Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Telegram bot + web app

Translated536 USD

 1. 883
   8  0

  10 days536 USD

  Welcome, I have experience in developing such bots! We can discuss details. I’m going to start Spring Boot. You can see the work in the portfolio.
  Вітаю, маю досвід в розробці подібних ботів! Можемо обговорити деталі. Розроблю на Spring Boot! Роботи можете подивитись в портфолоі.

 2. 594    4  0
  30 days536 USD

  Welcome to. I develop telegram bots using advanced modern resistant technologies. Python programming language. Interesting job, I’m glad to work together. Developed apps in the form of Web Apps (you can see an example in the portfolio, the Free Video Translator project). The code will be written clearly (any programmer will be able to discern it) taking into account the security requirements, the bot will be easily scalable. Write in person to discuss details, there are a few questions regarding TZ.
  Вітаю. Розробляю телеграм ботів використовуючи провідні сучасні відмовостійкі технології. Мова програмування Python. Цікаве завдання, буду радий співпрацювати. Розробляв додатки у вигляді Web Apps (можете подивитися приклад в портфоліо, проєкт Вільний Відеоперекладач). Код буде написано чисто (будь-який програміст зможе розібратися в ньому) з урахуванням вимог безпеки, бота можна буде легко масштабувати. Пишіть в особисті для обговорення деталей, є деякі питання стосовно ТЗ.

 3. 736    4  0
  1 day536 USD

  Well, we can do it quickly!
  Writing in Python
  Please sign up with a more detailed TZ!
  Доброго, можем сделать быстро!
  Пишу на языке Python
  Отпишитесь в ЛС с более детальным ТЗ пожалуйста!

 4. 1980    23  0
  5 days536 USD

  Welcome to! Your telegram-boot development project, which is integrated with a mobile app, sounds exciting. I have experience working with the development of telegram bots that include the function of rapid registration of users through Telegram ID, which significantly simplifies the interaction with the app. I’m ready to work with the design provided in Figma, and to provide smooth bots integration with your mobile app. I can also provide further support and development of the project. Let us discuss the details of your project in personal messages so that I can better understand all the requirements and features of the implementation.
  Вітаю! Ваш проєкт з розробки телеграм-бота, який інтегрується з мобільним додатком, звучить захоплююче. Маю досвід роботи з розробкою телеграм-ботів, що включають функцію швидкої реєстрації користувачів через Telegram ID, що значно спрощує взаємодію з додатком. Я готовий працювати з дизайном, наданим у Figma, і забезпечити гладке інтегрування бота з вашим мобільним додатком. Також можу забезпечити подальшу підтримку та розвиток проєкту. Давайте обговоримо деталі вашого проєкту в личних повідомленнях, щоб я міг краще зрозуміти всі вимоги та особливості реалізації.

 5. 502    1  0
  20 days536 USD

  Dear Victor,

  I want to express my interest in the Telegram bot developer job for your channel. I have experience in developing bots and mobile apps, which allows me to be sure to deal with the tasks described in the job.

  I have an understanding of the importance of the basic feature of the bot - redirect subscribers to your app and their registration using Telegram ID. I plan to use highly efficient libraries such as python-telegram-bot for bots and popular mobile frameworks for the development of applications.

  The partially painted add-on in Figma will be used as a starting point for the design that promotes effective development.

  I am looking forward to the opportunity to discuss the details of the project and get a detailed TZ and screen design.
  Шановний Віктор,

  Хочу висловити свою зацікавленість вакансією розробника Telegram бота для вашого каналу. Маю досвід у розробці ботів та мобільних додатків, що дозволяє мені впевнено впоратися з завданням, описаним у вакансії.

  У мене є розуміння важливості основної функції бота - перенаправлення підписників у ваш додаток та їх реєстрація за допомогою Telegram ID. Я планую використовувати високоефективні бібліотеки, такі як python-telegram-bot для бота та популярні мобільні фреймворки для розробки додатків.

  Частково промальований додаток у Figma буде використовуватися як вихідна точка для дизайну, що сприяє ефективній розробці.

  З нетерпінням чекаю можливості обговорити деталі проєкту та отримати детальне ТЗ і дизайн екранів.

 6. 2843    18  0
  15 days536 USD

  Welcome to! I will perform your task quickly and efficiently.

  Showing Macs and TZ

  My portfolio is: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Write, I will start working today. I will be happy to work with you!
  Вітаю! Виконаю ваше завдання швидко і якісно.

  Покажіть макети та ТЗ

  Моє портфоліо: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Пишіть, почну сьогодні працювати. Буду радий співпраці з Вами!

 7. 295  
  7 days536 USD

  Good Morning Victor! I will enable you to easily and quickly integrate your registration using a telegram in your app, doing something similar to one of my customers. In the project we also use the GIT version control so that any developer could quickly find the desired version of the code, and integrate something new.

  So I’m going to wait for your answer, to discuss the details of your project so that I can perform our work qualityly.
  Доброго дня, Віктор! Зможу вам легко та швидко інтегрувати регістрацію за допомогою телеграмму у вашому додатку, робив щось схоже для одних з моїх клієнтів. У проекті також використаємо контроль версій GIT, щоб будь який розробник зміг швидко найти потрібну версію коду, та інтегрувати щось нове.

  Тому буду чекати на вашу відповідь, для обговорення деталей вашого проекту, щоб я міг якісно виконати нашу роботу.

 8. 614    10  0
  10 days536 USD

  🇺🇦Your task fully and fully meets my specialization!⚡I can do it quickly and, which is not important, quality!💯Come and discuss this project in more detail!👌The cost and time of development will be agreed individually!Experience 5+ years.✔I am engaged in web development with the use of the following technologies:
  Django and Python.
  The Djangorestframework,
  (Django Templates with Jinja) and SEO Friendly
  The full fire.
  MySQL, PostgeSQL and SQLite
  JavaScript and Typescript
  React
  The Native,
  Redux, ReduxToolkit
  Bootstrap, Material UI, Tailwind CSS❗✅✅✅💻✅✅✅✅✅✅✅
  🇺🇦 Добрий день⚡Ваше завдання цілком і повністю відповідає моїй спеціалізації! 💯 Зможу виконати швидко і, що не мало важливо, якісно! 👌
  Звертайтеся і обговоримо більш детально данний проєкт! Вартість і час розробки узгодимо індивідуально! ✔️
  Досвід 5+ років. ❗️
  Займаюся веб-розробкою з використаннями наступних технологій:
  ✅ Django, Python,
  ✅ djangorestframework,
  ✅ (Django Templates with Jinja) and SEO Friendly 💻
  ✅ Rest Full API,
  ✅ MySQL, PostgeSQL, SQLite
  ✅ JavaScript, Typescript
  ✅ React
  ✅ React- Native,
  ✅ Redux, ReduxToolkit
  ✅ Bootstrap, Material UI, Tailwind CSS

 9. 3954    54  0
  30 days536 USD

  Hello to you.

  I’m developing bots for telegram on NodeJS. Ready to take. Let’s write, we will discuss.
  Здравствуйте.

  Разрабатываю ботов для телеграма на NodeJS. Готов взяться. Пишите, обсудим.

 10. 283    4  0
  10 days536 USD

  Good day !
  Show the macet. There is experience in developing bots with a web interface. Examples in Portland
  Доброго дня!
  Покажіть макети. Є досвід розробки ботів з веб інтерфейсом. Приклад в портіоліо

 11. 466    1  0
  20 days536 USD

  Good Morning, Victor
  I have experience in creating bots on Python.
  I can download some of the work in my personal portfolio, and there are also some of the work in my portfolio.
  Ready to implement your project
  I wait for your answer.
  Доброго дня, Вікторе
  Маю досвід у створенні ботів на Python
  Можу в особисті скинути декілька робіт, також є в портфоліо
  Готова виконати ваш проєкт
  Чекаю на вашу відповідь

 12. 3 more hidden bids
  1 bid hidden
 • Roman Servatynskyi
  25 February, 14:20 |

  Доброго дня 

  Покажите макети і якщо о є тз ?

 • Profile banned
  25 February, 14:24 |

  В самом деле,макеты нужны

Current freelance projects in the category Python

Development of a database

I need a parser that collects information from the website. Product info, description, prices, etc. By rough calculations, it should record 150k entries per day. The task is to develop a database for the project, for data recording and reading. For example, it's something…

PythonDatabases ∙ 9 proposals

Deployment of Odoo

Deploy ODOO on the server... Connecting modules. With possible further module configuration, etc.

PythonClient management and CRM ∙ 4 proposals

Integration of GPT API on Wordpress for writing articles about Allegro

Hello, It is necessary to write a script that will write articles every day about the marketplace Allegro, sales on Allegro, business on Allegro, sales training on Allegro, etc., with meta tags that we will specify in the script. Automatic writing and publishing of the article…

JavaScriptPython ∙ 6 proposals

Senior Python Developer for developing API of a recommendation system

Senior Python Developer for developing API of a recommendation system Cases in recommendation models, ML, Data Science are desirable

PythonMachine learning ∙ 3 proposals

Installation of Android on Rasberry Pi5 with video output through composite.

26 USD

It is necessary to install Android on Raspberry Pi 5 so that it connects to the TV via composite output, analog signal, not via HDMI. All resources are provided.

PythonEmbedded systems and microcontrollers ∙ 1 proposal

Client
Viktor Bertych
Czech Republic Teplice  2  0
Project published
1 month 18 days ago
248 views