Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to replace the logo and fix the colors.Треба замінити лого та підправити кольори

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 379
   6  1

  1 day300 UAH

  Good morning, I will be able to fulfill my order soon I will be happy to work
  доброго дня , Зможу виконати замовлення вближайший час буду радий попрацювати

 2. 1492    112  4   5
  1 day200 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 3. 2197    163  3
  1 day200 UAH

  Paul, a good day!
  I will make for you a replacement of logos and colors - quickly and professionally.
  It will be ready in half an hour.
  I’m glad to work together.
  Павло, доброго дня!
  Зроблю для вас заміну лого і кольорів - швидко і професійно.
  Буде готово за півгодини.
  Звертайтесь, буду радий співпрацювати.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 1492    80  0
  1 day200 UAH

  🤝Good day !I will be happy to cooperate!I will start work right now.❗I have a great experience as a designer.❗💼Let’s write to the Ls, let’s discuss details.✍Examples of works:
  Profile: Freelancehunt
  Behance: Behance
  I do work smoothly and professionally.🎨➡
  🤝 Доброго дня! Буду радий співпраці!
  ❗️ Розпочну роботу прямо зараз. ❗️
  💼 Маю великий досвід роботи дизайнером!
  ✍ Пишіть в ЛС - обговоримо деталі.
  🎨 Приклади робіт:
  Профіль: Freelancehunt
  Behance: Behance
  ➡️ Виконаю роботу ШВИДКО І ПРОФЕСІЙНО

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 931    17  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I will quickly download you in a few versions with the ability to edit for maximum compatibility with all versions.
  I will also prepare the file for printing and deliver the prepared files.
  Write it.
  Добрий день!
  Швидко зроблю, скину вам в декількох версіях з можливістю редагування для максимальної сумісності з усіма версіями.
  Також підготую файл для друку і віддам підготовлені файли.
  Пишіть.

 12.  freelancer isn't working in the service any longer
 13. 250  
  1 day500 UAH

  Ready to Work
  So I’m on this site not so long but my experience can be seen in the portfolio
  See here- Behance
  Behance us discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий працювати
  Так я на цьому сайті не так давно але досвід мій можна побачити в портфоліо
  розглянути тут- Behance
  BehanceПишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 14. 470    160  4   3
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  A big portfolio in the profile.
  Write to LZ, let us discuss the task!
  Ready to start work! and :)
  Always in contact!
  Polygraphy for over 15 years.
  Вітаю!
  Велике портфоліо у профілі.
  Пишіть у ЛЗ, обговоримо завдання!
  Готовий приступити до роботи! :)
  Завжди на зв'язку!
  У поліграфії понад 15 років.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 772
   13  0

  1 day200 UAH

  Good evening ! I work with logos, vector graphics and polygraphy. I can perform your order quickly and efficiently.
  If necessary, I can not only provide a file with a text that can be edited, but also a prepared file to print.
  I will be happy to help you, call me!
  Доброго вечора! Я працюю з логотипами, векторною графікою та поліграфією. Можу швидко та якісно виконати ваше замовлення.
  За необхідності можу не тільки надати файл з текстом, що можна редагувати, а й підготовлений до друку файл.
  Буду рада допомогти, звертайтесь!

 17. 1678    142  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  He has repeatedly done such a job.
  I will do it quickly and efficiently.

  Go back, I'll be happy to work together.
  Доброго дня!
  Неодноразово виконувала подібну роботу.
  Зроблю швидко та якісно.

  Звертайтеся, буду рада співпраці.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 362  
  1 day200 UAH

  Good day ! I will perform my task quickly and professionally. Ready to start immediately.
  I will be happy to cooperate)
  Доброго дня! Швидко і професійно виконаю завдання. Готова розпочати відразу.
  Буду рада співпраці)

 20. 411    4  0
  1 day300 UAH

  Hello, I am very pleased to work with this project.
  I have free graphic editors, I will do everything quality and at the time. You can see my portfolio on Behance Freelancehunt
  I’ve done the time with the stock, but I’ll do it faster.
  Здравствуйте, огромное желание поработать с данным проектом.
  Свободно владею графическими редакторами, сделаю все качественно и в поставленные сроки. С моим портфолио можете ознакомиться на платформе Behance Freelancehunt
  Срок сделал с запасом, но сделаю быстрее.

 21. 763    16  0
  1 day300 UAH

  Good day . I can help you, I can start today.
  Доброго дня. Залюбки Вам допоможу, можу починати вже сьогодні)

 22. 1405
   32  0

  1 day200 UAH

  Good Morning, I will leave the text to edit.
  15 minutes and it will be done.
  The same work is done: Google Drive
  Доброго дня, підправлю, залишу текст для редагування
  15хв і буде виконано
  Схожа виконана робота: Google Drive

  Similar completed project: Сделать визитку по образцу

 23. 304  
  1 day1000 UAH

  Paul, a good day! The price and time indicate the final
  The task is done, everything is clear.
  I have more than 3 years of experience working with graphic programs, so quality guarantee. All the necessary files.

  My portfolio is Freelancehunt

  Requests are free
  Waiting for Fiberglass
  Павло, добрий день! Ціну та час вказала остаточні
  З завданням ознайомилась, все зрозуміло
  Маю більше 3 років досвіду роботи з графічними програмами, тому якість гарантую. Надам всі необхідні файли

  Моє портфоліо Freelancehunt

  Правки безкоштовні
  Чекаю на фідбек

 24. 1612    35  0
  1 day200 UAH

  ✨Good night
  I will replace the logo (+ color matching) quickly and quality in your file
  ✨ добрый вечер
  сделаю замену логотипа (+ соответствие цветов) быстро и качественно в вашем файле

 25. 602    4  0
  1 day700 UAH

  Hello to you. I am ready to put the directions into your project, I guarantee quality.

  I am a professional digital artist with a lot of experience. I am engaged in creating NFT, 2D, 3D ART, illustration, etc.

  Write to discuss the project in detail and the exact cost.
  Здравствуйте. Готова внести правки в ваш проект, гарантирую качество.

  Я профессиональный цифровой художник, с большим опытом работы. Занимаюсь созданием NFT, 2D, 3D ART, иллюстрации и т.д.

  Пишите, чтобы обсудить подробнее проект и точную стоимость .

 26. 595    20  1   1
  1 day200 UAH

  Good day !
  Interested in your project.
  Portfolio in the profile Freelancehunt
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проєкт
  Портфоліо в профілі Freelancehunt
  Буду рада співпраці!

 27. proposal concealed by freelancer
 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. 430    2  1
  1 day300 UAH

  Welcome to. My name is Anton, I am 29 years old.
  I have been working in design for more than two years.
  After reading your project, I know how to do it.
  ready to offer their services.

  I work in Illustrator, Photoshop, Indesign.
  3DsMax, Maya, AvtoCAD
  Вітаю. Мене звуть Антон, мені 29 років.
  Я займаюся дизайном більше двох років.
  Прочитавши ваш проект, знаю як його зробити,
  готовий запропонувати свої послуги.

  Працюю у програмах: Illustrator, Photoshop, Indesign,
  3DsMax, Maya, AvtoCAD

 32. 561    9  0
  1 day200 UAH

  Good Morning, Paul
  I’ll do it in the shortest time, please.
  Доброго дня, Павло
  Зроблю в найкоротші тірміни, звертайтесь.

 33. 235    1  0
  1 day200 UAH

  Good day . Interested in your project. Ready to cooperate with you. I own Photoshop and Illustrator well, I have experience in printing designs for more than 4 years. All details can be discussed in private.
  Добрий день. Зацікавив Ваш проект. Готовий з Вами співпрацювати. Добре володію Photoshop та Illustrator, маю досвід в додрукарській підготовці макетів більше 4-х років. Усі деталі можемо обговорити в приваті.

 34. 408    11  0   1
  1 day500 UAH

  Good afternoon, Abel. Ready to get started right now! Portfolio in profile. Turn on!
  Доброго вечора, Аавел. Готова приступити за виконання прямо зараз! Портфоліо в профілі. Звертайтеся!

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 2960    236  0   5
  1 day200 UAH

  I will do good work. I met the task. to turn. I have great experience in such a work.
  Зроблю якісно роботу. З завданням ознайомився. Звертайтеся. Маю великий досвід у подібній роботі

 37. 498    14  0
  1 day300 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 38. 423    2  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I am a graphic designer. Interested in your project, I have 2 years experience in design. I will do the work in 1 day, and at a lower price because I collect reviews on this platform. My portfolio
  Behance
  Доброго дня!
  Я — графічний дизайнер. Зацікавив ваш проект, маю досвід у дизайні 2 роки. Зроблю роботу за 1 день, та за нижчою ціною, тому що збираю відгуки на цій платформі. Моє портфоліо
  Behance

 39. 3424    117  0
  3 days300 UAH

  Good day .
  I will be happy to help you realize your project. Details, of course, will be discussed, although there and so everything is clear)

  My profile portfolio, as well as my work can be viewed here: Behance
  Turn to! I hope for cooperation.
  Доброго дня.
  Рада буду допомогти з реалізацією вашого проекту. Деталі, звісно, обговоримо, хоча там і так все ясно)

  Моє портфоліо у профілі, також додатково на мої роботи можна подивитись тут: Behance
  Звертайтесь! Сподіваюсь на співпрацю.

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal withdrawn

Client
Pavel Loba
Ukraine Dnepr  75  0
Project published
4 months 3 days ago
320 views
Labels
 • дизайн
 • дизайнер
 • векторная графика
 • графический дизайн
 • дизайн баннера
 • Adode Photoshop
 • дизайн полиграфии
 • дизайн буклетов