Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate the logo to the vectorПеревести логотип у вектор

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 8969    94  1   4
  1 day500 UAH

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in a personal letter,
  I will do it properly, taking into account all your wishes.
  I work until the full approval of the project.
  • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрый день.
  Готова обсудить нюансы в личной переписке,
  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.
  Работаю до полного утверждения проекта!
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Портфолио Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 3. 557    12  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!Interested in your project.Ready to fulfill the task.Let’s write, let’s discuss details.🤘
  Вітаю !
  Зацікавив ваш проєкт.
  Готовий виконати завдання.
  Пишіть, обговоримо деталі .🤘

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 3348    141  2   2
  1 day500 UAH

  I do it quickly and quality.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Сделаю быстро и качествено.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 6. 2365    85  0   1
  1 day500 UAH

  Good day !
  30-40 minutes and the logo in the eps and you.

  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день!
  30-40 хв і лого в епсі і іа у Вас.

  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 667    7  1
  1 day500 UAH

  Good day . Lose I do
  Behance
  Доброго дня. Скидуйте-зроблю
  Behance

 9. 1152    33  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  Improve your project.
  I will be happy to spyware.
  Turn around, discussing the details.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Зацiкавлений вашим проектом.
  Буду радий спiвпрацi.
  Звертайтеся, обговоримо подробицi.
  Портфолiо: Freelancehunt

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 799    29  2
  1 day500 UAH

  Welcome to. I will do it properly in the time specified by you. The portfolio:
  Google Drive
  Вітаю. Зроблю якісно в зазначений Вами термін. Портфоліо:
  Google Drive

 12. 2066    71  1
  1 day500 UAH

  Good morning, I will make your order over an hour, show your logo, for more detailed acquaintance.
  Доброго дня, зроблю ваше замовлення на протязі години, покажіть ваше лого, для більш детального ознайомлення.

 13. 1943    35  0
  1 day700 UAH

  Good day !
  Ready to complete the order now.
  Let’s discuss the details.
  Доброго дня!
  Готова виконати замовлення зараз.
  Пишить обговоримо деталі.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 488    4  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  Interested in your order, I'll take it with pleasure, I'll start right now!
  I also work in typography, I can prepare the files to print correctly
  I have a designer education.
  I work on Adobe Illustrator, Photoshop, and Corel Draw.
  All the necessary details and wishes I consider, do quality and in time.
  I work to complete approval.
  I will be happy to cooperate
  Portfolio Freelancehunt
  Behance
  Добридень!
  Зацікавило ваше замовлення, візьмусь із задоволенням, почну прямо зараз!
  Також працюю у типографії, можу підготувати файли до друку коректно
  Маю освіту дизайнера
  Працюю в Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw.
  Всі необхідні деталі та побажання врахую, зроблю якісно та в строки
  Працюю до повного затвердження.
  Буду рада співпраці
  Портфоліо Freelancehunt
  Behance

 19. 1435    19  2
  1 day500 UAH

  Ready for smooth cooperation. Look at the portfolio in the profile:
  Freelancehunt
  Let me write!
  Готовий до плідної співпраці. Дивіться портфоліо у профілі:
  Freelancehunt
  Пишіть!

 20. 2776    61  1   2
  1 day600 UAH

  and greetings. Strong Order

  I am pleased to apply for participation in the project. I have more than 5 years of experience working with illustration design, as well as knowledge of Illustrator, Photoshop, etc.
  As a leading designer, I create the same for you.
  I am very interested in discussing your role in more detail. I have a few questions about your request. I am available for an interview as soon as possible. Thank you for your time and attention.
  Some of my work Behance
  With respect,

  The Government
  Привіт. Круте замовлення

  Я радий подати заявку на участь у проекті. Я маю понад 5 років досвіду роботи з дизайном ілюстрацій, а також знання Illustrator, Photoshop тощо...
  Виступаючи в якості провідного дизайнера, я створю для вас таку ж.
  Мені дуже цікаво обговорити вашу роль більш детально. У мене є кілька запитань щодо вашого запиту. Я доступний для співбесіди якнайшвидше. Дякуємо за ваш час і увагу.
  Деякі мої роботи Behance
  З повагою,

  Влад

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 272    6  0
  1 day500 UAH

  Good day ! Ready to perform everything in the best way, with your ideas and your wishes, quality, quickly. I will start now and the result in 1-2 hours. I offer high quality performance at an affordable price. With respect, Oleg.
  Доброго дня! Готовий виконати все у найкращому вигляді, зі своїми ідеями та вашими побажаннями, якісно, оперативно. Почну зараз і результат через 1-2 години. Пропоную високоякісне виконання за прийнятну ціну. З повагою, Олег.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 2629    198  5
  1 day500 UAH

  Catherine, good day!
  I will translate your logo into a vector - quickly and professionally.
  Experience in the vectorization of images.
  It will be ready in an hour.
  Go back, I’m glad to help!
  Катерина, доброго дня!
  Переведу ваше лого в вектор - швидко і професійно.
  Багаторічний досвід векторизації зображень.
  Буде готово за годину.
  Звертайтесь, буду радий допомогти!

 26. 409    2  0
  1 day500 UAH

  Welcome to)
  Ready to paint the logo.
  I have 4 years experience.
  Portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to work with you!
  Привіт)
  Готова зараз перемалювати логотип
  Маю досвід 4 роки.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпрацювати з Вами!

 27. 870    13  0
  1 day500 UAH

  Good day . I’m going to do it quickly and quickly.

  The price of yours

  Write it. I wait. Showing the logo
  Добрий день. Зроблю прямо зараз швидко і якісно.

  Ціна ваша

  Пишіть. Чекаю. Покажіть лого

 28. 525    16  0
  1 day500 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 249  
  1 day500 UAH

  Good day ready for the project. I'm going to do it quickly and well.WEB
  Добрий день готова до виконання проекту. Зроблю все швидко та якісно.Пишіть у пп

 31. 1693    36  0
  1 day500 UAH

  ✨Good day
  Make your logo vector.
  Show what it is)
  ✨Доброго дня
  сделаю векторным ваш логотип
  покажите, что есть)

 32. 1573
   14  0
  Work samples:
  Monogram logo for medical IT company. Hair transplantation.
  1 day700 UAH

  Good day
  10 years experience in branding.
  Look at my work.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the style of Smart Minimalism.
  + Multiple reviews of satisfied customers (This service has not long been available. link to the main profile).
  + Reply quickly. You can always call me.
  Free bonus before ordering:
  1 . A beautiful avatar with a logo for social networks;
  The 2nd Fowicon for the site,
  Добрий день
  10 років досвіду у розробці брендингу.
  Подивіться на мої роботи.
  Freelancehunt

  + Досвід та велике портфоліо з роботами в стилі Smart мінімалізм.
  + Численні відгуки задоволених клієнтів (На цьому сервісі не давно. Посилання на основний профіль надам).
  + Відповідаю швидко. Ви можете завжди зателефонувати мені
  + Безкоштовний бонус до замовлення:
  1. Красива аватарка з лого для соцмереж;
  2. Фовікон для сайту,

 33. proposal concealed by freelancer
 34. proposal concealed by freelancer
 35. proposal concealed by freelancer
 36. 321  
  1 day500 UAH

  The Good Day
  Ready to start performing, after discussing the moments that are interesting! Quality and speed guarantee. Free editing. all formats. to turn)
  Добридень
  Готовий приступити до виконання, після обговорення моментів, що цікавлять! Якість, швидкість гарантую. Безкоштовні редагування. Усі формати. Звертайтесь)

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 558    3  0
  1 day500 UAH

  Good day . Ready to start work. She worked in the field of external advertising, so she had to paint not one logo from a row to a vector.
  I work quickly and responsibly.
  Turn on!
  Добрий день. Готова приступити до роботи. Працювала у сфері зовнішньої реклами, тому мусила перемальовувати не одне лого з растру в вектор.
  Працюю швидко та відповідально.
  Звертайтеся!

 39. 838    20  0
  1 day500 UAH

  Good day ready today to make a order write to ls we will discuss details and I will do it
  добрый день готов сегодня сделать заказ пишите в лс обсудим детали и я сделаю

 40. proposal concealed by freelancer
 41. 1512    37  0
  1 day500 UAH

  Welcome, ready to fulfill your task and provide in the necessary format)
  My work in profile.
  Вітаю, готова виконати Ваше завдання та надати в необхідному форматі)
  Мої роботи в профілі

 42. 458  
  1 day500 UAH

  Good Morning Catherine!
  I'm glad to see people from Poland.
  I can repaint the logo in a vector and submit it in 3 hours. Please show the logo.
  I have more than 4 years experience in graphic design. It has not worked on this platform yet. I don’t have feedback.
  I will be happy to do the work for you!
  thank you
  Доброго дня Катерина!
  Рада бачити людей з Полтави).
  Я можу перемалювати лого в векторі та здати його через 3 години. Покажіть будь ласка логотип!
  Мій досвід роботи в графічному дизайні понад 4 роки. На цій платформі ще не працювала. Тому відгуків не маю.
  Буду рада виконати роботу для вас!
  Дякую

 43. proposal concealed by freelancer
 44. proposal concealed by freelancer
 45. 1073    46  0
  1 day500 UAH

  I’ve been painting for 2 hours and I’ve had a great experience.
  The price is 200 UAH.
  Examples of discharge:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/vektorizatsiya-logotipiv/1608321.html
  Відмалюю якісно, впродовж 2 годин, маю великий досвід.
  Вартість 200 грн.
  Приклади відмальовки:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/vektorizatsiya-logotipiv/1608321.html

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 775    2  0
  1 day600 UAH

  Welcome to)
  I will do everything quickly, taking into account all your wishes.
  Вітаю)
  Зроблю все швидко, з урахуванням всіх Ваших побажань.

 48. proposal concealed by freelancer
 49. 1677    65  0
  1 day555 UAH

  Welcome to show the logo.
  I do almost everything, great work experience 15+ years (sites, banners(statistics, gifs, videos), FS, print, games)
  Let’s talk about the details, I’ll name the exact price.
  The Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  The Games:
  Behance
  Thank you 0
  Вітаю, покажіть лого,
  роблю майже все, великий досвід роботи 15+ років (сайти, банери(статика, гіф, відео), ФС, друк, ігри)
  давайте обговоримо деталі, я назву точну ціну.
  Моє фоліо:
  Behance
  Банери:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  Ігри:
  Behance
  Дякую.0щ

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 968    16  0
  1 day500 UAH

  Congratulations to Catherine.
  Ready to complete your order right now.
  I paint quickly and well in the vector.
  Вітаю Катерина.
  Готовий виконати Ваше замовлення прямо зараз.
  Відмалюю якісно та швидко у векторі

 52. 1002    36  1
  1 day500 UAH

  Congratulations to Ukraine!I have more than 2 years of experience in graphic design so I will do my best and use all my skills so that you will be satisfied with my work.I will be happy to help you realize your great projects.

  My portfolio is: Freelancehunt🙂
  Слава Україні!
  У мене більше 2 років досвіду в графічному дизайні, тому я зроблю все можливе і використаю всі свої навички, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.
  Буду радай допомогти вам реалізувати ваші чудові проекти🙂

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 53. 1707    17  0
  1 day500 UAH

  Good morning, I will do it quickly and quality, I will give all the forats that will be needed, ready to start work now
  Here you can encourage my vector and disaster work.
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, зроблю швидко та якісно, надам усі форати які будуть потрібно, готова приступити до роботи зараз
  Тут можна подтивитись мої векторні та растрові роботи
  Freelancehunt
  Behance

 54. proposal concealed by freelancer
 55. 510    2  0
  1 day500 UAH

  Welcome, download the logo, I'll make a vector.
  We can discuss more in pp.
  Вітаю, скидайте лого, зроблю вектор.
  Детальніше обговорити можемо в пп

 56. 349  
  1 day500 UAH

  Good day .
  I am pleased to fulfill your order.
  Fast, Cheap and Cheap
  to turn.
  Доброго дня.
  З задоволенням виконаю ваше замовлення.
  Швидко, якісно, недорого
  Звертайтесь.

 57. 685
   1  0

  1 day505 UAH

  Welcome to! I have excellent skills in painting and vector illustrations, I create logos myself. I get to work immediately after the file is filed.
  Write in personal. I am ready to cooperate.

  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  https://www.instagram.com/goncharova_agency/
  Вітаю! Маю чудові навички у малюванні та векторних ілюстраціях, створюю логотипи самостійно. Приступлю до роботи одразу після надання файлу
  Пишіть в особисті. я готова до співпраці

  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://www.instagram.com/goncharova_agency/

 58. proposal concealed by freelancer
 59. proposal concealed by freelancer
 60. proposal concealed by freelancer
 61. 1168    76  3   2
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I have painted in roast / vector for more than a decade, examples of work Freelancehunt
  Ready to make a picture, make a line if needed
  We need to discuss the moment.
  Вітаю!
  Малюю в растрі / векторі більше десяти років, приклади робіт Freelancehunt
  Готовий зобразити, внести правки, якщо знадобиться
  але потрібно обговорити момент

 62. 642    7  0
  1 day500 UAH

  Good afternoon, ready to perform the task as well as in a timely manner.
  My opinions and work:
  Freelancehunt
  Доброго дня, готова виконати завдання максимально якісно та згідно терміну.
  Мої відгуки та роботи:
  Freelancehunt

 63. proposal concealed by freelancer
 64. proposal concealed by freelancer
 65. proposal concealed by freelancer
 66. proposal concealed by freelancer
 67. 230    1  0
  1 day800 UAH

  Good day . Interested in your project. Ready to cooperate with you. I own Photoshop, Illustrator, I have experience in printing designs for more than 4 years. All details can be discussed in private.
  Доброго дня. Зацікавив Ваш проект. Готовий з Вами співпрацювати. Добре володію Photoshop, Illustrator, маю досвід в додрукарській підготовці макетів більше 4-х років. Усі деталі можемо обговорити в приваті.

 68. proposal concealed by freelancer
 69. proposal concealed by freelancer
 70. 412    2  0
  1 day500 UAH

  Welcome to. The portfolio has many examples of translation (repairing) into a vector.
  for 300 rupees. ready to perform.
  I’m always in touch and I’m responding quickly.
  I work well, at a bit careful, I follow the deadlines.
  Write, I'm glad to help you.
  Portfolio of Freelancehunt
  Вітаю. У портфоліо є багато прикладів переводу (перемальовування) у вектор.
  За 300 грн. готовий виконати.
  Я завжди на зв’язку та відповідаю швидко.
  Працюю якісно, до дрібниць уважний, дотримуюсь термінів.
  Пишіть, радий буду вам допомогти.
  Портфоліо Freelancehunt

 71. proposal concealed by freelancer
 72. 1510    47  0
  1 day500 UAH

  Good day .
  • • • • • •
  I am a designer, a designer.
  I have been painting for more than 11 years, I have worked in programs for more than 6 years.
  Knowledge of Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and CorelDRAW.
  Wacom Intos S
  • • • • • •
  Freelancehunt
  Доброго дня.
  --------------------------------------------------
  Я художник – дизайнер.
  Малюю понад 11 років, працюю у програмах понад 6 років.
  Знання програм Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
  Wacom Intos S
  --------------------------------------------------
  Freelancehunt

 73. 198  
  1 day500 UAH

  Welcome to. Interested in your project. I will do the work quickly and efficiently. I will be happy to cooperate
  Вітаю. Зацікавив ваш проект. Роботу зроблю швидко та якісно. Буду рада співпрацювати

 74. 1108
   21  0

  1 day500 UAH

  Good day ! My name is Hope. I am working on graphic design.
  I help to increase competitive advantages thanks to the correct and laconic design.

  The Soft Skills:
  Effective Communication
  cooperation online
  The proper organization of work processes to the best results
  Respecting the Dedline

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Добрый день! Меня зовут Надежда. Я занимаюсь разработкой графического дизайна.
  Помагаю повысить конкурентные преимущества благодаря правильному и лаконичному дизайну.

  Soft skills:
  - эффективная коммуникация
  - сотрудничество онлайн
  - правильная организация рабочих процессов для достижения наилучшего результата
  - соблюдение дедлайна

  Мое портфолио:
  Freelancehunt

 75. 860    28  0
  1 day600 UAH

  Hello to

  I work on such programs (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
  Video advertising is on Google Disk
  [link to the portfolio]
  Freelancehunt

  [Google Disk] - for easy viewing of works
  Google Drive

  I will be happy to implement the project.
  Здравствуйте

  Работаю в таких программах (Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Premiere Pro,After Effects)
  Видеореклама находится на Гугл Диске
  [Ссылка на портфолио]
  Freelancehunt

  [Google Disk]-для удобного просмотра работ
  Google Drive

  Рад буду выполнить проект

 76. 378    5  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  Interested in your project.
  I have 5 years experience working with vector images.
  I can start performing right now.
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект
  Маю досвід роботи з векторними зображеннями 5 років.
  Можу розпочати виконання прямо зараз

 77. 932    13  0
  1 day500 UAH

  Good day, there is experience in such a job.
  I'm going to do a maximum of 2 hours, looking at which logo
  Добрий день, є досвід в такій роботі
  Зроблю максимум за 2 години, дивлячись, який лого

 78. 292  
  1 day700 UAH

  Welcome to! I have a designer experience over 7 years, I work with Adobe products. I'll make your logo in the vector.
  Folios - Freelancehunt
  Thank you !
  Вітаю! Досвід дизайнера понад 7 років, працюю з продуктами Adobe. Звертайтеся, зроблю ваш лого у векторі
  Фоліо - Freelancehunt
  Дякую!

 79. 180  
  1 day500 UAH

  The number of minutes - and the vector option of the logo has you (and at the price below). I will be happy with your feedback.
  Лічені хвилини - і векторний варіант логотипу у Вас (і за ціною нижче). Буду рада Вашему відгуку

 80. 232  
  1 day500 UAH

  Good Morning, Catherine Ready to complete your order quickly, please contact us.
  Доброго дня, Катерина. Готова швидко виконати ваше замовлення, звертайтесь)

 81. 406    1  0
  3 days900 UAH

  Good day ! Ready for cooperation. My portfolio is Freelancehunt
  Добрий день! Готовий до співпраці. Моє портфоліо Freelancehunt

 82. proposal concealed by freelancer
 83. proposal concealed by freelancer
 84. 1708    204  5   1
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I have worked with graphics for more than 15 years (logotypes/illustrations/external advertising/polygraphy/internet content)
  I am happy to make a logo.
  I work to complete approval, in any style, taking into account all desires and editions.
  Get Vector Existences
  See my work in the profile. I will be happy to help!
  Вітаю!
  Більше 15 років працюю з графікою (логотипи/ілюстрації/зовнішня реклама/поліграфія/інтернет-контент)
  Із задоволенням зроблю лого.
  Працюю до повного затвердження, в будь-якому стилі з урахуванням всіх побажаннь та редакцій.
  Отримаєте векторні ісходники
  Дивіться мої роботи в профілі. Буду рад допомогти!

 85. 375    4  0
  1 day700 UAH

  Good day ! I would be happy to work on your project. I can start right now.
  You can see my work here: Behance .
  I am looking forward to your answer :).

  All of the best! Congratulations to Solomya Lesov.
  Добридень! З радістю хотіла б попрацювати над вашим проектом. Можу розпочати прямо зараз.
  Мої роботи ви можете переглянути тут: Behance .
  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь :).

  Всього найкращого! З повагою, Соломія Лесів.

 86. 626    17  3   1
  1 day500 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, I also work in the vector and have experience in creating a logo.
  We discuss the options and get the appropriate.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.


  Freelancehunt
  Добрий день
  Я художниця та ілюстратор, також працюю у векторі і є досвід у створенні лого.
  Обговоримо варіанти та оберемо відповідний
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці


  Freelancehunt

 87. 352  
  1 day500 UAH

  Welcome to! I can do your task quickly and efficiently. I’ve already done similar work, here’s one of them – https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip-20th-century-help/1688916.html. My other logos are Freelancehunt.
  The price starts from 200 UAH and above, looking at what the amount of work you have. The deadline is from 1 day.
  Вітаю! Можу зробити ваше завдання якісно і швидко. Я вже виконувала подібні роботи, ось одна з них - https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip-20th-century-help/1688916.html. Також інші мої роботи по логотипам - Freelancehunt.
  Ціна стартує від 200 грн і вище, дивлячись, який у вас обсяг роботи. Термін виконання - від 1 дня.

 88. 507    1  0
  1 day600 UAH

  A interesting proposal! Ready to help! Find out which logo to be drawn up!
  Здравствуйте) интересное предложение! Готова помочь! присылайте какой логотип надо перерисовать!

 89. 501    1  0
  1 day500 UAH

  Good day .

  You can download the logo, I will do it quickly and according to the task.
  Доброго дня.

  Можете скидати лого, зроблю швидко та відповідно до завдання.

 90. 314  
  1 day500 UAH

  Good day, I will be happy to make an order!
  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день, буду рада зробити замовлення!
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 91. 285  
  1 day500 UAH

  Welcome to. If so, I can offer my services. Look at the portfolio.
  Вітаю. Якщо ще актуально, можу запропонувати свої послуги. Дивіться портфоліо.

 92. 243  
  1 day500 UAH

  Welcome to! Interested in your project.
  I can do it quickly and efficiently.
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Можу виконати швидко та якісно.

 • Alexander Kryachko
  22 March, 10:56 |

  эм..... так SVG формат это же уже векторный файл который открывается иллюстратором .... зачем еще раз создавать на его основе аи или епс ? 🙂

 • Serhii Zheltonogov
  22 March, 10:59 |

  не факт що у середині вектор 😉

 • Alexander Kryachko
  22 March, 11:03 |

  ну если клиент к проекту его приложит тогда и можно это узнать, а сейчас увы только "пальцем в небо" 

 • Serhii Zheltonogov
  22 March, 11:04 |

  саме так

 • Maks Kyiv
  22 March, 11:00 |

  Вот не даёте вы коллегам заработать 👺


Client
Yekaterina M
Ukraine Poltava  29  0
Project published
2 months 13 days ago
592 views
Labels
 • logo
 • логотип
 • Логотипы
 • векторная графика
 • графический дизайн
 • дизайн логотипов
 • logo design
 • Векторная отрисовка
 • Adode Illustrator
 • векторная иллюстрация