Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Write a full-time program on Pyton

Translated78 USD

 1. 1256    10  1
  1 day78 USD

  Good evening, I can develop a bot telegram for crossplatforl.
  I have a lot of items in the portfolio please check out.
  Доброго вечора, можу розробити телеграм бота для crossplatforl.
  Маю багато проєктів в портфоліо перегляньте, будь ласка.

 2. 206  
  3 days78 USD

  Experience in writing programs in Python. Ready to take. Write, we will discuss details.
  Есть опыт в написании программ на python. Готов взяться. Пишите, обсудим детали.

 3. 436    2  0
  4 days78 USD

  You can create a web add-on with a simple interface (hosting and other related is discussed separately) to which will have access those who need from all over the world.
  Можна створити веб-додаток з простеньким інтерфейсом (хостинг та інше з цим зв'язане обговрюється окремо) до якого будуть мати доступ ті, хто треба з усього світу.

 4. 319  
  1 day780 USD

  Good time of day. There is experience in developing large projects on django+react under key. For the correct assessment, a more advanced TZ is needed. We can discuss an hourly payment or break the entire project into parts without a pre-payment.
  Доброго времени суток. Имеется опыт разработки больших проектов на django+react под ключ. Для правильной оценки нужно более развернутое ТЗ . Можем обговорить почасовую оплату или разбить весь проект на части без предоплат

 5. 100  
  10 days260 USD

  Danny, good day.Do I understand you right: you need to create a program?
  where you create and edit tasks,
  Students will go through them (they give rest to the tasks),
  The following you can see these answers ("reactions" can be both in the form of "reactions to the test" and text.You can download the picture if necessary.
  You have an assessment and
  After this, students can already see in themselves their assessment for the task (they for their sake go through the task :) ).In the admin panel about this functions should be:
  Registration / Entrance
  Add / Edit / Delete the task
  Evaluation of sent answers

  For the student: choice of tasks and pass, a table with ratings.There is a question about MUDL and more, but this is already detailed.I can write such a plot, I just need to discuss with you a number of other issues for this.I can describe in detail every thing I do in the project, why I do it and why it takes it, how much time it takes and its price, you will have a picture of the project more clear and comprehensive:
  size, time and cost.Please write to me if you like what I suggested and described to you.“The price and time” was set out from the roof.
  Денис, добрий день.
  Чи правильно я вас зрозумів: вам потрібно створити программу,
  де ви створюєте і редагуєте завдання,
  далі студенти їх проходять (вони дають відподіні на завдання),
  далі ви ці відповіді можете продивитись ("відповіді" можуть бути як в формі "відповіді на тест", так і тексти. Можна картинку загрузити якщо так треба),
  виставляєте оцінку і
  після цього вже студенти можуть побачити в себе свою оцінку за завдання (вони з ради них проходять завдання :) ).

  В адмін-панелі приблизно ось такі функції мають бути:
  - реестрація/вхід
  - додавати/редагувати/видалення завдання
  - оцінювання присланих відповідей

  Для студента: вибір завдань і проходження, табло з оцінками .

  є питання про мудл і інше, але це вже деталі.

  Я можу написати таку прогу, мені варто тільки з вами обсудити ще ряд питань для цього.
  Я можу розписати детально кожну річь, яку я роблю в проекті, чому я її роблю і навіщо вона потрібна, скільки вона займе часу і її ціну, ви будете мати представлення про проект більш чітке і цільне:
  розмір, час і вартість.
  Будь ласка, напишіть мені в лс, якщо вам нравиться те, що я вам запропонував і описав.

  поки що "ціну і сроки" виставив від потолка.

 6. 252  
  7 days260 USD

  Good evening !
  I am ready for the implementation of this project, but I would like to discuss TZ in more detail. Now I do a similar project, so write in personal)
  Доброго вечора!
  Готовий до реалізації даного проекту, але хотілося б детальніше обговорити ТЗ. Зараз реалізовую схожий проект, тому пишіть в особисті)

 7. 268    1  0
  7 days78 USD

  Good day !
  I have experience in creating such projects. I can make an app of this type using Python using Tkinter and SQLite3.
  The cost and time of execution can be finally discussed in personal messages.
  I am pleased to get to work!
  Добрий день!
  Маю досвід у створенні подібних проектів. Можу зробити додаток такого типу за допомогою Python з використанням Tkinter та SQLite3.
  Вартість та час виконання можна остаточно обговорити в особистих повідомленнях.
  Із задоволенням візьмуся за роботу!

 8. 560    6  1
  14 days78 USD

  Good day . It sounds like a good student project - creating LMS for learning. I can perform a web application, with the SQLAlchemy, Flask and Jinja2 base connections, to work with the web interface. Also an administrator for the administrator, and separate offices for students. However, you need to clarify everything on your TZ. I can also do it with the GUI interface. to turn.
  Доброго дня. Звучить як добрий студентський проект - створення LMS для навчання. Зможу виконати у виді веб-додатку, з підключенням бази SQLAlchemy, Flask та Jinja2, для роботи з веб-інтерфейсом. Також адмінка для адміністратора, та окремі кабінети для учнів. Проте, потрібно все уточнити по вашому ТЗ. Також можу зробити з GUI-інтерфейсом. Звертайтесь.

 9. 282  
  7 days78 USD

  Good night !

  Very interesting task, such projects have already been carried out, so I can help you.

  There is a proposal to make a web add-on to which students will have access from any device for the convenience of their learning (i.e. this will be a site)
  I am in contact 24/7, I would like to discuss this task more in detail with you. I will be able to guide you according to the time and costs.

  I would be very pleased to work with you in this direction!
  Добрий вечір!

  Досить цікаве завдання, подібні проекти вже виконував, тому можу вам допомогти.

  Є пропозиція зробити веб-додатком, доступ до якого студенти матимуть з будь-яких пристроїв для зручності їхнього навчання (тобто це буде сайт)
  Я на зв'язку 24/7, хотілось би з вами обговорити дане завдання більш детально. Відповідно зможу зорієнтувати Вас по періоду виконання та коштам

  Був би дуже радим з Вами співпрацювати в даному напряму!

 10. 1728    32  2
  3 days78 USD

  I write the necessary features on Python.
  I do everything quality and I’m always in contact. I will be happy to cooperate with you!
  Напишу на Python нужные функции.
  Cделаю все качественно и всегда нахожусь на связи. Буду рад сотрудничеству с вами!

 11. 614    5  0
  14 days78 USD

  Interesting task, was a teacher) It would be interesting to learn more details of TZ. We can talk in person. The price can be star-centered in personal based on the timing rate and the approximate time to perform)
  Цікаво завдання, був викладачем) Цікаво було б дізнатися більше деталей ТЗ. Можемо обговорити в особистих. По ціні можемо зорієнтуватися в особистих виходячи з погодинної ставки та приблизного часу на виконання)

 12. 1076    32  0
  3 days78 USD

  Good day !

  Interested in this project, ready to perform quickly and quality, but there are clarifications on the TZ so I can't say the exact price and deadlines, I can realize both the web and desktop interface( under any OS)

  I will be glad to work with you!
  Let’s discuss details in personal messages.
  Добрий день!

  Зацікавив даний проєкт, готовий виконати швидко та якісно, але є уточнення по ТЗ тому не можу сказати точну ціну та терміни, можу реалізувати як веб, так і десктопний інтерфейс( під будь-яку OS)

  Буду радий із вами співпрацювати!
  Давайте обговоримо деталі в особистих повідомленнях

 13. 4 more hidden bids

Current freelance projects in the category Databases

Programming of work with projects.

new

There is a program (written to the website, working) you need to work up. Based on work with a database. Projects of Real Estate. On the basis of this, many additions need to be made. such as the creation of a discount, the automatic completion of contracts, etc. The program is…

PythonDatabases ∙ 1 proposal

Change the password of the site

new
13 USD

You need to enter the host and change the password, you can do it through the file manager or through the database, the site is protected and with every password change it does not change, you need an experienced expert.

DatabasesWeb programming ∙ 15 proposals

Automatization of the report using Power BI

new
13 USD

It is necessary to automatize the report in PDF format using Power BI. Import the data from the Google Table. Realizing the drawings of the data from the PN-SR to Thursday.

JavaDatabases ∙ 2 proposals

Rewrite the program code to Java

new
13 USD

You need to change the code, take the copyright everywhere they are indicated, make the project "under yourself". I will tell you more in pp.

JavaDatabases ∙ 2 proposals

Add the settings to ntile.app (for synchronization with the Root)

new

In 2019 we created a website. The “Distributors” are those who have fled. Now there is a download ( from the toorgsoft to the site), but it’s not clear how it works (on the side of the ntile.app platform). You need to make or the possibility of generating xml with fields and…

DatabasesWeb programming ∙ 2 proposals

Client
Denis Korots
Ukraine Ukraine
Project published
2 months 22 days ago
256 views