Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Parking by kompass.comПарсинг kompass.com

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 3473    106  3   4
  20 days11 000 UAH

  Good morning, ready to complete your project.
  Price for the creation of parsing
  Добрый день, готов выполнить ваш проект.
  Цена за создание парсинга

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 1040    17  1   2
  4 days9999 UAH

  Good day, ready to accomplish your task. Let’s write and agree.
  Добрий день, готовий виконати поставлене вами завдання. Пишіть, домовимося.

 5. 840    23  1
  10 days11 000 UAH

  Good day, ready to fulfill your order in the shortest time.
  Добрий день, готовий виконати ваше замовлення в найкоротші терміни .

 6. 2277    52  3   2
  5 days10 000 UAH

  Good day ! I am ready to do this work for you. Turn to!
  Доброго дня! Я готовой зробити цю роботу для вас. Звертайтесь!

 7. 2796
   24  0

  3 days12 000 UAH

  Good day . I’ve had some data from this site. I have 18 years of experience in Python and data parsing. We can discuss everything in detail. I am also a certified specialist with BD. You need details from you to better understand the whole volume of work and with the structure of the BD.
  Добрий день. Уже колись парсив дані з цього сайту. Маю 18 років досвіду в Пайтон та парсингу даних . Можемо все детально обговорити. Також я є сертифікаваним спеціалістом з БД. Потрібно деталі від Вас, щоб краще зрозуміти весь об'єм робіт і з структурою БД.

 8. 769    3  0
  14 days600 UAH

  All of them? )"Seeking 60 000 000 companies in 70 countries in the world in 28 languages" is a nifiga itself "a large volume of work" and 300 boxes it's not a price (if you do everything humanly).You will need this money on the proxy to be invested for a year, and it will probably not be, because the services that earn on the databases normal money will not give you so foolish everything in them to pull out, the bath and the black sheet will be carried out, so every new parsing (e.g. once a week) prepare new proxy.This is the first."interested the result that can be transferred to the database" and "except the main task on parsing is interested in consultation on the organization of the BD."And where do you want parsing to do in Excel, all 60 million companies, and then organize the BD and record them there?hardly !More humans are bound by the first BD (the cost of which is included in the project), which is deployed on your server.And then the parsing is already done directly in this BD.And it’s logical that this BD should be turned some graphic tab or web mord in which you’ll search and through which to form block some results and draw them for example into a file for further work.The price is calculated as per hour of work, without taking into account the proxy.
  Прям всі-всі ?)
  "Пошук по 60 000 000 компаній в 70 країнах світу на 28 мовах" - це ніфіга собі "великий об'єм роботи" і 300 баксів це не ціна (якщо робити все по-людськи). Вам ці гроші на проксі треба буде влити на рік, і то напевно мало буде, бо сервіси, що заробляють на базах даних нормальні гроші не дадуть вам так надурняка все в них стягнути, банять і блек ліст заносять, тому кожен новий парсинг (наприклад раз на тиждень) готуйте нові проксі. Це перше.
  "цікавить результат який можна буде перенести в базу даних" і "окрім головного завдання по парсингу цікавить консультація щодо організації БД". А ви куди хочете парсинг робити в ексель, всі 60 млн компаній, а потім організувати БД і їх туди запихувати ? Жорстко ! По-людськи огранізовується спочатку БД (вартість якої враховується в проекті), яка розгортається на вашому сервері. А потім вже робиться парсинг безпосередньо в цю БД. І логічно, що до цьої БД має бути прикручена якась графічна оболонка, або веб морда, в якій ви будете шукати і через яку формувати блоково якісь результати і виводити їх наприклад в файл для подальшої роботи.

  Ціна розрахована як за годину роботи, без врахування проксі.

 9. 362    9  0
  7 days15 000 UAH

  Good day
  Great experience in writing parsers of different complexity
  We can develop a parser that will be on our servers (not in Ukraine, so the light exhaust will not work), the data will be loaded in the BD mySql (the structure will also help to develop)
  Добрий день
  Великий досвід в написанні парсерів різної складності
  Можемо розробити парсер який буде знаходитись на наших серверах (не в Україні, тому вимкнення світла не завадять роботі), данні будуть загружатись в БД mySql (структуру також допоможемо розробити)

 10. 138  
  20 days500 UAH

  Good day ! Ready to make a parsing tool that will download the result to the specified mySQL base or export to CSV/XLS. I can also advise about the structure of the BD. Prices for an hour
  Добрий день! Готовий зробити інструмент для парсингу, який буде завантажувати результат у задану базу mySQL або експортувати у CSV/XLS. Також можу проконсультувати з приводу структури БД. Ціна вказана за годину

 11. 348    1  2
  7 days3700 UAH

  Hello, the task is quite clear, in a week you can cope with the implementation and implementation, in Personal Messages we can discuss details
  Здравствуйте, задача вполне ясна, за неделю можно справиться с выполнением и реализацией, в Личных Сообщениях можем обсудить подробности

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 219    4  0   1
  7 days10 000 UAH

  I make a parser on PHP.
  • • • • • • •
  Сделаю парсер на php
  -----------------------------------------------------------------------------

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer

Client
Ivan Ivanov
Ukraine Kalush
Project published
1 month 27 days ago
130 views