Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Complete the product card in the online store

Translated131 USD

 1. 147    1  0
  5 days131 USD

  Ready to work
  Details can be discussed at LS.
  If necessary, I will test.
  Готов к работе
  Детали можно обсудить в лс
  При необходимости сделаю тестовое

 2. 114  
  1 day131 USD

  Welcome to!
  Ready to take the task. As for the price of filling - it is necessary to understand how many fields and parameters are present in the card when placed in the admin. Also, whether it will be necessary to prepare images and write SEO targets.
  If you provide an example, we will negotiate the price and time.
  Вітаю!
  Готова взятись за завдання. Що до ціни заповнення - необхідно зрозуміти яка кількість полів та параметрів присутня в картці при занесенні в адмінку. Також, чи необхідна буде підготовка зображень та написання seo мета тегів.
  Якщо надасте приклад - по ціні та срокам домовимся.

 3. 222    2  0
  1 day131 USD

  Welcome to!
  I have great experience of filling cards on different platforms.
  Contact the personal message to discuss the conditions.
  and thank you.
  Вітаю!
  Маю великий досвід наповнення карток на різних платформах.
  Звертайтеся у особисті повідомлення для обговорення умов.
  Дякую.

 4. 144  
  1 day292 USD

  Welcome to! Interested in your proposal. Experience in work over 6 years. Examples of work in a personal message. Ready to perform a small test task. Go back, I’ll be happy to work together!
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція. Досвід роботи більше 6 років. Приклади робіт у особисті повідомлення. Готова виконати невелике тестове завдання. Звертайтеся, буду рада співпрацювати!

 5. 257    1  1
  2 days131 USD

  Good morning, ready to complete your task immediately, speed and quality guarantee
  Price: 10 UAH per 1 card.
  50 UAH for 1000 signs
  Доброго дня, готова виконати Ваше завдання негайно, швидкість та якість гарантую
  Ціна : 10 грн за 1 картку,
  50 грн за 1000 знаків тексту

 6. 1575    74  0
  1 day131 USD

  Good day .Ready for cooperation.
  in 2022.✅It has completed "The Foundations of Internet Marketing" by Google.My articles come out in the top of Google.Great experience in your topic.Examples of:
  Text for the service: seeds of the egg https://docs.google.com/document/d/1UNOqSXd00PdKzUBQs3ecYwpE29FndPJs/edit?usp=sharing&ouid=110506673927335146502&rtpof=true&sd=true
  Text for service: wheat seeds https://docs.google.com/document/d/19eYZYNsqaVmOZjYuJestlAX6Iho01yoK/edit?usp=sharing&ouid=110506673927335146502&rtpof=true&sd=true
  The oriented value is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and 3 Your key questions for 1000 UAH.Turn to! Let’s discuss the conditions.👍🤝
  Добрий день. Готова до співпраці.✅
  В 2022р. закінчила “Основи інтернет маркетингу” від Гугл.
  Мої статті виходять в топ Гугл.
  Великий досвід у Вашій тематиці.
  Приклади:
  Текст для услуги: семена ячменя https://docs.google.com/document/d/1UNOqSXd00PdKzUBQs3ecYwpE29FndPJs/edit?usp=sharing&ouid=110506673927335146502&rtpof=true&sd=true
  Текст для услуги: семена пшеницы https://docs.google.com/document/d/19eYZYNsqaVmOZjYuJestlAX6Iho01yoK/edit?usp=sharing&ouid=110506673927335146502&rtpof=true&sd=true
  Орієнтовна вартість - 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і 3 Вашими ключовими запитами на 1000 збп.
  Звертайтесь!👍 Обговоримо умови.🤝

 7. 321  
  1 day131 USD

  Good morning, I can help with the task.
  Experience working in filling more than 20 successful cases and happy customers
  The price of the product is 20 UAH.
  Доброго дня, можу допомогти з завданням.
  Досвід роботи в наповнені більше 20 успішних кейсів та щасливих клієнтів
  Ціна за карточку товару 20 грн

 8. 496    9  0
  15 days131 USD

  Welcome, ready to discuss the terms of the project. There is experience working with different web sites and trading sites.
  Вітаю, готова обговорити умови проекту. Є досвід роботи з різними адмінками сайтів та торговими майданчиками.

 9. 69  
  15 days131 USD

  It is ready to study the task in detail and move to its implementation. I have experience in doing such tasks, I have a free knowledge of the Ukrainian language.
  Готова детально вивчити завдання і перейти до його реалізації. Маю досвід виконання подібних завдань, вільно володію українською мовою.

 10. 160    3  0
  10 days131 USD

  Welcome to! Ready to get acquainted with the TZ in detail and discuss the conditions. I need a little more information.
  Вітаю! Готовий детально ознайомитися з ТЗ та обсудити умови. Потрібно трохи більше інформації

 11. 471    4  1
  15 days131 USD

  Welcome to. I can help, experience is, I will do everything quickly and quality, write to ls
  вітаю. я можу допомогти, досвід є, зроблю все швидко та якісно, пишіть в лс

 12. 310    9  0
  1 day131 USD

  Good day !
  I am glad to do such a job. Similar tasks have been undertaken since 2016, including filling, optimization, and so on. Ready to discuss details.
  Добридень!
  З радістю займуся такою роботою. Подібними завданнями займаюся з 2016 року, включаючи наповнення, оптимізацію тощо. Готовa обговорити деталі.

 13. 398    4  0
  1 day131 USD

  Welcome to.
  Ready to perform the work quickly and efficiently. We can discuss all details, deadlines of execution. I have done a similar work on Rosetta, so I will be able to quickly adjust under the performance to do everything you need. I have about 5 years of copywriting experience, so searching for information and writing text (if necessary) will not be a problem.
  The cost of a single card is 20 UAH. (We can talk about it)
  I look forward to further fruitful cooperation!
  Вітаю.
  Готова виконати роботу якісно та оперативно. Можемо обговорити всі деталі, терміни виконання. Виконувала схожу роботу на Розетці, тому зможу швидко підлаштуватися під виконання, щоб зробити все як вам потрібно. Маю досвід у копірайті близько 5 років, тому пошук інформації та написання тексту (якщо це потрібно) не буде проблемою.
  Вартість однієї картки - 20 грн. (можемо обговорити)
  Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю!

 14. 620    5  0
  2 days131 USD

  Good afternoon, I have experience in filling the maps of the site. I’ll be glad if you pick me and I’ll get a new experience of working on this site.

  In the private message I can remove the site I am currently working on.
  Доброго вечора, маю досвід з наповнення карток сайту. Буду рада якщо ви мене оберете і я отримаю новий досвід роботи на цьому сайті.

  У приватні повідомлення можу скинути сайт, наповненням якого наразі займаюсь.

 15. 447    7  0
  1 day131 USD

  Good evening,I was interested in your project,I had a similar task on promotions,I filled the cards of different mineral goods.
  Доброго вечора,зацікавив ваш проект,мав подібне завдання на промі,наповнював картки різних мінеральних добрив.Пишіть в особисті -домовимося

 16. 1957    78  0   1
  1 day131 USD

  Good day, ready to fulfill your task. The price of the product is 20 UAH.
  Добрий день, готова виконати ваше завдання. Картка товару - 20 грн.

 17. 1447    37  0   1
  5 days131 USD

  Welcome to! Ready to get acquainted with the TZ in detail and discuss the conditions.
  Вітаю! Готовий детально ознайомитися з ТЗ та обсудити умови.

 18. 524    10  0
  1 day131 USD

  Good day . Interested in your proposal, ready to fulfill your task. I have experience in doing this work. I am free to speak Ukrainian, English and Russian languages. More details can be discussed in private messages. Ready for Long-Term Cooperation
  Доброго дня. Зацікавила ваша пропозиція, готовий виконати завдання. Маю досвід у виконанні подібної роботи. Вільно володію українською, англійською та російською мовами. Більше деталей можемо обговорити у приватних повідомленнях. Готовий до довготривалої співпраці

 19. 2315    176  1
  1 day131 USD

  Welcome to.
  Ready to complete the project and write good articles for you. My experience allows you to create an informative and exciting SEO content. I have the necessary skills and knowledge to explore the subject, conduct analysis and present information in an easily perceived format.
  When writing articles, I take into account the interests of the audience and the task of the customer. I can work on different topics. My flexibility allows me to adapt to any topic and style of writing.
  Ready to work for 60 UAH/1000 SIMV.
  Write to the private, let’s discuss details. I will be happy for long-term cooperation.
  Вітаю.
  Готова виконати проєкт і написати для вас якісні статті. Мій досвід дозволяє створювати інформативний і захоплюючий SEO-контент. Володію необхідними навичками і знаннями, щоб досліджувати тему, проводити аналіз і представляти інформацію у легко сприйнятому форматі.
  При написанні статей враховую інтереси аудиторії та завдання замовника. Вмію працювати з різними тематиками. Моя гнучкість дозволяє мені адаптуватися до будь-якої теми та стилю письма.
  Готова працювати за 60 грн./1000 симв.
  Пишіть у приват, обговоримо деталі. Буду рада довгостроковій співпраці.

 20. 7 more hidden bids
 • Alexandr Kononenko
  28 November 2023, 19:40 |

  Максим, вітаю. 

  Є кілька питань для уточнення:

  • що саме має бути у картці?
  • яка CMS?
  • яку інформацію надаєте?
 • Olga Kolomiiets
  28 November 2023, 20:55 |

  приєднуюсь до питань вище

Current freelance projects in the category Advertising

Links to the topic page in Wikipedia

new
50 USD

I am looking for an experienced editor to help with posting a link on a topic page in Wikipedia. Logistics and Transportation.

Advertising ∙ 4 proposals

Crossposting

new

I need a person who is engaged in crossposting, posting on Redit, Post, Pinterest, etc. I need to post every day new posts on Redit, material I will download in the text file, I wait for suggestions with estimates Post template - post name below post description below link to…

Search engine optimizationAdvertising ∙ 2 proposals

A book for Amazon.

new

A book for Amazon. It is necessary to formate the text in Word quality, create a clickable ad and give the result in the formats required for posting on Amazon.

AdvertisingText editing and proofreading ∙ 7 proposals

and encyclopedia. Publish about the company in Encyclopedias

new
20 USD

Good day . It is necessary to place information about the dietologist, about the methodology of weight loss, about the bestseller book in encyclopedias. The text is written. You need to place according to the rules of the encyclopedias to pass the moderation. If you don’t have…

AdvertisingText editing and proofreading ∙ 9 proposals

Publish 200 posts on an Instagram account

new

You need to post 200 posts on your Instagram account in 1-5 days (as convenient for you). The photos are provided, you just need to save on the phone from the telegram and display it in the Instagram. Description is the same, you just need to change the material of the product,…

Advertising ∙ 29 proposals

Client
Maksim Sinyavsky
Ukraine Ukraine  2  0
Project published
3 months 4 days ago
222 views