Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Complete the site. The price is agreed.

Translated25 USD

 1. 1150
   12  0

  2 days25 USD

  Good day ! Ready to complete the project, I have a premium photo signature that will help pick up quality photos for your site.
  My portfolio:
  Behance
  Доброго дня! Готова виконати проект, маю преміум підписку на фотосток що допоможе підібрати якісні фото для вашого сайту.
  Моє портфоліо:
  Behance

 2. 502    5  0
  1 day25 USD

  Good day .
  I have experience in adding a variety of content. On a constant basis for many years, it has been running two online clothing stores.
  I have all your wishes in the work. I work quickly and well.
  Добрий день.
  Маю досвід роботи з додаванням різноманітного контенту. На постійній основі багато років вела два інтернет магазини з одягом.
  Врахую у роботі всі Ваші побажання. Працюю швидко та якісно.

 3. 1003    4  0
  2 days30 USD

  Good Morning Andrei!

  We have carefully studied your task and are happy to help you!👋I know the UX/UI principles well and I have experience in creating different types of sites and therefore I am ready to start work as soon as possible, I will do everything clean, beautiful and quality

  I'm looking forward to further discussion of the details of the project in the messages)

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt🙂
  Доброго дня, Андрій!👋

  Уважно вивчила ваше завдання та з радістю готова допомогти Вам!

  Я добре знаю принципи UX/UI та в мене є досвід зі створення різних типів сайтів, а отже я готова приступити до роботи якомога скоріше, зроблю все чисто, красиво та якісно🙂

  Чекаю подальше обговорення деталей проекту у повідомленнях)

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 4. 3046    27  1   1
  2 days25 USD

  Welcome to! I was very interested in this project. There is great experience working as a content manager and site administrator. More than 4 years of full-fledged work on websites and marketplaces. There is also experience working as a SMM manager - 1 year.

  My Summary - https://docs.google.com/document/d/1xz4UdQFbvLDFuIL5QQERGXQfpNCXH-jZmTtqsGM4bxg/edit?usp=sharing

  My brightest cases are https://www.viator.com/, https://zuzako.com, https://www.decorazzio.com/, hhttps://www.am-motion.eu, https:// www.decorazzio.com/. In my experience there are a large number of articles that have received more than 1,000,000 reviews, there are dozens of 100,000 and 200,000. Overall, I can 100% work with different administrators and market plays, I learn very easily and quickly. Communications almost the whole day. I own photoshop and other editors. I am looking forward to your answer!
  Вітаю! Дуже зацікавив цей проект. Є великий досвід роботи контент менеджером та адміністратором сайту. Понад 4 роки роботи повного наповнення сайтів та маркетплейсів. Також є досвід роботи Smm-менеджером – 1 рік.

  МОЄ РЕЗЮМЕ - https://docs.google.com/document/d/1xz4UdQFbvLDFuIL5QQERGXQfpNCXH-jZmTtqsGM4bxg/edit?usp=sharing

  Мої найяскравіші кейси https://www.viator.com/, https://zuzako.com, https://www.decorazzio.com/, hhttps://www.am-motion.eu, https:// www.decorazzio.com/. У моєму досвіді є велика кількість статей, які набрали понад 1.000.000 переглядів, є десятки зі 100.000 та 200.000. Загалом, вмію на 100% працювати з різними адмінками та маркетплейсами, дуже легко та швидко навчаюсь. На зв'язку майже цілий день. Володію фотошопом та іншими редакторами. З нетерпінням чекаю вашої відповіді!

 5. 321  
  2 days25 USD

  Good day, ready to take for performance, is experience in creating content, skills in possession of photoshop. The cost and time of execution will depend on the volume and complexity of the work.
  Behance
  Добрий день, готова взятись за виконання, є досвід в створенні контенту, навички володіння фотошопом. Вартість й час виконання залежіть від обсягів й складності роботи.
  Behance

 6. 331  
  3 days25 USD

  Welcome, I will perform your order well and efficiently.
  My portfolio: Behance
  Вітаю, шкидко та якісно виконаю Ваще замовлення.
  Моє портфоліо: Behance

 7. 235  
  3 days25 USD

  Good Morning Andrei!
  I am Mary, a web designer beginner. I would be happy to help you with filling the site, lovers would advise you about the best option of filling.
  Waiting for the message)
  My portfolio: Behance
  Доброго дня, Андрію!
  Я Марія, веб-дизайнерка початківець. З радістю допомогла б вам із наповненням сайту, залюбки підсказала б вам щодо найкращого варіанту наповнення.
  Чекатиму на повідомлення)
  Моє портфоліо: Behance

 8. 1020    25  0
  2 days25 USD

  Good day !
  I will help you with the task. Experience in content management over 5 years. Experience working with CMS WordPress is similar over 5 years. I was familiar with the majority of the platforms of this system and worked with different types of editors as well. All conditions can be discussed, the cost and deadline of execution can be learned by clarification of all necessary details.
  I work through the seafood.
  Communications from 8:00 to 20:00 every day.
  Доброго дня!
  Сожу допомогти із виконанням завдання. Досвід в контент-менеджменті більше 5 років. Досвід роботи із CMS WordPress аналогічний більше 5 років. Знайомий із більшістю плагів даної системи і працював із різними типами редакторів також. Всі умови можуть обговорюватись, вартість і термін виконання можна буде дізнатися піся уточнення всіх необхідних деталей.
  Працюю через Сейф.
  На зв'язку з 8:00 до 20:00 щодня.

 9. 910    3  0
  2 days25 USD

  I greet you.
  Ready to take the project and do it in a short time, and necessarily - quality.

  My website with information about me: https://nemik.pp.ua
  Вітаю вас.
  Готовий взятись за проект та зробити його в короткий термін, та обов'язково - якісно.

  Мій сайт з інформацією про мене: https://nemik.pp.ua

 10. 1233    37  0
  2 days25 USD

  Good day . Interested in the project. I have experience in selecting images for sites and working with filling.
  I will be happy to cooperate.
  Добрий день. Зацікавив проєкт. Маю досвід підбору зображень для сайтів та роботи з наповненням.
  Буду рада співпраці.

 11. 285    1  0
  3 days25 USD

  Welcome to. I work as a UX/UI designer. My clients are startups, private entrepreneurs (the field of education, the beauty industry, the e-commerce) and others. My work tool is Figma, where I create designs and interactive prototypes. My skills: website design, application design, UX research, creating interactive prototypes. I am open to new tasks, so I will be glad to complete your tasks quickly and quality!
  Вітаю. Працюю UX/UI дизайнером. Мої клієнти це стартапи, приватні підприємці (сфера освіти, індустрія краси, є-комерція) та інші. Мій інструмент для роботи це Figma, де я створюю дизайни та інтерактивні прототипи. Мої навички: дизайн вебсайтів, дизайн додатків, UX дослідження, створення інтерактивних прототипів. Я відкрита для нових завдань, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 12. 781    17  0
  1 day25 USD

  Good morning, I was interested in your project. Ready to start in the nearest time. I will be happy to start cooperation!
  Доброго дня, мене зацікавив Ваш проект. Готова приступити до виконання найближчим часом. Буду рада почати співпрацю!

 13. 1146    33  0
  1 day25 USD

  and greetings.
  I will help)
  Experience in the construction sector)
  And also great experience in filling with articles/content of sites and search/editing images.
  Write, show what you have - we will think how to do the best.)
  I wait for answers!
  with respect!
  Привіт.
  Допоможу)
  Є досвід в будівельній сфері)
  А також великий досвід в наповненні статтями/контентом сайтів та пошуку/редагування зображень.
  Пишіть, показуйте що маєте - будемо думати як зробити найкраще)
  Чекаю відповіді!
  З повагою!

 14. 785    50  1
  5 days25 USD

  Good day, ready to complete your project, the experience of such work is great. Let’s talk about the details.
  Добрий день, готова виконати ваш проект, досвід подібної робоьи великий. Пишіть обговоримо вмі деталі.

 15. 650    17  0
  1 day25 USD

  Good day . If you need to edit images and save them in WebP format, Photoshop will help.
  If there are any questions, I will be happy to collaborate with this project.
  Write personally, let us agree!
  Доброго дня. Якщо потрібно редагувати картинки і зберігати в форматі WebP, то в цьому допоможе Photoshop.
  Якщо будуть питання, то радий буду поспівпрацювати в даному проекті.
  Пишіть особисто, домовимось!

 16. 248    1  0
  3 days25 USD

  Good morning, I can choose a series of images with a free license for commercial use.
  доброго дня, можу підібрати серію зображень із вільною ліцензією для комерційного використання.

 17. 327    6  0
  1 day25 USD

  Good day !
  I have been a content manager for more than 10 years. Filled on different platforms.
  Cost and deadlines are discussed.
  Write, I will be happy to help.
  Добрий день!
  Контент менеджером працюю більше 10 років. Наповнюю сайти на різних платформах.
  Вартість і терміни обговорюються
  Пишіть, буду рада допомогти

 18. 515    2  0
  1 day25 USD

  Good day . I’ve been working on web optimization for more than 5 years. I will show you what and how to do better. The WebP format is better to immediately make the software so that all the following images are downloaded in it. Every one should not be converted separately, there are ready solutions, especially in the WP. Write to P.P. I see what you are on the website.
  Добрий день. Займаюсь оптимізацією сайтів більше 5 років. Підкажу що і як краще зробити. WebP формат краще відразу зробити програмно, щоб усі наступні зображення підвантажувалися у ньому. Кожну окремо конвертувати не треба, є готові рішення, особливо у WP. Пишіть у ПП гляну що в вас на сайті.

 19. 604    4  0
  1 day25 USD

  Andrei Good Morning.
  I have great experience in filling the site with products, I work on different platforms. Responsible in work and pleasant in communication.
  Let us discuss the terms in personal messages?The !
  Андрій, доброго дня.
  Маю великий досвід в наповненні сайту товаром, працюю на різних платформах. Відповідальна в роботі та приємна в спілкуванні.
  Давайте обговоримо умови в особистих повідомленнях?!

 20. 221    7  1
  1 day25 USD

  Good day ! Ready to do the work.
  We have great experience in such a work.
  I am working responsibly, and I will be happy to work together.
  Добридень! Готова виконати роботу.
  Є великий досвід подібної роботи
  До роботи підходжу відповідально, буду рада співпраці!

 21. 432    13  1   1
  1 day25 USD

  Good day .
  Ready to implement your project.
  Write in a personal message, we will agree on the price and deadlines.
  Добрий день.
  Готова виконати Ваш проект.
  Пишіть в особисті повідомлення, домовимося про ціну і терміни.

 22. 2513    45  2   3
  1 day25 USD

  Good morning, I have filled the site for more than 5 years.
  Ready to fulfill your order.
  The price depends on the number.
  Experience as a designer in a advertising agency for more than 3 years.
  I process properly.
  Write to me!
  Доброго дня, наповнюю сайти більше 5-ти років.
  Готовий виконати ваше замовлення.
  Ціна залежить від кількості.
  Досвід дизайнером в рекламній агенції більше 3-х років.
  Оброблю якісно.
  Напишіть мені обгворимо!

 23. 519    2  0
  5 days51 USD

  Good day
  There is experience in design of different direction. Ready to discuss details and start work immediately!
  Write: Freelancehunta
  Добрий день
  Є досвід дизайну різного спрямування. Готова обговорити деталі та одразу розпочати роботу!
  Пишіть: Freelancehunta

 24. 267    1  0
  4 days25 USD

  Good day !
  I guarantee to do everything in good and timely manner.
  Let’s talk and do!
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Гарантую виконати все якісно і вчасно!
  Звертайтесь - обговоримо та зробимо!
  Freelancehunt

 25. 255    2  0
  1 day25 USD

  Hi have good experience of quality work content manager on - Prom, Rozetka, OpenCart, Instagram and other sites, work links -https://freelancehunt.com/applicant/3oX7B.html#cv , search and edit photos and videos, knowledge of html, write discuss work.
  Здравствуйте есть хороший опыт качественной работы контент-менеджером на - Prom, Rozetka, OpenCart, Instagram и других площадках, ссылки на работы -https://freelancehunt.com/applicant/3oX7B.html#cv , поиск и редактирование фото и видео, знание html, пишите обсудим работу.

 26. 308    1  0
  3 days25 USD

  Behance painting content with artificial intelligence
  Behance вималюю контент штучним інтелектом

 27. 386    4  0
  2 days25 USD

  Good day . Andrei is! Interested in your project. I am pleased to fill your site with images, converting it in advance. I have experience working with this product group (in Portfolio). I would like to talk to P.P.
  Доброго дня. Андрію! Зацікавив ваш проект. Із задоволення наповню ваш сайт картинками, попередньо переконвертувавши. Маю досвід роботи з цією групою товарів (у Портфолію). Пропоную поспілкуватись у ПП.

 28. 320    1  0
  1 day25 USD

  I have been working on web development for 3 years. I can qualityly select and optimize modern images for the site
  Доброго дня, працюю у веб розробці 3 роки. Можу якісно підібрати та оптимізувати сучасні картинки для сайту

 29. 1399    77  2   1
  1 day25 USD

  Good day .
  Ready to help. I’ve already made a web site about construction.
  If you have any questions you can write to me at L.S.
  Доброго дня.
  Готовий допомогти. Вже робив сайти про будівництво.
  Якщо у вас є питання можете написати мені в ЛС.

 30. 663    12  0
  1 day28 USD

  Hello to you. You can get more detailed how many pages, on which cms the site itself, etc., to accurate assessment of the value.
  Здравствуйте. Можно подробнее сколько страниц , на какой cms сам сайт и т.д ,для точной оценки стоимости.

 31. 3721    82  5   3
  1 day25 USD

  and greetings. I will be glad to do it. Please write to discuss. I will add images, text, process images, do what is necessary.
  Привіт. Буду радий зробити. Пишіть обговорити будь ласка. Додам зображення, тексти, оброблю зображення, зроблю що необхідно.

 32. 445    3  2
  1 day25 USD

  Hello to you!

  I will help, I will do it quickly and efficiently.

  Which CMS does your website work?

  Turn to!
  Привіт!

  Допоможу, зроблю швидко та якісно.

  На якій CMS працює ваш сайт?

  Звертайтесь!

 33. 5 more hidden bids
 • Marina L.
  20 February, 15:34 |

  Доброго дня! Покажіть будь-ласка сайт для оцінки проекту.
  На чому зроблений сайт?

Current freelance projects in the category Web design

Set up a list of products on WordPress in a table

There is a website where a certain catalog of goods is on WooCommerce, they need to be displayed in a table in a certain way (there is a layout). Perhaps this can be done using plugins Product Table by WBW or JustTables - WooCommerce Product Table, or you will recommend…

Web programmingWeb design

Course project (3rd year)

63 USD

In the Figma program, it is necessary to create a design project of the graphic interface of the corporate website: Design of the splash screen of the corporate website with the company/brand logo. Design of the graphic interface of the main page of the corporate website with…

Web design ∙ 6 proposals

Layout of a landing page for the handyman (man for an hour) direction

A layout of a landing page with 7-9 blocks in Figma is needed for a business man per hour. If you have any questions, please write.

Web design ∙ 42 proposals

Conversion rate optimization specialist

Conversion rate optimization specialist needed Tasks: - Optimize the conversion rate aimed at increasing the percentage of site users - Testing alternative page versions - Using design, content, process changes to influence UX (User Experience) and CX (Customer Experience) to…

Web design

Development of concept and technical specification

Hello, I am looking for a creative specialist who can come up with a unique creative website for an IT company with user interaction and cool animations. Develop the necessary sections and write a detailed technical task (TT) for further handover to specialists for interface and…

Web designTechnical documentation ∙ 7 proposals

Client
Andrey Gerasimenko
Ukraine Zaporozhe  5  0
Project published
1 month 30 days ago
417 views