Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing news for the TG channel of the car theme

Translated81 USD

 1. 22387
   476  1

  Mikita Ostrovsky Flashorder
  2 days81 USD

  Good morning, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience of translation in more than 50 language pairs. Reading and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations of sites, documents, texts of art and technical. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We are always going to action.
  More expensive than separate translators, freelancers. We have one of the best and adequate prices on the market.
  With respect,
  Professional translation agency.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Якісні переклади сайтів, документів, текстів художніх і технічних. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 2. 698    43  0
  1 day81 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio. A similar project has recently been closed. Ready to give examples.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо. Нещодавно закрив аналогічний проект. Готовий надати приклади робіт.

 3. 153  
  30 days87 USD

  Good morning, ready to work with you, there is the opportunity to work on a permanent basis. Professional to this work, creating information content that interests not only car lovers.
  Доброго дня, готова співпрацювати з вами , є можливість працювати на постійній основі. Професійно поставлюсь до даної роботи, створю інформаційний контент який зацікавить не лише любителів авто.

 4. 239    2  0
  1 day81 USD

  Welcome to!I was interested in your proposal regarding writing news for the telegram-channel car theme.I have more than two years of copywriting experience, and my work with telegram channels on automotive themes is an important part of my portfolio.During this time I gained rich experience in creating interesting and informative content for the audience enthusiastic about the car theme.My skills include understanding and knowledge of the trends in the world of the automotive industry, as well as the ability to write a text that attracts attention and makes the listeners happy.I’m ready to create 5-8 news posts daily for your telegram channel, providing content that will not only be interesting to the audience but also useful.My work is always done with respect to the language rules and text structure to provide quality and understandable content for readers.I am ready to discuss the details of the cooperation and begin the work immediately.Thank you for your attention and the opportunity to work together.I will be glad to help you develop your telegram-channel car theme!
  Вітаю!

  Мене зацікавила ваша пропозиція стосовно написання новин для телеграм-каналу автомобільної тематики. Маю понад два роки досвіду у сфері копірайтингу, і моя робота з публікаціями в Telegram каналах на автомобільну тематику є важливою частиною мого портфоліо.

  За цей час я набув багатий досвід в створенні цікавого та інформативного контенту для аудиторії, захопленої автомобільною тематикою. Мої навички включають розуміння та знання трендів у світі автомобільної індустрії, а також вміння писати текст, який привертає увагу та залишає слухачів задоволеними.

  Я готовий створювати щоденно 5-8 новинних постів для вашого телеграм-каналу, надаючи зміст, який буде не тільки цікавим для аудиторії, але й корисним. Моя робота завжди виконується з урахуванням мовних правил та структури тексту, щоб забезпечити якісний та зрозумілий контент для читачів.

  Я готовий обговорити деталі співпраці та приступити до роботи негайно. Дякую за увагу та можливість співпрацювати. Буду радий допомогти вам розвивати ваш телеграм-канал автомобільної тематики!

 5. 295  
  1 day87 USD

  As a car entrepreneur in Germany, who has a great interest in the car world and always possesses up-to-date information, is ready to discuss additional details. Take for work.
  Как предприниматель в сфере автомобилей в Германии, имеющий большой интерес к миру авто и всегда владею актуальной информацией, готов обсудить дополнительные детали. Взяться за работу.

 6. 279  
  1 day81 USD

  Good day ! He worked as a TV channel editor for a half year. Understand the work process and ready for cooperation.
  Доброго дня! Працювала пів року редактором телеграм канала. Розумію процес роботи та готова до співпраці

 7. 822    13  1
  1 day81 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year and have written more than 200 texts on different topics. The texts are written in Ukrainian, English, German, Russian. The English language is B2-S1 and the German language is B1-B2. I possess different writing styles, prompt engineer skills, SEO, LSI copywriting, skilled written language. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing on any topic. I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder. I make the meta tags: Title, Description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print it. Link to my summary with some examples of works: www.canva.com.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики. Тексти пишу на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською володію на рівні B2-С1, німецькою - В1-В2. Володію різними стилями письма, навичками промпт-інженера, SEO, LSI копірайтингом, грамотною письмовою мовою. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура на будь-яку тему. Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder. Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати. Посилання на моє резюме з деякими прикладами робіт: www.canva.com.

 8. 1003    14  0
  1 day81 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  There is experience in reraits and copywriting.
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в рерайтах та копірайтах є.

 9. 350    1  0
  2 days81 USD

  Welcome to!I am the person you need.Implement the task quickly and efficiently.I can write unique and creative posts that will not be missing.You will be happy with my work, because its result will be pleasantly surprising you.Let's write, let's discuss all the details.I will be happy to cooperate.)🥰
  Вітаю! Я саме та людина, яка Вам потрібна.
  Виконуватиму завдання швидко і якісно.
  Зможу писати унікальні та креативні пости, які точно не залишаться без уваги. Ви будете беззаперечно задоволені моєю роботою, адже її результат Вас приємно здивує.

  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Буду дуже рада співпраці)🥰

 10. 1256    48  3
  1 day81 USD

  Hello to you! I knew you needed and ready to help.
  Details will be discussed.

  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте! Понял, что Вам нужно и готов помочь.
  Детали обязательно обсудим.

  Буду рад сотрудничеству!

 11. 360    8  0
  1 day81 USD

  Good day . I have experience writing articles on autematics (from review of cars to motorsport). Ready to discuss details at a personal record. In particular, a more concrete topic is interested: in general about cars, or a closer direction.
  Доброго дня. Маю досвід написання статей на автотематику (від огляду автомобілів до автоспорту). Готовий обговорити деталі при особистій переписці. Зокрема цікавить більш конкретна тематика: в загальному про автомобілі, чи більш вузький напрямок.

 12. 279  
  30 days81 USD

  Welcome to Dmitry!
  My experience in copywriting is 11 years, writing news content is 8 years. For several years he collaborated with the publication of Kolesa.ru as a journalist. I am currently publishing the Czech news website.
  I have been enthusiastic about cars (marks and models) for 7 years. I am a car driver with 17 years of experience.
  I’m ready to create high-quality self-news for your TG channel with a clear compliance with your requirements.

  With respect, waiting for cooperation.
  Вітаю, Дмитре!
  Мій досвід копірайтингу - 11 років, написання контенту новин - 8 років. Протягом кількох років співпрацював із виданням Колеса.ру як новинник. Зараз редагую сайт новин про Чехію.
  Автомобілями (марками та моделями) захоплююся з 7 років. Я сам автомобіліст зі стажем 17 років.
  Я готовий створювати якісні автоновини для вашого ТГ-каналу з чітким дотримуванням ваших вимог.

  З повагою, чекаючи на співпрацю.

 13. 1576    74  0
  1 day81 USD

  Good day ! I will be happy to cooperate.
  Examples of:
  Multiple posts Vogia - clothes https://docs.google.com/document/d/1AG3VyM0t7UffRdY3CZqIDp3hLbTrRDUu0AcOjDLSZ9Y/edit?usp=sharing
  The following https://docs.google.com/document/d/1amrsx6Vh9QKbEKaXAkiVeQuEzFFfunGopI7UTb-9sm8/edit?usp=sharing
  Price for the record size of 600-1000 Zbp: 80 UAH.
  The size of the text is 300-500 pcs. Price: 45 UAH
  Доброго дня! Буду рада співпраці.
  Приклади:
  Множество постов Vogia - одежда https://docs.google.com/document/d/1AG3VyM0t7UffRdY3CZqIDp3hLbTrRDUu0AcOjDLSZ9Y/edit?usp=sharing
  Зодчие https://docs.google.com/document/d/1amrsx6Vh9QKbEKaXAkiVeQuEzFFfunGopI7UTb-9sm8/edit?usp=sharing
  Ціна для допису розміром 600-1000 збп: 80 грн.
  Розмір тексту 300-500 збп. Вартість: 45 грн.

 14. 279    6  0
  30 days84 USD

  Good day ! Interested in cooperation. I understand the autism very well. Interesting for the writing of the material. All the details of the collaboration I suggest to discuss in private messages.
  Добрий день! Зацікавлений у співпраці. Дуже добре розуміюся на автотематиці. Цікавить формат написання матеріалу. Всі подробиці співробітництва пропоную обговорити в приватних повідомленнях.

 15. 1132    26  0
  30 days81 USD

  Good day ! I have 15+ years of experience with content. I work in different niches. Ready for cooperation.
  Доброго дня! Маю досвід 15+ років роботи з контентом. Працюю в різних нішах. Готова до співпраці.

 16. 541    3  0
  15 days81 USD

  Good day !
  I have great experience in writing texts and posts, as well as editing and translating in many languages. He worked with such large companies: SettlePay, BetterBro, LaFinteca, PagosNacionales, NovaChange. I am deeply aware of the automotive and motto themes (I have a degree in automechanics). I am pleased to give you the evidence of what is written here, if necessary I will do a free test task (in many languages). I love Italy, I have lived in Como for a long time. I will do all the necessary work properly and timely. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня !
  Маю великий досвід написання текстів та постів, а також редагування і перекладу багатьма мовами. Працював з такими великими компаніями: SettlePay, BetterBro, LaFinteca, PagosNacionales, NovaChange. Глибоко розбираюсь в автомобільній та мото тематиці (маю діплом автомеханіка). Із задоволенням надам Вам докази того, що тут написано, за потреби зроблю безкоштовно тестове завдання (багатьма мовами). Обожнюю Італію, довгий час жив в Como. Якісно і вчасно зроблю всю потрібну роботу. Буду радий співпраці.

 17. 246  
  1 day81 USD

  Good Morning !
  Interested in your project. I am pleased to work with this content.
  Добрий ранок!
  Зацікавив Ваш проект. З задоволенням попрацюю з подібним контентом)

 18. 857    40  2
  30 days81 USD

  Good day .
  He worked on the creation of content to the soc. The network.
  There is also experience working on the car theme. I have my own car, so I’m going to get into practice.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня.
  Працювала над створення контенту до соц. мереж.
  Також є досвід над роботою в автомобільній тематиці. Є власний автомобіль, тому розбираюся в темі з практики)
  Буду рада співпраці.

 19. 89  
  1 day217 USD

  Good day .
  The young energetic guy is ready to take your project immediately.
  A car from birth.
  For a minimum fee with pleasure I will write post for your tg without excessive tension.
  Добрий день.
  Молодий енергійний хлопець готовий взятися за ваш проєкт негайно.
  Живу автомобілями від народження.
  За мінімальну плату із задоволенням буду писати пости для вашого тг без зайвої напряги.

 20. 190  
  10 days81 USD

  Good morning, a very interesting offer ready to start work.
  thank you
  Доброго дня дуже цікава пропозиція готова приступити до роботи
  Дякую

 21. 372    7  0
  30 days81 USD

  Welcome to Dmitry!

  I would like to offer my services to perform your work.
  I understand that I have a small rating among freelancers, but I guarantee you the high quality of work and timely delivery.
  I am also ready to discuss any details and requirements you have for this task.
  Right now I’m engaged in filling the Ukrainian channel and I can offer a bot, which has a lot of diverse functions, including posting posts.
  Вітаю Дмитро !

  Я хотів би запропонувати свої послуги в виконанні Вашої роботи.
  Розумію, що у мене невеликий рейтинг серед фрілансерів, але я гарантую Вам високу якість роботи та своєчасну її здачу.
  Я також готовий обговорити будь-які деталі та вимоги, які Ви маєте за цим завданням.
  Якраз зараз займаюсь наповненням українського каналу і можу запропонувати бота, який має дуже багато різноманітних функцій, в тому числі вдкладення постів.

 22. 696    3  0
  1 day81 USD

  Good Morning, Dmitry

  I am pleased to consider the possibility of cooperation as a content manager for the Ukrainian telegram channel on the car theme. My skills in writing and editing texts, as well as interest in the automotive industry, will help me create interesting and informative content for your channel.

  For further discussion, please send me more details about the subjects and the post structure, as well as other information about your expectations and work schedule. I am ready to discuss payment and other conditions of cooperation.

  I look forward to your answers and opportunities for cooperation!

  With respect,
  of Miroslav.
  Доброго дня, Дмитре!

  З радістю розгляну можливість співпраці як контент менеджер для україномовного телеграм каналу на автомобільну тематику. Мої навички в написанні та редагуванні текстів, а також інтерес до автомобільної індустрії допоможуть мені створювати цікавий та інформативний контент для вашого каналу.

  Для подальшого обговорення, будь ласка, надішліть мені більше деталей щодо тем та структури постів, а також іншої інформації про ваші очікування та графік роботи. Я готовий обговорити оплату та інші умови співпраці.

  З нетерпінням чекаю вашої відповіді та можливості співпраці!

  З повагою,
  Мирослав.

 23. 328    5  0
  30 days81 USD

  Welcome to. It would be interesting to do such a task. News appear every day, the main monitoring
  Вітаю. Цікаво було би виконувати таке завдання. Ноивини появляються щодня, головне моніторити

 24. 280    14  0
  30 days81 USD

  Dmitry, welcome to you.
  I have copywriting for more than 10 years, and I have brought several newspapers on different topics, in particular on the car.
  I will be glad to learn more about the project and requirements.
  with respect.
  Дмитро, вітаю.
  Копірайтингом займаюсь більше 10-ти років, вів декілька новостників на різні тематики, зокрема і по авто.
  Буду радий докладніше дізнатись про проект та вимоги.
  З повагою.

 25. 266    1  0
  7 days81 USD

  Good day, I’m glad to work together, I have a great experience in this field, more than 5 years. Examples of work will go to LS.
  Добрий день, буду радий співпраці, маю великій досвід в цій сфері, більше 5 років. Приклади робіт скину в ЛС.

 26. 360    4  0
  1 day84 USD

  Hi, I'm not well understood in the car topic, ready to post for the TG channel, write, we'll discuss details.
  Здравствуйте , я неплохо разбираюсь в автомобильной тематике , готов делать посты для ТГ канала , пишите , обсудим детали .

 27. 9 more hidden bids
 • Daniel Rynkevicius
  4 October 2023, 13:31 |

  ЗДРАСТВУЙТЕ,могу работать по написанию статей для вашего тг канала


Current freelance projects in the category Copywriting

Write the article. It is a theme. in English. Without a. 1,100 words

new

Without the use of complex, long words, good English 1100 words (without taking into account the title names) uniqueness not less than 90% for copyleaks! No use of artificial intelligence for copyleaks. Don’t waste your time and your time. I know how to check. Indicate the sum…

CopywritingArticle writing ∙ 8 proposals

Copy of the text on the website (English/Ukrainian)

new

It is necessary to write texts for the website of the company that is engaged in the production of poultry. Experience will be a plus.

Copywriting ∙ 19 proposals

Writing of Articles on Metal and Metal Services

new
26 USD

You need to write about 100 articles about the description of the product METALOPROCAT, 2000-2500 symbols without spaces * with keywords (no keywords, need help from you) *Unicity 100 percent, *spamness up to 50 percent, water up to 15 percent by (techst.ru)* by Glowred Unicity…

CopywritingArticle writing ∙ 30 proposals

SEO copywriter in Ukrainian, long-term

new
260 USD

We, a web studio, are looking for a copywriter with experience in writing SEO texts in Ukrainian on the topic of web development.If you are creative, know how to attract the attention of the audience and know how to optimize content for search engines, we want to see you in our…

CopywritingArticle writing ∙ 16 proposals

Eternal links, SEO texts.

new
13 USD

You need a SEO copywriter to analyze texts, correct, add to the uniqueity according to your need. Inspection from CopyPast, writing complaints on the release, if necessary in DMCA. Writing SEO articles. Purchase link + your discount if there is. The services of the…

CopywritingLink building ∙ 9 proposals

Client
Dmitro D.
Ukraine Ukraine  4  0
Project published
4 months 25 days ago
242 views