Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Time codes to the video in English. Video on TestingТайм-коди до відео на англійській мові. Відео по темі тестування

Translated

  1. 1328
     35  0

    1 day200 UAH

    Good day Yuri! Please submit, do I need to transcribe the text? Or is there a text, and only a time code? How often do you need to use the time code?
    Доброго дня, Юрій! Підкажіть, будь ласка, потрібно ще затранскрибувати текст? Або ж текст є, і тільки тайм-код? Як часто потрібно ставити тайм-код?

  2. 466    9  2
    1 day200 UAH

    Good Morning,
    If there is an approximately scenario, then 200 will be performed. And if not, then you will have to watch the video for 2-3 hours (in English, I know it, but it's not comfortable). In this case, 600 rupees.
    Доброго дня,
    якщо є приблизний сценарій, то за 200 виконаю. А як немає, то доведеться 2-3 години дивитись відео (англійською, я то знаю, але всеодно не комфортно). В такому випадку 600 грн.

  3. 1242    83  2   1
    1 day200 UAH

    Good Morning, Yuri
    I have some questions about the project. For example, how many of the main parts on a video?
    It is important to read the video to understand the details.
    Доброго дня, Юрію.
    Маю певні запитання щодо проєкту. Наприклад, скільки приблизно основних частин на відео?
    Важливо ознайомитися з відео, аби розуміти деталі.

  4. 440    5  0
    2 days500 UAH

    Welcome, for 1 video - 200 UAH.
    There are basic knowledge of testing + in the family there are 3 testers.
    I'm doing English and I'm constantly watching English lessons.

    I can start today!
    Вітаю, за 1 відео - 200 грн.
    Є базові знання по тестуванню + в сім'ї є 3 тестувальники.
    З англійською мовою все ок, постійно дивлюсь уроки на англійській мові.

    Можу розпочати сьогодні!

  5. 238    2  0
    2 days200 UAH

    Welcome to! I have some questions about the project: is the text for time codes already transcribed? How often should I put a time code? I have transcripting experience. Level of English C1
    Вітаю! Маю певні питання щодо проекту: чи текст для для тайм-кодів вже транскрибований? (від цього залежатиме ціна) Як часто треба ставити тайм-код? З транскрибацією досвід роботи маю. Рівень англійської С1

  6. 361    1  0
    1 day300 UAH

    Welcome to. Ready to help with work. I am a skilled programmer, so I know the QA topic. The cost of 1 video is 300 UAH. Would you like to know what the duration of the video is? From this, we will discuss all the details.
    Вітаю. Готовий допомогти з роботою. Я за фахом програміст, тому тема QA мені знайома. Вартість за 1 відео - 300 грн. Також хотів би дізнатись, яка тривалість відео? Виходячи з цього, всі деталі обговоримо.

  7. 267    1  0
    1 day250 UAH

    I am studying programming at the university, so I will be able to deal with the time code function, I know English at B2 level. About the number/frequency of timecodes we can discuss personally, ready or in cooperation with you. The video is 250 UAH.
    Добрий день) Вивчаю програмування в університеті, тому зможу розібратися з функціоналом тайм-кодів, знаю англійську на рівні В2. Щодо кількості/частоти таймкодів можемо обговорити особисто, готов або співпраці з Вами. За відео візьму 250 грн.

  8. 2556    46  0
    1 day400 UAH

    Hello to you!
    My level of English C2, and in my team there is an English-speaking carrier who can do this job.
    You can make up to 4 videos per day.
    The cost of a video is 400 UAH.
    Привіт!
    Мій рівень англійської C2, і в моїй команді є носій англійської мови, який може виконувати цю роботу.
    За день можна робити до 4 відео.
    Вартість одного відео 400 грн.