Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Editor-Copyright on AI texts in English

Translated

 1. 2472
   63  0

  1 day13 USD

  Artem, I will do it quickly!Experience in editing AI texts
  5 years of experience as a editor, I distinguish myself with the desired style and high efficiency of work.✅I have studied the details of your project, I propose to discuss a few questions in personal messages.Write it!Always in contact!
  Артем, сделаю оперативно!
  Большой опыт в редактировании текстов AI
  ✅Опыт 5 лет в качестве редактора, отличаюсь востребованным стилем и высокой эффективностью работ.
  Я изучил детали вашего проекта, предлагаю обсудить несколько вопросов в личных сообщениях.
  Пишите! Всегда на связи!

 2. 120  
  1 day15 USD

  Good day .
  Ready to take your job!
  Details in the listing.
  Доброго дня.
  Готовий взятися за вашу роботу!
  Деталі у листуванні.

 3. 212    1  1
  3 days13 USD

  Welcome to ! ) I’d really like to work with you) Writing, translation and editing text I’ve been engaged since 2014. I speak English at C1 level. I add a link to the example of my editorial work: https://docs.google.com/document/d/19lkamqv4jGBFBQreOoatp9QZT-689EosytZ9cKu_fy4/edit?usp=sharing
  For 1000 Sbp I get 100 UAH
  I look forward to an interesting collaboration.
  Вітаю!) Я б дуже хотіла працювати з вами) Написанням, перекладами і редагуванням текстів займаюсь з 2014-го року. Володію англійською на рівні С1. Додаю посилання на приклад моєї редакторської роботи: https://docs.google.com/document/d/19lkamqv4jGBFBQreOoatp9QZT-689EosytZ9cKu_fy4/edit?usp=sharing
  За 1000 сбп беру 100 грн
  Сподіваюсь на цікаву співпрацю)

 4. 886    6  1
  30 days5 USD

  Welcome to! Interested in your vacation. I know it, I use it often. I worked as a translator and there were no problems. My interest rate is 1000 UAH -100 UAH. What are the scheduled volumes per day (week)?
  Вітаю! Зацікавила ваша вакансія. З АІ знайома, користуюсь часто. Працювала перекладачем, тому проблем не виникне. Моя ставка за 1000 збп -100 грн. Підкажіть, які об’єми плануються в день (тиждень)?

 5. 1741    43  1   1
  1 day13 USD

  I have been working in translation and text editing for 10 years. Teacher of English. Level of language B2 C1.
  Examples of my work in the portfolio:
  Freelancehunt
  I will edit the texts and check according to your TZ.
  60 UAH / 1000 ZBP.
  Ready for full-time work
  I will be happy to cooperate)
  Вітаю) Займаюсь перекладами та редагуванням текстів 10 років. За освітою вчитель англійської. Рівень володіння мовою В2-С1.
  Приклади моїх робіт у портфоліо:
  Freelancehunt
  Відредагую тексти та перевірю згідно вашому ТЗ.
  60 грн/1000 збп.
  Готова до фул-тайм роботи)
  Буду рада співпраці)

 6. 231    4  0
  2 days6 USD

  Welcome to! Interested for your project. I have significant experience working with various types of texts as well as AI services. The cost of 1000 UAH is 60 UAH. guaranteed quality and operational performance.
  Вітаю! Цікавить ваш проєкт. Маю значний досвід роботи з різного роду текстами, а також AI сервісами. Вартість за 1000 збп - 60 грн. Гарантую якісне та оперативне виконання.

 7. 253    8  0
  2 days25 USD

  Artem, good day !

  Interested in your project. Level of English: C1 She has worked in the IT company "Boosta" for 2 years as a writer & content generation specialist. I have the following AI:
  by Jasper.ai
  by Copy.ai
  - Chat GPT (3, 4 )

  The fact that AI does not always give the desired and reliable result is often a problem. This case can be solved by creating the corresponding prompt (with them the person that generates will work) and a sentence of the result (my function).

  In general, I am very interested in your project, because I have huge experience working with generated texts and editorial. The oriented cost of my work: 120-150 UAH for 100 words. If necessary, I will send examples of work in a personal message. I love to perform the test task.

  The proper approach to work and the quality of the final product guarantee!

  With respect,
  Yellow Eugenia
  Артеме, доброго дня!

  Зацікавив Ваш проєкт. Рівень англійської: С1. Працювала в IT компанії "Boosta" протягом 2-х років як writer & content generation specialist. Вільно володію наступними AI:
  - Jasper.ai
  - Copy.ai
  - Chat GPT (3, 4).

  Те, що АІ не завжди видає потрібний та достовірний результат - часта проблема. Цей казус можна вирішити за допомогою створення відповідних промптів (із ними буде працювати людина, що генерує) та речеку виданого результату (моя функція).

  Загалом, дуже зацікавлена у Вашому проєкті, адже маю величезний досвід роботи із генерованими текстами та редактурою. Орієнтовна вартість моєї роботи: 120-150 грн за 100 слів. За потреби, надішлю приклади робіт в особисті повідомлення. Залюбки виконаю тестове завдання.

  Відповідальний підхід до роботи та якісний кінцевий продукт гарантую!

  З повагою,
  Желєзна Євгенія

 8. 1149    23  1
  1 day5 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year and have written more than 200 texts on different topics. The texts are written in Ukrainian, English, German, Russian. The English language is B2-S1 and the German language is B1-B2. I possess different writing styles, prompt engineer skills, SEO, LSI copywriting, skilled written language. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing on any topic. I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder. I make the meta tags: Title, Description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print it. Link to my summary with some examples of works: www.canva.com.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики. Тексти пишу на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською володію на рівні B2-С1, німецькою - В1-В2. Володію різними стилями письма, навичками промпт-інженера, SEO, LSI копірайтингом, грамотною письмовою мовою. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура на будь-яку тему. Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder. Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати. Посилання на моє резюме з деякими прикладами робіт: www.canva.com.

 9. 3740    89  0
  1 day5 USD

  Hello to you!

  My level of English is C2, and I work with an English (American English) carrier who corrected and checked all my work to make sure it is perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work! You can make sure she is a language holder if you want.

  We have a lot of experience working with such projects (editing articles created)
  I respond very quickly, and I would be happy to provide examples and samples of my previous projects.
  Здравствуйте!

  Мой уровень английского C2, и я работаю с носителем английского языка (американский английский), которая исправляет и проверяет всю мою работу, чтобы убедиться, что она идеальна. Мы работаем очень быстро и гарантируем качество работы! Можете убедиться, что она носитель языка, если хотите)

  у нас большой опыт работы с подобными проектами (редактирование статей, созданных ии)
  Я отвечаю очень быстро, и я был бы рад предоставить примеры и образцы моих предыдущих проектов.

 10. 428    6  0
  1 day5 USD

  Good afternoon, interested in cooperation.

  Experience in writing articles - more than 10 years, including content manager and editor. English is C1. For the past few years in my free time I regularly work with different neurons and study their background (AI/ML), so with the most popular already on "you". and :)

  Price for 1 000 UAH - 150 UAH. Ready to perform.
  Доброго дня, зацікавлений в співпраці.

  Досвід написання статей - більше 10 років, в тому числі, контент-менеджером та редактором. Англійська - C1. Останні кілька років у вільний час регулярно працюю із різними нейронками та вивчаю їх бекграунд (AI/ML), тож із найпопулярнішими вже на "ти". :)

  Прайс за 1 000 ЗБП - 150 грн. Готовий виконати ТЗ.

 11. 350  
  1 day5 USD

  Welcome, I am the author of text SEO content, copywriter and journalist. I am studying at this high school. I have such languages as: Polish, Ukrainian, Russian, English. Experience in copywriting for 6 years. Now free to work, ready to perform the TZ.

  Price: 60 UAH - 1000 signs
  Duration: 1 to 3 hours if the text is up to 3,500 characters.
  Вітаю, я автор текстового СЕО контенту, копірайтер і журналіст. Навчаюсь у виші за цим фахом. Володію такими мовами як: польська, українська, російська, англійська. Досвід роботи в копірайтингу 6 років. Зараз вільний для роботи, готовий також виконати ТЗ.

  Ціна: 60 грн - 1 000 знаків
  Термін виконання: 1-3 години, якщо текст до 3 500 знаків

 12. 454    4  0
  1 day13 USD

  Good day ! Interested in your order. I am a translator, I have English at the B2+ level. I can do a trial task. 70 UAH - 1000 symbols.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня ! Зацікавило ваше замовлення . Навчаюсь на перекладача , володію англ на рівні B2+ . Можу виконати пробне завдання . 70 грн -1000 символів.
  Буду рада співпраці !

 13. 438    5  0
  1 day13 USD

  Welcome to! 100 UAH for 1000 symbols. I have a practice in editing. I can do the test, I will be happy to work together.
  Вітаю! 100 грн за 1000 символів. Маю практику в редагуванні. Можу зробити тестове, буду рада співпраці.

 14. 829    13  0
  1 day13 USD

  Welcome to! I am glad to help you! We can do the test) write, I will be happy to collaborate. 60 UAH-1000 Symbols
  Вітаю! З радістю допоможу Вам! Зможемо зробити тестово) пишіть, буду рада співпраці. 60 грн-1000 символів

 15. 285    1  0
  3 days25 USD

  Welcome to. 140 UAH for 1000 symbols. I work as an editor and translator in an online edition (link to the site I can send in person). I will do your task quickly and efficiently.
  Вітаю. 140 грн за 1000 символів. Працюю редактором та перекладачем в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Виконаю Ваше завдання швидко та якісно!

 16. 10 more hidden bids

Current freelance projects in the category Copywriting

Optimizing texts on the website of the internet provider https://dianet.online

Based on the provided HTML snippet, the translated text is as follows: Based on the results of the SEO audit, a list of pages where changes need to be made (see attached file) and keywords that should be included in the texts has been compiled. In terms of meaning, the…

CopywritingRewriting ∙ 3 proposals

Legal copywriting

15 USD

Need to write articles of 3-4 thousand characters on legal topics. List of topics provided + need to insert keywords into the text. Uniqueness - not less than 80 percent. Payment - 150 UAH per article. In the TOR topics for 4 articles.

CopywritingArticle writing ∙ 20 proposals

Copywriter who understands spare parts for special equipment

A strong copywriter who understands spare parts for special equipment is needed. Short descriptions under each category/subcategory will be posted on the company's website. In subcategories, 2-3 paragraphs about the product subtype are sufficient. But there is no need to meet…

CopywritingText editing and proofreading ∙ 15 proposals

[SEO] text for the main page of the website (copyright/rewrite)

Balconies turnkey (balcony repair turnkey in Kyiv). Text of at least 5000 characters without spaces is required instead of the existing text Language: Russian 100% uniqueness according to various uniqueness checking services: https://plagiarismdetector.net/…

CopywritingRewriting ∙ 29 proposals

Writing a business article in a Telegram channel and beyond

126 USD

Good day, I need to write several articles on the topics of business, marketing, sales, etc. I already have a lot of information. But it needs to be formatted into full-fledged articles. They will be posted in a Telegram channel, and possibly on alternative websites. Please…

CopywritingArticle writing ∙ 27 proposals

Client
Project published
8 months 10 days ago
200 views