Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Redesign website

Translated402 USD

 1. 47987
   221  0
  Work samples:
  The Look - Women's Clothing Online Shop
  14 days753 USD

  Hello Vadim, I have over 12 years of experience in developing web products and interface designs, ready to help you with the implementation. If you have any questions, feel free to ask.
  Здравствуйте Вадим, опыт в разработке веб продуктов и дизайнов интерефейсов более 12 лет, готов помочь вам в реализации. Если будут воппросы , пишите.

 2. 1407
   32  0

  12 days402 USD

  Hello, Vadim!

  My portfolio: Freelancehunt

  I have been living with web design for over 5 years. "Living" - because design is not just a means of earning for me, but also a favorite activity. Thanks to this, work is done qualitatively, quickly, and with pleasure. I solve tasks with an emphasis on quality, convenience, and beauty!

  I have familiarized myself with your brief. Your project caught my interest, but I have a few questions. I would like to learn more :)
  Let's discuss the details in private, and I am ready to start immediately.

  Best regards, Arthur.
  Вітаю, Вадим!

  Моє портфоліо: Freelancehunt

  Живу веб-дизайном більше 5-х років. «Живу» - тому що дизайн для мене це не тільки інструмент заробітку, а ще й улюблена справа. Завдяки цьому робота йде якісно, швидко і в задоволення. Вирішую поставлені завдання з акцентом на якість, зручність і красу!

  Онайомився із вашим ТЗ. Зацікавив ваш проєкт, але є декілька питань. Хотілось б дізнатись більше :)
  Давайте обговоримо деталі в особистих і я готовий одразу приступити.

  З повагою, Артур.

 3. 2599
   105  4

  14 days402 USD

  Hello, Vadim!
  Ready to work on your project.
  Portfolio: Freelancehunt
  Let's get started! Looking forward to collaborating.
  Вітаю, Вадим!
  Готовий зайнятися вашим проектом
  Портфоліо Freelancehunt
  Пишить! Буду радий співпраці.

 4. 2327
   32  0

  7 days402 USD

  Good day! The task is clear. I will perform everything with quality and on time. I will create a unique and modern design that will stand out against competitors and attract the attention of potential clients. I am open to any number of revisions and requests. I am available 24/7, so I can always keep you updated on the progress.

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Завдання зрозуміле. Виконаю усе якісно та вчасно. Створю унікальний та сучасний дизайн, який буде вигідно виглядати на тлі конкурентів та привертати увагу потенційних клієнтів. Адекватно ставлюсь до будь-якої кількості правок та побажань. На зв'язку я 24/7, тому завжди зможу тримати вас у курсі роботи.

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  Пишіть, буду рада співпраці!

 5. 4231
   13  0

  25 days1256 USD

  Hello!
  Please review my portfolio and make sure of my experience in the UX/UI field. I am not a designer who just draws, but a designer who DESIGNS products that sell business services. I work with startups at early stages and businesses, have high qualifications in UX and UI design.

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Будь ласка, перегляньте моє портфоліо і переконайтеся в моїй досвідченості в UX/UI сфері. Я не дизайнер, який просто малює, а саме дизайнер, який ПРОЕКТУЄ продукти, які продають послуги бізнесів. Працюю зі стартапами на ранніх стадіях і бізнесами, маю високу кваліфікованість в UX та UI дизайні.

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 6. 1778
   14  0

  10 days402 USD

  Hello, Vadim!
  I implement engaging design!
  I offer modern, non-template solutions.
  Привіт, Вадиме!
  Реалізую дизайн, що залучає!
  Запропоную сучасні, не шаблонні рішення.

 7. 1960    48  0   2
  14 days402 USD

  Hello!
  I am interested in your project and would be happy to do it.
  The deadline and cost are acceptable.
  Portfolio Behance
  I have over 9 years of experience in web design.
  Looking forward to collaborating!
  Вітаю!
  Зацікавлена вашим проєктом, із задоволенням зроблю.
  Термін і вартість влаштовують.
  Портфоліо Behance
  Досвід у веб дизайні більше 9 років.
  Буду рада співпраці!

 8. 236  
  14 days402 USD

  Good evening!
  I will help with the implementation of the project. The brief is detailed and clear, ready to start working.
  We can discuss the details :)
  Доброго вечора!
  Допоможу з реалізацією проекту. ТЗ досить детальне та зрозуміле, готова приступити до роботи.
  Можемо обговорити деталі:)

 9. 225  
  7 days402 USD

  Good day! I will be glad to work together.
  I will gladly take on your project.
  My portfolio is in the profile, after viewing which, you will not be able to pass by and not take advantage of the opportunity to work with me 😉
  We will discuss the details in the correspondence 😌
  I will do it for 9000 UAH!
  Добрий день! Буду радий разом попрацювати.
  Із задоволенням візьмусь за ваш проєкт.
  Моє портфоліо у профілі, після перегляду якого, не зможете пройти мимо, і не скористатися можливістю попрацювати зі мною 😉
  Деталі обговоримо в листуванні 😌
  Зроблю за 9000грн!

 10. 343    5  1
  32 days402 USD

  Hello! If you need a WordPress specialist, I'm here. I have experience working with HTML, CSS, and PHP, and can try to complete the task for you.
  Приветствую! Если вам нужен специалист по WordPress, то я здесь. Имею опыт работы с HTML, CSS и PHP, и могу попробовать выполнить задачу для вас.

 11. 758    5  0
  14 days402 USD

  Hello, I can develop the design of the website in a relevant form.
  Portfolio
  Freelancehunt
  Come back
  вітаю, можу розробити дизайн сайту в релевантному вигляді
  портфоліо
  Freelancehunt
  вертайтесь

 12. 406    1  0
  7 days502 USD

  Good day!
  We are the development team HeadGroup24!
  We create websites "turnkey", as well as perform various tasks of any complexity, such as integration of payment systems, page optimization, web design, and others.

  We develop websites on such platforms:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  20 years of shared experience.

  We are ready to start work and provide a fast and professional result.
  The deadline and cost are approximate, for a full assessment of the work, I suggest conducting a brief interview)
  Доброго дня!
  Ми команда розробників HeadGroup24!
  Створюємо сайти "під ключ", а також виконуючи різноманітні завдання будь-якої складності, такі як інтеграція платіжних систем, оптимізація сторінок, дизайн веб-сайтів та інші.

  Розробляємо сайти на таких платформах:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  Спільний досвід 20 років.

  Ми готові розпочати роботу і забезпечити швидкий та професійний результат.
  Термін виконання та вартість вказані приблизні, для повної оцінки роботи пропоную провести невеличке інтервʼю)

 13. 306  
  12 days402 USD

  Good day) I will be happy to create a modern and high-converting website for you. My goal is always to create not only attractive but also user-friendly websites. Here is my portfolio: Behance

  What is included in my services? Analysis, wireframe, writing texts or editing old ones, and design. In other words, instead of just design, you get a marketer, copywriter, and designer)

  I will be happy to work on your project as my favorite niches are cars and construction.

  Have a nice day
  Доброго дня) Буду рада зробити для вас сучасний та конверсійний сайт. Моєю метою завжди є створення не тільки привабливих а й зручних сайтів для користувача. Ось моє портфоліо: Behance

  Що входить в мої послуги? Аналіз ца, варфрейм, написання текстів або виправлення старих і дизайн. Тобто просто замість дизайну ви отримуєте маркетолога, копірайтера і дизайнера)

  Буду рада попрацювати над вашим проектом адже мої улюблені ніші це автомобілі і будівництво.

  Гарного дня

 14. 1440    13  1
  7 days402 USD

  Good day!
  I am interested in your project. Ready to take on the job.
  I am a UI/UX designer. 5 years of experience. Worked in several design agencies, marketing agencies.
  I work in Figma.
  I will be glad to cooperate with you.
  Here is a link to my portfolio
  Dribbble
  Behance
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект. Готова взятися за роботу.
  Я є UI/UX дизайнер. Досвід 5 років. Працювала в декількох дизайн агенціях, маркетингових агенціях.
  Працюю в Figma.
  Буду рада з вами співпрацювати.
  Ось посилання на моє портфоліо
  Dribbble
  Behance

 15. 3984    45  0
  8 days402 USD

  Good day
  I will redesign the website according to the terms of reference
  Portfolio Freelancehunt
  Quality and speed guaranteed. 3 years of experience in design
  Доброго дня
  Зроблю редизайн сайту згідно ТЗ
  Портфоліо Freelancehunt
  Якість та швидкість гарантую. Досвід в дизайні 3 роки

 16. 3972    24  0
  22 days402 USD

  Good time of day)

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Part of the work!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Доброго часу)

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 17. 597    4  0
  9 days402 USD

  Hello, my name is Mykyta. I was very interested in your proposal and would like to offer my candidacy.
  I have skills in creating both desktop versions of websites and mobile ones. I have 4 years of experience in web design.
  You can view my portfolio at the following link: Freelancehunt
  Behance
  Вітаю, мене звати Микита. Дуже зацікавила ваша пропозиція та хотів би запропанувати свою кандидатуру.
  Володію навичками створення як десктоп версій сайтів так і мобільних. Досвід роботи в веб-дизайні 4 роки.
  Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance

 18. 2578    33  0
  7 days402 USD

  Ready to start working on the task today.
  We work with you in a way that you will like to every detail)
  Always in touch, all additional edits are free!

  Examples of work:
  Behance
  Freelancehunt
  Готовий приступити до виконання завдання сьогодні.
  Працюємо з вами так - щоб вам сподобалося до всіх подробиць)
  Завжди на зв'язку, всі додаткові редагування безкоштовно!

  Приклади робіт:
  Behance
  Freelancehunt

 19. 855    27  0
  10 days402 USD

  Good evening, Vadim.
  I have read your brief and I am ready to create a nice, unique, and responsive high-tech website design. I will complete the work within 10 days, quickly and with quality.
  I am ready to perform a test task and provide examples of my work in private messages.
  Looking forward to collaborating with you!
  Доброго вечора, Вадиме.
  Ознайомився з вашим ТЗ, готовий створити гарний, унікальний та адаптивний хайтек дизайн сайту. Виконаю роботу протягом 10 днів, швидко та якісо.
  Готовий виконати тестове завдання та надати приклади робіт у особисті повідомлення.
  Буду радий співпраці!

 20. 310    4  0
  5 days402 USD

  Good day!
  I am a professional web designer with 3 years of experience.

  My goal is to create a unique, impressive, and creative design that will meet your needs.

  My portfolio: Freelancehunt

  Sincerely, Vladislav!
  Добрий день!
  Я професійний веб-дизайнер з 3-ма роками досвіду.

  Моя мета - створити унікальний, вражаючи та креативний дизайн, який буде відповідати Вашим потребам.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

  З повагою, Владислав!

 21. 401    1  0
  15 days402 USD

  Hello!

  I offer my services as a web designer for your project, working in Figma. I will create a design that emphasizes your brand and is effective for you. I already have cool ideas that will make your website both visually appealing and user-friendly. Let's discuss the project and bring the ideas to life.

  My portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!

  Пропоную свої послуги веб-дизайнера для вашого проекту, працюю в Figma. Зроблю дизайн, який підкреслить ваш бренд та буде результативним для вас. Вже маю круті ідеї, що зроблять ваш сайт і приємним на вигляд і зручним для користувачів. Давайте обговоримо проект та втілимо ідеї в життя.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 22. 1308    4  0
  7 days402 USD

  Good day! I will be glad to work together.
  I will gladly take on your project.
  My portfolio is in the profile, after reviewing which, you will not be able to pass by and not take advantage of the opportunity to work with me 😉
  Over 4 years of work experience.
  We will discuss the details in the correspondence 😌
  Portfolio: Dribbble Behance Freelancehunt
  Добрий день! Буду радий разом попрацювати.
  Із задоволенням візьмусь за ваш проєкт.
  Моє портфоліо у профілі, після перегляду якого, не зможете пройти мимо, і не скористатися можливістю попрацювати зі мною 😉
  Досвід роботи понад 4-х років.
  Деталі обговоримо в листуванні 😌
  Портфоліо: Dribbble Behance Freelancehunt

 23. 437    2  0
  14 days402 USD

  Congratulations ✋ Our team head group is ready to take on your project and ensure high-quality work according to your requirements. All work stages are discussed and adjusted
  Вітаю ✋Наша команда head group готова взятися за ваш проект та забезпечити високоякісне виконання роботи відповідно до ваших вимог. Усі етапи роботи обговорюються та коригуються

 24. 498    3  0
  15 days402 USD

  Good day!

  I am interested in your project, so I would really like to work with it, I believe that my skills and experience will allow me to achieve the desired result for you.

  I suggest creating one block as a test task so that you can evaluate my skills and approach. This will allow you to familiarize yourself with my work style and make sure that I can create a design that meets your desires and expectations. If you like it - let's start working.

  If you have any questions or are interested in the proposal, please contact me so that we can discuss the details and further cooperation.

  I look forward to your response and the opportunity to work on your project.
  Доброго дня!

  Зацікавив ваш проєкт, тому дуже хотіла б з ним попрацювати, вважаю що мої навички та досвід дозволять отримати Вам бажаний результат.

  Пропоную Вам створення одного блоку як тестового завдання щоб ви могли оцінити мої навички та підхід. Це дозволить вам ознайомитися з моїм стилем роботи та переконатися що я зможу зробити дизайн який буде відповідати вашим бажанням та очікуванням. Сподобається - почнемо роботу.

  Якщо у вас з'явилися питання або зацікавила пропозиція, будь ласка зв'яжіться зі мною, щоб ми могли обговорити деталі та подальшу співпрацю.

  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь та можливість попрацювати над вашим проектом.

 25. 1250    52  3
  6 days402 USD

  Hello! 👋🏻
  Ready to start working on your project.

  Portfolio: Freelancehunt
  Contact me, let's discuss all the details!✅
  Привіт! 👋🏻
  Готовий розпочати роботу над вашим проєктом.

  Портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтеся, обговоримо всі деталі!✅

 26. 2001    17  0
  16 days402 USD

  Hello!

  Ready to work, please contact me, waiting!)
  Вітаю!

  Готовий попрацювати, зв'яжіться зі мною будь ласка, чекаю!)

 27. 227  
  25 days1256 USD

  Good day!
  My name is Victoria, representing Zagorodniy Studio https://www.instagram.com/zagorodniy_design?igsh=MTFiNGN5dWI

  If you are looking for a team that will create a website design with a wow effect that will exceed all your expectations, feel free to contact us :)

  Several examples of our work:
  https://www.umba.tech/
  https://www.gresco.com.ua/
  https://www.pvr.design/
  2https://www.pushka-school.com.ua/

  Ready to start your project today! If you have any additional questions or would like to discuss details, please contact us.
  Доброго дня!
  Мене звати Вікторія, представляю Zagorodniy Studio https://www.instagram.com/zagorodniy_design?igsh=MTFiNGN5dWI2dnVi

  Якщо Ви шукаєте команду, яка створить Вам дизайн сайту з вау ефектом, яким перевищить всі Ваші очікування, звертайтесь :)

  Кілька прикладів наших робіт:
  https://www.umba.tech/
  https://www.gresco.com.ua/
  https://www.pvr.design/
  2https://www.pushka-school.com.ua/

  Готові взятися за ваш проект вже сьогодні! Якщо у вас є додаткові питання чи ви хочете обговорити деталі, будь ласка, зв'яжіться з нами.

 28. 451    4  0
  21 days402 USD

  Good day!
  I am interested in your project, and I can guarantee to do everything stylishly and thoughtfully from my side.
  I create designs that solve tasks and provide good results.

  Link to my portfolio:
  https://www.figma.com/file/4ZIKohiid6OCv8u2o68Umm/Portfolio-Vlad-Kushniruk?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=MDR0TG4Y98N9zEBi-1
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, з мого боку можу гарантувати зробити все стильно і продумано.
  Роблю дизайн, який вирішує поставлені завдання та дає гарний результат.

  Посилання на моє портфоліо:
  https://www.figma.com/file/4ZIKohiid6OCv8u2o68Umm/Portfolio-Vlad-Kushniruk?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=MDR0TG4Y98N9zEBi-1

 29. 1594    25  0
  12 days402 USD

  Good day.
  I am ready to work on redesigning the website.
  I will start immediately after agreeing on all the details.
  I will be glad to cooperate with you.

  Portfolio link: Freelancehunt
  Добрий день.
  Готова зайнятися розробкою редизайну сайту.
  Приступлю відразу після узгодження всіх деталей.
  Буду рада з вами співпрацювати.

  Посилання на портфоліо: Freelancehunt

 30. 3896    93  0   4
  20 days402 USD

  Hello. My name is Vladislav, I am a UI/UX Designer.
  Ready to work on your project.
  My portfolio on freelance: Freelancehunt
  Вітаю. Мене звуть Владислав, я UI/UX Дизайнер.
  Готовий виконати ваш проєкт.
  Моє портфоліо на фрилансі: Freelancehunt

 31. 20 more hidden bids
 • Mykhailo Vakulchuk
  12 April, 14:50 |

  Пропозиції збираєте до 04 чи 05 місяця?😁 

 • Yuliia Pukhlii
  12 April, 14:56 |

  Доброго дня. Вам потрібно відразу на опенкарті і робити чи розглядаєте і figma?

 • Vadim Grischukov
  16 April, 16:47 |

  Доброго дня. Нам потрібен тільки дизайн

 • Artur Kovelsky  (limited access before 27 May)
  13 April, 23:42 |

  Ви збираєте пропозиції до 19.05 а в ТЗ вказано дедлайн 10.05. Я розумію, що це опечатка, але вкажіть будь ласка корректні терміни. Дякую

 • Vadim Grischukov
  16 April, 16:50 |

  Зробив для вас скріншот

  image


 • Artur Kovelsky  (limited access before 27 May)
  16 April, 19:48 |

  Дуже дякую вам! Ще бажано перечитайте свій опис проєкту 😉

 • Vadim Grischukov
  17 April, 18:38 |

  А там косяк) правильна дата приймання пропозицій все ж таки 19.04.2024

 • Artur Kovelsky  (limited access before 27 May)
  17 April, 19:08 |

  Дякую 🙂

 • Vadim Grischukov
  22 April, 19:24 |

  Всім дякую,  дизайнера обрали

Current freelance projects in the category Web design

Creating a website "education center for vulnerable children"

Welcome need to create an informational website for the education center for vulnerable children standard functionality of the informational website (home page, page for children, for adults, news/events page, contacts) wayhome.org.ua. (Old website, from which information can…

Web designWebsite development ∙ 41 proposals

Setting up the website on Prom

I have a website on prom - samei.store which needs to be "brought to order", create / set up an advertising account, properly design - make it "attractive" - banners, categories, tags, etc. website for example - https://mangalzavod.com.ua/ua/, or proposals from a professional

Online stores and e-commerceWeb design ∙ 3 proposals

Make a store on Shopify

25 USD

Create a single product store on Shopify. I will be happy with responsible and quick work. Thank you for your attention.

Web designWebsite development ∙ 13 proposals

Web Design

1200 USD

I need a web designer to create the design of a one-page website in a modern style. It is important that you have experience working on similar projects and that you understand how to work with tools such as Figma and similar ones. Please provide your portfolio and tell me about…

Interface designWeb design ∙ 97 proposals

Website development using a website builder (working with design as well)

Looking for someone to help make my website have a more modern design. There will be a clear structure, text that needs to be followed. The main focus will be on making it attractive. The site is made on a builder, and I want to implement it there as well. Main focus on…

Web design ∙ 30 proposals

Client
Project published
1 month 10 days ago
343 views