Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate posts for Instagram from English to EnglishПерекласти пости для інстаграм з української на англійську

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3.  freelancer isn't working in the service any longer
 4. 6835
   320  0

  1 day200 UAH

  Welcome to Romane! I am pleased to continue our cooperation. The term of execution and the cost of the translation will agree.
  Вітаю, Романе! З радістю продовжу нашу співпрацю. Термін виконання і вартість перекладу погодимо.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 1515
   17  0

  2 days850 UAH

  A novel, good day!
  We perform a good translation of your posts into English. There is experience in writing and translation of texts for logistics companies.
  We guarantee maximum quality.
  Cost and deadlines in the bet.
  Go back and talk about details.
  Роман, доброго дня!
  Виконаємо якісний переклад ваших постів англійською мовою. Є досвід написання та перекладу текстів для логістичних компаній.
  Гарантуємо максимальну якість.
  Вартість та терміни у ставці.
  Звертайтесь, обговоримо деталі

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2556    46  0
  1 day200 UAH

  Hey! I have a native English speaker (American English) in my team who handles English-related projects. You can also make sure that she is a native speaker if you so wish.
  She is experienced in writing topics (samples can be shared privately).Price is 150 UAH per 1k characters.

 13. 1323    14  0
  4 days600 UAH

  Good Morning, Roman

  I have translated for more than 10 years. There is a Diploma.
  I have worked as a manager for many years, I understand logistics.
  Ready to discuss details.
  thank you
  Добрый день, Роман

  Я перекладаю уже більше 10 років. Є диплом.
  Працювала менеджером ЗЕД багато років, розуміюся на логістиці.
  Готова обговорити деталі.
  Дякую

 14. 202  
  2 days1000 UAH

  I have great experience in this! I can do it quickly and efficiently.
  Маю великий досвід в цій справі! Можу швидко та якісно виконати

 15. 397    1  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to translate the details and timetables we can discuss in the direction
  Доброго дня! Готова зробити переклад деталі і строки можемо обговорити в діректі

 16. 4277
   70  2

  3 days3473 UAH

  Good Morning, Roman!
  Translation, terms and prices are indicated in the post.
  I will start working as soon as you choose me as an executive.
  Let me write, I wait!
  Доброго дня, Романе!
  Перекладу, терміни та вартість позначила у пості.
  Почну працювати одразу після того, як ви виберете мене виконавцем.
  Пишіть, чекаю!

 17. 208  
  3 days470 UAH

  Good day, I can perform your task well. I'm a graduated translator, I've worked a long time as a translator at the translation office, so I have great experience in translating texts of different topics.
  Доброго дня, можу якісно виконати ваше завдання. Я дипломований перекладач, довгий час працювала на посаді перекладача у бюро перекладів, тож маю великий досвід перекладу текстів різних тематик

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 255    1  0
  1 day1000 UAH

  Hello to you!
  I will be happy to fulfill your order.
  Worked in a logistics company (thus with the terms there will be no problems) , level of English C1
  Здравствуйте!
  Буду рада выполнить ваш заказ
  Работала в логистической компании (поэтому с терминами проблем не будет) , уровень английского С1

 20. 466    9  2
  1 day1000 UAH

  Good Morning,
  He studied 2 years abroad, so with English familiar as with his native brother. If you write, I am in connection.
  Доброго дня,
  навчався 2 роки за кордоном, тому з англійською знайомий як з рідним братом. Якщо що пишіть - я на зв*язку.

 21. 1040    17  1   2
  1 day500 UAH

  Good day, I will quickly and efficiently fulfill your tasks. English is C1. Let’s write and agree.
  Добрий день, швидко і якісно виконаю поставлене вами завдання. Англійська - С1. Пишіть, домовимося.

 22. 1242    83  2   1
  1 day600 UAH

  Good Morning, Roman
  I will do as good as possible during the day.
  In what format should the final text be?
  Доброго дня, Романе.
  Зроблю максимально якісно протягом дня.
  У якому форматі має бути фінальний текст?

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 1340    27  0
  2 days700 UAH

  Good afternoon, you are ready to perform the translation.
  Level of English B2 / C1. I’ve taken SMM from the American web studio, so there will be no quality problems.
  The price for 1000 symbols is 80 UAH. I will be happy to cooperate)
  Доброго дня, готова виконати для вас переклад.
  Рівень англійської B2/C1. Займалась SMM американської веб-студії, тому проблем з якістю не буде.
  Ціна за 1000 символів 80 грн. Буду рада співпраці)

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 361    1  0
  2 days1300 UAH

  Welcome to. Ready to help you with the work. I have more than a year of experience in translation. My level of English is B2. The price for 1000 symbols is 150 UAH.
  Вітаю. Готовий допомогти вам з роботою. Маю досвід у перекладі понад рік. Мій рівень англійської - В2. Ціна за 1000 символів - 150 грн.

 27. 800    25  0
  2 days500 UAH

  Good day . I offer you my services, the price indicated. The task is clear, ready to start right now.
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги, вартість вказала. Завдання зрозуміле, готова почати зараз же.

 28. 1135    25  0
  1 day350 UAH

  Good day !
  I will perform your work properly and timely.
  I am a journalist and editor. I work with English text every day.
  In the team there are American journalists who will be able to approve my translation.
  Turn on!
  Доброго дня!
  Якісно та вчасно виконаю Вашу роботу.
  Я журналіст та редактор. З англійськими текстами працюю кожен день.
  В команді є американські журналісти, які зможуть затвердити мій переклад.
  Звертайтеся!

 29. 207    5  0
  3 days1150 UAH

  Good day !
  Level of English is B1.
  As a confirmation of the knowledge of the language, the examples of written texts are provided. I did not do translations.
  Доброго дня!
  Рівень англійської - В1.
  В якості підтвердження зання мови готовий надатий приклади написаних текстів. Переклади я не робив.

 30. 785    23  0
  1 day200 UAH

  Hi!
  I offer Instagram-style translation. https://freelancehunt.com/showcase/work/pereklad-naukovogo-tekstu-dlya-3-d-dizaynu/1486572.html

 31. 373    3  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Interested in your offer)) English at the level of portrayal, I am engaged in translations for more than a year. I will make a good and good translation in a few hours. The price and deadline can be agreed. I will be happy to work together.)
  Добрий день! Зацікавлена у Вашій пропозиції)) Англійська на рівні носія, займаюсь перекладами більше року. Зроблю якісний та грамотний переклад за декілька годин! Щодо ціни та терміну виконання зможемо домовитись. Буду рада співпраці, звертайтесь)).

 32. 354    11  0
  3 days800 UAH

  Good day, experience of translation and teaching - 10 years, English C1
  I will do it properly and timely.
  Go back, I will be happy to help.
  Доброго дня, досвід перекладів та викладання - 10 років, англійська С1
  Зроблю якісно та вчасно.
  Звертайтесь, буду рада допомогти.

 33. 138  
  2 days200 UAH

  Good afternoon, I'm interested in the task, I'm going to complete in 2-3 days. I know English well.
  Доброго вечора, зацікавило завдання, виконаю за 2-3 дні. Добре знаю англійську.

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 261  
  1 day450 UAH

  Welcome to! I have translated in different fields for over 6 years. The order will be made in the shortest possible time and quality.
  Вітаю! Я займаюся перекладами у різних сферах вже більше 6 років. Замовлення зроблю у максимально короткий термін та якісно

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 1425    58  0
  1 day510 UAH

  Good day !
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Доброго дня!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 38. 327    4  0
  2 days1600 UAH

  Hello to you. I provide the services of Cana.
  We specialize in creating interesting and professional content on all popular topics.
  Ready to take your order and fulfill it in the shortest possible time.
  We work in ten languages.
  Our English language staff is untouched.
  The price is indicated for the whole text.
  Здравствуйте. Я предоставляю услуги компании Cana.
  Мы специализируемся на создании завлекающего и профессионального контента по всем популярным тематикам.
  Готовы взять ваш заказ, и выполнить в максимально короткие сроки.
  Работаем на десяти языках мира.
  Наш сотрудник по Английскому языку является нейтивом.
  Цена указана за весь текст.

 39. 224  
  1 day200 UAH

  Good day !
  I have familiarized with your project. Ready to carry out tasks. Level of English C1
  1000 symbols - 90 grn
  Let’s talk about all the details!
  Доброго дня!
  Ознайомилася з вашим проектом. Готова якісновиконати завдання. Рівень англійської C1
  1000символів - 90грн
  Звертайтеся, усі деталі обговоримо!

 40. 451

  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 41. 276  
  1 day1000 UAH

  Good day . I will make a good translation in one day. The price is for work.
  Доброго дня. Зроблю якісний переклад за 1 день. Ціна вказана за роботу.

 42. proposal concealed by freelancer
 43. 378    1  0
  1 day1200 UAH

  The YU. I have been running my pages in social networks in English since 2016. Basically in the direction of permission and with the purpose to attract attention. I make the headlines.
  Йоу. Веду свої сторінки в соц мережах англійською з 2016 року. В основному дозвіллєвого напрямку і з ціллю захопити увагу. Створюю дієві заголовки.

 44. 1805    35  3
  1 day500 UAH

  Good Morning, Roman
  Interested in your project!
  There are 5 years of experience in writing sales, information and SEO-optimized texts in English, German, Ukrainian and Russian!
  Examples and Reviews are in the Profile.
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, Роман!
  Зацікавив ваш проект!
  Є 5 річний досвід написання продаючих, інформаційних та SEO-оптимізованих текстів англійською, німецькою, українською та російською мовами!
  Приклади та Відгуки знаходяться в Профілі.
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!