Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Dissertation in the direction of psychologyДисертація по напрямку психології

Translated

 1. 11269    302  3   5
  14 days7000 UAH

  Good day . Interested in your task. I have great experience in writing coursework, graduate and masterwork. I am very pleased to fulfill your order.
  Добрий день. Зацікавило ваше завдання. Маю великий досвід в написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. З великим задоволенням виконаю ваше замовлення.

 2. 708
   18  2

  30 days5000 UAH

  Good morning, I have a medical education of a psychologist, articles and more I wrote, I can help. Write to private.
  Доброго дня, маю медичну освіту психолога, статті та інше писав, зможу допомогти. Пишіть у приват.

 3. 182  
  60 days10 000 UAH

  Good day !
  I have a higher education from the 053 "Psychology" specialty, a senior teacher of the ZVO, I learned at the third postgraduate course to obtain the scientific degree of Doctor of Philosophy at the 053 "Psychology" specialty (specialization 19.00.06).
  I write articles to specialized scientific editions, international editions, there are two articles in Scopus and WOS
  I also know how to design literature according to the international style of publishing scientific publications of the ARA.
  Добрий день!
  Маю вищу освіту зі спеціальності 053 "Психологія", старший викладач ЗВО, вчусь на третьому курсі аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053«Психологія» (спеціалізація 19.00.06).
  Пишу статті до фахових наукових видань, міжнародних видань, є дві статті в Scopus та WOS
  Також вмію оформлювати літературу згідно з міжнародним стилем оформлення наукових публікацій АРА

 4. 400    11  2   3
  10 days5000 UAH

  Hello, I am glad to help. Experience in teaching activities over 5 years. The work will be done at the time specified or earlier, you will be satisfied with the quality. If you need a correction, I enter it free and timely!
  Здрастуйте, радий допомогти). Досвід викладацької діяльності понад 5 років. Роботу виконаю у встановлений термін або раніше, якістю ви будете задоволені. Якщо потрібно коригування, вношу безкоштовно і своєчасно!

 5. 210  
  90 days50 000 UAH

  Good day ! I can make your order.)
  I have two higher education (Psychology and Pedagogy). I have a successful writing experience of 12 years. The last 3r. I am writing scientific articles (Scopus, Web of Science).
  I've been interested in the subject of assertivity for a long time, so I already have a certain stock of information)
  Additionally, I have Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) software package and SPSS statistical information processing program.
  I always adhere to the ethics of communication and timetables.
  I look forward to your answer.)
  Доброго дня! можу виконати ваше замовлення)
  Маю дві вищі освіти (психологія та педагогіка). Маю успішний досвід написання накових робіт 12 років. Зокрема останні 3р. пишу наукові статті (Scopus, Web of Science).
  Давно цікавлюсь темою асертивності, тому маю вже певний запас інформації)
  Додатково вільно володію програмним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) та програмою статистичної обробки інформації SPSS.
  Завжди дотримуюсь етики спілкування та термінів роботи.
  Очікую вашу відповідь))

 6. proposal concealed by freelancer
 • Alla Serba
  30 January, 13:14 |

  Сформулюйте тему правильно. Не особливості, а особистості. 

 • Anton D.
  1 February, 17:59 |

  Доброго вечора, Марія 🙂
  Підкажіть, будь ласка, чи маєте методичні рекомендації?  
  В методичці має бути вказано кількість сторінок та який відсоток унікальності потрібен