Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Landing on the topic of psychological assistance

Translated104 USD

 1. 3363
   34  0

  3 days156 USD

  Good day, I suggest you to do on the wordpress. Do you have a domain and hosting? To find out what information you need, you need to see the full text :)
  Write me if you haven’t yet chosen an executive.
  I am pleased to cooperate
  Добрий день, пропоную зробити на вордпрессі. Домен та хостинг вже маєте ? Щоб підказати яка ще потрібна інформація - треба побачити текстове наповнення :)
  Напишіть мені якщо ще не вибрали виконавця
  Буду радий співпраці

 2. 1184
   15  1

  4 days104 USD

  Good day, ready to perform on the wordpress element, you need examples of what you like texts and maybe some pictures.
  Добрий день, готовий виконати на вордпрес елементор, від вас потрібно приклади того що вам подобається тексти та можливо деякі картинки.

 3. 456    1  0
  3 days104 USD

  Good day !
  I love your site adaptive, cross-browser, symmatic.
  Usually used: HTML, CSS (SCSS), JavaScript, React.
  I am ready to start the work immediately and to complete it in time. Please contact me to discuss details.

  Examples of my works:

  HTTPS://tetianasierkova.github.io/ft-yoga/
  HTTPS://tetianasierkova.github.io/Festival/#
  HTTPS://tetianasierkova.github.io/goit-markup-hw-08/index.html
  HTTPS://drevniymagistr.github.io/ice-cream-eleven-team/?user-name=&user-tel=&user-address=&user-text=
  Добрий день!
  Залюбки зверстаю ваш сайт адаптивно, кросбраузерно, симантично.
  Зазвичай використовую: HTML, CSS(SCSS), JavaScript, React.
  Я готова почати роботу негайно і виконати її в строк. Будь ласка, зв’яжіться зі мною, щоб обговорити деталі.

  Приклади моїх робіт:

  https://tetianasierkova.github.io/ft-yoga/
  https://tetianasierkova.github.io/Festival/#
  https://tetianasierkova.github.io/goit-markup-hw-08/index.html
  https://drevniymagistr.github.io/ice-cream-eleven-team/?user-name=&user-tel=&user-address=&user-text=

 4. 440    1  0
  1 day104 USD

  Good time now, I’ve got acquainted with your tz and I’d like to help you, 3 years experience in the layer, so I have experience in repairing the layer, I’ll do it quickly, quality and cheap, the price we’ll discuss
  Доброго часу доби, ознайомився з вашим тз і хотів би допомогти вам, досвід у верстці 3 роки, так само маю досвід з виправлення верстки, зроблю швидко, якісно та дешево, ціну обговоримо

 5. 1245    29  0
  5 days104 USD

  Good morning, I have great experience in developing different complexities. I will be happy to help with the frontend for the site.
  Добрий день, маю великий досвід розробки різної складності. Буду радий допомогти з фронтендом для сайту.

 6. 266  
  10 days104 USD

  Welcome to Valentine!I’ve got acquainted with the Lending Task and ready to begin to perform the quality of the task.

  Price of 400 UAH
  Duration of 10 days;

  HTTPS://patlydon.github.io/projects/wawe/index.html

  https://patlydon.github.io/projects/portfolio/index.html

  HTTPS://patlydon.github.io
  This is my work.


  HTML and CSS: I have confident expertise in developing adaptive and cross-browser web pages using HTML5 and CSS3.I can create a beautiful and semantic HTML code, and also use CSS processors such as SASS/SCSS, to facilitate development and support.jQuery: I can use the jQuery library to improve the functionality of websites and use the BEM methodology to maintain a clean and organized code.Collect and Automation Systems: I have experience using and setting tools such as Gulp to automate development tasks and resource optimization.Web design: A skill in working with designs in the Figma and Adobe Photoshop programs.- Web leaves: I can create flexible and responsive web leaves using CSS Grid and Flexbox, which provides the best look of the site on any device.I will always seek to understand the needs of the customer and work in the team to the best results.My goal is to provide high-quality solutions and always follow timetables.I’m always open to new challenges and opportunities for growth and learning.I am ready to cooperate and ready to answer all your questions.I will be happy to discuss your projects and help you your goals!
  Вітаю, Валеннтин!
  Я ознайомився з завданням по верстці лендінгу і готовий приступити до якісного виконання завдання

  Ціна 400 грн
  Термін 10 днів;

  https://patlydon.github.io/projects/wawe/index.html

  https://patlydon.github.io/projects/portfolio/index.html

  https://patlydon.github.io/
  Це мої роботи


  - HTML і CSS: Маю впевнену експертизу в розробці адаптивних та кросс-браузерних веб-сторінок з використанням HTML5 та CSS3. Вмію створювати красивий та семантичний HTML-код, а також застосовувати CSS-препроцесори, такі як SASS/SCSS, для полегшення розробки та підтримки.

  - jQuery: вмію використовувати бібліотеку jQuery для покращення функціональності веб-сайтів та використовувати методологію BEM для підтримки чистого та організованого коду.

  - Системи збірки та автоматизації: Маю досвід використання і налаштування інструментів, таких як Gulp, для автоматизації завдань розробки та оптимізації ресурсів.

  - Веб-дизайн: Володію навичками роботи з макетами у програмах Figma та Adobe Photoshop.

  - Веб-лейаути: Вмію створювати гнучкі та респонсивні веб-лейаути за допомогою CSS Grid та Flexbox, що забезпечує найкращий вигляд сайту на будь-якому пристрої.

  Я прагну завжди розуміти потреби клієнта та працювати в команді, щоб досягти найкращих результатів. Моя мета - надавати високоякісні рішення та завжди дотримуватися строків.

  Я завжди відкритий до нових викликів та можливостей для росту та навчання.

  Я готовий до співпраці та готовий відповісти на всі Ваші запитання. Буду радий обговорити Ваші проекти та допомогти вам досягти ваших цілей!

 7. 274    2  1
  5 days104 USD

  You need conversion layers, quiz query where the customer will be able to see their problems, block question - answer, etc. Please, I can realize everything to you, and also suggest how to correctly form the structure of the site.
  Вам необходимы конверсионные слои, квиз опрос где клиент сможет увидить свои проблемы, блок вопрос - ответ и т.д. Обращайтесь, всё смогу вам реализовать, а так же подсказать как правильно оформить структуру сайта

 8. 358    2  0
  4 days104 USD

  Good Morning Valentine! I’m familiar with the task and ready to go on to fulfill it.

  Duration: 4 days
  Price: 4,000 UAH

  I will be able to call the price more correct when I see the model.
  Доброго ранку, Валентине! Я ознайомився із завданням і готовий перейти до його виконання.

  Срок: 4 дні
  Ціна: 4 000 грн

  Більш коректну ціну зможу назвати тоді, коли побачу макет.

 9. 6092    56  0
  5 days117 USD

  Welcome to!
  Ready to implement your project.
  My portfolio is Freelancehunt
  I realize a line of a site with a landing on WordPress for convenient content editing. I set up SEO.
  Functional performance is realised. I also add an animation to the site.
  You can choose the domain and hosting.
  Go back, let’s discuss details, I’ll make a plan of action for the quick launch of your site.
  Вітаю!
  Готовий виконати Ваш проект.
  Моє портфоліо - Freelancehunt
  Реалізую верстку сайту з посадкою на WordPress для зручного редагування контенту. Налаштую SEO.
  Вищезазначений функціонал реалізую. Також додам анімації на сайт.
  Допоможу з вибором домену та хостингу.
  Звертайтесь, обговоримо деталі, пораджу план дій для швидкого запуску Вашого сайту.

 10. 1488    17  0
  1 day104 USD

  Welcome, I have a great offer for you, please write me in a personal message.
  Вітаю, в мене є для вас чудова пропозиція, напишіть мені в особисті повідомлення.

 11. 530    2  0
  4 days104 USD

  Welcome to!
  Ready to fulfill your order.
  I have about 2 years of experience in frontend development. I also know about Beckham.
  Text: html, css(scss/sass), bootstrap, tailwind, react, redux, next, node, mongodb, mysql.
  After discussing the details of the TZ and getting acquainted with the fashion design to provide more accurate terms.
  Вітаю!
  Готовий виконати ваше замовлення.
  Маю близько 2х років досвіду в frontend розробці. Також знайомий з бекендом.
  Стек: html, css(scss/sass), bootstrap, tailwind, react, redux, next, node, mongodb, mysql.
  Після обговорення деталей ТЗ та ознайомлення з дизайном моде надати більш точні терміни.

 12. 500  
  7 days104 USD

  Welcome to! I will be happy to do this and you will be happy with the result! I recently finished the project on your scheme (start work, even to the finished design), so I can predict all kinds of moments! Here is the project itself: https://nalad.com.ua/stos/animate.html
  When working I provide a static link, where you can track the process at any time, and with the desire to correct the changes!
  Symantical and Adaptive (Mobile6 Tablet, Desktop)
  Вітаю! З радістю виконаю данну задачу, результатом ви залишитесь задоволені! Нещодавно закінчив проект по вашій схемі (почав роботу, ще до готового дизайну), тому можу передбачити всілякі моменти! Ось сам проект: https://nalad.com.ua/stos/animate.html
  При роботі я надаю статичне посилання, де ви в будь-який момент можете слідкувати за процесом, та за бажанням коригувати зміни!
  Верстка симантична та адаптивна(mobile6 tablet, desktop)

 13. 222  
  7 days104 USD

  Good day .
  Ready to get right now.
  I recommend making a website on Werdpress
  Let’s discuss the details.

  The last work:

  HTTPS://romanlel.com/


  by GitHub:
  HTTP://yurignedoi.github.io/Portfolio
  HTTPS://yurignedoi.github.io/Portfolio/luxtrade/
  HTTP://yurignedoi.github.io/Portfolio/main.html
  HTTP://yurignedoi.github.io/Portfolio/catalog.html
  HTTP://yurignedoi.github.io/Portfolio/product.html
  Доброго дня.
  Готовый взяться прям зараз.
  Пропоную зробити сайт на Werdpress
  Пишіть обсудимо деталі.

  Last work:

  https://romanlel.com/


  Github:
  http://yurignedoi.github.io/Portfolio
  https://yurignedoi.github.io/Portfolio/luxtrade/
  http://yurignedoi.github.io/Portfolio/main.html
  http://yurignedoi.github.io/Portfolio/catalog.html
  http://yurignedoi.github.io/Portfolio/product.html

 14. 533    5  0
  4 days104 USD

  Congratulations, ready to complete the line on your task. Clean HTML, CSS, JS adaptive and cross-browser, layer for BEM. Write in private to discuss details. Good day to you!
  The last work:
  https://dimonx90.github.io/virsland.github.io/
  HTTPS://dimonx90.github.io/TrainingSiteCastway.github.io/
  HTTPS://dimonx90.github.io/TrainingSiteCodexLandingPage.github.io/
  HTTPS://dimonx90.github.io/TrainingSite1-funirolandingpage.github.io/
  HTTPS://dimonx90.github.io/cryptoPage/
  Вітаю, готовий виконати верстку по вашому завданню. Чистий HTML,CSS,JS адаптивно та кросбраузерно, верстка за БЕМ. Пишіть у приватні обговоримо деталі. Гарного вам дня!
  Останні роботи:
  https://dimonx90.github.io/virsland.github.io/
  https://dimonx90.github.io/TrainingSiteCastway.github.io/
  https://dimonx90.github.io/TrainingSiteCodexLandingPage.github.io/
  https://dimonx90.github.io/TrainingSite1-funirolandingpage.github.io/
  https://dimonx90.github.io/cryptoPage/

 15. 377    1  0
  4 days104 USD

  Welcome, I propose to execute your project under key (WordPress).
  Crossbrowser, adaptive (PC, tablet, smartphone)
  Google PageSpeed Insights.
  and multiplicity.
  Possible payment after the work.
  Quality, advice and guarantees.
  Вітаю, пропоную виконати Ваш проект під ключ (WordPress).
  Кросбраузерно, адаптивно (ПК, планшет, смартфон).
  Хороші показники Google PageSpeed Insights.
  Багатомовність.
  Можлива оплата після прийому роботи.
  Якість, консультації, гарантії.

 16. 340    2  0
  1 day104 USD

  Hello to you. I am ready to work on the project right now.
  We can discuss all the details of the project right now.
  Здравствуйте. Готов приступить к работе над проект прямо сейчас.
  Можем обсудить все детали проект, прямо сейчас.

 17. 741    16  0
  7 days104 USD

  Good day ! I love to do the work adaptively, crossbrowserly, symmatically.
  Usually used: HTML, CSS (SCSS), JavaScript, BEM, flex, grid, Swiper, Gulp.
  Always in contact!
  Examples of my works - Freelancehunt
  Добрий день! Залюбки виконаю роботу адаптивно, кросбраузерно, симантично.
  Зазвичай використовую: HTML, CSS(SCSS), JavaScript, БЭМ, flex, grid, Swiper, Gulp.
  Завжди на зв'язку!
  Приклади моїх робіт - Freelancehunt

 18. 409  
  5 days104 USD

  Hello to Valentine! I am ready to start your site. You only need a pattern and when I see the pattern we will discuss with you the details of the pattern that you want to see on the pattern(so-called tz).I work on reliability and quality. Everything will be adaptive to all devices (even if this is not in the design). I also give a weekly guarantee to correct errors if they are there. The duration of execution is up to 5 days, but you need to see the pattern for accurate analysis. I look forward to your answer. Let us work. This is an example of my work.
  HTTP://accessories.dmitro.com
  HTTP://logoyo.dmitro.com
  HTTP://www.dmitro.com.ua/home.html
  Привет Валентин! Я готов приступить к вёрстке вашего сайта. От вас нужно только макет и когда я макет увижу мы с вами обсудим детали вёрстки что именно вы хотите видеть на свёрстанном макете(так называемое тз).Я работаю на надёжность и качество. Всё будет адаптивно под все устройства(даже если этого нету в дизайне). Так же даю недельную гарантию на исправления ошибок если они там есть. Срок выполнения до 5 дней, но нужно увидеть макет для точного анализа. Жду от вас ответа. Давайте работать. Вот пример моей работы
  http://accessories.dmitro.com.ua/
  http://logoyo.dmitro.com.ua/
  http://www.dmitro.com.ua/home.html

 19. 2137    7  0
  5 days104 USD

  Good Morning Valentine.

  Ready to create a Lending for you.

  The work will be done in good quality and in satisfactory times.

  I adjust under different screens and realize the recording form.

  Write it.

  Congratulations to Rossi.
  Доброго дня, Валентин.

  Готовий створити для вас лендінг.

  Робота буде виконана якісно та в задовільні терміни.

  Адаптую під різні екрани та реалізую форму запису.

  Пишіть.

  З повагою, Ростислав.

 20. 838    8  0
  2 days104 USD

  and greetings.
  Our team is ready to create a website for you. But to understand the scope of work from you need more information about the functionality of the site.
  Tell me what design is planned (it will be given to you, you need to paint, or the template will come)?
  By functional – may you have examples of sites whose functional you suits?
  This will help you understand which site you need and help form the budget of the project.
  Привіт.
  Наша команда готова розробити для Вас сайт. Але для розуміння об'єму робіт від Вас потрібно більше інформації про функціонал сайту.
  Скажіть, якийдизайн планується (буде наданий Вами, потрібно намалювати, чи підійде шаблон)?
  По функціоналу -можливо маєте приклади сайтів, функціонал яких Ваш підходить?
  Це допоможе зрозуміти який саме сайт Вам потрібен та допоможе сформувати бюджет проекту.

 21. 1978    23  1
  4 days104 USD

  Good day Valentine!
  Ready to complete your bandage. I will do everything quickly, quality, cross-browser, adaptive. I can make the registration form with mailing. You need to see the model to give more advice. Ready to discuss and start work. The design is ready!
  Examples of my works:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - banding

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ multi-page site, with cast style of the map

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - multipage website

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - bandos

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - online shop

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - a line of the app, is already on hosting

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - online store, slider cup, gallery, tab. Personality - the animation of adding to the basket written on pure javascript
  Доброго дня Валентина!
  Готовий виконати верстку Вашого лендингу. Зроблю все швидко, якісно, кросбраузерно, адаптивно. Форму запису можу зробити із відправкою на пошту. Потрібно бачити макет, щоб дати більше порад. Готовий все обговорити та приступити до роботи. як дизайн буде готовий!
  Приклади моїх робіт:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - лендінг

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ багатосторінковий сайт, з кастомною стилізацією карти

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - багатосторінковий сайт

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - лендос

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - інтернет магазин

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - верстка додатку, вже є на хостингу

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - інтернет магазин, купа слайдерів, галерея, таби. Особливість - анімація додавання в корзину написана на чистому javascript

 22. 373    1  0
  4 days104 USD

  Реалізую лендинг по вашому макету на чистому HTML, CSS і JS, роботу готовий виконати за встановленою вами ціною в найшвидші терміни
  Для уточнення деталей звертайтесь в ПП
  Тут можете переглянути приклади моїх робіт
  https://vitalik-13.github.io/my-portfolio/

 23. 582    7  0
  6 days104 USD

  Welcome to Valentine!

  If you know, I will be able to complete your project. I have a lot of experience in creating Lendings. You would like to see the design of the future site if it is.

  With examples of my works you can find out in the portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю, Валентине!

  З тз ознайомився, зможу виконати ваш проєкт. маю неодноразовий досвід створення лендінгів. Від вас хотілося б побачити макет майбутнього сайту, якщо він є.

  З прикладами моїх робіт ви можете ознайомитися у портфоліо:
  Freelancehunt

 24. 894    38  0   1
  5 days104 USD

  Hello to Valentine!
  I am ready to help you with the project, experience and portfolio are available.
  If you have a ready landing design, then I will be able to make it.
  I’m going to put on my gulp+webpack: html, scss, js, webp, svg. This all provides a quality, adaptive and cross-browser wrap. I guarantee the speed of charging in the green area.
  Portfolio: Freelancehunt
  Write, I will be happy to help you!
  Здравствуйте, Валентин!
  Я готов вам помочь с проектом, опыт работы и портфолио имеется.
  Если у вас будет готовый дизайн лендинга, то я смогу его сверстать.
  Верстать буду на своём стеке gulp+webpack: html, scss, js, webp, svg. Это всё обеспечивает качественную, адаптивную и кроссбраузерную вёрстку. Гарантирую скорость загрузки в зеленой зоне.
  Портфолио: Freelancehunt
  Пишите, буду рад вам помочь!

 25. 17 more hidden bids
  2 more hidden bids
 • Illia D.
  4 November 2023, 10:44 |

  Доброго дня, це має бути просто верстка цього всього повністю, фронтенд, чи фронтенд+бекенд і чи є вже готовий дизайн, чи це ще має бути розробка дизайн?

Current freelance projects in the category HTML and CSS

Creating a browser extension for the Steam trading platform

new
130 USD

Extension for automatic order exhibition on the Steam trading site. Main expansion tasks: Automatic exhibition of orders on the Steam marketplace for the items specified according to the specified parameters. Additional functions: Create a console to display all the actions…

HTML and CSSJavaScript ∙ 1 proposal

Writing and template for WordPress

new
325 USD

You need to make a layer of designs, and a template for WordPress + to make the main pages on which there are designs.The layer to cut the design layer (the layer must be separately as the result of work) is not a bootstrap 1.2 Create a WordPress template - from the design layer…

HTML and CSSCMS installation and configuration ∙ 22 proposals

Landing (URL) needs to be translated into the WP template to Elementor

new
104 USD

Landing (URL) needs to be translated into the WP template to Elementor Make a +/ accurate copy Prepare a ready WP collection with a template for further importation to other sites. Comfort It is necessary to make it easy to quickly edit any information on the landing.…

HTML and CSS ∙ 9 proposals

The Lending

new
13 USD

It is necessary to clean the code and make the copied landing and get under itself (html) Project price contractual)

HTML and CSS ∙ 51 proposals

Wix to Wix

new

We are looking for a person who works with the Wix designer and will be able to move the existing site + make pages further from the ready-made design. It is important to know HTML&CSS+JS to sometimes write the cast element of the block and the ability to work with the API to…

HTML and CSSWebsite maintenance ∙ 4 proposals

Client
Project published
3 months 26 days ago
384 views