Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

We are looking for a copywriter, topic - household tips, furniture, interior

Translated200 USD

 1. 344    33  0
  10 days200 USD

  Hello! Ready to cooperate with you. Price - 70 UAH for 1000 characters. Contact me!
  Вітаю! Готова співпрацювати з вами. Вартість - 70 грн за 1000 сбп. Звертайтесь!

 2. 566    17  1
  21 days200 USD

  Hello, Alina! I propose cooperation. I have a philological education, write correctly, and have experience in writing articles. I will show samples of texts on various topics in personal messages. Contact me - let's talk.
  Вітаю, Аліно! Пропоную співпрацю. Я маю філологічну освіту, пишу грамотно, досвід написання статей є. Зразки текстів різної тематики покажу в особистих повідомленнях.
  Звернетеся - поспілкуємося.

 3. 641    24  0
  5 days200 USD

  Good day!

  I am an experienced copywriter, writer. Work experience with companies, bloggers: 15 years (20 years of cooperation with book publishers and periodicals). Education: philological.

  Skills:
  · I know the basics and techniques of marketing;
  · I write quality LSI texts and SEO texts;
  · I create landing pages;
  · I know the types of advertising on the internet.

  Positive cooperation moments:
  1. Extensive experience working with companies, blog owners, websites. During the cooperation period, I have created tons of articles. I can write some thematic texts with my eyes closed.
  2. Excellent knowledge of the basics of copywriting and practical use of techniques.
  3. Absence of "water" in texts, as well as filler words, repetitions, unnecessary phrases that do not carry logical load and do not reveal the topic.
  4. Training in a literary club and under the guidance of famous editors.
  5. Guarantee of high-quality articles aimed at attracting clients, subscribers, and encouraging specific actions;
  6. I create texts for companies with the aim of achieving the best result, increasing potential, and selling goods or services;
  7. I create lively texts for people, not just for search engines.
  8. I write quickly, qualitatively, and meet deadlines;
  9. I am not afraid of edits, non-conflict person.

  I realize that any text for a website is worthless if it cannot evoke the necessary emotions in users, does not lead to specific actions and results. Copywriting is not just writing, an article for a portal is not always just a story. The important result is the development of the resource and increased sales.

  I will be glad to cooperate!
  Добрий день!

  Я досвідчений копірайтер, письменник. Досвід роботи з компаніями, блогерами: 15 років (20 років співпраці з книжковими видавництвами та періодичними виданнями). Освіта: філологічна.

  Навички:
  · знаю основи та прийоми маркетингу;
  · пишу якісні LSI-тексти та SEO-тексти;
  · створюю лендінгові сторінки;
  . знаю види реклами в інтернеті.

  Позитивні моменти співпраці:
  1. Величезний досвід роботи з компаніями, власниками блогів, сайтів. За період співпраці створила тонни статей. Деякі тематичні тексти можу писати з заплющеними очима.
  2. Досконале володіння знанням основ копірайтингу та використання прийомів на практиці.
  3. Відсутність "води" в текстах, а також слів-паразитів, повторів, зайвих фраз, які не несуть логічного навантаження і не розкривають тему.
  4. Навчання в літературному клубі та під керівництвом відомих редакторів.
  5. Гарантія високої якості статей, націлених на залучення клієнтів, підписників та спонукання до певних дій;
  6. Тексти для компаній створюю з метою досягнення найкращого результату, збільшення потенціалу та продажу товарів або послуг;
  7. Створюю виключно живі тексти для людей, а не тільки для пошукових систем.
  8. Пишу швидко, якісно, дотримуюся дедлайнів;
  9. Не боюся правок, неконфліктна людина.

  Усвідомлюю, що будь-який текст для сайту нічого не вартий, якщо не спроможний викликати в користувачів потрібні емоції, не приводить до певних дій та результатів. Копірайтинг – це не просте письменництво, стаття для порталу не завжди просто оповідання. Важливий результат - це розвиток ресурсу та збільшення продажів.

  Буду рада співпраці!

 4. 281  
  5 days200 USD

  Hello, Alina!
  I am ready to create unique content for you on household tips, furniture, and interior design. I have experience in this field and will provide well-written, interesting, and SEO-optimized texts. Your content will be informative and attractive to the audience. Trust me with your project, and you will receive high-quality results quickly and efficiently.
  Вітаю, Аліно!
  Готовий створити для вас унікальний контент з побутових порад, меблів та інтер'єру. Маю досвід у цій сфері, забезпечу грамотні, цікаві та оптимізовані для SEO тексти. Ваш контент буде інформативним та привабливим для аудиторії. Довірте мені ваш проєкт, і ви отримаєте високоякісний результат швидко та ефективно.

 5. 885    15  1
  10 days200 USD

  Hello!
  I have over 13 years of experience in copywriting.
  I specialize in medicine and health topics - proper nutrition, dietary supplements, vitamins, massages, etc. But I have little experience in working with furniture and interior design topics.
  I write in Ukrainian and Russian.

  Portfolio Freelancehunt
  If necessary, I will provide examples of work additionally.

  Price 1000 characters with spaces 75-100 UAH depending on the complexity of the brief.

  Feel free to contact me, I am ready to cooperate.
  Вітаю!
  Досвід у копірайті понад 13 років.
  Спеціалізуюсь на медицині та темах здоров'я — правильне харчування, БАДи, вітаміни, масажі тощо. Але маю невеликий досвід роботи з темою меблів та інтер'єру.
  Пишу українською та ру мовами.

  Портфоліо Freelancehunt
  При необхідності надам приклади робіт додатково.

  Ціна 1000 збп 75-100 грн залежно від складності ТЗ.

  Звертайтеся, рада співпраці.

 6. 1843    128  0
  1 day200 USD

  Good day, Alina! We have a match, with all the specified requirements I am the optimal candidate))

  The cost of work is 100 UAH/1000 characters for original texts. Categories/subcategories/descriptions of cards and positions 80 UAH/1000 characters.

  Of course, first a test.

  Contact me)
  Добрий день, Аліна! В нас метч, за всіма зазначеними вимогами я оптимальний кандидат))

  Вартість роботи 100 грн/1000 знаків для авторських текстів. Категорії/підкатегорії/опис карток та позицій 80 грн/1000 знаків.

  Звісно, спочатку тестове.

  Звертайтесь)

 7. 418    8  1
  10 days200 USD

  Good day.
  I am interested in your project, as I have worked with similar topics a lot. Examples of some works are in the Portfolio.
  I have over 11 years of experience in copywriting, working with seo texts, landing pages, product descriptions, and categories. The cost of work starts from 80 UAH per 1000 characters.
  I am ready to discuss more in private messages.

  Google Drive
  Добрий день.
  Зацікавив ваш проєкт, оскільки багато доводилося працювати зі схожими тематиками. Приклади деяких робіт є в Портфоліо.
  В копірайтингу понад 11 років, є досвід роботи з seo-текстами, лендінгами, описами товарів і категорій. Вартість роботи від 80 грн за 1000 симв.
  Детальніше готова поспілкуватися в особистих повідомленнях.

  Google Drive

 8. 879    43  2
  1 day200 USD

  Good day, I am ready to offer my candidacy for this task. If necessary, I can perform a test task. The price for 1000 characters without spaces is 70 UAH. I will do it quickly and qualitatively. Contact me. I will be glad to cooperate.
  Доброго дня, готова запропонувати свою кандидатуру для цього завдання.
  За необхідності можу виконати тестове завдання.
  Ціна за 1000 сбп - 70 грн.
  Виконаю швидко та якісно. Звертайтеся.
  Буду рада співпраці.

 9. 1286    19  0
  4 days200 USD

  Good day!
  Ready to start cooperation!
  Experience in similar projects - available.
  *details in personal*
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 10. 1240    32  0
  10 days251 USD

  Good day! Interested in your offer. Examples of work in the portfolio. Cost - from 65 UAH/1000 characters.
  Доброго дня! Зацікавлена у вашій пропозиції. Приклади робі у портфоліо. Вартість -- від 65 грн/1000 зн.

 11. 321    9  0
  2 days200 USD

  Hello!
  Your project has greatly interested me. I have been working in the field of copywriting for more than 10 years. I am ready to write interesting and informative texts according to the terms of reference.
  Cost of 1,000 characters without spaces - 60 hryvnias.
  Вітаю!
  Ваш проект дуже зацікавив мене. Работаю у сфері копірайтингу більш як 10 років. Готова написати цікаві інформативня тексти згідно з ТЗ.
  Вартість 1 тис. знаків б/п — 60 гривень.

 12. 185  
  30 days200 USD

  Hello!
  My name is Daryna, and I have about five years of experience in writing and editing content for various media platforms.

  In my current role as a marketer, I am responsible for creating textual content for social media, online publications, Telegram channels, and other media formats. My duties include writing articles, composing video scripts, as well as developing informational materials for a wide audience.

  My copywriting skills are based on a deep understanding of the target audience, a creative approach to writing, and the ability to convey key messages in a concise and attractive manner.

  My skills include:
  Creating original and engaging textual content;
  Editing and correcting stylistic errors;
  Ability to work with tight deadlines;
  Deep understanding of SEO principles and their impact on content;

  I am confident that I can create interesting and high-quality content for your company.
  Looking forward to collaborating!
  Вітаю!
  Мене звати Дарина, і я маю близько п'ять років досвіду у написанні та редагуванні контенту для різноманітних медійних платформ.

  У моїй поточній ролі маркетолога я відповідаю за створення текстового контенту для соціальних мереж, інтернет-видань, телеграм-каналів та інших медійних форматів. Мої обов'язки включають написання статей, складання сценаріїв для відео, а також розробку інформаційних матеріалів для широкого кола аудиторії.

  Мої навички у копірайтингу базуються на глибокому розумінні цільової аудиторії, творчому підході до написання та вмінні передати ключові повідомлення в лаконічний і привабливий спосіб.

  Мої навички включають:
  Створення оригінального та привабливого текстового контенту;
  Редагування і виправлення стилістичних помилок;
  Вміння працювати з короткими строками;
  Глибоке розуміння SEO-принципів та їх вплив на контент;

  Я переконана, що я зможу створити цікавий та якісний контент для вашої компанії.
  Буду рада співпраці!

 13. 1105    52  0
  3 days200 USD

  Ready to cooperate.
  120 UAH 1000 characters.
  Examples of works:
  https://www.dybok.com.ua/ru/article/kupit-klassnuyu-kuxnyu-v-dnepre-pomozhet-dybokua-83
  https://ipress.ua/ru/articles/eksperti_holz_delyatsya_opitom_kak_pravylno_podobrat_mezhkomnatnie_dvery_204727.html
  http://interjerplaneta.com/ru/product/catalog/73
  http://interjerplaneta.com/ru
  Готова до співпраці.
  120 грн 1000 знаків.
  Приклади робіт:
  https://www.dybok.com.ua/ru/article/kupit-klassnuyu-kuxnyu-v-dnepre-pomozhet-dybokua-83
  https://ipress.ua/ru/articles/eksperti_holz_delyatsya_opitom_kak_pravylno_podobrat_mezhkomnatnie_dvery_204727.html
  http://interjerplaneta.com/ru/product/catalog/73
  http://interjerplaneta.com/ru

 14. 1636    112  1
  14 days200 USD

  Good evening! I offer you my services. I write informatively, focusing on the informativeness of each text for the target audience. I understand the subject well and have many interesting works. Feel free to contact me, I will be happy to work.
  Добрий вечір! Пропоную вам свої послуги. Пишу змістовно, орієнтуюся на інформативність кожного тексту для ЦА. В тематиці добре розуміюся, є чимало цікавих робіт.
  Звертайтеся, з радістю попрацюю.

 15. 2125    115  0
  5 days200 USD

  Hello!
  I am interested in your project and would be happy to cooperate.
  I guarantee uniqueness, informativeness, and structure. I harmoniously incorporate keywords and adhere to the terms of reference.
  I do the work qualitatively and on time.
  Portfolio Freelancehunt
  Cost of 1000 characters is 80 UAH.
  Write to me, I am online.
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці.
  Гарантую унікальність, інформативність, структурованість. Гармонійно вписую ключові слова та дотримуюся ТЗ.
  Виконую роботу якісно та вчасно.
  Портфоліо Freelancehunt
  Вартість 1000 символів 80 грн.
  Пишіть, я онлайн.

 16. 4014    85  0
  1 day200 USD

  Hello, I am ready to qualitatively and timely fulfill your order in accordance with the terms of reference. Experience more than 9 years.
  Content format: copywriting, rewriting, SEO texts, LSI, sales texts, and any other content.
  Languages: Ukrainian, Russian.
  Profile topics: technology, sports, gambling, construction.
  Examples of completed works in the portfolio at the following link: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  https://evrovorota.com/uk/otkatnye-vorota-raznovidnosti-i-tipy-kotorye-nuzhno-znat/
  https://novitrans.com.ua/stati/kak-rasschityivaetsya-stoimost-gruzoperevozki/
  https://leclick.com.ua/vse-chto-nuzhno-znat-o-emoczionalnykh-kachelyakh/
  https://ivan-chohol.ua/podstavka-laut-work-station-so-skladnoy-konstrukciey-dlya-planshetov-i-noutbukov-12-17-alyuminievaya-chernaya-lmbwsbk
  Вітаю, готов якісно і вчасно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ. Досвід більше 9 років.
  Формат контенту: копірайт, рерайт, seo-тексти, LSI, тексти для продажів та будь-який інший контент.
  Мови: украінська, російська.
  Профільні теми: технологіі, спорт, гемблінг, будівництво.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://evrovorota.com/uk/otkatnye-vorota-raznovidnosti-i-tipy-kotorye-nuzhno-znat/
  https://novitrans.com.ua/stati/kak-rasschityivaetsya-stoimost-gruzoperevozki/
  https://leclick.com.ua/vse-chto-nuzhno-znat-o-emoczionalnykh-kachelyakh/
  https://ivan-chohol.ua/podstavka-laut-work-station-so-skladnoy-konstrukciey-dlya-planshetov-i-noutbukov-12-17-alyuminievaya-chernaya-lmbwsbk

 17. 407    3  0
  14 days200 USD

  Hello, Alina! Whether you are a competent copywriter or not will only be seen in the result.
  8 years in copywriting. Familiar with all your requirements.
  100 UAH/1000 characters.
  Please write to me in a private message to clarify the details of cooperation.
  Some of my works can be viewed here:
  Freelancehunt
  Вітаю, Аліно! Тямущий копірайтер чи ні - буде видно тільки по результату.
  8 років в копірайтингу. З усіма Вашими вимогами добре знайома.
  100 грн/1000 сбп.
  Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення для уточнення деталей співпраці.
  Деякі з моїх робіт можна переглянути тут:
  Freelancehunt

 18. 1779    97  0
  10 days200 USD

  Good evening! This is about me) I can send examples in private. I have worked with perfume manufacturers, design studios, and a nutritionist. I can write concisely and make content valuable. Cost - 150 UAH per 1000 characters, negotiable.
  Доброго вечора! Це про мене) Приклади можу надіслати в особисті. Працював з виробниками парфумів, дизайнерськими студіями, нутриціологом. Вмію писати лаконічно та робити контент цінним.
  Вартість - 150 грн за 1000 знаків, обговорюється

 19. 454    2  0
  30 days200 USD

  Hello! My name is Sofia, and I am an experienced copywriter and editor with over two years of work experience. My skills include not only creating unique content for websites and blogs, but also editing and proofreading texts according to client requirements. Work experience includes:
  Creating unique content: Developing texts for various websites and blogs, focusing on quality and specified structure, rewriting.
  I can guarantee a high level of uniqueness and relevance. There are some examples of my work in the portfolio: Freelancehunt. I can easily provide more examples in personal messages. Interested in long-term cooperation. What is the volume of articles per month?
  Привіт! Мене звати Cофія, і я є досвідченим копірайтером та редактором з більш ніж дворічним досвідом роботи. Мої здібності охоплюють не лише створення унікального контенту для веб-сайтів і блогів, а й редагування та корекцію текстів з врахуванням вимог клієнта.Досвід роботи включає в себе:
  Створення унікального контенту: Розробка текстів для різноманітних веб-сайтів та блогів, з фокусом на якість та вказану структуру, рерайтинг.
  Можу гарантувати високий рівень унікальності і актуальності. В портфоліо є деякі приклади моїх робіт: Freelancehunt . Ще приклади можу з легкістю скинути вам в особисті повідомлення. Зацікавлена в довгостроковій співпраці. Який об'єм статтів на місяць ?

 20. 6 more hidden bids
 1. 1615    78  0
  1 day200 USD

  Good day. Ready to cooperate.✅
  In 2022, I completed the "Fundamentals of Internet Marketing" course by Google.
  My articles rank in the Top Google.
  Extensive experience in your niche.
  Examples:
  Article for promotion - make a kitchen with your own hands https://docs.google.com/document/d/1xicSXoV_xoJllGW4clVFXDhw2rWCZhBKZOm1tgllgdg/edit
  Longread article http://vashakuhnya.com/mebel/venskie-stulya
  Estimated price - 80 UAH per 1000 characters without spaces with uniqueness from 95% per text and no more than 3 keywords provided by you per 1000 characters without spaces.
  Contact me! 👍 Let's discuss the terms. 🤝
  Добрий день. Готова до співпраці.✅
  У 2022 р. закінчила "Основи інтернет-маркетингу" від Google.
  Мої статті виходять до Топ Гугл.
  Великий досвід роботи у вашій тематиці.
  Приклади:
  Статья для продвижения - сделать кухню своими руками https://docs.google.com/document/d/1xicSXoV_xoJllGW4clVFXDhw2rWCZhBKZOm1tgllgdg/edit
  Статья лонгрид http://vashakuhnya.com/mebel/venskie-stulya
  Орієнтовна ціна – 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру та кількістю Вами виданих ключів не більше 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! 👍 Обговоримо умови. 🤝

 2. 1044    15  0
  20 days200 USD

  Work experience in creating SEO content - over 16 years.
  I can send samples of original articles on almost any topic in personal correspondence.
  I use paid services for selecting semantics, checking texts.
  All details can be agreed upon taking into account the mutual wishes of the customer and the performer.
  Ready for fruitful cooperation.
  Досвід роботи в створенні СЕО-контенту - більше 16 років.
  Можу в особистому листуванні надіслати зразки авторський статей практично на будь-яку тематику.
  Користуюся платними сервісами з підбору сематники, перевірки текстів.
  Всі деталі можна узгодити з урахуванням обопільних побажань замовника та виконавця.
  Готовий до плідної співпраці.

 3. 819    60  0
  1 day200 USD

  Dear Alina,

  I read your announcement about the search for a copywriter for a permanent job with great interest. The theme of furniture, interior design, the benefits of products, and household tips is very close to me, as I have many years of experience in writing texts in these areas.

  Here are some of my advantages that make me the perfect candidate for this position:

  Deep knowledge and understanding of furniture topics: I constantly update my knowledge of furniture trends, novelties, and features of different interior styles.
  Ability to write well-structured, concise, and interesting texts: My texts are not only informative but also engaging, making them enjoyable to read and enhancing information perception.
  Understanding of SEO principles: I know how to optimize texts correctly for search engines to bring you more traffic and customers.
  Ability to search for information and inspiration: I constantly look for new ideas and inspiration for my articles by analyzing photos, videos, materials from foreign bloggers, and other sources.
  Knowledge of the additional value of an article: I understand that a text should not only inform but also provide additional value to the reader, for example, offering practical tips, recommendations, or instructions.
  I am confident that my skills and experience will help you create quality content that will be interesting to your readers and contribute to the development of your business.

  To familiarize yourself better with my work, I can provide you with a portfolio containing examples of texts written by me on furniture topics.

  I am also willing to take a test task so that you can assess my skills and working style.

  Looking forward to your response!

  Respectfully,

  Vsevolod

  P.S.

  I can also offer you additional services such as:

  Content strategy development: I can help you plan content for your website or blog, determine article topics, publication schedule, and other important aspects.
  Copywriting for social media: I can write interesting and engaging posts for your social media pages to help you increase your audience and enhance customer loyalty.
  I am ready for long-term and fruitful cooperation!
  Шановна Аліна!

  З великим інтересом прочитав Ваше оголошення про пошук копірайтера на постійну роботу. Тематика меблів, інтер'єру, користі продуктів та побутових порад мені дуже близька, адже я маю багаторічний досвід написання текстів саме в цих напрямках.

  Ось деякі з моїх переваг, які роблять мене ідеальним кандидатом на цю посаду:

  Глибокі знання та розуміння меблевої тематики: Я постійно оновлюю свої знання про меблеві тренди, новинки та особливості різних стилів інтер'єру.
  Вміння писати грамотні, лаконічні та цікаві тексти: Мої тексти не лише інформативні, але й захоплюючі, що робить їх приємними для читання та сприяє кращому сприйняттю інформації.
  Розуміння SEO-принципів: Я знаю, як правильно оптимізувати тексти для пошукових систем, щоб вони приносили Вам більше трафіку та клієнтів.
  Вміння шукати інформацію та натхнення: Я постійно шукаю нові ідеї та натхнення для своїх статей, аналізуючи фото, відео, матеріали закордонних блогерів та інші джерела.
  Знання про додаткову цінність статті: Я розумію, що текст має не лише інформувати, але й нести додаткову цінність для читача, наприклад, пропонувати практичні поради, рекомендації або інструкції.
  Я впевнений, що мої навички та досвід допоможуть Вам створити якісний контент, який буде цікавим Вашим читачам та сприятиме розвитку Вашого бізнесу.

  Для того, щоб Ви могли краще ознайомитися з моїми роботами, я можу надати Вам портфоліо з прикладами текстів, написаних мною на меблеву тематику.

  Я також готовий пройти тестове завдання, щоб Ви могли оцінити мої навички та стиль роботи.

  З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь!

  З повагою,

  Всеволод

  P.S.

  Я також можу запропонувати Вам додаткові послуги, такі як:

  Розробка контент-стратегії: я можу допомогти Вам спланувати контент для Вашого сайту або блогу, визначити теми для статей, графік публікацій та інші важливі моменти.
  Копірайтинг для соціальних мереж: я можу написати цікаві та engaging пости для Ваших сторінок у соціальних мережах, які допоможуть Вам збільшити аудиторію та підвищити лояльність клієнтів.
  Я готовий до довгострокового та плодотворного співробітництва!

 4. 749    20  0
  7 days200 USD

  Hello, Alina. I know what "write-shorten" means. I meet all your requirements. Understanding.
  Вітаю, Аліна. Знаю, що таке "пиши-скорочуй". Відповідаю усім Вашим вимогам. Тямущий.

 5. 271  
  1 day200 USD

  Hello. I am interested in your vacancy. Here is the link: https://sweetcv.com/isu2taig7947b, there will be no problems with the topic. I will leave you a few texts that I wrote earlier. If needed, I am ready for a test. Google Drive
  Ready for the test
  1k characters 80 - 100 hryvnia
  Thank you for your attention
  Вітаю. зацікавила ваша вакансія. Сівішка: https://sweetcv.com/isu2taig7947b з тематикою проблем не буде. залишу вам кілька текстів, що писав раніше. якщо що, до тестового готовий. Google Drive
  до тестового готовий
  1к символів 80 - 100 гривень
  Дякую за увагу

 6. 2660    78  0
  8 days200 USD

  Hello! I will gladly take on your order. I have been working in the field of copywriting for over 10 years. Familiar with this topic, have written such articles multiple times. I guarantee 100% uniqueness, well-written and high-quality text within short deadlines.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.

 7. 18006    330  0
  2 days200 USD

  Good day!
  I have seven years of experience in content creation.
  I write articles on various topics. Descriptions of categories and subcategories. I create product descriptions in informational and sales styles.
  I understand the tasks of LSI and SEO copywriting.
  Price is 90 UAH per 1000 characters without spaces.
  Examples:
  https://docs.google.com/document/d/10z6BvkXEJjnhAmZp-3t2-32Y4LSgVl9upQXiZgQcYaM/edit#heading=h.nuu0u6dsybph

  https://docs.google.com/document/d/1faVzUB28H5aDZfhkCAwPZOS-moSlexV7_Lna3_B429s/edit
  Ready to take on the project.
  Доброго дня!
  Маю семирічний досвід із наповнення контенту.
  Пишу статті на головну (тематика різноманітна). Опис категорій та підкатегорій. Роблю опис товарів в інформаційному та продаючому стилях.
  Розумію завдання LSI та SEO копірайтингу.
  Ціна 90 грн за 1000 СБП.
  Приклади:
  https://docs.google.com/document/d/10z6BvkXEJjnhAmZp-3t2-32Y4LSgVl9upQXiZgQcYaM/edit#heading=h.nuu0u6dsybph

  https://docs.google.com/document/d/1faVzUB28H5aDZfhkCAwPZOS-moSlexV7_Lna3_B429s/edit
  Готовий взяти проект до роботи.

 8. 3 more hidden bids
 • Yelena Golovataya
  16 April, 2:02 |

  Это предложение нужно публиковать в разделе вакансий, а не разовых проектов.

Current freelance projects in the category Copywriting

Text for the main category Flashlights 4000 characters

10 USD

Text for the main category of the Flashlights section. The task is in the file. There should be a structure, H2, H3 headings, and lists. In the heading, the best flashlights - do not name specific models but go through the brands Fenix, Olight, Armytek, Skif Outdoo and mention…

Copywriting ∙ 12 proposals

Filling out product cards on PrestaShop website

108 USD

We are looking for someone to help us with filling the site with products. Most of the products have already been uploaded through parsing. The main task is to use AI (the application is already installed) to fill in cards in several European languages. There are about 4,500…

Online stores and e-commerceCopywriting ∙ 12 proposals

Copywriter for IT project: creating text for a website on web development

Project Goal: Fill the new website on web development with quality content that reflects the company's professionalism and attracts potential clients. Project Description: Our website is in the development stage and we are looking for a copywriter to create content for all pages…

Content managementCopywriting ∙ 7 proposals

We are looking for a copywriter-marketer

100 USD

Need to write concise texts that will attract attention, emphasize the value of our product, and evoke a desire to work with us. We specialize in application development, and after contacting the client, we need documents that will provide valuable advice on application…

CopywritingMarketing research ∙ 14 proposals

Write scripts for video reviews

It is necessary to write about 20 scripts for video reviews of mobile accessories. Approximate duration 2-3 min. Write the text, actions that should take place on the screen. Experience in this field is desirable.

CopywritingScript writing ∙ 18 proposals

Client
Alina Editor
Ukraine Ukraine
Project published
1 month 8 days ago
331 views