Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Editing and Correction of Text

Translated104 USD

 1. 565
   1  0

  5 days104 USD

  Good day ! I know English very well, so I can easily make your order.
  Добрий день! Я добре володію українською мовою, тому з легкістю можу виконати ваше замовлення.

 2. 480    7  0
  5 days104 USD

  Good day, what time? Ready to start now, write your terms.
  День добрий,які сроки? Готовий приступити вже зараз,пишіть свої умови лс

 3. 214  
  7 days104 USD

  Welcome to Stanislaw!
  I want to offer you my services. I have experience in editing and adjusting text.
  I will be happy to cooperate with you!
  Вітаю, Станіславе!
  Хочу запропонувати вам свої послуги. Маю досвід редагування та коригування тексту.
  Буду рада нашій з Вами співпраці!

 4. 93  
  14 days104 USD

  I have sufficient experience in reading and editing scientific literature.
  Маю достатній досвід вичитки і редагування наукової літератури.

 5. 614    19  0
  6 days104 USD

  Congratulations to Stanislav. I have good experience in this matter. Journalist and philosopher. I look forward to your invitation.
  Вітаю,Станіславе. Маю добрий досвід у цій справі. Журналіст та філолог. Чекаю на Ваше запрошення.

 6. 109  
  5 days104 USD

  Join to all the “requirements”! Go here! It will be good and fast here.
  Доєднуюсь до всіх "побажань"! Звертайтесь сюди! Тут завжиди якісно і швидко.

 7. 168  
  3 days104 USD

  Welcome to! Ready to fulfill your task! Everyone can talk in private, thank you!
  Вітаю! Готова виконати ваше завдання! Все можемо обговорити в приватних, дякую!

 8. 640    11  1   1
  9 days125 USD

  Welcome to.Ready to take your project.There is experience in translation, editing and correction of texts (Ukrainian, English).The interim project I worked on: https://freelancehunt.com/showcase/work/tipologizatsiya-tekstovogo-kontentu-2000-tekstiv/1456371.html. Editing and correction of scientific texts for the StudyHippo resource.- To evaluate the quality of the services provided to me, you can order a test text editing.Send 1 page of the text and you will get the result within 1-2 days.In the event that I am chosen as an executive, the test editing of the text will be taken into account in the total cost of the works.- The deadlines of execution indicate the previous, after familiarization with the materials for work, they can be changed.Considering the volume, orientally it will take up to 10 working days.The work itself includes: meaningful, stylistic editing and text correction (learning, orphography, pointing).- All work will be carried out according to the technical task (by availability) or the request of the customer.- The cost of works will be 32 for 1000 characters without a breakdown, out of the volumes and specifications of works, the average-line indicator of the value of services for editing and correction, their own experience in this matter.If you are interested in my offer, please write in a personal message.Let’s discuss the details of cooperation.
  Вітаю.
  Готовий взятися за Ваш проєкт. Є досвід перекладу, редагування та коректури текстів (українська, англійська).
  Суміжний проєкт, над яким я працював: https://freelancehunt.com/showcase/work/tipologizatsiya-tekstovogo-kontentu-2000-tekstiv/1456371.html. Редагування та коректура наукових текстів для ресурсу StudyHippo.

  - Для оцінки якості наданих мною послуг, Ви можете замовити пробне редагування тексту. Надішліть 1 сторінку тексту і отримаєте результат протягом 1-2 днів. У випадку обрання мене в якості виконавця, пробне редагування тексту буде враховано у загальну вартість робіт.

  - Терміни виконання вказую попередні, після ознайомлення з матеріалами для роботи, вони можуть бути змінені. Враховуючи обʼєм, орієнтовно це займе до 10 робочих днів.
  В саму роботу входить: смислове, стилістичне редагування та коректура тексту (вичитка, орфографія, пунктуація).
  - Вся робота буде проводитись згідно технічного завдання (за наявності) або побажань замовника.
  - Вартість робіт становитиме 32₴ за 1000 символів без пробілу, виходячи обʼємів та специфіки робіт, середньоринкового показника вартості послуг з редагування та коректури, власного досвіду у цій справі.

  Якщо Вас зацікавила моя пропозиція, пишіть в особисті повідомлення. Обговоримо деталі співпраці.

 9. 323    1  0
  8 days104 USD

  The good day.
  I offer my services. Education is philosophical. I have experience working with artistic texts.
  to turn.
  Добридень.
  Пропоную свої послуги. Освіта філологічна. Маю досвід роботи з художніми текстами.
  Звертайтеся.

 10. 1653    24  0
  1 day104 USD

  Welcome to!
  I translate and correct websites, books, documents and so on. Examples of projects are the internet store "Vodafone-Ukraine", the educational platform "skillsetter", the project "All-Ukraine School Online", several art and publicist books. He wrote and published two of his own books.
  I do everything well, with dictionaries, with no surgeon. I am frequently following translators and correctors.
  I can perform the test task.
  Turn on!
  Вітаю!
  Перекладаю та коректую сайти, книжки, документи тощо. Приклади проєктів - інтернет-магазин "Vodafone-Україна", навчальна платформа "skillsetter", проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", кілька художніх та публіцистичних книг. Написав і видав 2 власні історичні книги.
  Виконую все грамотно, зі словниками, без суржику. Часто виправляю після перекладачів і коректорів.
  Можу виконати тестове завдання.
  Звертайтеся!

 11. 191    1  0
  10 days104 USD

  Good Morning,
  I want to get to help.
  I have a master's degree in foreign languages, a good sense of text, literacy and unhappiness to mistakes.
  It would be interesting to work on this task.
  Доброго дня,
  Охоче візьмуся допомогти.
  У мене магістерка з іноземних мов, хороше відчуття тексту, грамотність та нелюбов до помилок.
  Було б цікаво попрацювати над цим завданням.

 12. 340    3  0
  30 days104 USD

  Welcome to!
  I have experience in text editing after generation and translation, I can send an example according to your needs or make a page of your text as a test task.
  I look forward to your support, I look forward to your message.
  Вітаю!
  Маю досвід редагування тексту після генерації та перекладу ШІ, можу надіслати приклад за потреби або зробити вичитку сторінки вашого тексту як тестове завдання.
  Сподіваюсь на плідну співпрацю, чекаю від вас повідомлення)

 13. 285    1  0
  5 days104 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 14. 716    11  0
  10 days104 USD

  Good day .
  With your task is familiar, everything is clear, ready to begin to fulfill it immediately.
  Go back, I'll be happy to work together.
  Always in contact.
  Доброго дня.
  Із Вашим завданням ознайомилася, все зрозуміло, готова відразу приступити до його виконання.
  Звертайтеся, буду рада співпраці.
  Завжди на зв'язку.

 15. 240    1  0
  3 days104 USD

  I have experience working with texts of different genres, including art literature, and I am well familiar with the characteristics of the Ukrainian language. I can also work with large volumes of text so you can be sure that your text will be thoroughly checked.
  Here are some of the advantages of my approach to reading:
  I can detect and correct all orphographic, punctual and grammar errors.
  I can offer recommendations on the stylism and clarity of the text.
  I can identify any potential problems with understanding the text.
  I understand that you want to discuss the conditions of cooperation. I am ready to work at an acceptable price for you.

  I am sure I can help you make your text the best. Please let me know if you are interested in cooperation. I do everything without AI.
  вітаю, Я маю досвід роботи з текстами різного жанру, включаючи художню літературу, і я добре знайомий з особливостями української мови. Я також можу працювати з великими обсягами тексту, тому ви можете бути впевнені, що ваш текст буде ретельно перевірений.
  Ось деякі переваги мого підходу до вичитки:
  Я можу виявити і виправити всі орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки.
  Я можу запропонувати рекомендації щодо стилістики та чіткості тексту.
  Я можу виявити будь-які потенційні проблеми з розумінням тексту.
  Я розумію, що ви хочете обговорити умови співпраці. Я готовий працювати за прийнятною для вас ціною.

  Я впевнений, що я можу допомогти вам зробити ваш текст найкращим. Будь ласка, дайте мені знати, якщо ви зацікавлені в співпраці. Я роблю все без Ai.

 16. 361    8  0
  7 days104 USD

  Good day ! I have great experience in writing and writing. I process the text in accordance with the lexical, point-cation and norms of the Ukrainian language. Turn to!
  Добрий день! Маю великий досвід у написанні та редагуванні текстів. Опрацюю текст згідно з лексичними, пункткаційними та нормами української мови. Звертайтесь!

 17. 336    1  0
  10 days104 USD

  Good day . Interested in your project. He has repeatedly edited and read errors. He studied the style of the Ukrainian language. The previous project was also on the line of errors. Go back, I'll be happy to work together.
  Добрий день. Зацікавив Ваш проект. Неодноразово займалась редагуванням та вичиткою текстів на помилки. Вивчала стилістику української мови. Попередній виконаний проект був теж на вичитку помилок. Звертайтеся, буду рада співпраці.

 18. 220  
  7 days104 USD

  Good day ! I would like to deal with your project.
  Experience in translation 2 years, a translator-filologist diploma.
  Little experience in reading texts.
  Cost and deadlines can be discussed personally in private messages.
  I’m going to do the work quickly and well, please contact me.
  Доброго дня! Хотіла б зайнятися вашим проектом
  Досвід в перекладі 2 роки, диплом перекладача-філолога.
  Мала досвід у вичитці текстів.
  Вартість та терміни можемо обговорити особисто в приватних повідомленнях
  Роботу виконаю швидко та якісно, звертайтеся!

 19. 312    14  0
  7 days104 USD

  I have experience in working as a editor and editor. Correction and rectification of errors according to TZ.
  Маю досвід роботи редактором і коректором. Виконаю вичитку і виправлення помилок згідно ТЗ.

 20. 418    3  0
  5 days104 USD

  Welcome to! I offer you my editor services. I have excellent Ukrainian language. I have a diploma of higher education with recognition. Ready to discuss details. Go back, I'll be happy to work together.
  Prices and deadlines are conditional.
  Вітаю! Пропоную Вам свої послуги редактора. Відмінно володію українською мовою. Маю диплом про вищу освіту з відзнакою. Готова обговорити деталі. Звертайтеся, буду рада співпраці.
  Ціна і терміни умовні.

 21. 729    6  0
  3 days130 USD

  Good day .
  I will do it quickly and efficiently.
  Write to the private to discuss details.
  Доброгр дня.
  Зроблю швидко і якісно.
  Пишіть у приват для обговорення деталей.

 22. 1560    25  0
  7 days104 USD

  Good day ,

  I am pleased to fulfill your task quickly and efficiently.I am a Roman-German group of languages.I know English, German, Ukrainian, Russian languages.For more than three years I am engaged in professional translation and writing texts (examples of works are in the portfolio).I have access to professional software that will help to write and correctly format the text.Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich😊
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання, швидко та якісно!

  Навчаюсь на лінгвіста романо-германської групи мов. Володію англійською, німецькою, українською, російською мовами.

  Вже більше трьох років займаюсь професійним перекладом та написанням текстів (приклади робіт є у портфоліо).

  Маю доступ до професійних програмних забезпечень, що допоможе написанню та правильному оформленню тексту.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи😊

  З повагою,
  Владислав Войтович

 23. 645    7  0
  7 days104 USD

  Good day . I offer my text editing and correction services. I have great experience. She worked at the Ukr Institute. languages of the NAN of Ukraine, editions, editions. It is in the profile. I do it quickly and efficiently. If you are interested in my application, let’s discuss more in detail in personal messages.
  Добрий день. Пропоную свої послуги редагування та коригування тексту. Маю великий досвід. Працювала в Інституту укр. мови НАН України, видавництвах, редакціях. Відгуки - у профілі. Виконаю швидко та якісно. Якщо зацікавитесь моєю кандидатурою - обговоримо детальніше в особистих повідомленнях.

 24. 144  
  5 days104 USD

  Good day . Ready to read the text quickly and efficiently. I have experience in this work. I’m glad to work with you.
  Добрий день. Готова виконати вичитку тексту якісно та швидко. Маю досвід у даній роботі. Звертайтесь, буду рада співпрацювати з Вами.

 25. 192  
  7 days104 USD

  Good day, ready to take your project. I guarantee high quality work and fast feedback.
  Добрий день, готова взятися за Ваш проект. Гарантую якісну роботу та швидкий зворотній звʼязок.

 26. 1870    37  0
  5 days104 USD

  I do a task. I work in a large international company - English is good, Ukrainian is native. Let me go, I will go right away.
  Виконаю завдання. Працюю в великій міжнародній компанії - англійська хороша, українська мова - рідна. Пишіть, приступлю одразу.

 27. 1035    23  0
  5 days130 USD

  Good morning, Stanislav, I’m ready to work, I’m happy to do a lesson for you.

  The average price on the market is 40-50grn per 1000zn, but the volume is ready to make a discount for you.

  and thank you.
  Доброго дня, Станіслав, я готовий до роботи, з задоволенням зроблю вичитку для вас.

  Середня ціна по ринку - 40-50грн за 1000зн, але за об'єм готовий зробити для вас знижку.

  Дякую.

 28. Olena Tihonova ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІТЕХПЕРІОДИКА"
  594    13  0
  10 days104 USD

  Good Morning Stanislav.
  I can take this project.
  I have 30 years of editorial experience in publishing, the portfolio has examples.
  Please contact me if you are interested in my application, let’s discuss the details of the work.
  Добрий день, Станіславе.
  Можу взятися за цей проєкт.
  Маю 30-річний редакторський досвід у видавництві, у портфоліо є приклади.
  Звертайтеся, будь ласка, якщо цікавить моя кандидатура, обговоримо деталі роботи.

 29. 372    7  0
  5 days104 USD

  Congratulations to Stanislav Valentinovich!

  I would like to offer my services to perform your work.
  I understand that I have a small rating among freelancers, but I guarantee you the high quality of work and timely delivery.
  I am also ready to discuss any details and requirements you have for this task.
  Вітаю Станіславе Валентиновичу!

  Я хотів би запропонувати свої послуги в виконанні Вашої роботи.
  Розумію, що у мене невеликий рейтинг серед фрілансерів, але я гарантую Вам високу якість роботи та своєчасну її здачу.
  Я також готовий обговорити будь-які деталі та вимоги, які Ви маєте за цим завданням.

 30. 14 more hidden bids

Current freelance projects in the category Text editing and proofreading

Scenario and story for blogging video content

new
100 USD

❗❗❗I need a man who could do. Content scenario, story for a blogger for reels, tik tok, YouTube, theme is, you need the structure of the video itself, what to talk about, jokes, entertainment content.With experience, by the price of writing we will communicate from $100 per day

Script writingText editing and proofreading ∙ 19 proposals

Content Manager

new

Create content through ChatGPT (no copy). Hotels and Games. Create images through Canva. Experience in content manager from 3 years. Furthermore, the creation of metatags, filling sites. That is, we will make you the specialist we need. The main desire is to develop. Learn…

Article writingText editing and proofreading ∙ 17 proposals

Working with TG

new
26 USD

Good day . You need to collect and analyze the content in the tg page https://t.me/+oSclzI6JbbxjNGJi Additionally adapt the content to create articles on the site. Repeat the article in Ukrainian.

CopywritingText editing and proofreading ∙ 15 proposals

Text Generation in ChatGPT (iGaming), English

new

Digital Sea is looking for an English-language content creation specialist in iGaming through AI – ChatGPT, Jasper, Koala, etc.and d.What to do: You will be given a TZ with the topic, requirements and instructions for AI.You generate readable and well structured text.You check…

CopywritingText editing and proofreading ∙ 14 proposals

The text text

new

Good day ! You need to turn a document with a translation (WORD file) into a PDF format to make the final appearance of the UCR. The translation was 1:1 as the original. I attach the original (in PDF) and translation (Word).…

Text editing and proofreading ∙ 13 proposals

Project published
3 months 25 days ago
395 views