Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Specialist needed to create a preview on YouTube

Translated25 USD

 1. 3219
   69  0

  3 days25 USD

  Hello, Arthur! Ready to create a creative and attractive preview for your YouTube channel with the theme of "life stories". The task is simple: take your text and convey its essence in the design. I have rich experience in web design and video editing, guaranteeing quality and fast work. Price - from 350 UAH/preview. Ready to start right now!
  Привіт, Артур! Готовий створити креативне та привабливе прев'ю для вашого YouTube-каналу з тематикою "історії з життя". Завдання-просте: взяти ваш текст і передати його суть у дизайні. Маю багатий досвід у веб-дизайні та монтажі відео, гарантую якісну та швидку роботу. Ціна — від 350грн/превью. Готовий приступити прямо зараз!

 2. 1587
   10  2

  1 day25 USD

  Hello!

  I have several cases, specifically in your niche.

  I always provide approximate price and deadlines because each project is unique.

  Let's discuss the details?

  👁️My portfolio Behance
  Вітаю !

  Маю декілька кейсів ,саме у вашій ніші.

  Ціну та терміни ставлю завжди орієнтовну ,тому що кожен проект індивідуальний.

  Давайте обговоримо деталі ?

  👁️Моє портфоліо Behance

 3. 1123
   14  0

  1 day25 USD

  Hello, Arthur!

  Please send examples of cover designs privately, to understand the level of design required. This affects pricing.

  You can familiarize yourself with my work and reviews here: Freelancehunt
  Вітаю, Артур!

  Вишліть, будь ласка, приклади дизайну обкладинок у приватні, для розуміння якій рівень дизайну необхідний. Це впливає на ціноутворення.

  З моїми роботами та відгуками можна ознайомитись тут Freelancehunt

  I will be happy to advise you on any questions regarding the project in personal correspondence. I look forward to hearing from you, we will be in touch. Thank you for your attention!

 4. 271    1  0
  1 day25 USD

  Hello Arthur. We are lucky to meet here as I love working with previews.
  I am currently working on my reputation, so I am doing it cheaply (300 UAH - if on a regular basis and 350 UAH - one-time). Looking forward to hearing from you in PM for discussion.

  Portfolio is in the process of being filled: Freelancehunt
  Здравствуйте Артур. Нам повезло встретится здесь так как я люблю работать с превью.
  Сейчас работаю на репутацию, по этому делаю дешево (300грн - если на постоянной основе и 350грн - разово). С нетерпением жду вас в лс для обсуждения.

  Портфолио на стадии наполнения: Freelancehunt

 5. 1021    26  0
  1 day25 USD

  👋Hello!
  😊I am interested in your task.
  📅I have been doing graphic design for over a year and a half.
  😎Many satisfied customers on the platform and beyond.
  💎Check out my portfolio: Freelancehunt

  Price per piece - 100 UAH
  I will be waiting for a good cooperation with you)
  👋Вітаю!
  😊Цікавить ваше завдання
  📅Займаюсь графічним дизайном вже більше півтора роки
  😎Багато задоволених замовників на сервісі і за його межами
  💎Продивіться моє портфоліо: Freelancehunt

  Ціна за 1шт - 100грн
  Буду чекати гарної співпраці з вами)

 6. 1897    24  0
  1 day25 USD

  I will create a preview for you)
  There are examples of works.
  Behance

  For one preview - 400 UAH
  Створюватиму вам прев'ю)
  Є приклади робіт.
  Behance

  За одне прев'ю - 400 грн

 7. 587    6  0
  1 day25 USD

  Hello! I am interested in your proposal. I am looking for new experiences, so I will do it cheaper than the market value - 200 UAH per cover, 2 iterations of edits for free, a couple of hours depending on the number of previews.

  I am a UX/UI designer with one year of experience, specializing in developing landing pages, multi-page websites, social media design, creating simple graphics, and copywriting.

  I am actively looking for interesting projects and expanding my portfolio. You can check it out at the following link - Behance

  I will be happy to cooperate :)
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція. Шукаю для себе новий досвід, тому зроблю дешевше ринкової вартості - 200 грн за обкладинку, 2 ітерації правок безкоштовно, по часу пару годин, в залежності від кількості прев'ю.

  Я ux/ui-дизайнер із річним досвідом, спеціалізуюсь на розробці лендінгів, багатосторінкових сайтів, дизайну соціальних мереж, створенні простої графіки, написанні копірайтингу.

  Зараз активно шукаю цікаві проєкти і поповнюю портфоліо. З ним можете ознайомитися за посиланням - Behance

  Буду рада співпраці)

 8. 442  
  1 day25 USD

  Hello!👋
  I am an SMM specialist and I am proficient in many areas that intersect with each other.

  Such as: (competitor analysis, competitor traffic analysis, photo editing, video editing, strategic planning, targeting, building visual grids (full visualization), logos, art, namings, understanding how recommendations work (how to get there and what needs to be done) and much more 😌

  On a regular basis, I can:

  - Manage Instagram, Tik Tok, and Telegram pages
  - Scale the project with ideas and possible implementations
  - Copywriting, rewriting, and trigger (viral) texts
  - Research trends, implement trends for your project, focused on attracting audiences and organic traffic (recommendations)
  - Ability to collaborate and work on joint projects 🤭

  I suggest discussing all the details in our correspondence 📩
  Looking forward to collaborating!😊
  Вітаю!👋
  Я SMM спеціаліст та вільно володію багатьма сферами, які перетинаються з один одним.

  Такі як: (аналіз конкурентів, аналіз трафіку конкурентів, обробки фото, відео та монтаж, стратегічний план, таргет, вибудова візуальних сіток (повна візуалізація), лого, арти, неймінги, розбираюся в роботі з рекомендаціями(як туди попасти та що треба зробити для цього) і багато чого іншого 😌

  На постійній основі можу:

  - Вести Instagram, Tik Tok та Telegram сторінки
  - Масштабування проект ідеями та можливими реалізаціями
  - Копірайтинг, рерайтинг та тригерні(вірусні) тексти
  - Досліджувати тенденції, втілювати тренди під ваш проект, налаштований на залучення аудиторії та органічний трафік (рекомендації)
  - Можливість співпрацювати та робити спільні проекти 🤭

  Пропоную всі уточнення проговорити в листуванні 📩
  Буду радий співпраці!😊

 9. 472    2  0
  2 days25 USD

  Write, let's discuss in more detail) The cost depends on the examples of the desired
  Freelancehunt
  Пишите, обсудим подробнее)Стоимость зависит от примеров желаемого
  Freelancehunt

 10. 162  
  1 day25 USD

  Greetings! My name is Artem, and I am a designer with over five years of experience working in Adobe Photoshop. I offer my services in creating unique and high-quality designs that will help you stand out and achieve your goals. I am ready to take on your project and turn your ideas into reality! Contact me to discuss the details and start working together. I love such projects!!! Price 200 UAH/preview
  Вітання! Мене звуть Артем, і я дизайнер з більш ніж п'ятирічний досвід роботи в Adobe Photoshop. Я пропоную свої послуги зі створення унікальних та високоякісних дизайнів, які допоможуть вам виділитися та досягти ваших цілей.
  Готовий взятися за ваш проект і перетворити ваші ідеї на реальність! Зв'яжіться зі мною, щоб обговорити деталі та розпочати співпрацю. Обожнюю такі работи!!! ціна 200грн/прев'ю

 11. 770    8  0
  1 day25 USD

  Hello! I have experience in designing and creating covers for YouTube channels. I work in Adobe Photoshop.

  General portfolio here: Freelancehunt
  YouTube here: Google Drive
  You can see the style and level of work.

  Price - from 350 UAH / preview. Execution time - one day.
  If interested, write. Let's discuss the details.
  Вітаю! Маю досвід у оформленні та створенні обкладинок для ютуб— каналів. Працюю в програмі Adobe Photoshop.

  Загальне портфоліо тут: Freelancehunt
  Ютуб тут: Google Drive
  Можна подивитись стиль и рівень виконання робіт.

  Ціна — від 350грн/превью. Термін виконання — один день.
  Якщо цікаво, то пишіть. Обговоримо деталі.

 12. 170  
  2 days25 USD

  Good day! Ready to fulfill your order. I will create a beautiful preview and professionally edit the video to any format. Write in DM to discuss the details.
  Добрый день! Готова выполнить Ваш заказ. Сделаю красивое превью и качественно смонтирую видео под любой формат. Пишите в ЛС договоримся о деталях.

 13. 493    4  0
  2 days25 USD

  Congratulations, I am ready to take on your project.
  I have experience in creating previews and image editing.
  Everything will be done quickly and with high quality.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю готовий взятись за ваш проект.
  Маю досвід з створенням прев'ю та обробкою зображень.
  Все буде виконано швидко та якісно.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 14. 338    4  0
  1 day25 USD

  Good day, I have been doing design for a long time. Making a clickable preview is not a problem, show me the competitors, I will do an analysis. There will be results.
  День добрый, занимаюсь дизайном давно. Сделать кликабельное превью без проблем, покажите конкурентов сделаю анализ. Будет результат.

 15. 4257    105  0
  3 days25 USD

  Hello!
  I will be glad to cooperate!
  Portfolio link: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Посилання на портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 16. 2582    107  4   8
  1 day25 USD

  Good day, Arthur.
  Ready to get started.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Write! I will be glad to cooperate.
  Добрый день, Артур.
  Готов заняться сделать.
  Портфолио Behance Freelancehunt
  Пишите! Буду рад сотрудничеству.

 17. 505    27  0
  2 days25 USD

  Good day!

  Experience in the field of design for more than 10 years
  Portfolio in the profile

  Behance
  Freelancehunt
  Добрый день!

  Опыт в сфере дизайна более 10 лет
  Портфолио в профиле

  Behance
  Freelancehunt

 18. 596    3  0
  2 days25 USD

  Good day, I will be happy to help create a preview on YouTube. We can discuss the details and I will start working.
  Добрій день, буду рада помочь в создании превью на ютуб. Можем обсудить детали и начну работать.

 19. 1318    29  0
  1 day25 USD

  Hello!
  I specialize in creating design previews for YouTube videos.
  Examples of my work: https://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube-kanala/1802113.html
  Contact me, let's discuss the details.
  I will be glad to cooperate!
  Здравствуйте!
  Специализируюсь в создании дизайна превью для видео на YouTube
  Примеры моих работ: https://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube-kanala/1802113.html
  Обращайтесь, обсудим детали
  Буду рад сотрудничеству!

 20. 514    13  0
  2 days25 USD

  Hello, Arthur! I will create interesting previews for YouTube. Please write to me in private messages to clarify the details of our cooperation. Some of my works can be viewed here: Freelancehunt
  Вітаю, Артур!
  Розроблю цікаві превʼю для Ютуб.
  Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення для уточнення деталей співпраці.
  Деякі з моїх робіт можна переглянути тут:
  Freelancehunt

 21. 472    5  0
  1 day23 USD

  Hello! I am Olena.
  ✔ I guarantee the development of a modern design.
  ✔ Write to me to discuss the work stages in more detail in personal messages.

  ✔ Link to my portfolio: Behance
  ✔ Reviews can be viewed here:
  Freelancehunt
  Вітаю! Я Олена.
  ✔ Гарантую розробку сучасного дизайну.
  ✔ Напишіть мені, щоб детальніше обговорити етапи роботи в особистих повідомленнях.

  ✔ Посилання на моє портфоліо: Behance
  ✔Відгуки можна переглянути тут:
  Freelancehunt

 22. 333  
  1 day23 USD

  Good day! I have experience working on these projects, you can see examples in my portfolio:

  Notion Portfolio - [https://mirchiksss.notion.site/Mirchiksss-design-Portfolio-8daa1a9a38fe4bdfb57dbffe53f5c50a](https://www.notion.so/Mirchiksss-design-Portfolio-8daa1a9a38fe4bdfb57dbffe53f5c50a?pvs=21)
  Behance - Behance

  We can discuss the project further in private messages)
  Доброго дня! в мене є досвід в роботі над цими проектами можете передивитись приклади в моєму портфоліо:

  Портфоліо ноушн - [https://mirchiksss.notion.site/Mirchiksss-design-Portfolio-8daa1a9a38fe4bdfb57dbffe53f5c50a](https://www.notion.so/Mirchiksss-design-Portfolio-8daa1a9a38fe4bdfb57dbffe53f5c50a?pvs=21)
  Біханс - Behance

  Можемо детальніше обговорити проект в особистих повідомленнях)

 23. 946    11  0
  3 days25 USD

  Good day!
  Ready to qualitatively perform your project.
  I have experience in this particular direction.
  I will send examples in personal correspondence.
  Contact me))

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Добрий день!
  Готовий якісно виконати Ваш проект.
  Маю досвід саме в цьому напрчмку.
  Надішлю приклади в особистому листуванні
  Звертайтесь ))

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 24. 1855    144  6   6
  1 day25 USD

  Hello. I will be happy to work on your project.
  Feel free to contact me. Ready to start right now.
  Portfolio:
  Freelancehunt
  Здравствуйте. С удовольствием поработаю над Вашим проектом.
  Обращайтесь. Готов приступить прямо сейчас.
  Портфолио:
  Freelancehunt

 25. 370    2  0
  1 day25 USD

  Good day, I will quickly and qualitatively develop a preview.
  I start working immediately

  Behance
  Доброго дня, швидко та якісно розроблю превью.
  До роботи приступаю одразу

  Behance

 26. 592    40  0   2
  1 day25 USD

  Good day, I am ready to take on your project at any time.
  I have extensive and lengthy experience in this field.
  I can offer you several options, and we can adjust the details.
  I will do everything qualitatively and quickly.
  Доброго дня, готовий взятись за ваш проєкт в будь-який момент.
  Маю великий, та довгоривалий досвід в цій сфері.
  Можу запропонувати вам декілька варіантів, та можемо відкорегувати деталі.
  Зроблю все якісно та швидко.

 27. 11 more hidden bids

Current freelance projects in the category Logo design

Logo red dog

30 USD

Hello, I want to order a logo for a group in TG and Instagram pages. Drawing of a red dog, which also contains the letters MMC. Thank you!

Illustrations and drawingsLogo design ∙ 16 proposals

Logo design

123 USD

Company Name: Biobak Company Activity: production and sale of products in the category of "Liquids for bio-toilets". Product/Service Description: products/items for bio-toilets Distribution Channels and Sales Geography: online, delivery throughout the territory of Ukraine.…

Logo design ∙ 68 proposals

Create a logo

Create a logo for the brand. The chosen font style is handwritten. Based on this font, create your own unique font, modify and create a logo. Example of the font in the attachment. If you have experience with similar tasks, Please write.

Logo designType/Font design ∙ 37 proposals

Redesign of the logo and creation of an animated intro

25 USD

Welcome! We are looking for a talented graphic designer with animation skills to update our existing logo and create a modern, unique version. The new design should maintain the main color scheme of black and red, although minor variations are acceptable as long as they align…

Illustrations and drawingsLogo design ∙ 16 proposals

Development of a logo, price tag, business card, corporate letterhead

37 USD

Development of logo, price tag, business card, letterhead. Preparing files for printing. Preparing logo for production

Logo designCorporate style ∙ 66 proposals

Client
Project published
23 days 12 hours ago
272 views