Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of SEO texts from Russian to UkrainianПереклад SEO-текстів з російської на українську

Translated430 UAH

Client's feedback on cooperation with Lada Pryima

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for cooperation. Quick and quality execution of the order, rapid introduction of the rights, responsible attitude to the work. Everything was done according to the technical task.

Freelancer's feedback on cooperation with Freelancehunt

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

I was pleased to collaborate with Freelancehunt, clear tasks and enthusiastic communication, the customer is always in contact, I recommend to collaborate!

Lada Pryima | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 4588    237  0   1
  Winning proposal2 days430 UAH

  Good day ! I will be glad to perform a quality translation of the texts at the rate of 40 UAH/1000 UAH, I have a philosophical education from the Ukrainian language.
  Доброго дня! Буду рада виконати якісний переклад текстів за ставкою 40 грн/1000 збп, маю філологічну освіту з української мови.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 505    2  0
  7 days200 UAH

  There is no experience in translation. However, there is experience in teaching disciplines in IT-thematics. And during the preparation of the materials often had to translate texts from Russian.
  Interested in long-term cooperation.
  Як фахового досвіду перекладу немає. Проте є досвід викладання дисциплін з IT-тематики. І при підготовці матеріалів часто доводилося перекладати тексти з російської.
  Зацікавлений на довготривале співробітництво.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 908    25  0
  2 days315 UAH

  Good day !
  I have great experience in translation.
  Translation according to requirements.
  Price of 35 UAH/1000 ZN
  Доброго дня!
  Маю великий досвід у перекладі.
  Перекладу згідно вимог.
  Ціна 35 грн/1000 зн

 7. 1009    22  0
  2 days600 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill the task. I have experience working with IT mathematics, familiar with HTML, worked as a content manager for a total of two years. The cost of the translation is 50 UAH for 1000 symbols. and thank you.
  Вітаю! Готовий виконати завдання. Маю досвід роботи з ІТ-тематикою, знайомий з HTML, працював контент-менеджером у сукупності два роки. Вартість перекладу - 50 грн за 1000 символів. Дякую.

 8. 5922    231  1   3
  1 day500 UAH

  Hello, I was interested in your project. Ready to collaborate at a rate of 50uah for 1000 characters with the gap in the original text. performed in the best way. The deadline and cost of the entire project is indicated in the application. Write to me :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. Готов сотрудничать по ставке 50uah за 1000 знаков с пробелами исходного текста. Выполним в лучшем виде. Срок и стоимость выполнения всего проекта указаны в заявке. Пишите:)

 9. 1056    20  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I am a journalist and copywriter.
  Experience in work is over 7 years.
  I work with texts every day.
  I’m happy to cooperate.

  1000 signs - 50 UAH.
  Доброго дня!
  Я журналіст та фахівець із копірайтингу.
  Досвід роботи - понад 7 років.
  Професійно працюю з текстами кожен день.
  Звертайтеся, буду радий співпраці.

  1000 знаків - 50 грн.

 10. 533    2  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I am pleased to perform the translation. I have 7 years of experience in translating texts of such a topic from English to Russian and Ukrainian, so translating from Russian to Ukrainian will be easy. With text containing HTML tags I work every day. Quality is guaranteed! Turn on! My rate is 40 UAH for 1000 signs without breakdowns.
  Вітаю! З радістю виконаю переклад. Маю 7-річний досвід перекладу текстів такої тематики з англіської на російську та українську, тому перекласти з російської на українську буде легко. З текстами, що містять теги HTML, працюю кожен день. Якість гарантую! Звертайтеся! Моя ставка - 40 грн за 1000 знаків без пробілів.

 11. 462    11  1
  1 day250 UAH

  Hello, I will be happy to help.
  Details will be discussed.

  I will be happy to cooperate!
  Привіт, з радістю допоможу.
  Деталі обговоримо.

  Буду радий співпраці!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 2026    64  0
  3 days350 UAH

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price and deadlines are indicated.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість та терміни вказала.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 14. 866    14  1   2
  1 day200 UAH

  Good day, I will quickly and efficiently fulfill your order. Let’s write and agree.
  Добрий день, швидко і якісно виконаю ваше замовлення. Пишіть, домовимося.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. 3081
   59  0

  2 days200 UAH

  Good afternoon.
  I have five years of experience with content.
  Ready to take a project. I do it quickly and efficiently.
  The price is 40 UAH for 1000 Sbp.
  Доброго вечора.
  Маю п'ятирічний досвід із наповнення контенту.
  Готовий взятися за проект. Виконаю швидко та якісно.
  Цена 40 грн за 1000 сбп.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 153  
  2 days500 UAH

  IT-specialist for basic expertise, I have been working with texts and translations to Ukrainian for more than 10 years. Payment is 50 UAH/1000 ZN.
  ІТ-спеціаліст за основним фахом, більше 10 років працюю з текстами і перекладами на українську. Оплата - 50 грн./1000 зн.

 20. 322    1  0
  1 day200 UAH

  Good day . I do it quickly and efficiently.

  Write in a private message - I've already translated your image. Download to see the quality of the translation, as well as send the text of the translation in the file editing rights application from your application(sample).

  30 grn/1000 characters with entrance texts.
  Доброго дня. Виконаю швидко і якісно.

  Напишіть в приватні повідомлення - вже перевів Ваш зразок. Скину, щоб бачили якість перекладу, а також відправив текст переводу в заявці на права редагування файлу, з Вашої заявки(зразка).

  30грн/1000 знаків з пробілами вхідного тексту.

 21. 169    2  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  Let’s help with the translation into Ukrainian.
  60 UAH / 1000 ZBP
  Вітаю!
  Давайте допоможу з перекладом на українську.
  60 грн/ 1000 збп

 22. 1105    20  0
  1 day200 UAH

  Good night !
  Interested in your proposal.
  I have experience in translating texts of different topics.
  I have both languages.
  The price is 35 UAH/1000 ZBP.
  To understand whether you get a translation - I can perform the test task.
  I look forward to your answer.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий вечір!
  Зацікавила ваша пропозиція.
  Маю досвід у перекладі текстів різної тематики.
  Вільно володію обома мовами.
  Ціна 35 грн/1000 збп.
  Для розуміння чи підійде вам переклад - можу виконати тестове завдання.
  Чекаю вашої відповіді.

  Буду рада співпраці!

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. proposal concealed by freelancer
 26. proposal concealed by freelancer
 27. 163    1  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I have been a translator for more than 10 years, I have experience in translating texts with SEO and UI. I know about HTML.
  I do the work properly and timely.
  Cost of 40 UAH / 1000 SSP
  With respect,
  by Anna
  Доброго дня!
  Займаюся перекладацькою діяльністю більше 10 років, є досвід у перекладі текстів із SEO та UI. Знайома з HTML розміткою.
  Роботу виконую якісно та вчасно.
  Вартість 40 грн / 1000 сзп
  З повагою,
  Ганна

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 1835    35  3
  1 day500 UAH

  Good day !
  Interested in your project!
  There is 5 years experience in SEO translations and writing, sales and information texts in English, German, Ukrainian and Russian languages!
  Examples and Reviews are in the Profile.
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект!
  Є 5 річний досвід у перекладах та написанні SEO, продаючих та інформаційних текстів англійською, німецькою, українською та російською мовами!
  Приклади та Відгуки знаходяться в Профілі.
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!

 30. 141  
  2 days380 UAH

  Good morning, I can do your job. I will be happy to help.
  Доброго дня, можу виконати вашу роботу. Буду рада допомогти.

 31. 409    2  0
  2 days200 UAH

  I will make your order in 2 days.
  The level of possession in Russian and Ukrainian is the notion.
  For 1000 Zbp - 25 UAH.
  Write to the message for collaboration
  Виконаю ваше замовлення за 2 дні.
  Рівень володіння російською та українською - носій.
  За 1000 збп - 25 грн.
  Пишіть у повідомлення - для співпраці

 32. 390  
  2 days200 UAH

  Good night ! Interested in your proposal.
  I will do it quickly and well.
  It is easy to find a common language.
  - Good knowledge of Ukrainian, Russian and English languages
  Price for 1000 ZN – 35 UAH
  Добрий вечір! Зацікавлений у вашій пропозиції.
  - зроблю швидко та якісно
  - зі мною легко знайти спільну мову
  - добре знання української, російської та англійської мов
  ціна за 1000 зн - 35 грн

 33.  freelancer isn't working in the service any longer
 34. 190    1  0
  1 day400 UAH

  Welcome to! Interested in your proposal.
  Ready to do the work in a day, a maximum of a half.
  There is experience of translating texts into Ukrainian and not only.
  The price is 35 grn/1000 signs.
  Вітаю! Зацікавлена Вашою пропозицією.
  Готова виконати роботу за день, максимум півтора.
  Є досвід перекладу текстів на українську і не тільки.
  Ціна - 35грн/1000 знаків.

 1. 320    1  0
  1 day800 UAH

  Good time of the day)

  Working with me, you will receive:
  1 . Qualitatively performed task with the conditions specified.
  2nd Absolute compliance with deadlines.
  Three Changes and additions in the process.
  4 . Available prices and high quality work.

  Please contact me.
  I am looking forward to your answer.

  Thank you !
  Доброе время суток)

  Сотрудничая со мной, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
  1. Качественно выполненная задача с указанными условиями.
  2. Абсолютное соблюдение сроков.
  3. Изменения и дополнения в процессе.
  4. Доступные цены и качественная работа.

  Пожалуйста, свяжитесь со мной.
  С нетерпением жду Вашего ответа.

  Спасибо!

 2.  freelancer isn't working in the service any longer
 3. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is from 100 UAH to 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 100 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 4. 183  
  3 days600 UAH

  Good day ! Ready to complete your order, after clarification of all the details. I will translate the text without mistakes, carefully and properly check all for accuracy, and you will be happy. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня! Готова виконати ваше замовлення, після уточнення всіх деталей. Перекладу текст без помилок, аккуратно та гарно все перевірю на точність, та ви будете задоволені. Буду радіти співпраці!

 5. 142  
  1 day200 UAH

  Good evening, interested in your order, ready to fulfill it as quickly and as best as possible, I wait for your feedback.85 €/1000 €.
  Доброго вечора,зацікавило ваше замовлення,готова виконати його якнайшвидше та якнайкраще,чекаю на ваш фідбек.85 гривень/1000 зн.

 1. proposal withdrawn
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal withdrawn

Client
Freelancehunt
Ukraine Ukraine  174  0  14
Project published
2 months 11 days ago
607 views