Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Check and edit the book of recipes.

Translated14 USD

Client's feedback on cooperation with Georgy Vernadsky

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is great, happy, and I’m not working together for the first time. I recommend cooperation.

Freelancer's feedback on cooperation with Oleksii L.

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

I am working with the contractor. Very pleased with cooperation.

 1. 478
   1  0

  1 day13 USD

  I will make and order every day according to all the instructions and instructions. We’ll wait for your message to the headline!
  Обожнюю кулінарію)) за день зроблю та впорядкую за всіма ввідними та вказівками. Чекатиму на Ваше повідомлення у дірект!

 2. 614    19  0
  Winning proposal2 days14 USD

  Welcome to Alexis. I have good experience in this matter. I love you to do your task.
  Вітаю, Олексій. Маю добрий досвід у цій справі. Залюбки виконаю Ваше завдання.

 3. 109  
  2 days13 USD

  Good day ! I, as a food lover, will be difficult to work with such a material, the alemy result is quality and fast.
  Доброго дня! Мені, як любителю попоїсти, буде складно працювати з таким матеріалом, алемій результат - це якісно і швидко.

 4. 189  
  2 days13 USD

  I am happy to fulfill your task. It seems interesting to me, I have experience making recipes. Write in private message, let us discuss the details of cooperation
  Доброго дня) Із задоволенням виконаю Ваше завдання. Мені воно здається цікавим, маю досвід складання рецептів. Напишіть в приватні повідомлення, обговоримо деталі співпраці

 5. 305    1  0
  1 day13 USD

  Good day ! I'm glad to take a culinary project, I love this topic. The range is incomprehensible, so the price and deadlines will be discussed in private. I have more than 10 years of experience in translation. Turn to!
  Доброго дня! Радо візьмусь за кулінарний проєкт, обожнюю цю тематику. Обсяг незрозумілий, тому ціну і терміни обговоримо приватно. Маю досвід у перекладі більше 10 років. Звертайтесь!

 6. 168  
  1 day13 USD

  Welcome to. Ready to fulfill the task. I will do everything clearly, quickly and clearly. Thank you !
  Вітаю. Готова виконати завдання. Зроблю все якісно, швидко та чітко. Дякую!

 7. 372    3  0
  5 days13 USD

  Welcome to! I can take my task right now. I want to see the volume and example of the recipe page. The number of days is real.
  thank you
  Вітаю! Можу взятися за завдання вже зараз. Хочу побачити об'єм і приклад сторінки рецепту. Кількість днів вказана реальна.
  Дякую

 8. 340    3  0
  5 days13 USD

  Welcome to! I would like to look at what the form of the text is now and also discuss what the text structure of the recipes you would like to see.
  I look forward to a successful collaboration, I look forward to the message.
  Вітаю! Хотілося б поглянути на те, в якому вигляді зараз тексти є, а також обговорити те, яку структуру тексту рецептів ви б хотіли бачити.
  Сподіваюсь на плідну співпрацю, чекаю на повідомлення)

 9. 388  
  1 day13 USD

  Ready to fulfill your task quickly and in time. I will be grateful for the cooperation.
  Вітаю) Готова виконати Ваше завдання швидко та в термін. Буду вдячна за співпрацю.

 10. 1560    25  0
  1 day13 USD

  Good day ,

  I am pleased to fulfill your task quickly and efficiently.I am a Roman-German group of languages.I know English, German, Ukrainian, Russian languages.For more than three years I am engaged in professional translation and writing texts (examples of works are in the portfolio).I have access to professional software that will help to write and correctly format the text.Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich😊
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання, швидко та якісно!

  Навчаюсь на лінгвіста романо-германської групи мов. Володію англійською, німецькою, українською, російською мовами.

  Вже більше трьох років займаюсь професійним перекладом та написанням текстів (приклади робіт є у портфоліо).

  Маю доступ до професійних програмних забезпечень, що допоможе написанню та правильному оформленню тексту.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи😊

  З повагою,
  Владислав Войтович

 11. 693    27  1   1
  1 day13 USD

  Good night) I have a philosophical education) Great experience in writing texts of any topic) Write, discuss details) I will be happy to collaborate)
  Добрий вечір) Маю філологічну освіту) Великий досвід роботи редагування текстів будь-якої тематики) Пишіть, обговоримо деталі) Буду рада співпраці)

 12. 336    1  0
  5 days13 USD

  Good evening . Ready to help read your book of recipes for errors quickly and quality. He studied the style of the Ukrainian language. The previous project was also on the line of errors. Go back, I'll be happy to work together.
  Добрий вечір. Готова допомогти вичитати Вашу книгу рецептів на помилки швидко і якісно. Вивчала стилістику української мови. Попередній виконаний проект був теж на вичитку помилок. Звертайтеся, буду рада співпраці.

 13. 645    7  0
  5 days52 USD

  Good day . I offer you cooperation. Education is a philosopher. She worked at the Ukr Institute. languages of the NAG of Ukraine, editions and publications. I had experience in translating and editing a book of recipes. The comments about work with me are in the profile. I do it quickly and efficiently. If you are interested in my application, I am ready to discuss more detailed terms in personal messages.
  Добрий день. Пропоную Вам співпрацю. За освітою - філолог. Працювала в Інституті укр. мови НАГ України, редакціях та видавництвах. Зокрема, мала досвід перекладу та редагування книги рецептів. Відгуки про роботу зі мною - у профілі. Виконаю якісно та оперативно. Якщо Вас зацікавила моя кандидатура - готова обговорити детальніше умови в особистих повідомленнях.

 14. 361    8  0
  2 days13 USD

  Good night ! I have experience in writing and copywriting. I will make the collection quality according to all criteria. Go back, I'll be happy to work together!
  Добрий вечір! Маю досвід у редагуванні текстів та копірайтингу. Зроблю збірник якісним за всіма критеріями. Звертайтесь, буду рада співпраці!

 15. 285    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 16. 618    22  0
  4 days13 USD

  Good time to the day!
  I will be happy to help with the check and editing.
  Philology, editor with a 18-year experience (publishing, serpent, news portal, authors). I am serving a new letter. I checked it twice, and the errors were removed. This is the only logical sound.
  40 UAH/1000 signs without breakdowns. The string is approximate, depends on the "start" of the text (possibly faster).
  I will be happy to have fruitful cooperation!
  Доброго часу доби!
  Буду рада допомогти з перевіркою та редагуванням.
  Філологиня, редакторка з 18-річним стажем (видавництво, змі, новинний портал, автори). Послуговуюся новим правописом. Перевіряю двічі, тож помилки виключені. Доведу до єдиного логічного звучання.
  40 грн/1000 знаків без пробілів. Строк приблизний, залежить від "запущеності" тексту (можливо швидше).
  Буду рада плідній співпраці!

 17. 880    13  0
  1 day13 USD

  Welcome to! What is the size of each recipe? Let’s write, let’s discuss everything. I will do everything quickly and well! I will be happy to help you)
  Вітаю! Який обʼєм кожного рецепту? Пишіть, обговоримо усе. Зроблю все якісно та швидко! Буду рада допомогти Вам)

 18. 418    3  0
  2 days13 USD

  Welcome to! I offer you my services! I guarantee good and timely performance. Let’s write, let’s discuss details. Prices and deadlines are conditional.
  Вітаю! Пропоную Вам свої послуги! Гарантую якісне та своєчасне виконання. Пишіть, обговоримо деталі. Ціна та терміни умовні.

 19. 294  
  2 days13 USD

  Good Morning, Alexis !
  He was engaged in writing and editing courses and graduate works. I know grammatics very well. I can help you with this.
  We will all agree and adjust with all your wishes.
  I work so that everything is done faster in the deadline.
  I look forward to your answer!
  Thank you !
  Доброго дня, Олексію!
  Займалася написанням та редагуванням курсових та дипломних робіт. Відмінно знаю граматику. Можу вам допомогти із цим.
  Все будемо узгоджувати і корегувати із урахуванням усіх ваших побажань.
  Працюю так, щоб все виконати швидше за крайній термін.
  Чекаю Вашої відповіді!
  Дякую!

 20. 7871    117  0
  2 days26 USD

  Good day . Ready to implement your project. There is experience in copywriting, writing texts, as well as in the conservation of recipes.
  The price is 2 UAH/recept.
  Ready to discuss the details and begin the performance. Please give an example of the recipe template, which you need to bring all the others.
  Добрий день. Готова приступити до виконання Вашого проєкту. Є досвід у копірайтингу, редагуванні текстів, а також у консервації заготовок.
  Ціна з розрахунку 2 грн/рецепт.
  Готова обговорити деталі і приступити до виконання. Наведіть, будь ласка, приклад шаблон рецепту, під який потрібно привести всі інші.

 21. 375    6  0
  2 days13 USD

  Welcome to
  I can help with the editing.

  The exact price and time I will be able to tell when I see the amount of work. Write in private, discuss details.
  Привіт
  Можу допомогти з редагуванням.

  Точну ціну та терміни зможу сказати, коли побачу обсяг роботи. Напишіть в приват, обговоримо деталі

 22. 240    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to! I have experience working with texts of a variety of genres, including culinary recipes. I can also work with large volumes of text, so you can be sure that your collection will be carefully checked.

  Here are some of the advantages of my approach to checking and processing recipes collectors:

  I can detect and correct all orphographic, punctual and grammar errors.
  I can offer recommendations on the stylism and clarity of the text.
  I can bring the appearance of the recipes to a single logical structure. I do not use AI.
  Вітаю! Я маю досвід роботи з текстами різного жанру, включаючи кулінарні рецепти. Я також можу працювати з великими обсягами тексту, тому ви можете бути впевнені, що ваш збірник буде ретельно перевірений.

  Ось деякі переваги мого підходу до перевірки та допрацювання збірників рецептів:

  Я можу виявити і виправити всі орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки.
  Я можу запропонувати рекомендації щодо стилістики та чіткості тексту.
  Я можу привести вигляд рецептів до єдиної логічної структури. Та я не користуюсь AI

 23. 220  
  2 days13 USD

  Good day !
  I can take your order, experience is, details we can discuss in private messages
  I will do everything quickly and well.
  Добрий день!
  Можу взяти ваше замовлення, досвід є, деталі можемо обговорити в приватних повідомленнях
  Звертайтеся, виконаю все швидко та якісно

 24. 989    35  0   1
  1 day13 USD

  Good afternoon. Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго вечора. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 25. 10 more hidden bids
  1 bid hidden
 • Yelena Golovataya
  1 November 2023, 16:07 |

  За 500 гривень? Який обсяг? 💯 рецептів — це орієнтовно до 200 кілознак. То вартість — 2,5 гривні за кілознак?

Current freelance projects in the category Technical documentation

Business Plan (Social Entrepreneurship) for a Social Important Project

new

Business plan for a socially important environmental project, a standard that would happen to donors, partners, under loan. The basic information described is the parts, also the business plan prepared for 250 thousand, the comprehensive approach and other information additional…

Business consultingTechnical documentation ∙ 1 proposal

You need a talented freelancer, you need a business plan!

new

We are an innovative company looking for an experienced and creative freelancer with proven experience in writing successful business plans. Goal: to develop a comprehensive and accurate business plan that describes our vision, goals, strategies, market and competition analysis,…

Marketing researchTechnical documentation ∙ 5 proposals

We need a talented freelancer in writing technical tasks.

new

You need a talented freelancer in writing technical tasks for an innovative project!We are on the way to create an innovative digital system that includes a website and apps for iOS and Android, designed for three main users groups: end customers ("orderers"), professional…

Testing and QATechnical documentation ∙ 6 proposals

Technical Task to Create a Website

new
260 USD

You need to write a detailed technical task to create a site, the site itself rating site, the important moment I send you the site design you write on the design if it will not be clear you ask me, you need to describe all the functionality.

Bot developmentTechnical documentation ∙ 9 proposals

Assistance in the preparation of the dissertation materials, technical themes

new

Subject: Methods and means of building software-managed tools for technological process management and equipment tasks The doctoral thesis. 120 pages, at least 70 sources Your ideas and suggestions. I thank you.

Article writingTechnical documentation ∙ 5 proposals

Client
Oleksii L.
Ukraine Chernovtsy  3  0
Project published
3 months 25 days ago
260 views