Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to develop 3 slides, on the site, dental clinicПотрібно розробити 3 слайди, на сайт, стоматологічна клініка

Translated

 1. 2333    80  0   1
  5 days3500 UAH

  ✌Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 2. 1582    84  6   6
  1 day950 UAH

  ▶Good Morning Ksenia.Ready to fulfill your order after clarification of all details.Experience 10+ years.Continuous projects daily.
  I always offer a few options.to turn)

  With respect Andrei.

  Behance - Behance
  More jobs - Freelancehunt
  ▶ Доброго дня Ксенія. Готовий виконати Ваше замовлення після уточнення всіх деталей.
  Досвід 10+ років.
  Також постійні проекти щоденно
  Завжди пропоную декілька варіантів рішення.

  Звертайтесь)

  З повагою Андрій

  Behance - Behance
  Більше робіт - Freelancehunt

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 747    16  0
  2 days2500 UAH

  Hello to you!

  The price is incorrect because you need to know the price.
  I work to full consent from your side.

  I am on Behance.
  Привіт!

  Ціну вказав неточну, бо треба знати ТЗ.
  Працюю до повної згоди з вашої сторони.

  Я на Behance.

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 1589
   53  0

  7 days2500 UAH

  Good Morning,

  Ready to create slides and logos. It has been in design for almost 3 years and has gained experience of similar works over this time. I make the order quickly and efficiently.

  You can view my portfolio by link - Behance

  For the convenience of communication there are Weber and Telegram.

  Thank you ! Go back ;)
  Доброго дня,

  Готова створити слайди та лого. У дизайні вже майже 3 роки і за цей час здобула досвід подібних робіт. Виконаю замовлення якісно та швидко.

  Ви можете переглянути моє портфоліо за посиланням - Behance

  Для зручності комунікації є Вайбер і Телеграм.

  Дякую! Звертайтесь ;)

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 2178    134  1   1
  3 days2100 UAH

  and greetings. You can trust me this work.
  3 slides 600 UAH and logo 1500 UAH ( 3 options to choose )
  I will be glad to help. Portfolio in profile.
  I’m online, I’m waiting for a message.
  Привіт. Можете спокійно мені довірити цю роботу
  3 слайди 600 грн а логотип 1500 грн ( 3 варіанти на вибір )
  Буду радий допомогти. Портфоліо в профілі.
  Я онлайн, чекаю повідомлення.

 12. 555    3  0
  4 days1800 UAH

  Good day !
  I’ll make a professional design for you.
  Quality speed and fast feedback guarantees.
  My portfolio:
  Dribbble
  or
  Behance
  I will be happy to cooperate!
  Добрий день, !
  Розроблю для вас професійний дизайн
  Якість оперативність та швидкий зворотний зв'язок гарантую.
  Моє портфоліо:
  Dribbble
  або
  Behance
  Буду радий співпраці!

 13. 631    11  0
  3 days1300 UAH

  Good day .
  I will make your order.
  There is a great experience working with dental clinics, samples can be shown.
  The price is minimal: the logo from 1000 UAH, the slide from 100 UAH, depending on the complexity. I will tell you the exact price after I get acquainted with TZ.
  I like to work with constant clients.
  Добрий день.
  Виконаю ваше замовлення.
  Є великий досвід роботи з стоматологічними клініками, зразки можу показати.
  Ціна мінімальна: логотип від 1000 грн., слайд від 100 грн., залежно від складності. Точну ціну скажу після ознайомлення з ТЗ.
  Люблю працювати з постійними замовниками.

 14. 976    17  0
  3 days1800 UAH

  Slides - 300gn, logo - 900gn
  Examples of the Banner:
  Freelancehunt
  Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Слайди - по 300грн, лого - 900грн
  Приклади моїх банерів:
  Freelancehunt
  Freelancehunt
  Все портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

 15. 412    3  0
  3 days1500 UAH

  Good day, ready to begin the task immediately after the discussion.I'll make 3 options of the logo and lead to the ideal you'll pick, also slides
  Free routes
  Showing everything on the mozzar.
  Send in the required formats.
  Always in connection
  Portfolio in Profile

  I will be happy to work with you!🌸
  Добрий день, готова приступити до виконання завдання одразу після обговорення.

  Зроблю 3 варіанти логотипу і доведу до ідеалу, який оберете, також слайди
  Безкоштовні правки
  Презентую все на мокапах
  Відправлю в необхідних форматах
  Завжди на зв’язку
  Портфоліо в профілі

  Буду рада попрацювати з вами!🌸

 16. 593    8  0
  3 days1500 UAH

  Good day . Ready to start work.
  I will make a few options.
  Accurate and stylish. Passport of the logo.
  Portfolio in profile: Freelancehunt
  Добрий день. Готова приступити до роботи.
  Зроблю декілька варіантів.
  Акуратно і стильно. Плюс паспорт логотипу.
  Портфоліо у профілі: Freelancehunt

 17. 552    6  0
  2 days1000 UAH

  Good day) Ready to perform the design quality and quickly. I will act right now. Turn to!
  You can see my work in the portfolio Freelancehunt
  Добрий день) Готова виконати дизайн якісно та швидко. Приступлю прямо зараз. Звертайтесь!
  Можете подивитись мої роботи в портфоліо Freelancehunt

 18. 462    11  1
  1 day200 UAH

  Hello, I can help you.
  Details can be discussed.

  I will be happy to collaborate :)
  Привіт, можу Вам допомогти.
  Деталі можемо обговорити.

  Буду радий співпраці:)

 19. 338    1  0
  10 days2250 UAH

  Good day . I will be happy to create a design for you. I have experience working with Creo - agency. The price for 3 slides is 750 UAH. The price for 1 logotype is 1500. Prices are in the price. Turn on!
  Portfolio
  Behance
  Freelancehunt
  Добрий день. Буду рада розробити для Вас дизайн. Маю досвід роботи від Creo - agency. Ціна за 3 слайди - 750 грн. Ціна за 1 логотип 1500. Правки входять у вартість. Звертайтеся!
  Портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 1773    51  0
  2 days1600 UAH

  Good day ! I'm doing good, I'm different in modern vision and style. I work quickly and on the result.
  Experience in design for over 8 years.
  Always on the link.
  Examples of work: Behance
  Добрий день! Зроблю круто, відрізняюсь сучасним баченням та стилем. Працюю оперативно та на результат.
  Досвід в дизайні більше 8 років.
  Завжди на зв*язку.
  Приклади робіт: Behance

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 982
   7  0

  2 days1000 UAH

  Welcome to! I would like to take on the development of the logo and banners - open to any directions and desires. I have great experience in the development of logs, idents, as well as content for websites and social media. network - banners, etc. I will make a few options of the logo. I work to complete approval. I have files in different formats. I will be happy to cooperate!
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітання! Охоче візьмуся за розробку логотипу та банерів - відкритий до будь-яких правок і побажань. Маю великий досвід у розробці логтипів, айдентики, а також контенту для сайтів та соц. мереж - банери і т.д. . Зроблю кілька варіантів логотипу. Працюю до повного затвердження. Підготую файли в різних форматах. Буду радий співпраці!
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 24. proposal concealed by freelancer
 25. 428    1  0
  3 days2100 UAH

  Hello, I will be happy to collaborate.
  The portfolio can be viewed on my page.
  Freelancehunt
  Здравствуйте, буду рада сотрудничеству.
  Портфолио можно посмотреть на моей странице.
  Freelancehunt

 26. proposal concealed by freelancer
 27. 301  
  3 days3000 UAH

  Good day . I am a designer with 3 years of work experience. I have experience in developing banners for websites and logos. I work responsibly to solve tasks and follow the assigned delays.

  Portfolio Behance
  Добрий день. Я дизайнер з досвідом роботи 3 роки. Маю досвід розробки банерів для сайтів та лого. У роботі відповідально підходжу до вирішення завдань і дотримуюсь поставлених дедлайнів.

  Портфоліо Behance

 28. 790    34  0
  3 days999 UAH

  Welcome to,
  Let’s talk about the details, I’ll name the exact price. Always on the link + on the weekend.
  The Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  and thank you.
  Вітаю,
  давайте обговоримо деталі, я назву точну ціну. Завжди на звязку+у вихідні.
  Моє фоліо:
  Behance
  Банери:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Дякую.

 29. 1156    24  0
  4 days1000 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs2014fef3.myportfolio.com/work
  HTTPS://andrewrs2014.myportfolio.com/work
  In what style should the logo and slides be? Can there be examples of design?
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs2014fef3.myportfolio.com/work
  https://andrewrs2014.myportfolio.com/work
  В якому стилі має бути логотип та слайди? можливо є приклади дизайну?

 30. 1580    30  0
  2 days3000 UAH

  Good Morning, Ksenia Interested your project, ready to start implementation immediately after discussing the details.

  My portfolio is: Freelancehunt

  He worked both on the creation of websites (with separate blocks), and on logos. Examples of works are in the portfolio, but some works are not there yet, so I would like to demonstrate them in private messages. I look forward to your message!

  I will be very pleased to cooperate!
  Доброго дня, Ксеніє. Зацікавив Ваш проект, готовий приступити до реалізації одразу після обговорення деталей.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

  Працював як і над створенням сайтів (з окремими блоками), так і над логотипами. Приклади робіт є в портфоліо, але деяких робіт поки що там немає, тож хотів би продемонструвати їх в приватних повідомленнях. Очікую на Ваше повідомлення!

  Буду дуже радий співпраці!

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 430    2  1
  4 days1400 UAH

  After reading your project and know how to do it, ready to offer your services. My name is Anton, I am 29 years old. I have been working in design for more than two years. I work in Illustrator, Photoshop, and Indesign.
  Прочитавши ваш проект та знаю як його зробити, 
готовий запропонувати свої послуги. 

Мене звуть Антон, мені 29 років. 
Я займаюся дизайном більше двох років. 
Працюю у програмах: Illustrator, Photoshop, Indesign.

 33. proposal concealed by freelancer
 34. proposal concealed by freelancer
 35. proposal concealed by freelancer
 36. 732    5  0
  6 days3000 UAH

  Dear Xenia!
  ● I make your logo design + slides for the site. I will start your project right now.
  ● Create 3 to 5 different logo concepts + results
  I count all your wishes, I work quickly, always in contact.
  ● Great experience in graphic design + I have a higher design education.
  Portfolio ---> Freelancehunt
  Behance
  Шановна Ксенія!
  ● Виконаю дизайн Вашого логотипу + слайди для сайту. Відразу ж почну Ваш проєкт.
  ● Створюю 3 - 5 різних концепцій логотипу + доробки
  ● Врахую всі Ваші побажання, працюю швидко, завжди на зв'язку.
  ● Великий досвід у графічному дизайні + маю вищу освіту дизайнера.
  Портфоліо ---> Freelancehunt
  Behance

 37. 6073    204  1   6
  5 days999 UAH

  Good day !
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Гарного дня!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 38. 301  
  3 days850 UAH

  Good Morning, Xenia !
  Interested in your order. I have experience in both creating slides and creating logos) Experience in graphic design for more than a year. Guaranteed quality and compliance with the delays!)
  My portfolio is Freelancehunt
  I am looking forward to your message!)
  Добрий день, Ксеніє!
  Зацікавило ваше замовлення. Маю досвід і в створенні слайдів, і в створенні логотипів) Досвід у графічному дизайні більше року. Гарантую якість та дотримання дедлайнів!)
  Моє портфоліо - Freelancehunt
  З нетерпінням чекаю на ваше повідомлення!)

 39. 1920    45  0
  10 days3600 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 40. proposal concealed by freelancer
 41. proposal concealed by freelancer
 42. 386  
  2 days1900 UAH

  Good afternoon, ready to begin the task immediately after the details are clarified.
  I will choose three types of logos.
  And also the right.
  I will send everything in the necessary formats.
  I make interesting and modern slides on the site.
  Slides 300 UAH, logo 1000 UAH.
  Portfolio in profile.
  to turn. I will be working together)
  Добрий вечір, готова приступити до виконання завдання одразу після уточнення деталей.
  Зроблю на вибір 3 варіанти логотипу.
  А також внесення правок.
  Відправлю все в необхідних форматах.
  Створю цікаві та сучасні слайди на сайт.
  Слайди 300 грн, логотип 1000 грн.
  Портфоліо в профілі.
  Звертайтеся. Буду пада співпраці)

 43. 436    6  0
  5 days3000 UAH

  Good Morning)
  I will be happy to work with you, I work in Illustrator and Figma. The price of the logo is 400 UAH (2-3 options), 700 UAH (5-6 options), 1000 UAH (9-10). Main page - 1500, secondary - 500 UAH.
  My portfolio : Behance
  I write and I realize.)
  Добрий день)
  Буду рада з вами співпрацювати, працюю у Ілюстраторі та Фігмі. Вартість Лого - 400 грн (2-3 варіанти на вибір), 700 грн(5-6 варіантів), 1000 грн (9-10). Головна сторінка - 1500, другорядна - 500 грн.
  Моє портфоліо : Behance
  Пишіть - все реалізую))

 44. 411    4  0
  2 days800 UAH

  Hello, I am very pleased to work with this project.
  I have free graphic editors, I will do everything quality and at the time. You can see my portfolio on Behance Freelancehunt
  I’ve done the time with the stock, but I’ll do it faster.
  Здравствуйте, огромное желание поработать с данным проектом.
  Свободно владею графическими редакторами, сделаю все качественно и в поставленные сроки. С моим портфолио можете ознакомиться на платформе Behance Freelancehunt
  Срок сделал с запасом, но сделаю быстрее.

 45. 550    9  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to!
  I will make a good design for your clinic.
  Examples of my works can be seen in my portfolio:
  Freelancehunt
  I will be happy to cooperate)
  Вітаю!
  Зроблю гарний дизайн для вашої клініки.
  Приклади моїх робіт можете подивитись в моєму портфоліо:
  Freelancehunt
  Буду рада співпраці)

 46. 658    7  0
  5 days1700 UAH

  💙💛Good Morning, Xenia !I'm glad that you've got your project because I'm just specializing in logos and corporate style.Thanks to the special methods I use when discussing the TZ, I always understand exactly what the customer needs.I have experience creating a logo for 10+ spheres.I am also engaged in banner and creatives, so I will perform your tasks in full volume.

  Examples of my logos here: Behance

  I am looking forward to your decision.
  💙💛 Добрий день, Ксеніє! Рада, що натрапила на ваш проект, бо якраз спеціалізуюся на логотипах та фірмовому стилі. Завдяки особливим методам, які використовую при обговоренні ТЗ, я завжди точно розумію, що потрібно замовнику. Маю досвід у створенні лого для 10+ сфер. Також займаюся банерами та креативами, тому виконаю ваше завдання у повному обсязі

  Приклади моїх логотипів тут: Behance

  Із нетерпінням чекатиму вашого рішення

 47. 408    11  0   1
  3 days2500 UAH

  Good Morning, Ksenia Interesting order. Ready for cooperation. Price and time after discussing the details. Portfolio in profile. to turn.
  Доброго дня, Ксенія. Цікаве замовлення. Готова до співпраці. Ціна та час після обговорення деталей. Портфоліо в профілі. Звертайтеся.

 48. 821
   4  0

  1 day3500 UAH

  Good Morning, Ksenia

  Ready to cooperate, but to determine the deadline and price for each individual type of work you need to discuss technical tasks.
  There is experience of collaboration with the medical industry.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго дня, Ксенія.

  Готов співпрацювати, але для визначеня терміну виконання та ціни на кожен окремий вид робіт потрібно обговорити технічне завдання.
  Є досвід співпраці з медичною галуззю.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

  Similar completed project: Подбор картинок, фото или иллюстраций для статей по теме стоматология

 49. 501  
  7 days1000 UAH

  Good Morning, Xenia ! I do according to TZ.
  All future design directions are made for free
  Prices and deadlines are discussed.
  Ready for dialogue! I work at Figma.
  Доброго дня, Ксеніє! Виконаю відповідно до ТЗ.
  Всі майбутні правки дизайну роблю безкоштовно
  Ціна та терміни обговорюються.
  Готова до діалогу! Працюю у Figma.

 50. 384  
  4 days1500 UAH

  Welcome to! My name is Ulyan.
  I have experience in UX/UI and web design, and everywhere there is design :)
  I am ready to take your project immediately, do everything in good and timely manner.
  I guarantee you a pleasant and easy collaboration.
  I offer a few options of the logo, the directions are free.
  My portfolio: Behance
  Вітаю! Мене звати Уляна.
  Маю досвід у сфері UX/UI та Web design, та всюди де є дизайн:)
  Я відразу готова взятись за ваш проект, зробити все якісно та в терміни.
  Гарантую Вам приємну та легку співпрацю)
  Надам декілька варіантів логотипу, правки безкоштовні.
  Моє портфоліо: Behance

 51. 588
   3  0

  2 days3000 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your order. I propose a few different concepts. I will do an unlimited number of straight until you are fully satisfied with the result. It is also interested in long-term cooperation.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю! Готова виконати ваше замовлення. Пропоную декілька різних концепцій. Роблю безлімітну кількість правок, доки ви будете повністю задоволені результатом. Також цікавить довгострокове співробітництво.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 52. 368    3  0
  3 days600 UAH

  Good day ! I would be happy to work on this project. You can see my work here: Behance . Some of them are in my profile. I am looking forward to your answer :).


  All of the best! Congratulations to Solomya Lesov.
  Добридень! З радістю хотіла б попрацювати над таким проектом. Мої роботи ви можете переглянути тут: Behance . Деякі з них є в моєму профілі. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь :).


  Всього найкращого! З повагою, Соломія Лесів.

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 883
   10  0

  5 days1300 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  I’ll get to know your company more in detail.
  Analyze the market of your competitors.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - ознайомлюся з вашою компанією докладніше
  - проаналізую ринок ваших конкурентів
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 55. 198  
  7 days2000 UAH

  Welcome to!
  Interested in your project.
  I do work according to TZ + introduction of rights.
  I will send everything in the necessary formats.
  I make interesting and modern slides on the site.

  The portfolio:
  Behance
  Вітаю!
  Зацікавлена в Вашому проєкті.
  Виконаю роботу згідно ТЗ + внесення правок.
  Відправлю все в необхідних форматах.
  Створю цікаві та сучасні слайди на сайт.

  Портфоліо:
  Behance

 56. proposal concealed by freelancer
 57. 331    1  0
  6 days1500 UAH

  Good afternoon.
  Ready to start right now. I do well)
  All directions are free!
  I will be happy to cooperate.
  Get to the private message.
  Доброго вечора.
  Готова розпочати вже зараз. Виконаю якісно)
  Всі правки безкоштовні!
  Буду рада співпраці.
  Звертайтеся у приватні повідомлення.


Client
Project published
2 months 3 days ago
278 views
Labels
 • дизайн
 • logo
 • логотип
 • баннер
 • Логотипы
 • Разработка логотипа
 • графический дизайн
 • создание баннера
 • дизайн баннера
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов
 • logo design
 • баннеры и логотипы