Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Write an article on crypto trading and review a trading platform

Translated14 USD

 1. 463    1  1
  1 day14 USD

  Good day! I have been working on trading topics and have also written SEO-optimized texts on this subject. I am ready to thoroughly review your articles. I am also ready for further cooperation. I will complete everything on time and with quality. Looking forward to your message!
  Добрий день!
  Трішки займався темою трейдингу, писав також SEO-оптимізовані тексти на цю тему. Готовий детально розглянути ваші статті. Готовий також до подальшої співпраці. Виконаю все вчасно та якісно. Очікую повідомлення!

 2. 362  
  3 days14 USD

  I am ready to start working. Work experience is more than two years.
  60 UAH - 1000 NC (non-space characters)
  готова почати пряцювати. Досвід роботи більше двох років.
  60 грн -1000 ЗБП (знаків без пробілу)

 3. 337  
  2 days14 USD

  Welcome to the world of words, where each expression has the power to transform ideas into actions, attract attention, and persuade.

  I am a creative copywriter, ready to help you achieve your goals. Whether you need advertising texts, blog articles, content for social media, or anything else, I will create content that sets you apart in the market and attracts your target audience.

  60 UAH - 1000 characters with spaces
  Ласкаво просимо у світ слів, де кожен вираз має силу перетворити ідеї на дії, привернути увагу та переконати.

  Я творчий копірайтер, готова допомогти вам досягти ваших цілей. Незалежно від того, чи потрібні вам рекламні тексти, статті для блогу, контент для соціальних мереж або ще щось, я розроблю контент, який виділяє вас на ринку і залучає вашу цільову аудиторію.

  60 грн - 1000 збп

 4. 963    9  0
  1 day14 USD

  Hello, Maxim.
  I have been writing original articles for the media since 2008, on the subject of cryptocurrencies and blockchain technologies since 2017. I have collaborated and created content for various crypto media and blockchain startups (10+ projects). In my portfolio - over 300 articles and texts on the subject of cryptocurrencies and blockchain technologies.
  I have accounts on most of the top cryptocurrency exchanges, so I can easily provide a description of the functionality or review of any trading platform, highlighting nuances important for traders/holders.
  Вітаю, Максиме.
  Пишу авторські статті для ЗМІ з 2008 року, на тему криптовалют та блокчейн-технологій – з 2017 року. Співпрацював та створював контент для різних криптоЗМІ та блокчейн-стартапів (10+ проєктів). В моєму портфоліо – понад 300 статей та текстів на тему криптовалют та блокчейн-технологій.
  Маю акаунти на більшості топових криптобірж, тому опис функціоналу чи огляд будь-якої торгової платформи зроблю без проблем, з зазначенням нюансів, важливих для трейдерів/холдерів.

 5. 885    44  2
  1 day14 USD

  Good day, I am ready to offer my candidacy for this task.
  Interested in cooperation.
  I have examples of texts on this topic that I can provide in private messages.
  Price for 1000 characters with spaces - 70 UAH.
  Will do it quickly and qualitatively. Contact me.
  Доброго дня, готова запропонувати свою кандидатуру для цього завдання.
  Зацікавлена у співпраці.
  Маю приклади текстів на цю тематику, які можу надати в особисті повідомлення.
  Ціна за 1000 сбп - 70 грн.
  Виконаю швидко та якісно. Звертайтеся.

 6. 514    11  0
  3 days14 USD

  Good day. I have been writing about crypto for over 3 years. There are works in the portfolio on my page. As well as reviews about projects on this topic. So I offer my services) Let's start with a test.
  Доброго дня. Більше 3 років пишу на тему крипти. Роботи є у портфоліо на моїй сторінці. А також відгуки про проекти на дану тематику. Тому пропоную свої послуги) Давайте почнемо з тесового.

 7. 463  
  1 day14 USD

  Hello, Maxim! I would like to offer you my knowledge and experience as a trader (15 years). I write frequently and extensively. Currently, I manage a Telegram channel, a closed Club on the topic of cryptocurrency with analysis of the current day, and news. I can write necessary posts for you in both Ukrainian and Russian languages. Feel free to reach out with any questions.
  Examples of my work:
  https://docs.google.com/document/d/1HiCNUeUVyTetHEkqImbSG0gkl99Dw3iFkw2NkaqNTTk/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1dy5WOsRmJo35D_dNb3oXmhvlNuXf3I5ZZ8nNrS06KOo/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1JqaQvRSDp0d4lKYFzDw9VqarTmylPIbTHJ_A5qv8Uno/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1wF3L_1WjbfboKn43vhKerT3UlbKD4tylMYcYkZLI7xg/edit?usp=sharing
  Доброго, Максим! Хочу запропонувати Вам свої знання та досвід трейдера (15 років). Пишу часто та багато. Наразі веду ТК, закритий Клуб на тему криптовалюти з аналітикою поточного дня, новинами. Цілком можу писати вам необхідні пости як на українській мові, так і російській.
  Пишіть, відповім на будь-які запитання.
  Приклади робіт:
  https://docs.google.com/document/d/1HiCNUeUVyTetHEkqImbSG0gkl99Dw3iFkw2NkaqNTTk/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1dy5WOsRmJo35D_dNb3oXmhvlNuXf3I5ZZ8nNrS06KOo/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1JqaQvRSDp0d4lKYFzDw9VqarTmylPIbTHJ_A5qv8Uno/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1wF3L_1WjbfboKn43vhKerT3UlbKD4tylMYcYkZLI7xg/edit?usp=sharing

 8. 455  
  1 day14 USD

  Good day! I am familiar with this topic, ready to promptly and qualitatively fulfill your order.
  Добридень! Ця тема мені знайома, готова оперативно та якісно виконати ваше замовлення.

 9. 482    25  0   1
  1 day14 USD

  Hello Maxim,
  It would be interesting to work with you.
  9 years of experience. Screenwriter/philologist. Specialization: SEO|Scripts|Copywriting/rewriting|Commercial/Selling texts.
  Languages: Ukrainian/Russian/Czech/English/German.
  Working with WordPress. Have many interesting ideas.
  I will send examples of articles in a personal message.
  Вітаю Максим
  Цікаво було б з Вами попрацювати
  Досвід роботи 9 років. Сценарист/філолог. Спеціалізація: SEO|Сценарії|Копірайт/рерайт|Комерційні/Продаючі тексти.
  Мови:Українська/Російська/Чеська/Англійська/Німецька
  Працюю з WorldPress.В наявності багато цікавих ідей.
  Приклади статей надішлю в особистому повідомленні.

 10. 289    1  0
  1 day24 USD

  Hello! Over the past month, I have written more than 20 articles on the topic of cryptocurrencies, starting from reviews of crypto exchanges and ending with staking and recommendations for beginners. I will gladly complete the test task, and then you can see if my style suits you.
  Вітаю! За останній місяць написала більше 20 статей на тему криптовалют, починаючи з оглядів криптобірж та закінчуючи стейкінгом та рекомендаціями для новачків. Тестове завдання виконаю залюбки, а там подивитесь, чи підходить мій стиль).

 11. Mikita Ostrovsky Flashorder
  21918    519  2   3
  2 days14 USD

  Good day, we offer the services of the translation bureau "Flashorder". Translators (native speakers) with experience in translating into over 50 language pairs. Proofreading, editing. Copywriting, rewriting, and writing. Extensive portfolio of works. Writing texts on any topic. Ready to listen to your terms. Always willing to compromise. More advantageous than individual translators, freelancers. We have some of the best and reasonable prices on the market. With respect, Services of a professional translation bureau.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 12. 692    9  0   1
  2 days36 USD

  Good day.
  I can write.
  "we are interested in texts not by the number of characters, but by the depth of revealing the topic + being able to embed the necessary keywords in the text".
  It's not cool to write like that, but want to pay according to the number of characters.
  Добрий день.
  Можу написати.
  "тексти нас цікавлять не на кількість знаків, а на глибину розкриття теми + вміти вбудувати в текст потрібні ключові слова".
  Дуже не круто отак писати, а платити хотіти відповідно до кількості знаків.

 13. 4095    49  1   2
  1 day21 USD

  Hello, I am an English writer with extensive experience in writing texts for landing pages, websites/blogs in the blockchain, trading, Web3/NFT, startups niches for Western markets. I write in English/Russian/Ukrainian.

  Here is an example of a relevant niche:

  https://cryptokg.org/en/

  Here are a couple of other cases:
  https://sequoia.gg/
  https://cryptosteroid.com/
  https://allpass.ai/
  https://pdc.finance/
  https://app.pdc.finance/
  https://marketplace.pdc.finance/
  https://amrap.io/

  I suggest discussing your project in private messages.
  Здравствуйте, я English writer с большим опытом в написании текстов для лендинга, сайтов/блога в нише блокчейн, trading, Web3/NFT, startups на западные рынки. Пищу на англ/ру/укр.

  Вот пример релевантной ниши

  https://cryptokg.org/ru/

  Вот пара остальных кейсов:
  https://sequoia.gg/
  https://cryptosteroid.com/
  https://allpass.ai/
  https://pdc.finance/
  https://app.pdc.finance/
  https://marketplace.pdc.finance/
  https://amrap.io/

  Предлагаю обсудить ваш проект в личных сообщен

 14. 940    44  3
  1 day14 USD

  Hello!
  Ready to work.
  I will provide examples of texts on the topic of crypto upon request.
  Over ten years of experience in copywriting. I have been working with English for over twenty years.
  Higher philological education, accuracy, responsibility.
  Looking for a permanent remote job.
  Здравствуйте!
  Готова работать.
  Примеры текстов в тематике крипто предоставлю по запросу.
  Опыт в копирайтинге свыше десяти лет. С английским работаю более двадцати лет.
  Высшее филологическое образование, аккуратность, ответственность.
  Ищу постоянную удаленную работу.

 15. 1431    28  1
  1 day14 USD

  I have been working as a copywriter for over a year, during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German, and Russian languages. I have a B2 level in English and German.
  I use different writing styles, have skills in prompt engineering, SEO, LSI copywriting. I write texts in various formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landing pages, sales, informational texts, comments, reviews, translations, rewriting, editing.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I create meta tags: Title, Description. In general, I write concise, understandable, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and type, and I also have good writing skills.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською та німецькою володію на рівні B2.
  Використовую різні стилі письма, маю навички промпт-інженера, SEO, LSI копірайтинга. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура.
  Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати, а також володію грамотною письмовою мовою.

 16. 9 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Article writing

Copywriter With Advanced/Fluent Hungarian

Good afternoon! We are looking for copywriters with fluent Hungarian language skills for long-term content creation work. We are ready to consider your proposals. In return, we guarantee timely payments and open, consistent communication with us.

CopywritingArticle writing

Writing texts of 10 pages for a website in English

24 USD

For the rental site in KeyLargo, it is necessary to develop content in English Part 1 On the services pages, a general description text without details needs to be developed (up to 500 words per page) - a total of 6 service pages: - Sunset Cruises - Swim with Dolphins - Scuba…

CopywritingArticle writing ∙ 16 proposals

Writing SEO text for the main page 4000 - 7000 characters

Need: Write an SEO text for a webpage dedicated to a commercial proposal builder in the form of a website. The text should be optimized for search engines, contain keywords, and be useful and informative for users. Requirements: Volume: 4000-7000 characters. Divided into…

CopywritingArticle writing ∙ 37 proposals

Edit the presentation (300 slides) for the online school webinar.

97 USD

Our product = online traffic arbitration training, Need: to edit the presentation (300 slides) - according to the script 1) Develop the script and storytelling by meanings 2) Create a list of necessary photos (with numbers for slides) 3) Add photos to the slides

CopywritingArticle writing ∙ 16 proposals

Write articles about the website for placement on advertising services.

24 USD

What is required: Write advertising articles about the music service for placement and promotion of the project. Articles can be in the form of: Review of the site as a whole Review of the content on the site Review of the categories and sections of the site Review of the…

CopywritingArticle writing ∙ 30 proposals

Client
Maksim Lahmanyuk
Ukraine Kyiv  3  0
Project published
1 month 6 days ago
180 views