози. Вища освіта, вільне володіння українською і російською мовами. Пишу швидко, грамотно і унікально. Вартість: 50 грн/1000 зн

 14. 270    4  0
  3 days12 USD

  Hello, I am interested in the fashion, style, beauty theme, I am familiar with the terminology, follow trends. Cost - 100 UAH per 1000 words.
  A trial text is possible, either paid or small in volume.
  The only thing is that I write only in Ukrainian.
  ВІтаю, цікава для мене тематика, працюю в темі моди, стилю, краси, володію термінологією, слідкую за трендами. Вартість - 100 грн за 1000.
  Пробний текст можливий або оплачуваний, або невеликий за обсягом.
  Єдиний момент - пишу тільки українською мовою

 15. 3672    157  0
  2 days12 USD

  Hello!
  I offer my candidacy.
  Desired price - 40 UAH per 1000 characters.

  Why me:
  I have been engaged in copywriting since 2012.
  I write quality, interesting texts without water, which are easy to read.
  I understand the tasks of SEO copywriting.
  I have a lot of experience, so I don't need to explain what uniqueness, wateriness, spamminess, etc. are.
  My texts are structured, have lists and subtitles, the material is presented in small paragraphs according to all SEO requirements.
  Focused on long-term cooperation.
  Ready to perform a test task.

  You can familiarize yourself with examples of works in the portfolio or at the link:
  Google Drive

  Sincerely, Dmytro.
  Вітаю!
  Пропоную свою кандидатуру.
  Бажана ціна - 40 грн за 1000 зн.

  Чому я:
  Займаюся копірайтингом із 2012 року.
  Пишу якісні, цікаві тексти без води, що легко читаються.
  Розумію завдання SEO-копірайтингу.
  Маю великий досвід, тому мені не треба пояснювати, що таке унікальність, водність, спамність тощо.
  Мої тексти структуровані, мають списки та підзаголовки, матеріал подається невеликими абзацами за всіма вимогами ПС.
  Націлений на довгострокову співпрацю.
  Готовий виконати тестове завдання.

  З прикладами робіт можна ознайомитись у портфоліо або за посиланням:
  Google Drive

  З повагою, Дмитро.

 16. 447    6  0
  7 days19 USD

  Hello! I would be happy to collaborate with you! I have been working in the field of copywriting for over 5 years. I have experience in writing articles on this topic. I guarantee high-quality and well-written content. You can familiarize yourself with feedback on my work in the portfolio :-) I work at a rate of 50 UAH per 1000 characters.
  Вітаю! Буду рада спільному співробітництву з Вами! Працюю у сфері копірайтингу понад 5 років. Маю досвід написання статей на цю тематику. Якісний та грамотний зміст гарантую. З відгуками про мою роботу можна ознайомитись у портфоліо:-)
  Працюю по ціні 50 грн за 1000 зн.

 17. 2670    79  0
  1 day12 USD

  Good day! I will be happy to take on your order. I have been working in the field of copywriting for over 10 years. Familiar with this topic, have written similar articles multiple times. I guarantee 100% uniqueness, well-written and high-quality text in a short time.
  I offer 50 UAH/1000 characters.
  Добрый день! С огромным удовольствием возьмусь за Ваш заказ. В сфере копирайтинга работаю уже более 10 лет. Знаком с данной тематикой, неоднократно писал подобные статьи. Гарантирую 100% уникальность, грамотный и качественный текст в короткие сроки.
  Предлагаю 50 грн/1000 зн.

 18. 1044    15  0
  1 day12 USD

  I am ready to perform a test task.
  Experience in creating SEO content for over 16 years.
  With a constant flow of tasks, the cost of 1000 characters without spaces is 60 hryvnias.
  Готовий виконати тестове завдання.
  Досвід роботи в створенні СЕО-контенту більше 16 років.
  За умови постійного надходження ТЗ вартість 1000 символів без пробілів 60 гривень.

 19. 800    61  0
  1 day12 USD

  Hello!
  I am an experienced SEO copywriter with over 9 years of experience. I am interested in your project for writing texts for online stores selling leather goods and umbrellas.

  Why you should choose me:

  Deep understanding of SEO: I can write texts that are not only interesting and readable but also rank well in search engines.
  Experience in the field: I have written texts for online stores, including stores selling leather goods and umbrellas.
  Ability to write in an interesting and clear manner: my texts will not only be informative but also engaging for your target audience.
  Responsibility and punctuality: I always deliver work on time and guarantee high quality.
  Focus on long-term cooperation: I am ready for ongoing work on your projects.
  I can offer you:

  Writing interesting, useful, and expert texts for online stores:
  Product descriptions;
  Articles about the benefits and advantages of your products;
  Tips on choosing and caring for leather goods and umbrellas.
  Optimizing texts for keywords: I will select relevant keywords and use them naturally in the texts.
  Creating persuasive texts: I can write texts that will encourage users to make a purchase.
  The cost of my work: 50 UAH for 1000 characters without spaces.

  I am willing to complete a test task so you can evaluate my skills.

  I am confident that I can become your reliable partner in creating quality content for your online stores.

  Best regards,

  Vsevolod

  P.S. I can provide links to articles on similar topics as examples of my work.

  P.P.S. I am also open to discussing individual collaboration terms.
  Приветствую!
  Я опытный SEO-копирайтер с более чем 9-летним стажем работы. Меня заинтересовал ваш проект по написанию текстов для интернет-магазинов кожгалантереи и зонтов.

  Почему вам стоит выбрать меня:

  Глубокое понимание SEO: я умею писать тексты, которые не только интересны и читабельны, но и хорошо ранжируются в поисковых системах.
  Опыт работы с тематикой: я уже писал тексты для интернет-магазинов, в том числе для магазинов кожгалантереи и зонтов.
  Умение писать интересно и понятно: мои тексты будут не только информативными, но и увлекательными для вашей целевой аудитории.
  Ответственность и пунктуальность: я всегда сдаю работу в срок и гарантирую высокое качество.
  Нацеленность на долгосрочное сотрудничество: я готов к постоянной работе над вашими проектами.
  Я могу предложить вам:

  Написание интересных, полезных и экспертных текстов для интернет-магазинов:
  Описание товаров;
  Статьи о пользе и преимуществах вашей продукции;
  Советы по выбору и уходу за кожгалантереей и зонтами.
  Оптимизацию текстов под ключевые слова: я подберу релевантные ключевые слова и использую их в текстах естественным образом.
  Создание продающих текстов: я умею писать тексты, которые будут побуждать пользователей к покупке.
  Стоимость моей работы: 50 грнза 1000 символов без пробелов.

  Я готов выполнить тестовое задание, чтобы вы могли оценить мои навыки.

  Уверен, что смогу стать вашим надежным партнером в создании качественного контента для ваших интернет-магазинов.

  С уважением,

  Всеволод

  P.S. В качестве примера своих работ могу предоставить ссылки на статьи по схожей тематике.

  P.P.S. Я также готов к обсуждению индивидуальных условий сотрудничества.

 20. 250    1  0
  1 day12 USD

  Good evening. Interested in your project. I have experience in writing seo texts. Price 80 UAH per 1000 characters. I can provide examples of my work in private messages.
  Добрий вечір. Зацікавив ваш проєкт. Маю досвід в написанні seo текстів. Ціна 80 грн за 1000 сбп. Приклади робіт можу скинути в приватні повідомлення.

 21. 1087    32  0
  2 days13 USD

  Good day!
  I am interested in your project.
  I have experience in copywriting/quality rewriting in long-term projects on a regular basis (in Ukrainian/Russian languages).
  I work in strict accordance with the terms of reference, quickly, qualitatively, and correctly.
  70 UAH/1000 characters without spaces
  The project completion time and cost specified in the bid are based on 1 text/7,500 characters without spaces
  Bonus: I have a good understanding of skincare)
  I will be glad to cooperate!
  Добрый день!
  Заинтересована Вашим проектом.
  Есть опыт копирайтинга/качественного рерайта в долгосрочных проектах на постоянной основе(українською/російською мовами).
  Работаю с чётком соответствии с ТЗ, быстро, качественно, грамотно.
  70 грн./1000 збп
  Время выполнения и стоимость проекта, прописанные в ставке, из расчета на 1 текст/7,500 збп
  Бонус: неплохо разбираюсь в коже)
  Буду рада сотрудничеству!

 22. 1605    156  0   3
  1 day12 USD

  Good day.
  Over 9 years of experience.
  I write quality SEO texts, useful and understandable for readers.
  I guarantee expertise, uniqueness, and informativeness.
  60 UAH - 1000 characters with spaces
  Доброго дня.
  Досвід понад 9 років.
  Пишу якісні СЕО тексти, корисні та зрозумілі для читачів.
  Гарантую експертність, унікальність, та інформативність.
  60 грн - 1000 збп

 23. 851    29  0
  1 day12 USD

  Good day!
  Taking into account regular orders and long-term cooperation, I can offer 50 UAH for 1000 characters without spaces. Experience in copywriting - 12 years.
  Добрый день!
  С учетом постоянных заказов и долгоиграющего сотрудничества могу предложить 50 грн за 1000 знаков без пробелов. Опыт в копирайтинге - 12 лет.

 24. 7 more hidden bids
 1. Mikita Ostrovsky Flashorder
  22720    518  1   3
  2 days12 USD

  Good day, we offer the services of the translation bureau "Flashorder". Translators (native speakers) with experience in translating into over 50 language pairs. Proofreading, editing. Copywriting, rewriting, and writing. Extensive portfolio of works. Writing texts on any topic. Ready to listen to your terms. Always willing to compromise. More advantageous than individual translators, freelancers. We have some of the best and reasonable prices in the market. With respect, Professional translation bureau services.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 2. 1073    23  0
  1 day12 USD

  Good day, Yana.
  Ready to collaborate.
  7 years of experience, I write a lot of content for online stores. Product descriptions, categories, reviews, and blog articles.
  Will create high-quality, unique, and structured text.
  Focused on long-term cooperation and excellent results! I have many reviews, almost 90% of clients come back for further collaboration.
  Looking forward to discussing in DMs.
  Let's find effective solutions for stores together!
  Добрый день, Яна.
  Готова сотрудничать.
  Опыт 7 лет, пишу много контента для интернет-магазинов. Описание товаров, категорий, обзоры и блоговые статьи.
  Сделаю качественный, уникальный и структурированный текст.
  Ориентирована на долгосрочное сотрудничество и отличный результат! Имею много отзывов, практически 90% заказчиков обращаются повторно для продолжения сотрудничества).
  Жду к обсуждению в лс.
  Найдем эффективные решения для магазинов вместе!

 3. 283  
  1 day12 USD

  Good time of the day.
  I am a beginner copywriter, ready to create attractive content for your project. My specializations include sales texts, SEO articles, advertising materials, writing informative texts, books.
  Implementing ChatGPT into the workflow for process optimization.

  Why choose me:
  I strive for quality and stability in work and am ready to provide a personalized approach to your project.
  I am confident that quality and speed can go hand in hand.
  Доброго времени суток.
  Я начинающий копирайтер, готовый создавать привлекательный контент для вашего проекта. Мои специализации включают продающие тексты, SEO-статьи, рекламные материалы, написание информативных текстов, книг.
  Внедрение ChatGPT в роботу для оптимизации процесса.

  Почему выбрать меня:
  Я стремлюсь к качеству и стабильности в работе и готов обеспечить персональный подход к вашему проекту.
  Я уверен, что качество и скорость могут идти рука об руку.

 4. 878    43  2
  1 day12 USD

  Good day, I am ready to offer my candidacy for this task. If necessary, I can perform a test task. Price for 1000 characters without spaces - 60 UAH. I will do it quickly and qualitatively. Contact me. I will be glad to cooperate.
  Доброго дня, готова запропонувати свою кандидатуру для цього завдання.
  За необхідності можу виконати тестове завдання.
  Ціна за 1000 сбп - 60 грн.
  Виконаю швидко та якісно. Звертайтеся.
  Буду рада співпраці.

 5. 493    1  0
  2 days31 USD

  I will write interesting, readable, and structured SEO texts for people and search engines that will help attract users to the site and increase sales.

  I have been in copywriting for 10 years, so I can write texts of any format and on almost any topic. It would be especially nice to work on your project because since my time working in a shoe and bag store, I love quality leather goods.

  Examples of my work:
  Freelancehunt

  Cost of work: 180 UAH/1000 characters without spaces.

  I am ready to write a small test (up to 1000 characters) for free, or the first test text at a cost of 150 UAH/1000 characters without spaces.

  Feel free to contact me!
  Напишу для вас интересные, читабельные и структурированные seo-тексты для людей и поисковых роботов, которые помогут привести на сайт пользователей и увеличить продажи.

  В копирайтинге 10 лет, поэтому умею писать тексты любого формата и почти на любую тему. Над вашим проектом было б особенно приятно поработать, потому что со времен работы в магазине обуви и сумок люблю качественную кожгалантерею.

  Примеры моих работ:
  Freelancehunt

  Стоимость работы: 180 грн/1000 знаков без пробелов.

  Готова написать небольшое тестовое (до 1000 знаков) бесплатно, либо первый тестовый текст по стоимости 150 грн/1000 знаков без пробелов.

  Обращайтесь!

 6. 414    14  0
  1 day12 USD

  Hello. I am happy about the new collaboration. I promise high-quality, unique, readable content. The price for copywriting is 40 UAH per 1000 characters. I am waiting for a trial text.
  Вітаю. Зрадію новій співпраці. Обіцяю грамотний, унікальний, читабельний контент. Ціна копірайту - 40 грн 1000 символів. Чекаю на пробний текст

 7. 1402    98  6   1
  2 days25 USD

  I will quickly and qualitatively complete the task. Extensive experience in copywriting guarantees brilliant results. I write uniquely, creatively, and with attention to detail. Copywriting price - 40 UAH per 1k characters without spaces, translation - 35 UAH per 1k characters without spaces.
  Швидко та якісно виконаю задачу. Високий досвід копірайтингу гарантує блискучий результат. Пишу унікально, креативно та з увагою до деталей. Ціна копірайтингу - 40 грн за 1к сбп, переклад - 35 грн за 1к сбп.

 8. 2605    31  0
  2 days12 USD

  Good day!

  I offer my candidacy. I have been engaged in copywriting for over 3 years, I am well acquainted with SEO, I write freely in Russian and Ukrainian. I always approach work with maximum responsibility. Cost - 85 UAH/1000 characters without spaces. I work through a safe.
  Добрый день!

  Предлагаю свою кандидатуру. Я занимаюсь копирайтингом уже больше 3 лет, с SEO знакома хорошо, свободно пишу на русском и украинском. К работе отношусь всегда с максимальной ответственностью. Стоимость - 85 грн/1000 сбп. Работаю через сейф.

 9. 430    17  0
  1 day12 USD

  Hello. I offer my services. I have a lot of experience. I will write with quality. Cost - 50 UAH per thousand characters, if the brief is not very complex. There are no examples of texts on leather goods. But I am ready to complete a small test task.
  Здравствуйте. Предлагаю свои услуги. Опыт большой. Буду писать качественно. Стоимость - 50 грн. за тысячу символов, если не очень сложное ТЗ. Примеров текстов по кожгалантерее нет. Но готова выполнить небольшое тестовое задание.

 10. 879    25  0
  2 days12 USD

  Good day. Ready to work on your project on a regular basis. 12 years of experience in copywriting. I can create SEO texts that have style and meaning. I work with various topics. Cost 60 UAH/1000 characters.
  Portfolio
  https://docs.google.com/document/d/1UoKcydBap719e4stZ1FeA18o4i_WwqI9ceEWG7O3kM8/edit?usp=sharing
  Добрий день. Готова працювати над вашим проектом на постійній основі. Досвід в копірайтингу 12 років. Вмію створювати сео тексти, в яких присутні стиль та сенс. Працюю з різними тематиками. Вартість 60 грн/1000 символів.
  Портфоліо
  https://docs.google.com/document/d/1UoKcydBap719e4stZ1FeA18o4i_WwqI9ceEWG7O3kM8/edit?usp=sharing

 11. 1213    24  1
  1 day25 USD

  I have been working as a copywriter for over a year, during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German, and Russian languages. I have a B2 level in English and German.
  I use different writing styles, have skills in prompt engineering, SEO, LSI copywriting. I write texts in various formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landing pages, sales, informational texts, comments, reviews, translations, rewriting, editing.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I create meta tags: Title, Description. In general, I write concise, understandable, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and type, and I also have good writing skills.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською та німецькою володію на рівні B2.
  Використовую різні стилі письма, маю навички промпт-інженера, SEO, LSI копірайтинга. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура.
  Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати, а також володію грамотною письмовою мовою.

 12. 240  
  1 day15 USD

  Good day. I will be glad to work with you. I have worked as a copywriter and rewriter. I can easily write very clear texts. I do not use AI, I complete tasks quickly, qualitatively, and on time.
  Добрый день. Буду рад с вами работать. Работал копирайтером и рерайтером. Могу легко писать очень понятные тексты. Не пользуюсь ШИ, задания выполняю быстро, качественно и в сроки

 13. 1852    63  0   1
  1 day12 USD

  Good day!
  I will be happy to work on your project. Experience - 8 years, I work with various topics, I have a good understanding of leather, textiles, and haberdashery. I will write high-quality expert texts that will be useful for the end consumer. I am ready to complete a test task for you to evaluate the style and quality of writing.
  The cost for 1000 characters is 65-80 UAH, depending on the complexity of the task.
  I am ready to discuss the details and start working.
  Добрый день!
  С удовольствием поработаю над вашим проектом. Опты -8 лет, работаю с разнообразными тематиками, хорошо разбираюсь в коже, текстиле и галантерее. Напишу качественные экспертные тексты, которые будут полезны для конечного потребителя. Готова выполнить тестовое задание, чтобы вы оценили стиль и качество написания.
  Стоимость за 1000 знаков 65-80 грн, зависит от сложности ТЗ.
  Готова обсудить детали и приступить к работе.

 14. 3995    36  0
  1 day12 USD

  Hello, Yana!

  My name is Dmitry Isaev and I am the copywriter who will relieve your mind and hands from text routine. From the first text, quickly and professionally.

  I will write immediately that the cost of my work is 200/1000 characters, but the work is worth the money. And then I explain why.

  With me, you will not need to double-check weak texts ten times, worry about deadlines, and explain several times what is written wrong and how to fix it.

  Overall portfolio on texts here: https://sellingtext.com.ua/project-type/

  Here are examples of my seo-texts for the Rozetka blog:

  1. How to choose a quadcopter:

  https://docs.google.com/document/d/1ddOYCQH9vWFrX5o0l4AHLKFLx2tbnJSIsLR6ZK6-Iqw/edit

  2. Best microphones for streaming:

  https://docs.google.com/document/d/19bbbE84SrKEkDOTH7mNdOm2B2ON67NnaEvzWjs0clEk/edit

  3. How to choose a surveillance camera:

  https://docs.google.com/document/d/161g2DtOo4MmuwmOsoHBQYwi33NetIG6I9GDqMnbcw1k/edit

  I will write articles at the level of a good blog, reading them will be interesting, useful, and easy. At the same time, all requirements for keywords and other parameters will be strictly followed.

  In general, I write competent texts taking into account the requirements of all modern search algorithms. I know how to neatly insert key and additional words naturally, without overloading, but in a way that helps the article compete for top positions.

  My texts do not contain water, verbal garbage, complex, crooked, and incomprehensible constructions. I write primarily for people, so my article is interesting to read, even if it describes a network extender with two sockets and a USB port.

  I always respond adequately to edits and criticism. Quickly, in priority order, without queuing, I edit the text.

  I strictly adhere to deadlines. Even if the power goes out in my house or the internet goes down, I will find a way to do the work well and submit it on time. And you won't even know about my difficulties.

  Write me privately, let's discuss the details of the work.

  Sincerely,
  Dmitry Isaev
  Здравствуйте, Яна!

  Меня зовут Дмитрий Исаев и я именно тот копирайтер, который разгрузит вашу голову и руки от текстовой рутины. С первого текста, быстро и профессионально.

  Сразу напишу, что стоимость моей работы 200/1000 знаков, но работа стоит своих денег. И дальше я пишу почему.

  Со мной вам не нужно будет по десять раз перепроверять слабенькие тексты, переживать за дедлайны и объяснять несколько раз что написано не так и, как это исправить.

  Общее портфолио по текстам здесь: https://sellingtext.com.ua/project-type/

  Вот примеры моих seo-текстов для блога Rozetka:

  1. Как выбрать квадрокоптер:

  https://docs.google.com/document/d/1ddOYCQH9vWFrX5o0l4AHLKFLx2tbnJSIsLR6ZK6-Iqw/edit

  2. Лучшие микрофоны для стрима:

  https://docs.google.com/document/d/19bbbE84SrKEkDOTH7mNdOm2B2ON67NnaEvzWjs0clEk/edit

  3. Как выбрать камеру видеонаблюдения:

  https://docs.google.com/document/d/161g2DtOo4MmuwmOsoHBQYwi33NetIG6I9GDqMnbcw1k/edit

  Напишу статьи уровня хорошего блога, читать их будет интересно, полезно и легко. При этом все требования по ключам и другим параметрам будут строго соблюдены.

  В целом пишу грамотные тексты с учетом требований всех современных поисковых алгоритмов. Знаю, как аккуратно вписывать ключевые и дополнительные слова естественно, без переспама, но так, чтобы это помогало статье побороться за первые места в ТОПе.

  В моих текстах нет воды, словесного мусора, сложных, кривых и непонятных конструкций. Пишу в первую очередь для людей, поэтому мою статью интересно читать, даже если она описывает сетевой удлинитель на две розетки с USB-портом.

  Всегда адекватно отношусь к правкам и критике. Быстро, в приоритетном порядке, без очереди редактирую текст.

  Дедлайны соблюдаю строго. Даже если в моем доме отключат свет или пропадет интернет, я найду способ сделать работу качественно и сдать вовремя. А вы даже не узнаете о моих трудностях.

  Пишите в личку, обсудим подробности работы.

  С уважением,
  Дмитрий Исаев

 15. 3 more hidden bids

Current freelance projects in the category Article writing

"Selling text for a copywriting agency presentation"

15 USD

Our copywriting agency needs to prepare texts for 3 sales presentations. If you can create presentations directly from the text, it will be a plus. If not, still submit your application. We have a designer. The budget does not reflect reality. Please state your price. The main…

Article writingPresentation development ∙ 1 proposal

[ENG] Creating news on the website in the Latest News section

It is necessary to publish 2 news per day on a website dedicated to cryptocurrency topics. Not large, up to 1000 words. Unique, without AI generation. Rewrite is suitable. Language: English. In response, please indicate: - the price of work per month - what you guarantee I…

Article writingRewriting ∙ 1 proposal

Writing articles on product positioning

149 USD

Writing articles for social media based on the materials we provide, as well as searching for topics relevant to the target audience of the product, describing and positioning the product in the articles.

CopywritingArticle writing ∙ 16 proposals

Biography in Wikipedia

Dear freelancers, We are looking for experienced and qualified editors who have deep knowledge of the Ukrainian language and are proficient in Wikipedia editing standards. Our goal is to create a biography about a Ukrainian boxer and ensure its availability on Wikipedia.…

Article writing ∙ 4 proposals

Copywriter in the Gambling niche (English language)

Texts need to be written for a website on gambling topics (betting, casino) It is important to understand the topic and have experience working with it. Also good knowledge of the English language Work according to the technical task (we provide the text structure H1, H2, H3)…

CopywritingArticle writing ∙ 20 proposals

Client
Yana Y.
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
1 month 18 days ago
302 views