Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing texts on the website in the section "About the company"Написання текстів на сайт у розділ "Про компанію"

Translated

 1. 2800    316  0
  1 day400 UAH

  Good afternoon, ready to fulfill your order. to turn.
  Доброго дня, готова за добу виконати ваше замовлення. Звертайтеся.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 349    4  0
  1 day200 UAH

  Good day
  I have been working with text for 7 years.
  Examples of my works Freelancehunt
  Cost of 1000 Zbp - 70 UAH
  Interesting details of order and collaboration
  Добрий день
  Працюю з текстами вже 7 років
  Приклади моїх робіт Freelancehunt
  Вартість 1000 збп - 70 грн
  Цікаві деталі замовлення та співпраця

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 776    58  4   1
  3 days200 UAH

  Good morning, I am a copywriter with 10 years of experience, a graduated philosopher, a publishing editor, who has dedicated his life to texts and books. Sites, landings, editing and correction, copywriting, recruitment - this is to me. I have been friends with SEO for a long time and strongly, I put the keys unnoticed and finely. More details about my skills and skills can be learned from my summary.

  I am happy to get to work, I have time and knowledge. With the theme on "you", the text will not be raw and prophanic.
  I have free Russian and Ukrainian languages.
  Examples of texts will be submitted by need.
  I work at the rate of 55 UAH/1000 SBB
  I will be happy to meet!
  Доброго дня, я копірайтер із 10-річним досвідом, дипломований філолог, випускаючий редактор видавництва, який присвятив своє життя текстам та книгам. Сайти, лендинги, редактура та коректура, копірайтинг, рерайтинг – це до мене. З СЕО дружу давно і міцно, вставляю ключі непомітно та витончено. Докладніше про мої навички та вміння можна дізнатися з мого резюме.

  Із задоволенням приступлю до роботи, маю час і знання. З темою на "ти", текст не буде сирим і профанським.
  Вільно володію російською та українською мовами.
  Приклади текстів надішлю за потребою.
  Працюю за ставкою 55 грн/1000 сбп
  Буду рада знайомству!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 493    6  0
  2 days200 UAH

  Good day ! I will write you articles quality and quickly, 40 UAH 1000 characters, look at my portfolio. Do you provide the material or do you look for it yourself?
  Добрый день! Напишу вам статьи качественно и оперативно, 40 грн 1000 знаков, смотрите мое портфолио. Материал вы предоставите или самому искать?

 8. 342    1  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I offer my services. Experience in work over 3 years, including with similar topics. Examples are in the portfolio, more on request. I write interesting, informative texts. I will perform my task quickly and efficiently. 1000 Zbp – 60 UAH.
  Доброго дня! Пропоную свої послуги. Досвід роботи понад 3 роки, у тому числі з подібною тематикою. Приклади є в портфоліо, більше за запитом. Напишу грамотні, цікаві, інформативні тексти. Завдання виконаю швидко та якісно. 1000 збп – 60 грн.

 9. 411    5  0
  1 day250 UAH

  Good day !
  Ready to fulfill the task. There is experience in writing texts for websites of different topics.
  Turn to!
  Доброго дня!
  Готова виконати завдання. Є досвід в написанні текстів для сайтів різної тематики.
  Звертайтесь!

 10. 256    2  0
  4 days200 UAH

  Good day ! I am a copywriter and I have a great experience. First of all, I am interested in the main specialization of the company. The cost will depend on the complexity of the task and its overall volume.
  Доброго дня ! Я працюю копірайтером й вде маю великий досвід. У першу чергу, мене цікавить основна спеціалізація компанії. Вартість залежатиме від складності завдання та його загального обсягу.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 3633    220  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I have a good content on TZ. Experience in work is 10 years. 1000 symbols - 60 UAH.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий день! Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 10 років. 1000 символів - 60 грн.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 472    13  0
  2 days200 UAH

  Good day ! Ready to perform the task, I have experience filling the service pages of the sites. Please agree on the details of the cooperation in private messages.
  Доброго дня! Готова до виконання завдання, маю досвід наповнення сервісних сторінок сайтів. Запрошую узгодити деталі співпраці у приватних повідомленнях.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 433    4  0
  1 day800 UAH

  Good day .
  I am called the mouth. Copywriter, marketer and brand strategist. I work with creative texts that transmit the basic value in a language that is understandable to the customer. I will be very pleased to cooperate. Contact us, let us discuss details in private messages)
  I put it out that for each text it will be 200 UAH, because approximately I imagine the volumes (although this should be clearly stated)
  Добрий день.
  Мене звати Устина. Копірайтер, маркетолог, бренд-стратег. Працюю із креативними текстами, які передають основну цінність зрозумілою для клієнта мовою. Буду дійсно рада співпраці. Звертайтесь, обговоримо деталі у приватних повідомленнях)
  Прикинула, що на кожен текст буде по 200 грн, бо приблизно уявляю обсяги (хоч це всерівно треба уточнити)

 17. 542    8  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  I write throughout the day.
  Philosopher and copywriter.
  SEO and SMM.
  to turn.
  Let’s talk about details.
  Доброго дня.
  Напишу протягом дня.
  Філолог, копірайтер.
  Курси SEO та SMM.
  Звертайтесь.
  Обговоримо деталі.

 18.  freelancer isn't working in the service any longer
 19. 2957
   113  0

  3 days1500 UAH

  Good day . Experience in writing for b2b and b2c - 5 years. She wrote values, missions, company visions, formulated slogans and UTPs, to form a code of corporate ethics, worked with internal communication. I have expertise and understanding of the problem.

  I know how to natively prescribe the values of the company in advantages, personnel policy, departments for students.
  Доброго дня. Досвід для написання текстів для b2b та b2c - 5 років. Прописувала цінності, місії, візії компаній, Формулювала слогани та УТП, допомагала формувати кодекс корпоративної етики, працювала із внутрішньою комунікацією. Тому маю експертність та розуміння проблематики

  Знаю, як нативно прописати цінності компанії у перевагах, кадровій політиці, розділі для студентів.

 20. 516    1  0
  4 days999 UAH

  We have a lot of time, and what about the weather?
  It’s not so interesting: the stock market requires 60 characters.
  В нас тут шось задощило... А як з погодою у Вас?
  Не те, щоб дуже цікаво було: біржа вимагає 60 символів...

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 732    48  0
  4 days200 UAH

  Good day !
  I write good, interesting and useful text for the reader.
  I am copywriting for 4 years, a lot worked exactly with the texts of this format for the websites of companies, online stores. For example, I will add the last work done.
  The price is 50 UAH for 1000 signs.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/tekst-dlya-golovnoyi-storinki-magazinu-ukrayinskoyi/1588257.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/tekst-pro-kompaniyu/1579943.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/teks-dlya-saytu-vizitivki/1587386.html
  Доброго дня!
  Напишу якісні, цікаві та корисні для читача тексти.
  Займаюсь копірайтингом 4 роки, багато працювала саме з текстами такого формату для сайтів компаній, інтернет-магазинів. Для прикладу додаю останні виконані роботи.
  Ціна 50 грн за 1000 знаків.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/tekst-dlya-golovnoyi-storinki-magazinu-ukrayinskoyi/1588257.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/tekst-pro-kompaniyu/1579943.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/teks-dlya-saytu-vizitivki/1587386.html

 23. 214    1  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to! I have great experience in describing the company’s strategy and writing texts about the company. Examples can be sent in a personal message.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Маю великий досвід роботи з описання стратегії компанії та скадання текстів про компанію. Приклади можу вислати в особисті повідомлення.
  Буду рада співпраці!

 24. 426    5  0
  2 days200 UAH

  Good day !
  The price is 50 UAH / 1000 Sbp.
  He has repeatedly written content for the pages About Us. One of the options:
  https://coira.com.ua/o-nas/
  Ready for cooperation)
  Доброго дня!
  Вартість - 50 грн/ 1000 сбп.
  Неодноразово писала контент для сторінок Про нас. Один з варіантів:
  https://coira.com.ua/o-nas/
  Готова до співпраці)

 25. 230  
  3 days1000 UAH

  Good day ! In copywriting for over 10 years. The text "On the Company" is written enough. I can distinguish the most important thing - what is "sick" in the customer. I write in contact with marketing. The price is indicated for 4 texts. I think the text of this kind is more than just the number of kilosigns.
  Please call me, I will be happy to collaborate!
  Добрый день! В копирайтинге более 10 лет. Текстов "О компании" написано достаточно. Умею выделить главное - то, что "болит" у клиента. Пишу на стыке с маркетингом. Цена указана за 4 текста, т.к. считаю, что тексты такого рода - нечто большее, чем просто количество килознаков.
  Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

 26. 1058    78  0
  1 day400 UAH

  Welcome to the Government! I write a quality information text, without water and stamps, I will uncover the competitive advantages and values of the company, I will draw the main.
  Turn on!
  Вітаю, Влад! Напишу якісний інформативний текст, без води та штампів, розкрию усію конкурентні переваги та цінності компанії, виділю головне.
  Звертайтеся!

 27. 1287    102  0   1
  1 day200 UAH

  I will write good texts on your TZ.
  Great experience of such work.
  Quality and dignity are guaranteed.
  Напишу хорошие тексты по Вашему ТЗ.
  Огромный опыт подобной работы.
  Качество и порядочность гарантирую.

 28. 303    3  0
  2 days400 UAH

  Good day, I guarantee written and useful texts, really, interesting details, first and foremost the topic. Cost of 60 UAH for 1000 signs
  Добрий день, гарантую грамотні та корисні тексти, правда, цікавлять подробиці, у першу чергу тематика. Вартість 60 грн за 1000 знаків

 29. 758
   5  0

  3 days200 UAH

  Good day ! I write interesting, attractive to users texts that best characterize the company. The price is 1000 SEK. of 100 UAH.
  Доброго дня! Напишу цікаві, привабливі для користувачів тексти, щонайкраще характеризують компанію. Ціна за 1000 симв. - 100 грн.

 30. 3381    187  0   2
  1 day200 UAH

  Good Morning, the Government! Ready to fulfill your task. There is experience working in similar creates. Quality guarantees
  Доброго дня, Влад! Готова виконати ваше завдання. Є досвід роботи у схожих кроектах. Якість гарантую

 31. 553    1  1
  2 days200 UAH

  Good evening ! I am a copywriter and Mr. Specialist ;) That's why your task came to me. What is your company doing and what volume of text do you want?

  I’ll be helpful to you ;)
  Доброго вечора! Я копірайтер та hr спеціаліст ;) саме тому ваше завдання відгукнулося мені. Чим займається ваша компанія та який обсяг текстів бажаєте?

  Звертайтесь - буду корисна Вам;)

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34.  freelancer isn't working in the service any longer
 35. 226    1  0
  1 day200 UAH

  I offer my services. I have 4 years of copying experience, I understand myself in different topics and styles of text. Detailed details of your order. The cost of my work is 70 UAH. 1000 symbols. Routes - depending on the volume and requirements to the texts. All conditions are subject to negotiation and agreement. I hope for a pleasant cooperation.
  Пропоную свої послуги. Маю 4-річний досвід в копіоайтингу, розуміюся в різних темах та стилях тексту. Цікавлять деталі Вашого замовлення. Вартість моєї роботи - 70 грн. за 1000 символів. Строки - в залежності від об'єму та вимог до текстів. Всі умови підлягають обговоренню та узгодженню. Сподіваюсь на приємну співпрацю.

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 205  
  2 days200 UAH

  Good day ! I like to present someone with creativity, so it will be interesting to get acquainted with your project and invent a valuable text for him. The price is 50 UAH for 1000 symbols.

  I will be glad for your message ;)
  Добрий день! Люблю презентувати когось із креативом, тому буде цікаво ознайомитись із вашим проєктом і придумати для нього вартісний текст. Орієнтовна ціна 50 грн за 1000 символів.

  Буду радий вашому повідомленню ;)

 38. 180  
  2 days500 UAH

  I have experience in writing articles. High level of knowledge of Ukrainian language. I guarantee the literacy and originality of the written text. Ready to be done in the nearest time.
  Маю досвід в написанні статей. Високий рівень володіння українською мовою. Гарантую грамотність та оригінальність написаного тексту. Готова виконати в найближчий термін

 39. 3320    125  0
  1 day500 UAH

  Good day

  I am an experienced copywriter, with TOP-40 on this website. In addition, I am a marketer, so all my texts and works are always written in such a way as to be effective in the objectives set.

  Here are examples of my text for websites - Google Drive

  I am sure I can help you. Turn to!
  Доброго дня

  Я досвідчений копірайтер, у ТОП-40 на цьому сайті. Крім того, я маркетолог, тому всі мої тексти та роботи завжди пишуться так, щоб бути ефективними у поставлених цілях.

  Ось приклади моїх текстів для сайтів - Google Drive

  Впевнений, що можу вам допомогти. Звертайтесь!

 40. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 41. 252    3  1
  2 days500 UAH

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 9 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶I am studying SMM and Digital Marketing.▶I guarantee profound immersion in the topic, rapidity, literacy.▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Some examples of work can be seen here:
  Google Drive

  HTTP://shvayevska.tilda.ws/

  You can also get more acquainted with me in the Instagram profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 9 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.
  ▶️Гарантую глибоке занурення в тему, оперативність, грамотність.

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  Деякі приклади робіт можна побачити тут:
  Google Drive

  http://shvayevska.tilda.ws/

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в Інстаграм профілі
  https://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 42. 21589
   277  0

  2 days500 UAH

  Good day ,

  I suggest you consider my candidacy.
  The cost is 60 UAH/1000 Sbp.
  We have a great experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  Стоимость 60 грн/1000 сбп.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 1. 1298    49  9   1
  3 days1000 UAH

  Good day .

  For education I am a journalist, for profession I am a SAAS copywriter. Interesting to work on the image of the company, so ready to work on your project.

  I add examples of my texts: Google Drive

  Ready to discuss details of cooperation in private messages.
  Доброго дня.

  За освітою я - журналіст, за професією - SAAS-копірайтер. Цікавить робота над іміджем компанії, тож готова попрацювати над вашим проектом.

  Додаю приклади своїх текстів: Google Drive

  Готова обговорити деталі співробітництва в приватних повідомленнях.

 2. 3714    100  1   2
  11 days1111 UAH

  Hello to you. A great experience. Professional performance of work, including In terms of marketing. The example price is indicated in the profile and will be clarified after details. Portfolio is Freelancehunt. Responsibility in work, originality in style, uniqueity in text. with UW.
  Здравствуйте. Большой опыт. Профессиональное выполнение работы, в т.ч. с точки зрения маркетинга. Примерная стоимость указана в профиле и уточняется после подробностей. Портфолио Freelancehunt. Ответственность в работе, оригинальность в стиле, уникальность в тексте. С ув.

 3. 388    14  0
  2 days800 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting experience, re-righting, SEO-text creation and any other text content. I write both in Ukrainian and Russian. The price is 40 UAH for 1 sign. For a day I do articles on 20-25 to signs.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як українською, так і російською мовою. Вартість - 40 грн за 1 к знаків. За день роблю статей на 20-25 к знаків.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 • Olga K.
  1 August, 15:59 |

  Добрый день! Что за компания, есть ли сайт? Будут ли тезисы на основе которых можно писать текст или фантазировать?