Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Website for the cosmetic storeРозробка сайту для магазину косметики

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 24784
   431  0

  7 days15 000 UAH

  Welcome to.
  I am a specialist in wordpress and woocommerce.

  I have developed a number of websites on the theme of "Cosmetics".

  Basic SEO optimization and optimization according to the requirements of Google pagespeed (85+).
  Let’s talk about your project.
  Link to the portfolio -> Freelancehunt
  Вітаю.
  спеціалізуюсь на wordpress та woocommerce.

  Розробляв кілька сайтів по тематиці "косметика".

  Базова сео-оптимізація та оптимізація за вимогами google pagespeed (85+).
  Звертайтесь, обговоримо ваш проект.
  Посилання на портфоліо -> Freelancehunt

 3. 2989    60  0
  7 days10 000 UAH

  Congratulations to Ukraine! I am an artist/web designer. I have a lot of experience!
  Ready to perform the creative website of the online store on any platform, according to the TZ, quality and quickly.
  The time of execution is 5-7 days, the cost depends on the number of pages, speech, etc. Let’s talk and agree!
  The site will be adaptive, with a beautiful design and literary functionality.
  I will be happy to work together, please contact us!
  My work:
  https://blacksmm.com.ua/#top https://novosilskaclinic.com https://ecolavka.shop https://mentalbooks.store
  by HTTPS://archicam.org
  HTTPS://warmepumpe.weblium.site
  HTTPS://chernivtsi.agromat.ua
  HTTPS://hidden.eatcode.org
  HTTPS://www.justwater.com.ua/clearwater
  HTTP://axer.tilda.ws
  HTTPS://pro4istka.rv.ua
  by HTTPS://nghost.biz
  HTTPS://mindsetters.space
  HTTPS://cukiernia.com.ua
  HTTPS://perspektyva.agency
  HTTPS://etucalabs.com
  Слава Україні ! Я художник/веб дизайнер. Маю багато досвіду!

  Готова виконати креативний сайт інтернет магазину на будь якій платформі , згідно ТЗ, якісно та швидко.
  Час виконання 5-7днів, вартість залежить від кількості сторінок, мовності і тд. Пишіть - усе обговоримо та домовимося!
  Сайт буде адаптивний , із красивим дизайном та грамотним функціоналом.
  
Буду рада співпраці, звертайтеся!
  Мої роботи:
  https://blacksmm.com.ua/#top 
https://novosilskaclinic.com 
https://ecolavka.shop 
https://mentalbooks.store
  https://archicam.org
  https://warmepumpe.weblium.site
  https://chernivtsi.agromat.ua
  https://hidden.eatcode.org
  https://www.justwater.com.ua/clearwater
  http://axer.tilda.ws
  https://pro4istka.rv.ua/
  https://nghost.biz
  https://mindsetters.space
  https://cukiernia.com.ua
  https://perspektyva.agency
  https://etucalabs.com

 4. 3221
   91  0

  20 days20 000 UAH

  Welcome to
  My name is Alexander.

  I will be happy to create an online shop for you.

  For the beginning we create a design-model and after approval we begin to build the site and connect the necessary services.
  There are also copywriters, SEO specialists, which we can include in the work

  To clarify the price, there is still a question to understand the scope of the work. Please write, let’s talk about it.
  Вітаю
  Мене звати Олександр.

  Буду радий створити інтернет магазин косметики для вас

  Для початку створимо дизайн-макет та після затвердження приступимо до верстання сайту та підключення необхідних сервісів.
  Також є копірайтери, Сео спеціалісти, яких зможемо включити в роботу

  Для вияснення ціни ще є питання для розуміння обєму роботи. Напишіть, будь ласка, обговоримо це

 5. 448    7  0
  7 days5000 UAH

  Good day !Ready to create a website for you

  I work with Figma, I have an illustrator and photoshop at the basic level.
  A creative person, so I generate my ideas, but I also listen to you.
  Unlimited number of directions to bring our work to the ideal
  I try to do it faster than the time specified.
  My work includes:
  - Analysis
  Selection of References
  The prototype
  Designed
  - Readymag (CMS platform, convenient in use, and free for the Ukrainians for a year, so this is so small savings for you)
  After the completion of the project, I make a video recording with instructions on the further use and editing of the site

  You can view my portfolio in the profile or click on the link link Behance

  I'm waiting for your decision, good day!📌📌📌📌📌📌🎨
  Доброго дня!

  Готова розробити сайт для вас

  📌 Працюю з фігма, на базовому рівні володію ілюстратором та фотошопом
  📌 Креативна людина, тож генерую свої ідеї, але й прислухаюся до вас
  📌 Необмежену кількість правок, щоб довести нашу роботу до ідеалу
  📌 Намагаюся виконати швидше за вказаний термін
  📌 У мою роботу входить:
  - Аналіз
  - Підбір референсів
  - Прототип
  - Дизайн
  - Верстка на Readymag (CMS платформа, зручна у користуванні, та безкоштовна для українців на рік, тож це така невелика економія для вас)
  📌 По закінченню проекту, роблю відео-запис з інструкцією по подальшому користуванню та редагуванню сайта

  🎨 Моє портфоліо можете подивитись у профілі або тикніть на посиланнячко Behance

  Чекаю на ваше рішення, гарного дня!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 556    4  0
  14 days5000 UAH

  Good day ! Ready to get to work. There is experience creating a shop on the wp from the concept to the ready-made solution. 5,000 grams. Are you priced? You can offer your price.
  - I count all desires and directions on design and functional
  I have a beautiful minimalist design.
  - I will link the payment, set a store, add support for many languages and fill, the possibility of creating an account, etc. I can make a costume.
  - 2 years of work with WordPress, great experience in developing corporate websites and online stores.

  Examples of site
  HTTP://neandertaler-feuer.de.www170.your-server.de/( not yet solved question with banner and logo)
  Доброго дня! Готовий взятися за роботу. Є досвід створення магазину на вп від концепції до готового рішення. 5000грн . Вас ціна влаштовує? Можете запропонувати свою ціну.
  - Врахую усі побажання і правки по дизайну і функціоналу
  - Створю красивий мінімалістичний дизайн.
  - Привяжу оплату, налаштую магазин, додам підтримку багатьох мов та заповню, можливість створення аккаунту і тд. Можу зробити кастомізацію товару
  - 2 роки роботи з Wordpress, великий досвід розробки корпоративних сайтів та інтернет магазинів.

  Приклад сайту
  http://neandertaler-feuer.de.www170.your-server.de/( ще не вирішене питання з банером та логотипом)

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. 211  
  7 days5000 UAH

  Welcome to!
  I have great experience in developing websites, including cosmetics.
  I’m happy to work together.
  Вітаю!
  Маю великий досвід розробки сайтів, в тому числі і косметики.
  Звертайтесь, буду рада співпраці.

 15. 5578    106  3   1
  25 days20 000 UAH

  Good Morning,
  I have an interesting design.
  Wordpress will allow you to manage the store easily. I will tell you how to manage. We will run the project for a year.
  I will do everything in good quality, optimize under the mobile and tablet.
  I have a base SEO.
  Ready to start today.
  My last work:
  HTTPS://www.natallia-stauber.com
  HTTPS://sbcg.com.ua
  Доброго дня,
  Розроблю цікавий дизайн,
  Зверстаю на Wordpress це дасть можливість легко керувати магазином. Розкажу як керувати. Будемо вести проект рік.
  Зроблю все якісно, оптимізую під мобільний і планшет.
  Налаштую базове СЕО.
  Готова розпочати уже сьогодні.
  Мої останні роботи :
  https://www.natallia-stauber.com/
  https://sbcg.com.ua/

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 541    3  0
  10 days9999 UAH

  There is experience in WordPress and WordPress. All projects are here (https://github.com/DivineBang). We can discuss all the steps. We are ready to work as soon as we find out the details.
  Добрый день.Есть опыт в верстке и WordPress. Все проекты находятся тут (https://github.com/DivineBang). Можем обсудить все шаги. Готов приступить к работе, как только уладим детали.

 21. 3432    128  1   5
  1 day6000 UAH

  Welcome, ready to create on opencart. Write in Personal Message
  Вітаю, готовий створити на opencart. Пишіть в особисті повідомлення

 22. 831    10  0
  10 days6800 UAH

  A good lion, ready to perform tasks, and to develop a site according to the model or donor, write to LS, download an example of work.
  Добрий лень, готовий виконати завдання, та розробити сайт згідно макету або донора, пишіть в лс, скину приклад робіт.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 252  
  14 days8000 UAH

  Welcome to)
  Ready to fulfill your order, about the unique and professional site of the cosmetic store to be easy to use and minimalist
  I can start my work tomorrow.😊I work quality, responsible and agree with you every stage for a class effect.If necessary, we can contact (construct a website on the designer).Design: landings, multi-page websites, online stores.Programs: Figma, Readymag, Wordpress, Webflow.The Soft Scale:
  Always in contact;
  3 links to each page are free;
  In the future, I will provide bonus.I will be happy to cooperate with you.I offer my portfolio: Behance
  Вітаю)
  Готова виконати ваше замовлення, щодо унікального та професійного сайту магазину косметики, щоб був простий у використанні та мінімалістичний😊
  Можу почати роботу вже завтра.

  Працюю якісно, відповідально та кожен етап узгоджую з вами для класного ефекту. За необхідності можемо зверстати (зконструювати сайт на конструкторі).

  Дизайн: лендинги, багатосторінкові сайти, інтернет-магазини.

  Програми: Figma, Readymag, Wordpress, Webflow.

  Софт скіли:
  -відповідальна, завжди на зв‘язку;
  -3 правки до кожної сторінки безкоштовні;
  -при співпраці в майбутньому надаю бонуси.

  Буду Рада з вами співпрацювати.

  Надаю своє портфоліо: Behance

 26. 147  
  15 days2000 UAH

  Good day ! I am a beginner, but I can find such a site. I will be happy to cooperate)
  Доброго дня! Я початківець, але можу зверстати такий сайт. Буду рада співпраці)

 27. 371  
  15 days8000 UAH

  Good day .
  My name is Alona, I am a designer.
  I'm interested in your order and I'm happy to fulfill it.
  I have 4 years of experience as a designer, I work in Figma, Illustrator, Photoshop.
  My portfolio:
  Google Drive
  Ready to discuss details and fulfil the order.
  Доброго дня.
  Мене звати Альона, я дизайнер.
  Зацікавила Ваше замовлення, із задоволення виконаю його.
  Маю досвід роботи дизайнером 4 роки, працюю у програмах Figma, Illustrator, Photoshop.
  Моє портфоліо:
  Google Drive
  Готова до обговорення деталей та виконання замовлення.

 28. 320  
  5 days5000 UAH

  I suggest to do on my https://cms.chebros.com
  Clean PHP, JS, CSS, MySQL without foreign frameworks, etc.
  Full freedom of creativity, there is editing directly on the page, accelerating...
  Similar cosmetics sites on my CMS: eosccosmetics.com.ua, eosc.com.ua
  Предлагаю сделать на моей https://cms.chebros.com
  Чистые PHP, JS, CSS, MySQL без чужих фреймворков и т.п.
  Полная свобода творчества, есть редактирование прямо на странице, быстродействие…
  Подобные сайты по косметике на моей CMS: eosccosmetics.com.ua, eosc.com.ua

 29. 470  
  20 days20 000 UAH

  Welcome to!
  We are familiar with your example of the site and are ready to offer you the comprehensive work of a team of specialists with more than 8 years of experience. We create sites "under key" : design, functional, front-end, backend, layer, testing, marketing, SEO.
  We can also help with mobile apps, CRM systems, as well as chat bots in the telegram)
  The team is ready to start work in the near future. We are confident that we will be able to help you with the quality performance of your tasks in a short time and a competitive payment.
  We will be happy to cooperate with you!
  Вітаю!
  Ми ознайомилися з Вашим прикладом сайту і готові запропонувати для Вас комплексну роботу команди спеціалістів з досвідом понад 8 років. Ми створюємо сайти "під ключ" : дизайн, функціонал, фронтенд, бекенд, верстка, тестування, маркетинг, SEO.
  Також можемо допомогти з мобільними додатками, CRM-системами, а також чат ботами у телеграмі)
  Команда готова приступити до роботи в найближчі терміни. Впевнений ми зможемо Вам допомогти з якісним виконанням поставлених задач за короткі сроки та конкурентоспроможну оплату.
  Будемо раді з Вами співпрацювати!

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 1680    39  1   1
  1 day1000 UAH

  P. Love, good day
  I will create a website for your store that you like.
  We can meet in the city and answer any questions.
  п. Люба, доброго дня.
  Розроблю для вашого магазину сайт, який вам сподобається.
  Можемо зустрітись в місті і погодити всі питання.

 32. 2272    33  0
  10 days20 000 UAH

  Good day . The best for your store will be CMS Opencart.
  I am working professionally under the key of your project. I have many examples of work in the portfolio.
  Write to PP
  Доброго дня. Найкрайще для вашого магазину підійде CMS Opencart.
  Реалізую професійно під ключ ваш проект. Маю багато прикладів робіт в портфоліо.
  Пишіть в ПП

 33. proposal concealed by freelancer
 34. 800    7  0
  20 days35 000 UAH

  Good day . I did a similar site for the sale of furniture.

  I realize on nodeJS and make a comfortable admin panel.
  I’m free to integrate Google Analytics and do the initial SEO.

  We can contact you for more detailed information.
  Доброго дня. Робив схожий сайт з продажу меблів.

  Реалізую на nodeJS і зроблю зручну адмін панель.
  Безкоштовно інтегрую google аналітику та проведу початкове SEO.

  Можемо зв'язатися для більш детального обгвореня

 35. proposal concealed by freelancer
 36. proposal concealed by freelancer
 37. proposal concealed by freelancer
 38. proposal concealed by freelancer
 39. proposal concealed by freelancer
 40. 646
   1  0

  11 days1111 UAH

  Welcome to! We are ready to create an online store for you, we have a great experience in eCommerce development, so we do the project quality and timely.
  Do you have a technical task for this project? If not, we can call and discuss details.
  I will be glad for your answer, good day!
  Here are some of our projects:
  HTTPS://inter-tex.com
  HTTPS://boosto.com.ua
  HTTPS://grand.cv.ua/en/
  Вітаю! Готові створити онлайн-магазин для Вас, маємо великий досвід eCommerce-розробки, тому проект виконаємо якісно та вчасно.
  Чи маєте Ви технічне завдання для цього проекту? Якщо ні, можемо зідзвонитися та обговорити деталі.
  Буду радий Вашій відповіді, гарного дня!
  Ось кілька наших проектів:
  https://inter-tex.com.ua/
  https://boosto.com.ua/
  https://grand.cv.ua/en/

 41. proposal concealed by freelancer
 42. proposal concealed by freelancer
 43. 255  
  7 days15 000 UAH

  Welcome to you! I have long been engaged in creating websites on a wide range of topics including your theme with cosmetics.On account of more than 4 years of successful implementation of projects of different sizes, I work with HTML, CSS, JS and Wordpress. I recommend discussing in detail TZ.
  Вітаю Вас! Вже давно займався створенням сайтів на широкий спектр тем включаючи Вашу тему с косметики.На рахунку більше 4х років реалізації успішних проектів різної величини, працюю з HTML, CSS, JS та Wordpress. Пропоную обговорити детально ТЗ.

 44. 1140    5  0
  30 days20 000 UAH

  Hello to you!
  We work in a team, so we can distribute the load and do everything quickly. Our website is https://stagem.com.ua. I suggest you consider the option of creating your store on the Magento platform. This is a fairly universal tool that will help implement the project according to your needs and already has a lot of functionality from the box. You can see the demo version of the site at http://demo.stagem.com.ua/. The portfolio and reviews can be found on the website. We are only interested in long-term relationships, so we always focus on quality. “The best way to find a customer is not to lose it.”

  If you are interested in our application we can call and discuss the details of the project and provide a precise assessment of the work.

  With the best wishes!
  Здравствуйте!
  Работаем в команде, поэтому сможем распределить загрузку и оперативно всё сделать. Наш сайт - https://stagem.com.ua. Предлагаю Вам рассмотреть вариант создания вашего магазина на платформе Magento. Это довольно универсальный инструмент который поможет реализовать проект под Ваши нужды и уже имеет с коробки много функционала. Можете ознакомится с демо версией сайта по ссылке http://demo.stagem.com.ua/. С портфолио и отзывами можете ознакомится на сайте. Нас интересуют только долгосрочные отношения, поэтому всегда нацеливаемся на качество. А как говорится "лучший способ найти клиента - это его не потерять".

  Если Вас заинтересует наша кандидатура сможем созвониться и обсудить детали проекта и предоставить точную оценку по работам.

  С Наилучшими пожеланиями!

 45. 292  
  15 days20 000 UAH

  I greet you, Mr. Love.
  I have been working on web development since 2008. 2 years ago I did a similar cosmetic store, small, 300 items - fast, adaptive under all screens, with powerful functionality - bonuses, kupons, discounts, color choice, multiple choice, online payment PayPal, Monobank, PrivateBank, delivery, email and SMS messages, billing, and many other features. Clean light theme without heavy designers. Comfortable admin panel for adding products, SEO optimization, meta-tags.
  I’ll make you an online store in 2 weeks.
  Screenshot: seomatrix.com.ua/images/clients/happyness.com.ua-2022.jpg
  Вiтаю вас, панi Люба.
  Я займаюся веб-розробкою з 2008 року. 2 роки тому робив аналогічний магазин косметики, невеликий, на 300 товарів – швидкий, адаптивний під усі екрани, з потужним функціоналом – бонуси, купони, знижки, вибір кольору, множинний вибір, онлайн оплата PayPal, Монобанк, ПриватБанк, доставка, повідомлення на пошту та SMS, виписка рахунків, та багато інших функцій. Чиста світла тема без важких конструкторів. Зручна адмін панель для додавання товарів, SEO оптимізація, мета-теги.
  Зроблю вам інтернет-магазин за 2 тижні.
  Скриншот: seomatrix.com.ua/images/clients/happyness.com.ua-2022.jpg

 46. 463    4  0
  10 days8000 UAH

  Hello, we can discuss everything in more detail, how many positions of the goods you are counting on the store? Is it your own or is it from your partners?
  Люба привіт, можемо детальніше все обговорити, на скільки позицій товару розраховуєте магазин? Товар власний чи це від партнерів?

 47. 332    1  0
  10 days3000 UAH

  Good day !
  It is ready to make the design of the site for you - aesthetic and delicate.
  Let’s discuss all the conditions!
  Добрий день!
  Готова зробити дизайн сайту для Вас - естетичний та ніжний.
  Пишіть обговоримо всі умови!

 48. proposal concealed by freelancer
 49. proposal concealed by freelancer
 50. 370    1  0
  7 days12 000 UAH

  Good day !
  There is a ready solution (https://www.shop-market.org.ua/) can be completed by individual development. Comfortable admin panel. Speed + basic seo-optimization and many other things go in service.

  Details here https://www.shop-market.org.ua/site/
  The example of the store is here http://demo.shop-market.org.ua/
  Examples of work https://www.shop-market.org.ua/#clients

  I am pleased to cooperate
  Добрий день!
  Є готове рішення (https://www.shop-market.org.ua/) можна виконати індивідуальну розробку. Зручна адмін-панель. Швидкість + базова сео-оптимізація і багато інших речей ідуть в послузі.

  Деталі тут https://www.shop-market.org.ua/site/
  Приклад магазину тут http://demo.shop-market.org.ua/
  Приклад робіт https://www.shop-market.org.ua/#clients

  Буду радий співпраці