Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I am looking for a copywriter for long-term work.

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 1821    89  0
  1 day5 USD

  Welcome to Roman!
  Interested in your project. With the topic I know, I have medical and cosmetic education that can be useful when writing articles.
  I guarantee compliance with the deadlines and unique, structured, informative texts.
  The price of 1000 symbols is 70 UAH.
  Let me write, I’m glad to work together.
  Вітаю, Роман!
  Зацікавив Ваш проект. З темою знайома, маю медичну та косметологічну освіту, що може бути корисним при написанні статей.
  Гарантую дотримання дедлайнів та унікальні, структуровані, інформативні тексти.
  Вартість 1000 символів 70 грн.
  Пишіть, буду рада співпраці.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 829    18  0
  1 day5 USD

  Good morning, I was interested in your project, ready to discuss details, write in a personal message
  Доброго дня, мене зацікавив ваш проект, готова обговорити деталі, пишіть в особисті повідомлення

 5. 1815
   133  5

  1 day5 USD

  Congratulations to Roman. Ready to work. I have medical education, I have medical education. The cost of 1000 Sbp is 50 UAH.
  Write to me in person.
  Вітаю, Романе. Готова працювати. Тематика знайома, маю медичну освіту. Вартість 1000 сбп - 50 грн.
  Напишіть мені в особисті.

 6. 1158    21  0
  1 day5 USD

  Good night !I am interested in your job and I want to offer my candidature.Here are some of my skills and experience that may be useful for your project:

  Capacity to conduct research: I am ready to invest efforts in the study of new topics, trends and the most up-to-date news in the healing and SPA sector.This allows me to create content that is not only unique, but also authoritative.SEO optimization: I understand the importance of content optimization for search engines, so I know how to implement keywords and phrases in my texts.This helps to provide a high rating of your blog and increase the number of visitors.Creativity: I can bring complex concepts in accessible and attractive forms.My approach to writing allows you to attract the attention of readers and leave a positive impression.Meeting deadlines: I always set clear deadlines and pay attention to the details.Delivery work in time and high quality of content are my priorities.I would be happy to discuss more details about your requirements and I hope to have the opportunity to join your team.
  Доброї ночі !
  Я зацікавилася Вашою вакансією і хочу запропонувати свою кандидитуру. Ось деякі з моїх навичок та досвіду, які можуть бути корисними для вашого проекту:

  Вміння проводити дослідження: Я готова вкладати зусилля в вивчення нових тем, трендів та найактуальніших новин у галузі оздоровлення і SPA. Це дозволяє мені створювати контент, який є не тільки унікальним, але й авторитетним.

  SEO-оптимізація: Я розумію важливість оптимізації контенту для пошукових систем, тому вмію впроваджувати ключові слова та фрази в мої тексти. Це допомагає забезпечити високий рейтинг вашого блогу та збільшити кількість відвідувачів.

  Креативність: Я вмію донести складні концепції у доступні та привабливі форми. Мій підхід до написання дозволяє привернути увагу читачів та залишити позитивне враження.

  Дотримання термінів: Я завжди ставлю собі чіткі терміни та приділяю увагу деталям. Відправка роботи вчасно та висока якість контенту - мої пріоритети.

  Я була би рада обговорити більше деталей про ваші вимоги та сподіваюся мати можливість приєднатися до вашої команди.

 7. 1048
   29  0

  10 days5 USD

  I have a higher biological education. I am mainly writing on medical and cosmetological topics.
  The price is 60-70 UAH for 1000 symbols.
  Маю вищу біологічну освіту. В основному пишу на медичну та косметологічну тематику.
  Вартість - 60-70 грн за 1000 символів.

 8. 467    7  0
  3 days7 USD

  Good evening ! Here are a few reasons to choose me.

  1 . I have a great experience working as a copywriter on a similar platform - 8 years.

  The 2nd I did not work on this topic once.

  3 . The result of my work is unique, structured texts without water.

  and 4. If necessary, I can perform a small test task (up to 1000 cm.)

  and 4. I offer 35 UAH/1000 SIMV.
  Доброго вечора! Ось декілька причин обрати саме мене.

  1. Маю великий досвід роботи копірайтером на аналогічний платформі - 8 років.

  2. Не одноразово працювала з даною тематикою.

  3. Результат моє роботи- унікальні, структуровані тексти без води.

  4. При необхідності можу виконати маленьке тестове завдання (до 1000 симв.).

  4. Пропоную 35 грн./1000 симв.

 9. 1358    76  3   2
  2 days14 USD

  Welcome to Roman! I am a copywriter with almost five years of work experience.
  Education is a philosopher.

  I am interested in themes)

  I will write good texts for you.

  I guarantee a 100% literacy and unique material - it will be undoubtedly an author.

  The cost of 1000 Sbp is 100 UAH.
  Вітаю, Роман! Я копірайтер майже з п'ятирічним досвідом роботи)
  За освітою – філолог.

  Тематика мені цікава)

  Звертайтесь – напишу для вас класні тексти.

  Гарантую стовідсоткову грамотність та унікальність матеріалу – він буде безсумнівно авторським.

  Вартість 1000 сбп – 100 грн.

 10. 3740    168  0
  10 days22 USD

  Welcome to. I write a lot for tour agencies and hotel complexes. For a year I have been forced to live in Zakarpatia, I have heard a lot of exciting reviews about your complex.
  Part of the publication on tourism: http://surl.li/dvzlk
  Textiles without water, structured, useful, key density up to 3%. Facts I always check - maps, websites, official publications.
  The price is 110 UAH/1000 ZBP. Exact price - after familiarization with TZ
  Вітаю. Багато пишу для турагенцій та готельних комплексів. Вже рік вимушено живу на Закарпатті, про Ваш комплекс чула багато захоплених відгуків.
  Частина оприлюдненого на тему туризму: http://surl.li/dvzlk
  Тексти без води, структуровані, корисні, щільність ключів до 3%. Факти перевіряю завжди - карти, сайти, офіційні публікації.
  Орієнтовна ціна 110 грн/1000 збп. Точна ціна - після ознайомлення з ТЗ

 11. 692    15  0
  1 day5 USD

  Welcome to! Send TZ in private and talk more subjectively. Text in Ukrainian is written well and well.
  Вітаю! відправте ТЗ в приватні і поговоримо більш предметно. Тексти на українській пишу гарно і якісно

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 9892    526  0   1
  2 days5 USD

  Good day ! I have worked as a copywriter for 4 years, performing texts under any requirements. I write myself, I don’t give it to anyone. Quality and fast writing guarantees. I write for a price of 50g for 1k symbols. Turn to!
  Добридень! Працюю копірайтером 4 роки, виконую тексти під будь-які вимоги. Тексти пишу сам, нікому не передаю. Якість та швидке написання гарантую. Пишу за ціною 50 г за 1к символів. Звертайтесь!

 14. 2091    143  0
  3 days14 USD

  Welcome to.
  I have experience and doubts that I have already worked with you. But I may be wrong.
  I’ll be happy to write texts that I can do well.
  The deadlines can be guaranteed.
  to turn.
  Вітаю.
  Маю досвід і підозру, що вже з вами співпрацювала. Але можу помилятися.
  Буду рада писати тексти, які вмію робити гарно.
  Дотримання термінів наразі можу гарантувати.
  Звертайтесь.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 310    4  0
  1 day5 USD

  Good day . Specialist jurist and copywriter. I work well, I write well. My native language is Ukrainian. You can see the examples of the articles in the portfolio. I will be happy to cooperate.
  Добрий день. Фахова жургалістка і копірайтер. Працюю відповідально, пишу грамотно. Рідна мова - українська. Зі зразками статей можете ознайомитися в портфоліо. Рада буду співпраці.

 17. 1305    79  1   1
  1 day5 USD

  Ready for cooperation
  Complete the text of the site:
  - https://avanturist.kiev.ua/aktivniy-vidpochinok/
  - HTTPS://medelit.com.ua/uk/uslugi/ozonoterapiya
  - https://medelit.com.ua/uk/uslugi/uzi-diagnostika/uzi-molochnykh-zhelez

  You will find more jobs in my profile.
  Experience in work - over 8 years
  Готова до співпраці
  Наповнювала текстами сайти:
  - https://avanturist.kiev.ua/aktivniy-vidpochinok/
  - https://medelit.com.ua/uk/uslugi/ozonoterapiya
  - https://medelit.com.ua/uk/uslugi/uzi-diagnostika/uzi-molochnykh-zhelez

  Більше робіт Ви знайдете у моєму профілі
  Досвід роботи - більше 8 років

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 1276    44  0
  5 days14 USD

  Welcome to. My experience in copywriting + 5 years. I have a lot of orders made outside the site, so I add a portfolio to read https://sites.google.com/view/copywriter-yuliia-tson/Main Service cost Ukr 90 UAH for 1000 characters, English 170. I write texts without a drop of water and buy unnecessary information, interesting, simple language about difficult things. Turn to
  Вітаю. Мій досвід у копірайтингу + 5 років. Маю купу виконаних замовлень поза сайтом, тому додаю портфоліо для ознайомлення https://sites.google.com/view/copywriter-yuliia-tson/Main Вартість послуг укр 90 грн за 1000 знаків, англ 170. Пишу тексти без лиття води і купи непотрібної інформаціїї, цікаво, простою мовою про складні речі. Звертайтесь

 22. 276    1  0
  2 days5 USD

  I suggest to take advantage of my many-year experience working on this topic, for example, for the naftusia.com site.
  Пропоную використати мій багаторічніий досвід роботи по даній тематиці, наприклад, для сайта naftusia.com.

 23. 374    4  0
  1 day5 USD

  Good day . I offer you my content writing services.
  I write texts in Ukrainian, Russian, and English.
  As a writer of articles, I have experience in writing quality and informative texts on a variety of topics. I always try to explore the topic and find interesting facts and ideas that may be of interest to my readers. My style of writing is understandable and accessible, using simple words and structures. I also take care of orphography and grammar so that my texts are untouchable. Price: 65 UAH / 1000
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання контенту.
  Пишу тексти українською, російською, англійською мовами.
  Як автор статей, я маю досвід у написанні якісних та інформативних текстів на різноманітні теми. Я завжди стараюсь досліджувати тему та знаходити цікаві факти та ідеї, які можуть зацікавити моїх читачів. Мій стиль письма є зрозумілим та доступним, з використанням простих слів та структур. Я також дбаю про орфографію та граматику, щоб мої тексти були бездоганними. Ціна - 65 грн/1000

 24. 9133    362  1   1
  2 days5 USD

  Good day . Ready to work with you. You've already "early" acquainted - she wrote texts for external messages "Derenovskaya Kupeli", but you then worked with the SEO agency, with which I worked on the other side)
  Price: 70 UAH / 1000 UAH
  Доброго дня. Готова працювати з вами. Вже "заочно" знайомі - писала тексти для зовнішніх посилань "Деренівської Купелі", але ви тоді працювали із СЕО-агенцією, з якою співпрацювала і я з іншого боку)
  по вартості - 70 грн/1000

 25. 300    1  0
  1 day7 USD

  Good day . Interesting about your topic. I have experience in writing blogs. I can perform the test task at the beginning.
  Добрий день. Цікавить ваша тема. Маю досвід написання текстів для блогів. Можу виконати тестове завдання на початку.

 26. 175  
  1 day5 USD

  Good Morning Roman. I have experience writing articles on the topic of healing. I have a group of relevant topics, as well as my own website. Ready to consider your proposal. I write unique, structured, informative articles.
  The price of 1000 symbols is 30 UAH.
  I will be glad to work with you. and thank you.
  Доброго дня Роман. Маю досвід написання статей на тему оздоровлення. Веду групу відповідної тематики, а також власний сайт. Готовий розглянути Вашу пропозицію. Пишу унікальні, структуровані, інформативні статті.
  Вартість 1000 символів 30 грн.
  Буду радий співпраці з Вами. Дякую.

 27. 1355    30  0
  3 days27 USD

  Good Morning Roman!

  I have written a lot of articles on tourism and healing issues, so I have rich experience in this segment.

  How do I understand, do you need articles that will get acquainted with the potential relaxers with the possibilities of spa procedures?

  The cost is 200 dollars.
  Доброго ранку, Романе!

  Писала багато статей на туристичну тематику та з питань оздоровлення, тож маю багатий досвід в цьому сегменті.

  Як я розумію, потрібні статті, які ознайомлять потенційних відпочиваючих з можливостями спа-процедур?

  Вартість 200 гривень кілознак.

 28. 2077
   81  1

  3 days14 USD

  Good day ! I have great experience (more than 9 years) in writing texts, including on healing, healing procedures, etc. Examples are in the portfolio. The cost is approximately 70 UAH/1000 ZBP (depend on the TZ). The final price can be named after familiarization with TZ. The same applies to the deadlines. Be trusted.
  Добрий день! Маю великий досвід (більше 9 років) в написанні текстів, в тому числі, про оздоровлення, оздоровчі процедури та ін. Приклади є у портфоліо. Вартість - приблизно 70 грн/1000 збп (залежить від ТЗ). Остаточну ціну можна назвати після ознайомлення з ТЗ. Це ж стосується і строків виконання. Зверайтесь.

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 913    48  1
  1 day5 USD

  Good day ! I am a doctor and I have experience in writing such works. Such topics are familiar, I know a lot, because I read every literature. I write unique, skillfully, interesting and brightly.

  Open to wishes and comments. I am going to give up to the customers. We agree on the price!

  Such work:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/masazh-kievi/1623055.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/primer-teksta-dlya-byuti-bloga-sotsialnoy/1608310.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/teksta-dlya-novostnoy-lentyi-internet-magazina-kosmetiki/1661433.html

  For 1000 GBP 60 UAH.
  Добрый день! Я врач и имею опыт в написании подобных работ. Подобные темы знакомые, многое знаю, так как читаю всякую литературу. Пишу уникально, грамотно, интересно и ярко.

  Открыта к пожеланиям, замечаниям. Иду на уступки заказчикам. По цене договоримся!

  Подобные работы:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/masazh-kievi/1623055.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/primer-teksta-dlya-byuti-bloga-sotsialnoy/1608310.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/teksta-dlya-novostnoy-lentyi-internet-magazina-kosmetiki/1661433.html

  За 1000 СБП 60 грн.

 31. 1516    71  0
  1 day5 USD

  Good day . Ready for cooperation.
  In 2022, she completed the "Foundations of Internet Marketing" by Google.
  My articles are in the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Examples of:
  https://rixos.ua/blog/gryazelechenie-vidy-lechebnyh-gryazej/
  https://docs.google.com/document/d/1O-si_z3vrD7ZU63mueU6LxLMXHJnywRNU43f-CWezSM/edit?usp=sharing
  The oriented price is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Turn to! Let’s discuss the conditions.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В 2022 р. закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статті входять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Приклади:
  https://rixos.ua/blog/gryazelechenie-vidy-lechebnyh-gryazej/
  https://docs.google.com/document/d/1O-si_z3vrD7ZU63mueU6LxLMXHJnywRNU43f-CWezSM/edit?usp=sharing
  Орієнтовна ціна - 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! Обговоримо умови.

 32. 534    13  0
  1 day7 USD

  Congratulations, dear Roman B. I write a 100% unique text. I understand the topic well. Congratulations to George.
  Вітаю, шановний Roman B. ! Напишу 100% унікальні тексти. В тематиці розбираюсь добре. З повагою Георг.

 33. 484    1  0
  1 day7 USD

  and greetings. My name is Christina. I am an internet marketer. I have been in this field for 6 years.

  Interested in your project!
  I will write interesting articles with good content and pleasant to the eye. I don’t use the neuron network, I write myself. I will do it quickly and efficiently.

  1000 spb - 80 grams

  Follow the good articles)
  Привіт. Мене звати Христина. Я інтернет-маркетолог. У цій сфері я уже 6 років.

  Зацікавилася вашим проєктом!
  Напишу цікаві статті з гарним змістом та приємними на око. Не використовую нейромережі, пишу сама. Зроблю якісно та оперативно.

  1000 спб - 80 гривень

  Звертайтесь за якісними статтями)

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 791    15  1
  5 days14 USD

  Good day .

  In copywriting over 12 years, 5 of them write on a medical topic. I work with clinics in Israel, Germany, Ukraine. I have experience working with massage studios. I write in Ukrainian and Russian languages, I have a good terminology.

  Portfolio of https://lilugrebennikova.wixsite.com/mysite
  The price of 1000 Zbp is 70 UAH.

  We are happy to collaborate on a permanent basis.
  Доброго дня.

  У копірайті понад 12 років, 5 з них пишу на медичну тему. Співпрацюю з клініками Ізраїлю, Німеччини, України. Маю досвід співпраці з масажними студіями. Пишу українською та ру мовами, добре володію термінологією.

  Портфоліо https://lilugrebennikova.wixsite.com/mysite
  Ціна 1000 збп — 70 грн.

  Звертайтеся, рада співпраці на постійній основі.

 36. 2940
   131  0

  10 days137 USD

  Good Morning, Good Morning. He worked on spa and healing. Description of the resort Carpathians under the key. Interesting, informative and geo-optimized. For the need, the semantic core itself is formed.

  Proposed Productive Cooperation
  Роман, доброго ранку. Працювала із тематикою спа та оздоровлення. Описувала курорти Карпат під ключ. Цікаво, інформативно та сеооптимізовано. За потреби сама формую семантичне ядро

  Пропоную продуктивну співпрацю

 37. 1452    29  0
  3 days5 USD

  Welcome to! I want to start work on your project today, now free to work. I am looking for constant cooperation. I have a journalist education under the editorial and editing program. Great knowledge of modern Ukrainian literary language, is experience in writing materials about treatment, massage, etc. (you can see in reviews).

  I'm very flexible and I can make any text - from the scientific about the joints of the horse to the description of the product. Even if I’ve never written on some topics – I’m ready to get up, deep into the topic and issue quality text without spam and water. The price for the copy is 50 UAH/1000 ZBP.

  Here’s a link to my portfolio where you can make sure of your literacy, professionalism and sufficient experience: Freelancehunt

  The order is interesting, so I hope for fruitful cooperation)
  Вітаю! Хочу почати роботу над Вашим проєктом вже сьогодні, зараз вільна для роботи. Шукаю постійну співпрацю. Маю освіту журналіста за програмою видавнича справа та редагування. Чудове знання сучасної української літературної мови, є досвід у написанні матеріалів про лікування, масаж тощо (можете подивитися у відгуках).

  Я дуже гнучка і можу зробити будь-який текст - від наукового про суглоби коня, до опису товару. Навіть якщо ніколи не писала на деякі теми - я готова розібратися, глибоко вникнути в тему та видати якісний текст без спаму та води. Ціна за копірайт - 50 грн./1000 збп.

  Ось посилання на моє портфоліо, де Ви зможете переконатися в грамотності, професійності та в достатньому досвіді: Freelancehunt

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на плідну співпрацю)

 38. proposal concealed by freelancer
 39. 241    1  0
  3 days15 USD

  and greetings.
  Ready for interesting collaboration. Experience in working with text.
  Вітання.
  Готова до цікавої співпраці. Є досвід роботи із текстом.

 40. 536    13  0
  1 day5 USD

  Good Morning, Roman Interested in your project. I offer my services for his performance. In copywriting for over 3 years. He worked mainly on long-term projects. Everyone was happy, some returned again. In my arsenal there are articles on health. I am interested in this topic. I guarantee content, written and interesting articles available to the regular reader. The price of 70 UAH/this symbols depends on the requirements of the TZ. I will be happy to have a mutually beneficial cooperation.
  Доброго дня, Роман. Зацікавив Ваш проект. Пропоную свої послуги з його виконання. В копірайтингу понад 3 роки. Працювала переважно в довгострокоих проектах. Всі замовники залишилися задоволеними, деякі звертаються повторно. В моєму арсеналі є статті на тему здоров'я. Сама цікавлюсь даною тематикою. Гарантую змістовні, грамотні та цікаві статті, доступні для розуміння рядовому читачеві. Ціна від 70 грн/тис символів - в залежності від вимог ТЗ. Звертайтеся - буду рада взаємовигідній співпраці.

 41. Mikita Ostrovsky Flashorder
  17307    415  1   3
  2 days5 USD

  Hello, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashorder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 42. 170  
  3 days5 USD

  Welcome, I can provide examples of work on this topic in Russian. There is experience writing text for blog and landing pages with keywords that have affected the overall page upgrade in the ranking of Google publishing. I will be happy to discuss the terms of cooperation and the price for 1000 spb.
  Вітаю, можу надати приклади робіт за даною темою на російській мові. Є досвід написання текстів для блогу та посадкових сторінок сайтів з ключовими словами, що вплинули на загальне підвищення сторінки в рейтингу видачі гугл. Буду рада обговорити умови співпраці та ціну за 1000 спб.

 43. 192  
  1 day27 USD

  Good day . Interested by your proposal for cooperation, I would like to know more in the personal letter. Working experience more than 6 years. The price is $60 for 1k. I will be happy to collaborate!
  Добрый день. Заинтересовало ваше предложение о сотрудничестве, хотела бы узнать подробнее в личной переписке. Опыт работы более 6 лет. Цена 60 грн за 1 к. Обращайтесь буду рада сотрудничеству!

 44. 758    28  0
  1 day5 USD

  Good day . Ready to perform the task quickly and efficiently.
  The price for 1000 sbp is 60 grams. If necessary, I can perform the test task.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Готова виконати завдання швидко та якісно.
  Ціна за 1000 сбп - 60 гривень. За необхідності можу виконати тестове завдання.
  Буду рада співпраці.

 45. 2401    172  2   4
  1 day5 USD

  Good day . I offer you our services for writing quality content. Interested in long-term cooperation. Price of 60gn/1000sbp

  I write a lot, literally, practically always bring to 100% unique. Before submitting the finished material, I always check the presence of errors, I use the services for SEO analysis.

  I have a block structure of texts with subtitles H2, H3, H4 and lists, I know how to write meta-tags. I offer you work SEO and LSI-optimized content, strictly for CA, fulfilling your goal.

  I do your task with the fulfilment of all the requirements of the TZ and your wishes, skillfully and creatively interesting. During the completion of the task, I accept clarifications and amendments. As a result of working with me, you will get articles, after reading which the user will want to visit your site or buy the product repeatedly.

  I’m out of office, so my articles are clear to a wide range of users. I do the work timely. I’m writing only unique articles. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання якісного контенту. Зацікавлений в довгостроковій співпраці. Вартість 60грн/1000сбп

  Пишу багато, грамотно, практично завжди доводжу до 100% унікальності. Перед здачею готового матеріалу завжди перевіряю на наявність помилок, користуюсь сервісами для SЕО-аналізу.

  Дотримуюсь блочної структури текстів з підзаголовками H2, H3, H4 і списками, вмію прописувати мета-теги. Пропоную вам робочий SEO- та LSI-оптимізований контент, строго для ЦА, виконуючий свою ціль.

  Виконаю ваше завдання з дотриманням всіх вимог ТЗ і ваших побажань, грамотно і творчо цікаво. Протягом виконання завдання приймаю уточнення і поправки. В результаті роботи зі мною, Ви отримаєте статті, після прочитання яких, користувач захоче відвідати Ваш сайт чи купити товар неодноразово.

  Уникаю канцеляризму, тому мої статті зрозумілі широкому колу користувачі. Роботу виконую вчасно. Створюю тільки унікальні статті. Буду радий співпраці!

 46. 637    22  0
  1 day5 USD

  Good Morning, Roman!
  I am familiar with the TZ, the task is clear, I can do it. There is experience in writing texts for blog sites. It is also familiar with the topic.
  I write unique texts. I know all languages well, and I also have excellent knowledge of Russian, Ukrainian and English (C1). I can boldly guarantee interesting informative texts without any grammar, orphographic, pointing or any errors. Tautology, "water" pleonism and other unnecessary things do not allow.
  The performance of the work depends on the given volume of the material, but I am punctual and serious about the objects.
  Price: 60 UAH / 1000 SPB
  I will be happy to cooperate. Good day !
  Добрий день, Романе!
  Ознайомилася з ТЗ, завдання зрозуміле, зможу виконати. Є досвід в написанні текстів для блогу сайтів. З тематикою теж знайома.
  Пишу унікальні структуровані тексти. Добре знаю всі розділи мови, також відмінно володію російською, українською та англійською (C1). Можу сміливо гарантувати цікаві інформативні тексти без граматичних, орфографічних, пунктуаційних або ще будь-яких помилок. Тавтологія, "вода" плеоназм та інші непотрібні речі не допускаю.
  Виконання роботи залежить від даного об'єму матеріалу, але я пунктуальна та з серйозністю відносюсь до проєктів.
  Ціна 60 грн/1000 спб
  Буду рада співпраці. Гарного дня!

 47. proposal concealed by freelancer
 48. proposal concealed by freelancer
 49. proposal concealed by freelancer
 50. 199  
  1 day5 USD

  Good day . I am a copywriter. For a moderate fee I can provide my text writing services. All details are discussed at the beginning of the cooperation.
  Добрый день. Я начинающий копирайтер. За умеренную плату могу предоставить свои услуги по написанию текстов. Все детали обговариваются при начале сотрудничества.

 51. proposal concealed by freelancer
 52. proposal concealed by freelancer
 53. 353  
  3 days5 USD

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 54. 481    6  0
  2 days5 USD

  Good Morning, Roman I will be happy to work together in an interesting project. I have a biological education and a scientific degree, experience in copywriting - 4 years, I have a free possession of the Ukrainian language, I know how to teach the material and clearly. Portfolio: Freelancehunt
  The price is 50 UAH for 1000 UAH. Ready to discuss the details of the task and start the work as soon as possible. Turn on!
  Доброго дня, Романе. Буду рада співпраці у цікавому проєкті. Маю біологічну освіту та науковий ступінь, досвід у копірайтингу - 4 роки, вільно володію українською мовою, вмію викласти матеріал стисло та зрозуміло. Портфоліо: Freelancehunt
  Вартість - 50 грн за 1000 збп. Готова обговорити деталі завдання та почати роботу якнайшвидше. Звертайтеся!

 55. 508
   1  0

  1 day5 USD

  Good yesterday ! Interested in cooperation with you. I have great experience in writing motto on various topics.
  Доброго внчора! Зацікавила співпраця з Вами. Маю великий досвід у написанні мтатей різної тематики.

 56. 83  
  1 day11 USD

  Higher Honour Education. 10 years in copywriting. In my archive more than 2000 works of different honey. The themes. I will be happy to cooperate.
  Высшее мед образование. В копирайтинге 10 лет. В моем архиве более 2000 работ различной мед. Тематики. Буду рада сотрудничеству.

 57. 540    3  1
  1 day5 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, during this time I have written more than 100 texts on different topics, especially with the description. The texts are written in Ukrainian, English, German, Russian. English at the level B2-C1, German -
  B1 and B2. I have different styles of writing, SEO, LSI copywriting, skilled written language. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing on any topic. I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. The title, the description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print it. Link but my summary with some examples of works: www.canva.com. The price for 1000 Zbp is 100 UAH.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 100 текстів на різні тематики, особливо з вказаною в описі. Тексти пишу на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською володію на рівні B2-С1, німецькою -
  В1-В2. Володію різними стилями письма, SEO, LSI копірайтингом, грамотною письмовою мовою. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура на будь-яку тему. Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. Складаю Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати. Посилання но моє резюме з деякими прикладами робіт: www.canva.com. Ціна за 1000 збп - 100 грн.

 58. 235  
  1 day5 USD

  Good day ! I am interested in your proposal.
  The theme is known because I am from the famous city-health of the Azov coast - Berdjansk, so I know everything about the holiday.

  I write literally, creatively, without water.
  The work is interesting, I'm waiting for TZ in a personal message.
  Oriented price for 1000 symbols with scratches - 60 UAH
  Добрий день! Цікава Ваша пропозиція.
  Тематка знайома, бо я зі славнозвісного міста-здравниці Азовського узбережжя - Бердянська, тому про відпочинок знаю все.

  Пишу грамотно, творчо, без води.
  Співпраця цікава, чекаю ТЗ в особисті повідомлення.
  Орієнтовна ціна за 1000 символів з пробілами - 60 грн

 59. 2215    125  0   2
  5 days5 USD

  Welcome to! Interested in your project. In copywriting for over 11 years. The theme of healing and rest is one of the favourites. Price by agreement, from 70 UAH for 1000 UAH (depending on the volume of work and tz).
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект. В копірайтингу більше 11-ти років. Тема оздоровлення та відпочинку одна з найулюбленіших. Ціна за домовленістю, від 70 грн за 1000 збп (в залежності від обсягів роботи та тз).

 60. 906    18  0
  1 day5 USD

  Good morning, I have experience writing blogs. I am interested in the theme of healing, recreation and SPA and I will be glad to get acquainted with it in depth. Ready to discuss details and start work.
  Доброго дня, маю досвід написання текстів для блогів. Цікавлюсь тематикою оздоровлення, відпочинку та SPA і буду рада поглибленно ознайомитись з нею. Готова обговорити деталі та приступити до роботи

 61. 1407    17  0
  1 day5 USD

  Good day ! We will be happy to accept your order. I have been working in copywriting for more than 7 years. I am familiar with this topic and have repeatedly written such articles. I guarantee 100% uniqueity, literacy and quality text in the required order.
  Добридень! Із задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 7 років. Знайомий з цією тематикою неодноразово писали такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотність та якісний текст в обов'язковому порядку.

 62. 288    6  1
  2 days11 USD

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶I am studying SMM and Digital Marketing.▶The portfolio:
  Google Drive

  I will provide more information in my personal post.
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.

  ПОРТФОЛІО:
  Google Drive

  Більше інформації надам в особистому листуванні.

 63. proposal concealed by freelancer
 64. 694    40  0
  1 day14 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо.

 65. 214  
  1 day5 USD

  Welcome, there is experience writing texts on a similar topic.
  Portfolio - Freelancehunt
  The cost of 50 UAH/1000 UAH, I will be happy to cooperate.
  Вітаю, є досвід написання текстів на схожу тематику.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Вартість 50 грн/1000 збп, буду радий співпраці.

 1. proposal withdrawn
 • Valentina Vell
  25 May, 23:57 |

  Вітаю, Романе. Хотілося б ознайомитися з ТЗ до того, як робити ставку. Можливо, є смисл прикріпити файл, це спростить і спілкування, і вибір.