Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Required a front-end lift

Translated

 1. 178  
  1 day162 USD

  Good day, experience in product companies on Vue.js is about 5 years.
  participated in the development of the project https://talentfly.com/
  my linkedin linkedin.com/in/aleksandr-milyaev-91631b86
  Добрый день, опыт работы в продуктовых компаниях на Vue.js около 5 лет.
  участвовал в разработке проекта https://talentfly.com/
  мой линкедин linkedin.com/in/aleksandr-milyaev-91631b86

 2. 351  
  1 day108 USD

  Welcome to!
  I have experience working with git, html, css, scss, js, react, next.
  I am sure I can help you! The price will be discussed after the project.
  Вітаю!
  Маю досвід в роботі з git, html, css, scss, js, react, next.
  Впевнений що зможу Вам допомогти! Ціну обговоримо після обговорення проєкту

 3. 294  
  5 days43 USD

  I have 3 years of experience in website development, teamwork, with github.
  We are ready to help you develop!
  Доброго дня, маю 3 роки досвіду з розробці веб-сайтів, роботі в команді, з github.
  Готовий допомогти Вам у розробці!

 4. 331  
  1 day22 USD

  Welcome to Vladislav!
  I offer my skills on React.js/Next.js + Tailwind. There is also experience of team projects on Git.

  Please write to me so that we can discuss all the details.
  Здравствуйте, Владислав!
  Предлагаю свои навыки на React.js/Next.js + Tailwind. Так же есть опыт командных проектов на Git.

  Прошу, напишите мне, чтобы мы могли обсудить все детали.

 5. 230  
  5 days108 USD

  Hello, I am a beginner developer. I’ll be happy if you take me into the team. I know how to work quickly and I am very interested in work. There was experience of team projects on Git.
  Здравствуйте, я начинающий разработчик. Буду рада если примете к себе в команду. Умею работать быстро, очень увлекает работа. Был опыт командных проектов на Git.

 6. 953    10  0
  1 day22 USD

  Hello to
  I will be happy to cooperate with you.
  Write to Ls and we will clarify all details.
  Здравствуйте
  Буду рад с вами сотрудничать
  Пишите в лс и мы уточним все детали

 7. 886    10  0
  1 day22 USD

  You need screens for mobile devices quickly and in good quality. I can work in a team and with Git. I can act immediately.
  Зверстаю потрібні Вам екрани для мобільних пристроїв швидко та якісно. Вмію працювати в команді та з Git. Можу приступати негайно.

 8. 132    3  0   1
  22 days108 USD

  My experience covers both the outsourcing and the product approach of the company. I’m prospering in teamwork and work effectively with other developers and specialists in different industries.

  My skill set includes:
  Development of One-Page Applications (SPA)
  Creation of Web Connections
  Optimization of Productivity
  Internal Integration
  Implementation of existing projects
  Assurance of code
  Collaboration with other team members

  I understand these areas well and I am looking to provide a high-quality website solution. I am looking forward to continuing growth and participation in innovative projects in the future.
  Мій досвід охоплює як аутсорсинг, і продуктовий підхід компанії. Я процвітаю в командній роботі та ефективно співпрацюю з іншими розробниками та спеціалістами різних галузей.

  Мій набір навичок включає:
  Розробка односторінкових додатків (SPA)
  Створення веб-застосунків
  Оптимізація продуктивності
  Внутрішня інтеграція
  Ведення існуючих проектів
  Забезпечення якості коду
  Співпраця з іншими членами команди

  Я добре розуміюся на цих областях і прагну надавати високоякісний веб-сайт рішення. Я з нетерпінням чекаю на продовження зростання та участі в інноваційних проектах у майбутньому.

 9. 3018    88  3   4
  5 days108 USD

  Welcome to Vladislav!
  I can help you implement the project please send the TZ and the pattern to evaluate the cost and time.

  With respect, Yuri
  Здравствуйте, Vladislav!
  Могу вам помочь реализовать проект прошу прислать ТЗ и макет для оценки стоимости и времени.

  С уважением, Юрий

 10. 343  
  1 day22 USD

  Hello to you.
  100% ready to do the job.
  High level of responsibility and executivity
  - Quality work
  Experience in work over 5 years
  Agreement of price
  Permanent feedback
  I'm waiting for your message, write to discuss.
  Здравствуйте.
  100% готовность выполнить работу!
  - Высокий уровень ответственности и исполнительности
  - Качественная работа
  -Опыт работы более 5 лет
  -Договоренность о цене
  -Постоянная обратная связь
  Жду Вашего сообщения, пишите обсудим.

 11. 387    1  0
  1 day32 USD

  I will be happy to cooperate. I work with frameworks: Next.js, React.js.
  Буду рад сотрудничеству. Работаю с фреймворками: Next.js, React.js.

 12. 1120    12  0
  1 day22 USD

  Hi, ready for fruitful work, write, I'll be happy to collaborate
  Здравствуйте, готова к плодотворной работе, пишите, буду рада сотрудничеству

 13. 1837    23  1   1
  1 day108 USD

  Good Morning Vladislav!Interested in your project.I just finished working on the site design project.He worked in a team with a designer and other developers.I was responsible for the height.I guarantee a quality, reliable, cross-browser, adaptive layer.The edition will be good to adapt under different devices and will be good to display in the well-known browsers.I write a clean, valid, semantic code using the methodology of BEM.Ready to discuss and begin the work!I offer the price to discuss in person.It can be both on the page and on time.Examples of my works:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - banding

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ multi-page site, with cast style of the map

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - multipage website

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - bandos

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - online shop

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - a line of the app, is already on hosting

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - online store, slider cup, gallery, tab.Personality - the animation of adding to the basket written on pure javascript
  Доброго вечора Владислав!
  Зацікавив ваш проект. Якраз закінчив працювати на проекті по редизайту сайту. Працював у команді з дизайнером та іншими програмістами. Відповідав за верстку.
  Від себе гарантую якісну, надійну, кросбраузерну, адаптивну верстку. Верстка буде гарно адаптуватись під різні пристрої та буде гарно відображатись у відомих браузерах. Пишу чистий, валідний, семантичний код з використанням методології БЕМ.

  Готовий все обговорити та приступити до виконання роботи!
  Ціну пропоную обговорити в особистих. Можна як за сторінку так і погодинно.
  Приклади моїх робіт:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - лендінг

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ багатосторінковий сайт, з кастомною стилізацією карти

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - багатосторінковий сайт

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - лендос

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - інтернет магазин

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - верстка додатку, вже є на хостингу

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - інтернет магазин, купа слайдерів, галерея, таби. Особливість - анімація додавання в корзину написана на чистому javascript

 14. 544    2  0
  1 day130 USD

  I welcome you,
  I am interested in cooperation.
  Technologies: TypeScript, JavaScript, Next.JS, React, Node, Firebase, MongoDB, Redux, zustand, HTML, CSS, JavaScript, Sass / SCSS, LESS.

  Examples of work can be viewed at https://mcarrow.vercel.app/
  Приветствую,
  Я заинтересован в сотрудничестве.
  Технологии: TypeScript, JavaScript, Next.JS, React, Node, Firebase, MongoDB, Redux, zustand, HTML, CSS, JavaScript, Sass / SCSS, LESS.

  Примеры работ можно посмотреть по ссылке https://mcarrow.vercel.app/

 15. 443    0  1
  30 days649 USD

  Hello, I’m developing Front-End apps for 2 years and I’ve managed to work both in the team and on my own. My primary stick is React, TS, but if necessary I can write on pure HTML, CSS, JS. I would be happy to work with you :)
  Здравствуйте, я занимаюсь разработкой Front-End приложений уже болле 2-х лет и успел поработать как в команде, так и самостоятельно. Мой основной стек React, TS, но при необходимости могу писать и на чистом HTML, CSS, JS. Был бы рад поработать с вами :)

 16. 498    2  0
  1 day54 USD

  Welcome to! I got acquainted with TZ, ready to start work. For details please write.
  Вітаю! Ознайомився з ТЗ, готовий приступити до роботи. Для уточнення деталей напишіть будь ласка.

 17. 198    1
  30 days812 USD

  Good night Vladislav!
  Interested in your project
  Skills: React .js Vue.js Wire with the Gulp collection.
  The deadlines and costs will be examples, we can agree when I learn more about the project. I will be happy for long-term cooperation, write
  Добрый вечер Владислав !
  Заинтересовал ваш проект
  Навыки: React .js Vue.js Верстка с использованием gulp сборки.
  Сроки и стоимость ставлю примерные, можем договориться когда узнаю больше о проекте. Буду рад долгосрочному сотрудничеству , пишите

 18. 709    6  1
  1 day22 USD

  Hello, write to Ls.
  • • • • • •
  Здравствуйте, напишите в лс
  -----------------------------------------------------

 19. 5 more hidden bids
 • Artur Boyun
  22 March, 19:48 |

  Добрый вечер. Какой фреймворк?

Current freelance projects in the category JavaScript

Layout design for wholesale goods online store needs to be done

377 USD

Provide a link to the website design, answer all questions, I may not respond immediately and do not respond on weekends Need to create layout and connect an admin panel for editing products. Also, some light animation. Also need to link the Euro exchange rate to UAH…

HTML and CSSJavaScript ∙ 13 proposals

Landing page for WordPress

The page is already done, you need to add a header/footer and insert a link to the homepage possible minor design edits in Figma

JavaScriptPHP ∙ 8 proposals

Development of a universal tuner for musical instruments

Hello everyone! It is necessary to develop a simple program using React Native for tuning musical instruments. Essentially, this is a tuner program that helps musicians tune their musical instrument correctly. The program should use a microphone to read the sound of the note…

JavaScript ∙ 4 proposals

Add new features to the product card on OpenCart

Good day, I am looking for competent specialists to work on a regular basis who understand open cart. There are several tasks that need to be solved. Namely, slightly modify the product card on the website, I will attach the technical task to the project. I only work through…

JavaScriptWeb programming ∙ 5 proposals

Refine the form on the website

The site where the edits need to be implemented - https://twoj-lekarz.sonisapps.com/ The following needs to be done: - Redesign the Select for all forms (they are the same) so that you can search for a value by typing letters, we will show an example - Make each select in the…

HTML and CSSJavaScript ∙ 3 proposals

Client
Vladislav Ka UXG
Estonia Tallin  135  0
Project published
2 months 1 day ago
236 views