Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Identity shop for sale of goods for holiday offline and onlineАйдентика магазину з продажу товарів для свята офлайн та онлайн

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 738    2  0   2
  5 days2500 UAH

  Good Morning Eugene. I have been working with logos for 10 years, higher art education. I will make for you a stylish modern logo for the holidays, my portfolio Freelancehunt
  Доброго дня Євген. Займаюся професійно логотипами 10 років, вища художня освіта. Зроблю для вас стильний сучасний логотип для свят, моє портфоліо Freelancehunt

 5. 267  
  3 days800 UAH

  Good day
  Ready to help you create a logo
  I work in the following applications: Illustrator, Photoshop, InDesign
  Добрый день
  Готова вам помочь в создании ЛОГО
  Работаю в следующих приложениях: Illustrator, Photoshop, InDesign

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 585    3  0
  9 days1499 UAH

  Good Morning Eugene!
  I am pleased to complete your project!
  To conduct research in the industry, create a simple, laconic, modern style for your business. I have a few options for your needs.
  Price and creativity depends on your financial attitude.
  Always on the link, open to the right, the output will be the files of the desired format.
  Write in private, I will be happy to collaborate!
  Доброго дня Євген!
  Із-задоволенням виконаю ваш проєкт!
  Проведу дослідження галузі, створю простий, лаконічний, сучасний стиль для вашого бізнесу. Підготую кілька варіантів за потреби!
  Ціна та креативність залежать від вашого фінансового настрою.
  Звжди на звязку, відкритий для правок, на виході будуть файли бажаного формату.
  Пишіть в приват, буду радий співпраці!

 9. 296  
  3 days1200 UAH

  Good day ! I am pleased to prepare your company’s logo according to the defined criteria. I analyze the competitors, targeted audience to create a logo that sells and attracts customers.
  I will prepare the logo for both polygraphic printing and for use on the sites.
  I also specialize in the development of corporate style and polygraphic design.
  The exact cost and deadline of execution - after the detailed discussion of the work.
  Добрий день! З задоволенням підготую для вашої компанії логотип за визначеними критеріями. Проаналізую конкурентів, цільову аудиторію, щоб максимально влучно створити лого, яке продає і захоплює клієнтів.
  Підготую логотип як до поліграфічного друку, так і до використання на сайтах.
  Також спеціалізуюсь на розробці фірмового стилю та поліграфічному дизайні.
  Точна вартість та термін виконання - після детального оговорення роботи.

 10. 7421
   103  1
  Work samples:

  5 days3000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles. I also develop a corporate style.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated by the logo. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  If you don’t have TZ, then I’ll drop you to fill my brief.

  There are three options to choose with the preferred.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей. Также разрабатываю фирменный стиль.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны за логотип. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3 варианта на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 11. 1406    25  1
  7 days3333 UAH

  Good day Eugen! Ready to develop your project. Write to me, we will discuss the details of the project, the price and deadlines in more detail.

  I have many years of experience in design.
  I offer 5 options of the logo, the chosen option - I will process.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго дня, Эвген! Готовий розробити Ваш проект. Напишіть мені, обговоримо деталі проекту, ціну та терміни більш детально.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Запропоную 5 варіантів логотипу, вибраний варіант - доопрацюю.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. 1321
   14  0

  3 days1200 UAH

  Welcome to! I am interested in developing a logo. I will perform your task quickly and efficiently. Always open to any desire and desire. Great experience in the development of logos and idents, firm style, brandbooks. I’ll make a few options for the logo. I work to complete approval. I will be happy to cooperate!
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю! Залюбки візьмуся за розробку логотипу. Оперативно та якісно виконаю ваше завдання. Завжди відкритий до будь-яких правок і побажань. Великий досвід у розробці логотипів та айдентики, фірмового стилю, брендбуків. Зроблю кілька варіантів логотипу. Працюю до повного затвердження. Буду радий співпраці!
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 16. 570    7  0
  3 days1000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 17. 450    1  0
  5 days1500 UAH

  Eugen, a good night. Interested by your project through your vision, which should be the logo. The colors are just wow. I really want to cooperate with you.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Waiting for an answer)
  Євген, добрий вечір. Зацікавив Ваш проект через Ваше бачення, яким має бути лого. І кольори - просто вау. Дуже хочу з Вами співпрацювати.
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Чекатиму на відповідь)

 18. 757    1  0
  10 days5000 UAH

  Hello to you. I’ll give you 3 concepts of the logo. I do everything in good quality, taking into account all your wishes.
  I am working to complete affirmation!
  The portfolio can be viewed at Behance and at Freelancehunt
  Здравствуйте. Предоставлю 3 концепции логотипа на выбор. Сделаю все качественно, с учетом всех Ваших пожеланий.
  Работаю до полного утверждения!
  Портфолио можно посмотреть по ссылке Behance и в профиле Freelancehunt

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 437    3  0
  5 days2500 UAH

  Good day ! If you are interested in your project, I will be happy to collaborate. Ready to make you a stylish and modern design in corporate colors. I will develop up to three - five options of the logo, selected by the work taking into account your wishes. I’m ready to start immediately, I’m working quickly and I’m going to be in contact. Always open to the discussion of the design and ready to make directions. I offer the output file in all the necessary variants, color, black and white and reverse, in vector format and with the print version. I'll show you how the design will smooth on the wear. Interested in cooperation for the future, I can create visit cards, packaging, advertising banners - all you will need. Turn to!

  My work can be viewed here: https://en.99designs.de/profiles/3850954 or in the profile
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, буду рада співпраці. Готова зробити для вас стильний та сучасний дизайн у фірмових кольрах. Розроблю до трьох - п'яти варіантів лого, обране допрацюю з урахуванням ваших побажань. Готова приступити одразу, працюю швидко і буду на зв'язку. Завжди відкрита до обговорення дизайну та готова внести правки. Надам вихідний файл у всіх необхідних варіантах, кольоровому, чорно-білому та інверсному, у векторному форматі та з версією для друку. Презентую, як саме дийзайн вигладатиме на носіях. Зацікавлена також в співпраці на майбутнє, можу створювати візитівки, пакування, рекламні банери - все що буде вам потрібно. Звертайтесь!

  Мої роботи можна подивитись тут: https://en.99designs.de/profiles/3850954 або у профілі

 22. 1084
   19  0

  3 days800 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts

  My examples of work:
  Freelancehunt
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

  Мои примеры работ:
  Freelancehunt

 23. 279    2  0
  10 days20 000 UAH

  Good night ! I also create a visualization of identics in 3D.
  Behance
  You have the choice of the executive!
  Добрий вечір! Створюю також візуалізацію айдентики в 3д.
  Behance
  Вдалого вам вибору виконавця!

 24. proposal concealed by freelancer
 25. 16059
   566  6

  2 days1000 UAH

  Good day . I am pleased to implement the project.
  I will start now, I will make a set of options.
  + Selected in case of need.
  Originals will be in all useful extensions including in vector extensions,
  In the archive will be the following files: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR + set of flavonoids in gifts(34st.) + Additional files such as a form, a visit card...
  Some of my works can be viewed:
  Freelancehunt
  The price and terms are indicated until the development of the logo, the company style should be communicated in addition.
  Доброго дня. Із задоволенням виконаю проект
  Починаю зараз же, зроблю добірку варіантів
  +допрацювання обраного у разі потреби.
  Оригінали будуть у всіх корисних розширеннях у тому числі і у векторних,
  в архіві будуть такі файли: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR + комплект фавіконок у подарунок(34шт.) + додаткові файли наприклад бланк, візітівка...
  Деякі з моїх робіт можна переглянути:
  Freelancehunt
  Ціна та терміни вказані поки що за розробку лого, по фірмовому стилю треба спілкуватися додатково

 26. 490  
  7 days500 UAH

  Good day .
  I will be happy to receive your order and send you a brief. Let’s follow the algorithm:
  I have three logos for you.
  You choose the one you like the most.
  If necessary, you will get free tickets (up to 3).
  - And I give you a ready logo in PNG (transparent background) and SVG (vector) formats. The work with the right will take about a week.
  My portfolio is: Behance
  I look forward to your answer)
  Добрый день.
  С удовольствием возьмусь за ваш заказ, отправлю бриф. Далее поступим по алгоритму:
  - Делаю для вас 3 концепта лого.
  - Вы выбираете тот который вам больше нравится.
  - Если нужно, вносим бесплатные правки (до 3).
  - И я отдаю вам готовый логотип в форматах PNG (прозрачный фон) и SVG (вектор). Работа с учетом правок займет около недели.
  Мое портфолио: Behance
  Жду вашего ответа)

 27. 588    14  0   1
  7 days4000 UAH

  Good day ! My name is Anna, I am a graphic and brand designer. I will create a stylish and recognized style for you.
  I will offer 3 unique options of the logo, select the pilter and fonts.
  I will develop the design of the wearer style and design everything in the headset.
  Portfolio - Behance
  Доброго дня! Мене звати Анна, я графічни та бренд-дизайнер. Розроблю для вас стильний та впізнаваний стиль.
  Запропоную 3 унікальні варіанти лого, підберу пілтру та шрифти.
  Розроблю дизайн носіїв стилю та оформлю все в гайдлайн.
  Портфоліо - Behance

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 639    15  0
  7 days2500 UAH

  Good day !
  Ready to execute your order quickly and efficiently.
  I propose a few unique logo concepts. I will create a bright and noticeable identity, I will set a style that will attract attention, increase mood and increase sales.
  Lovers will become your reliable brand designer and provide all the necessary accompaniment (polygraphy, advertising, etc.).

  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  Turn on!
  Добрий день!
  Готовий швидко та якісно виконати ваше замовлення.
  Запропоную кілька унікальних концептів логотипу. Створю яскраву та помітну айдентику, задам стиль, який привертатиме увагу, підвищить настрій і збільшить продажі.
  Залюбки стану вашим надійним бренд-дизайнером і забезпечу увесь необхідний супровід (поліграфія, реклама тощо).

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Звертайтеся!

 30. 259    1  0
  4 days1000 UAH

  Good evening .
  Ready to perform your work, there is experience in created logos.
  Behance - you can view my work
  Добрий вечір.
  Готова виконати вашу робота, є досвід в створені логотипів.
  Behance - можете переглянути мої роботи

 31. 653    5  0
  10 days5500 UAH

  Good day
  I have a good and stylish logo. I work mainly in a gministic style. I count your wishes.
  Together with the logo you will get:
  Logo in all formats (for print and for web)
  Visualization on the Nose
  - file archives in Ai formats; SVG; PNG; JPEG
  I will be happy to cooperate. Below is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Добрий день
  Розроблю якісний та стильний логотип. Працюю в основному в гмінімалістичному стилі. Врахую ваші побажання.
  Разом з лого Ви отримаєте:
  - логотип у всіх форматах (для друку та для веб)
  - візуалізацію на носіях
  - архів з файлами в форматах Ai; SVG; PNG; JPEG
  Буду рада співпраці. Нижче моє порфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 633    7  0
  14 days2000 UAH

  Good Morning, Eugene My name is Alina, I’m engaged in graphic design for 3 years: I’ve managed to work with companies from the US, the Netherlands, Germany. I am specializing in corporate style and logos, so I will be interested in working on your project. It will take 10-14 days. There are three logos to choose from.

  My logos => Behance
  Similar design project => Behance

  The cost of developing a company style is from 2000 rupees. The exact price will be revealed after a detailed discussion.

  If you liked my work, please write me :) We can go out for a free call on your wish and I will tell you about the process and answer all the questions.
  Доброго дня, Євгене. Мене звати Аліна, я займаюся графічним дизайном 3 роки: вже встигла попрацювати з компаніями зі США, Нідерландів, Німеччини. Я спеціалізуюся на фірмовому стилі та логотипах, тому мені буде цікаво попрацювати над Вашим проектом. Мені знадобиться 10-14 днів. Розробляю 3 концепції лого на вибір.

  Мої логотипи => Behance
  Схожий проект по розробці айдентики => Behance

  Вартість розробки фірмового стилю від 2000 гривень. Точну вартість зможу назвати після детального обговорення.

  Якщо вам сподобалися мої роботи, напишіть мені :) Ми можемо вийти на безкоштовний зідзвон за вашим бажанням і я розкажу вам про процес та відповім на всі запитання

 35. 1136    11  0
  3 days4000 UAH

  Good day !
  I am pleased to do my job!
  You can see my work at Freelancehunt or Behance Behance
  I work up to the last straight quality and quickly.
  Always in touch to discuss details available in any convenient messenger for you
  Examples of projects:
  HTTPS://bonlook.ua/
  https://phantompacorabanne.elle.ua/
  HTTPS://talents.elle.ua/category.php
  HTTP://leadlls.com/index.php
  HTTPS://heleum.studio/
  The price is true.
  We are looking forward to your answer!
  Доброго дня!
  З радістю виконаю роботу!
  Мої роботи Ви можете побачити у мене на сторінці Freelancehunt або ж на Behance Behance
  Працюю до останніх правок якісно та швидко
  Завжди на зв'язку для обговорення деталей, доступна в будь-якому зручному для Вас месенджері
  Приклади втілених проектів:
  https://bonlook.ua/
  https://phantompacorabanne.elle.ua/
  https://talents.elle.ua/category.php
  http://leadlls.com/index.php
  https://heleum.studio/
  Вартість вказана вірно
  З нетерпінням чекатиму на Вашу відповідь!

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 2002    48  0
  8 days2500 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 38. 262  
  14 days13 995 UAH

  Good Morning Eugene.

  My name is Elena, a brand designer. I'm interested in your project, I'll be glad to help develop a design for your business. My main areas of activity: design of logos, visual identity, websites.

  You can view my work on the following links: Behance https://www.instagram.com/zlenko.design/

  and thank you.
  Доброго дня, Євген.

  Мене звати Олена, бренд дизайнер. Мене зацікавив ваш проєкт, буду рада допомогти у розробці дизайну для вашого бізнесу. Мої основні сфери діяльності: дизайн логотипів, візуальна айдентика, сайти.

  Переглянути мої роботи можливо за посиланнями: Behance https://www.instagram.com/zlenko.design/

  Дякую.

 1. the bid is rejected for the rules violation
 2. the bid is rejected for the rules violation

Client
Project published
2 months 7 days ago
231 views
Labels
 • логотип
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов