Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Development of a plan for the construction of a county village

Translated547 USD

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 2317    38  0   2
  30 days1094 USD

  Good day Dmitry. I offer you my help. Ready to implement the necessary plan. There is experience of such work, he made the general plans of cottage and multi-cottage towns under Kiev. Please contact us, we will discuss details.
  Добрый день, Дмитрий. Предлагаю вам свою помощь. Готов выполнить нужный генплан. Есть опыт такой работы, делал генпланы коттеджных и многоквартирных городков под Киевом. Обращайтесь, обсудим детали.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 380  
  30 days1313 USD

  Good day . I will develop a plan to build the territory. There is experience of such work, examples will be given in private. The cost and deadlines are approximate, and may change after discussions.
  Доброго дня. Розроблю генплан забудови території. Є досвід подібної роботи, приклади надішлю в приват. Вартість і терміни приблизні, можливо зміняться після обговорення.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 247  
  30 days1641 USD

  Ready to do this work for you. Enormous experience in architecture, engineering networks and implementation of these concepts. There are also builders who are currently realizing the best street in the region in the Golden Keys. We can organize a tour.
  Готовы выполнить для Вас эту работу. Огромный опыт в архитектуре, инженерных сетях и реализации данных концепций. Готовы и в дальнейшем выполнять потом стадию П и Р. также есть строители, которые в данный момент реализуют в Золотых ключах лучшую улицу в регионе. Можем организовать экскурсию.

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 263  
  21 days547 USD

  Good morning, ready to complete this project, we will make a few options so that investors can choose, or look at their reaction to the same and the other plans.
  Доброго дня, готова виконати даний проект, зробимо декілька варінтів, щоб інвесторам можна було вибрати, або подивитись на їхню реакцію на той і інший плани.

 9. 661    12  0   1
  31 days1121 USD

  I welcome you,
  Implement the plan for the construction of the county village.
  I have extensive experience in the design and implementation of projects.
  Some of my projects: https://471472.wixsite.com/sergera
  Приветствую,
  выполню генплан застройки коттеджного поселка.
  Имею большой практический опыт проектирования и реализации проектов.
  Некоторые мои проекты: https://471472.wixsite.com/sergera

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 423  
  30 days1149 USD

  Good day .
  I have experience in developing schemes of building a general plan under private buildings.
  I have the opportunity to go to the object, for greater orientation on the site and taking into account all the small nuances when placing those or other buildings.
  We will prepare a building plan taking into account the interests of the customer and all the regulatory documents.
  Добрий день.
  Маю досвід розроблення схем забудови генерального плану під приватні забудови.
  Маю можливість виїхати на об'єкт, для більшого орієнтування на місцевості та врахування всіх дрібних нюансів при розміщенні тих чи інших споруд.
  Розробимо план забудови з урахуванням інтересів замовника та всіх нормативних документів.

 12. 559    3  0
  30 days1069 USD

  Good Morning, DmitryI have experience in developing a general plan for housing complexes on areas up to 70 hectares.I will design the main roads and passages from them.I will group houses in such a way as to minimize the number of passes, but to maintain functionality.Near the entrance to the settlement I propose to place budget townhouses.Through them they will constantly walk, so it is unintended to place close to the noise of the house of expensive signal.Public area and admin.The body is proposed to be placed in the center of the area, drawn with a spell to form a place for rest and the "heart" of the settlement.To better understand the possibilities and limits of the area you need to know where it is located, have a 1:500, and if you have a photo from there will also be great.Can you provide this information?I will be able to develop a few options so that you can choose the most comfortable for you and understand what can come out of the area.Design will be in white shapes to create the entire model of the general plan in scope.That is, at this stage the facades and the planning of the houses themselves will not be, I understand you exactly so and need it.But the shapes of the townhouses will immediately set the correct sizes and heights so that further design does not bring problems.Do you have this option or do you need more details?I’m going to work in 3D so we’ll be able to play with you with the help of Enskipe on the options.After each, you will have the opportunity to make your own adjustments.As a result, you will have a few designed general settlement plans and a 3D model with volumes and relief.The latter will be needed for further detailed design.I look forward to your answer!
  Доброго дня, Дмитро. Маю досвід розроблення генерального плану для житлових комплексів на ділянках до 70 га.

  На ділянці спроектую основні дороги і проїзди від них. Буду групувати будинки таким чином, щоб мінімізувати кількість проїздів, але зберегти функціональність.
  Блище до в’їзду в поселення пропоную розташовувати бюджетні таунхауси. Через них постійно будуть проїжджати, тому недоцільно розташовувати близько до шуму будинки дорощого сигменту.
  Громадську зону і адмін. корпус пропоную розташувати по центру ділянки, витягнутою плямою, щоб сформувати місце для відпочинку і «серце» поселення.

  Для кращого розуміння можливостей та обмежень ділянки потрібно знати де вона знаходиться, мати топозйомку 1:500, і якщо у вас є фото звідти також буде чудово. Ви зможете надати цю інформацію?

  Зможу розробити декілька варіантів, щоб ви змогли обрати найбільш комфортний для вас і розуміти що може вийти з ділянки. Проектувати буду білими формами, щоб створити усю модель генерального плану в об’ємі. Тобто на даному етапі фасади і планування самих будиночків не буде, я розумію вам саме так і потрібно. Але форми таунхаусів буду відразу закладити коректних розмірів і висоти, щоб подальше проектування не несло проблем. Вам підходить такий варіант чи потрібно детальніше?

  Я буду працювати в 3д, тому зможемо разом з вами погуляти за допомогою Енскейпу по варіантам. Після кожного у вас буде можливість внести свої коригування.

  В результаті у вас буде декілька оформлених генеральних планів поселення та 3д модель з об’ємами та рельєфом. Останнє знадобиться для подальшого детальне проектування.

  Очікую на вашу відповідь!

 13. 1003    7  0
  45 days1094 USD

  Good day .
  I am developing a general plan of the territory taking into account all requirements. Details and cost are discussed.
  Behance
  Добрый день .
  Разработаю генплан территории с учётом всех требований. Детали и стоимость обговаривается.
  Behance

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 848
   1  0

  40 days1641 USD

  Good day I am engaged in general planning, I can develop the concept of construction in accordance with the TZ and the modern principles of construction and regulatory requirements, and the commercial profitability of the project.
  Link to the portfolio
  Google Drive
  deadlines and cost also before discussion, after a detailed description of the materials that should be in the result.
  Доброго дня займаюсь генплануванням, можу розробити концепцію забудови згідно ТЗ та сучасних принципів забудови і нормативних вимог, та комерційної вигідності проєкту.
  посилання на портфоліо
  Google Drive
  терміни та вартість теж до обговорення, після детальнішого опису матеріалів, які мають бути в результаті.

 17. 700    11  0
  25 days821 USD

  Hello Dmitry.
  I am developing a building plan.
  Desirable location of the site.
  Здравствуй Дмитрий.
  Разработаю план застройки участка.
  Желательна топосъемка участка.

 • Kirilo Chuyko
  24 May, 17:00 |

  Це має бути умовний генплан з квадратиками замість будинків, чи самі будинки теж треба розробляти, хоча б планування? Чи є у вас топозйомка? 

 • Dmitry Brazhnik
  24 May, 17:07 |

  Дома, нужно будет разрабатывать позже, пока мне необходим концепт посёлка, чтобы понимать сколько там можно чего построить 

 • Kirilo Chuyko
  24 May, 17:36 |

  А топозйомка є? Щоб мати межі ділянки і орієнтуватись у перепадах висот, бо це теж впливає на планування.

 • Kirilo Chuyko
  24 May, 17:38 |

  І треба знати чи нема якихось обмежень — захисних зон, ліній електропередач, інших мереж.

 • Dmitry Brazhnik
  25 May, 11:25 |

  Да там, есть охранные зоны, какая ваша цена?

 • Roman Ostapchuk
  25 May, 11:38 |

  Можливо потрібна буде організація дорожнього руху. Звертайтеся, допоможу з знаками і розміткою)