Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

PPC specialist for Google Ads of Nonprofit Organizations

Translated

 1. 576

  30 days323 USD

  I work at a marketing agency and also take on freelance projects. I have 5 years of experience in the field of contextual advertising. I offer paid consultations on advertising in Google Ads at a price of 1500 UAH per hour. I have experience working with various niches: in commerce - clothing, electronics, furniture, carpets, cosmetics, food, spare parts, books; in services - IT, real estate, addiction treatment, legal, dentistry, and others. I have worked and continue to work with clients from around the world - USA, Germany, Poland, Canada, China, Ukraine.
  Працюю в маркетинговій агенції, та додатково беру фріланс проекти. У сфері контекстної реклами 5 роки. Проводжу платні консультації по рекламі в Google ads ціна 1500 грн/1 годину. Маю досвід у роботі з різними нішами: по комерції - одяг, техніка, меблі, коври, косметика, їжа, запчастини, книги з послуг - IT, нерухомість, лікування залежності, юридичні, стоматології та інші. Працювала і продовжую працювати з клієнтами по усьому світу - США, Німеччина, Польща, Канада, Китай, Україна

 2. 392

  30 days74 USD

  Hello! I am here to help you achieve your desired results.
  What I will do for you:

  1. Conduct an audit of the advertising account
  3. Discuss advertising strategy and set a budget for advertising.
  4. Create a table of ads, keywords (with frequency and cost per click), and negative keywords. In order to align your positioning in Google's advertising results to your audience
  5. Set up proper advertising campaigns, and create a match for search, YouTube, and Pmax for remarketing audience
  6. Optimize and maintain order in the results constantly, also provide regular reporting on completed work and performance indicators as needed every week/month.
  Вітаю! Я тут для того, аби допомогти вам досягнути бажаних результатів.
  Що я зроблю для вас:

  1. Проведу аудит рекламного кабінету
  3. Обговоримо рекламну стратегію та закладемо бюджет на рекламу.
  4. Сформую таблицю з оголошень, ключових слів (з частотністю та вартістю кліку), та мінус слів. Для того аби узгодити ваше позиціонування в рекламній видачі Google вашій аудиторії
  5. Налаштую правильні рекламні кампанії, та створю метч з пошукової, YouTube та Pmax на аудиторію ремаркетингу
  6. Оптимізую та підтримую порядок в результатах постійно, також веду постійну звітність по виконаних роботах і показниках за потреби надаю кожного тижня / місяця.

 3. 4968    131  0   3
  5 days124 USD

  Good day! 👋
  My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising, and SMM.
  I will gladly take on the implementation of your project and show successful results.
  Over 5 years of work experience, hundreds of satisfied clients.
  Implemented projects worth more than $1,000,000.
  Feel free to contact me!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 4. 316  
  3 days124 USD

  Hello.
  - I will analyze the site.
  - I will collect top search keywords for Google ADS.
  - I will do Semantic Core Clustering.
  - Professionally create headlines.
  - Write "Super" clickable ads for Google ADS.
  - Set up Targeting.
  - Configure Google Tag Manager, Variable and Trigger settings. Setting up tags and conversion tracking.
  - Collect Remarketing Audience for Google Ads.
  - Setting up Audience Segments in Google Tag Manager.
  After launching the Ads:
  - Repeat Analysis of Search Queries in Google Advertising. Adding Negative Keywords Again.
  - Analysis of Ads in Google Ads. Budgets. Auction statistics. Display schedule. Devices, etc...
  - Set up Remarketing in Google Ads. Set up campaigns.
  Create media ads (Contextual media network).
  Continued monitoring of settings and analysis.
  Привіт.
  -Проаналізую сайт.
  -Зіберу топові пошукові ключі для G ADS.
  -Зроблю Кластерізацію семантичного ядра.
  -Професійно зробленю заголовки.
  -Напишу "Супер" клікабельні обяви для Google ADS
  -Пророблю цільовий Таргетинг
  -Налаштую Google Tag Manager, налаштування Змінних та Тригерів. Налаштуванная тегів та відслідковування конверсій.
  -Збір Аудиторії Ремаркетингу для Google Ads.
  -Налаштування Сегментів Аудиторій Google Tag Manager.
  Після запуску Реклами:
  -Повториний Аналіз Пошукових Запитів у Google Рекламі. Повторно Додаю Мінус-Слова.
  -Аналіз Реклами у Google Ads. Бюджети. Статистика аукціонів. Розклад показу. Пристрої ітд...
  -Налаштую Ремаркетинг в Google Ads. Налаштую кампанії.
  Створю медійних оголошень (Контекстно медійна мережа).
  Далі постійний нагляд налаштування та аналіз.

 5. 265  
  20 days372 USD

  Welcome, Suzanna!
  For over 7 years, we have been effectively launching and managing all types of advertising campaigns in Google Ads. We work with large Ukrainian and international projects.
  Only certified professionals are part of our team, focused solely on results!
  We have recommendations and a portfolio. We can guarantee the effectiveness of our work.
  We can provide ready-made cases upon request.

  If necessary, we will conduct an analysis of the design and content of competitors' websites in the same niche to find interesting features, client proposals, additional services, etc.
  We will gather a wide semantic core related to your topic.
  We will write compelling ad texts for the search campaign.
  We will provide recommendations on promotion strategy.

  We are confident that thanks to our experience and individual approach to each project, we will help attract a quality audience interested in your product or service.

  We will deliver quality and speed. Communication at your convenience.
  Write to us in PM to discuss all the details.
  Вітаємо, Сюзанна!
  Ми понад 7 років ефективно запускаємо і ведемо всі види рекламних кампаній в Google Ads. Працюємо з великими українськими та зарубіжними проектами.
  У нашій команді працюють тільки сертифіковані фахівці, які націлені виключно на результат!
  Є рекомендації та портфоліо. Ефективність роботи з нашого боку можемо гарантувати.
  Готові кейси можемо надати за запитом.

  За необхідності проведемо аналіз дизайну і контенту сайтів конкурентів у цій же тематиці для пошуку цікавих фішок, пропозицій клієнтам, цікавих додаткових послуг тощо.
  Зберемо максимально широке семантичне ядро по Вашій тематиці.
  Пропишемо продаючі тексти оголошень для пошукової кампанії.
  Надамо рекомендації щодо стратегії просування фонду.

  Ми впевнені, що завдяки нашому досвіду та індивідуальному підходу до кожного проєкту ми допоможемо залучити якісну аудиторію, зацікавлену у вашому продукті або послузі.

  Виконаємо все якісно та швидко. Комунікація як вам зручно.
  Напишіть нам у ЛС, щоб обговорити всі деталі.

 6. 838    7  1
  30 days248 USD

  Hello! I will gladly help you set up an advertising campaign in Google Ads. I will also configure the necessary conversions. I will provide advice for further optimization. I have experience working with projects in Europe, the USA, and Australia. Please write to me privately for a more detailed discussion. The price indicated is for managing the account for a whole month and setting up various advertising campaigns, auditing, and developing a promotion plan for the account.
  Добрий день! Залюбки допоможу налаштувати рекламну кампанію в Google Ads. Також налаштую потрібні конверсії. Дам поради для подальшої оптимізації. Маю досвід роботи з проектами Європи, США, Австралії. Напишіть будь ласка в особисті для більш детального обговорення. Ціну вказав за ведення аккаунту цілий місяць та налаштування різних рекламних кампаній, аудита та розробки плана по просуванню аккаунта.

 7. 1157    10  0
  30 days236 USD

  Good day,👋🏼!

  I'm here to help you with advertising!
  I have over 3 years of experience in Google advertising in various niches and geos.
  I'm interested in your project for a charity fund, would like to discuss it further with you in private and offer a solution:)

  ☀️My cases: Freelancehunt

  I will provide a transparent plan for task execution, communication, and reports on working days with a view to planning for the next week.

  Reply to me in private messages - let's have a meaningful conversation and agree on terms🙂)))
  Добрий день,👋🏼!)

  Я тут, щоб домогти вам з рекламою!
  Маю досвід в Гугл рекламі більше 3-х років в різних нішах та гео.
  Зацікавив Ваш проект для благодійного фонду, хотіла б обговорити детальніше з вами в особистих та запропонувати рішення:)

  ☀️Мої кейси: Freelancehunt

  Забезпечу прозорий план виконання завдань, зв'язок та звіти у робочі дні з оглядом на планування наступного тижня.

  Відпишіть мені в приватні повідомлення- поспілкуємося змістовно й домовимося за умови🙂)))

 8. 4870    76  3
  30 days161 USD

  Dear Susana, I am your faithful partner in the development of the charity fund. My task is an effective PPC campaign using Google tools to attract funds in 5-7 EU countries. Collecting semantics, creating ads, and search campaigns - all in my hands, I guarantee high quality and results.
  Шановна Сюзана, я Ваш вірний партнер у розвитку благодійного фонду. Моє завдання - ефективна РРС кампанія з використанням Google tools для залучення коштів у 5-7 країнах Євросоюзу. Збір семантики, створення оголошень та пошукова РК - все в моїх руках, гарантую високу якість та результат.

 9. 636    7  0   2
  3 days50 USD

  Hello! I fully understand your project and I am ready to start working. I promise to complete it quickly and with high quality.
  Приветствую! Я полностью понимаю ваш проект и готов начать работу. Обещаю выполнить её быстро и качественно.

 10. 8 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Contextual advertising

Setting up and managing advertising campaigns in Google Ads

151 USD

We are looking for an experienced Google Ads specialist to set up and manage an advertising campaign from scratch. If you are a professional in your field and ready to ensure maximum effectiveness of advertising efforts, we are waiting for you! Responsibilities: Developing a…

Contextual advertising ∙ 10 proposals

Set up conversion value in GA4 for Wordpress

12 USD

Some value is already working on adding to the cart, but the purchase is not working, which plugin is better to use for this and whether a plugin is needed at all?

Contextual advertising ∙ 8 proposals

Lead generation for Forex

100 USD

Consider any options for lead generation and traffic in the forex niche, budget is not limited, focus on long-term cooperation

Contextual advertisingSearch engine reputation management ∙ 2 proposals

A website on Shopify is needed

15 USD

A Shopify website is needed. I don't need super marketing for the site to sell. I need a site to connect to Stripe. Design is also not important. All policies must be written. Several products added or imported from CJ. The main goal is for Stripe not to ban.

Contextual advertisingSocial media marketing ∙ 5 proposals

Advertising strategy (SEO and targeted promotion)

248 USD

We are a Polish company specializing in leasing and staff outsourcing. Currently, we need an audit and the creation of an advertising plan on various platforms. Website https://autwork.pl/lizing-personal We discuss the budget individually based on agreed services. We consider…

Contextual advertisingSocial media marketing ∙ 13 proposals

Client
Siuzana El Masri Rose Chocolate
Ukraine Kyiv  14  1
Project published
1 month 19 days ago
113 views