Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I'm looking for a person who reads the text and forms the text literally.

Translated

 1. 291  
  2 days5 USD

  A good day!The !

  The price of the project itself depends in the first place on its volume, but 1000 zbp - 50 yuan.
  If you are interested in my candidacy, please sign me in person.

  The text paragraph:
  Tustan is a historic and landscape complex in which you will have the opportunity to visit the city-fortress of Tustan. Only one method of welding will be able to impress you with its unique, analogues which do not exist, not to mention the power of ancient nature, paintings on rocks and scratches in stones, caves, cliffs!

  Scientists assume that once long ago, the Hot Stone was used by rivers and molphars for their rituals. Your opinions about this?
  День добрий!!

  Ціна самого проекту залежить в першу чергу від його об'єму, але 1000 збп - 50 гривень.
  Якщо ви зацікавитеся моею кандидатурою, то попрошу маякнути мені в особисті.

  Текстовий абзац:
  Тустань - історико-ландшафтний комплекс, в якому у вас з'явиться можливість відвідати місто-фортецю Тустань. Лише один метод зведення зможе вразити вас своєю унікальністю, аналогів якій не існує, вже не кажучи про могутність багатовікової природи, малюнки на скелях та вирубки в камені, печери, склепи!

  Вчені припускають, що колись давним-давно Гострий Камінь відьми і мольфари використовували для своїх обрядів. Ваші думки щодо цього?

 2. 756    17  0   1
  1 day13 USD

  Welcome to! I am pleased to help with the assigned task. I study journalism, write and edit texts.

  Tustan is a historic and landscape complex that will open you a unique opportunity to visit the city-fortress, the construction of which has no analogues throughout the world. Here you will be able to see on your own eyes the power of the surrounding centuries-old nature, look at the scale images, stones, caves, cliffs and personally look at the unique tank - a special tank for the collection of rainwater.

  Scientists make the assumption that the Hot Stone can serve as a place of rituals for wheat and molphars. How do you think that is possible?

  1000Zbp – 90 UAH. I do work in a short time and quality. With the best wishes!
  Вітаю! З радістю допоможу з виконанням поставленного завдання. Навчаюсь на спеціальності журналістика, пишу та редагую тексти.

  Тустань – це історико-ландшафтний комплекс, який відкриє Вам унікальну можливість відвідати місто-фортецю, будівництво якої не має аналогів у всьому світі. Тут ви зможете на власні очі побачити могутність навколишньої багатовікової природи, розглянути наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння та особисто оглянути унікальну цистерну – спеціальний резервуар для збирання дощових вод.

  Вчені роблять припущення, щодо того, що Гострий Камінь може служити місцем проведення обрядів для відьом і мольфарів. Як ви думаєте, це можливо?

  1000збп - 90 грн. Виконаю роботу в короткі терміни та якісно. З найкращими побажаннями!

 3. 257    1  1
  1 day13 USD

  It is a unique historic and landscape complex.

  You will have the opportunity to move the content-fortress of Tustan, which is unique to its building. You will be able to enjoy the power of the surrounding multi-age nature, see scalable images, stone scraps, caves, clips, visit the unique tank - a facility for gathering rainwater.

  Scientists believe that the hot stone was used for rituals and molphars. What do you think?
  Тустань– це унікальний історико-ландшафтний комплекс

  Ви отримаєте можливість побувати вмісті-фортеці Тустань, яке є неповторним за своєю будовою . Ви зможете насолодитися могутністю навколишньої багатовікової природи, побачити наскельні зображення, кам'яні вирубки, печери, склепіння, відвідати унікальну цистерну – ємність для збирання дощових вод.

  Вчені вважають, що Гострий Камінь використовували для обрядіввідьми і мольфари. Як на Вашу думку ?

 4. 191    1  0
  5 days13 USD

  Good afternoon, ready for a project. Higher philosophical education, readiness, sense of text. Ready to test.
  There is a little clarification: how many texts do you need to read?
  Доброго дня, готова взятися за проект. Вища філологічна освіта, начитаність, відчуття тексту. Готова виконати тестове.
  Є маленьке уточнення: скільки текстів потрібно вичитати?

 5. 427  
  3 days39 USD

  Goodbye 😍😍
  I am a graduate translator and the friend who constantly addresses everyone.
  Below you can see my version of text:

  You will have the opportunity to visit the city-fortress of Tustan.😅According to the construction technology, this building has no similarities worldwide!Walking through the historic and landscape complex "Tustan", you will be able to feel the power of the predictive nature, see scale drawings, scattering on stones, caves, climbing, as well as a unique tank that served as a reservoir for the collection of rainwater.Scientists assume that the rocky complex of the Hot Stone served as a place for wheat and molphar rituals.Is it possible, in your opinion?The time and cost of the performance depends on the exact amount of work.These figures look like this:
  Time: 3-5 days (if the volume is small, I can perform the task in 1-2 days).⏳Cost: from 1500 UAH.💳
  Привіт 👋🏻
  Я - дипломований перекладач і саме той друг, який постійно всіх виправляє 😅
  Нижче Ви можете побачити мій варіант тексту:

  Ви матимете можливість відвідати місто-фортецю Тустань. За технологією будівництва ця споруда не має аналогів у всьому світі!
  Прогулюючись по історико-ландшафтному комплексу «Тустань», Ви зможете відчути могутність прадавньої природи, побачити наскельні малюнки, різьблення на камені, печери, склепіння, а також унікальну цистерну, що слугувала резервуаром для збору дощової води.
  Науковці припускають, що скельний комплекс Гострий Камінь слугував місцем для обрядів відьом і мольфарів. Чи можливо це, на вашу думку?


  Час та вартість виконання залежить від точного обʼєму роботи. Орієнтовно, ці цифри виглядають так:
  ⏳Час: 3-5 днів (якщо обʼєм невеликий, можу виконати завдання за 1-2 дні).
  💳 Вартість: від 1500 грн.

 6. 450    5  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  Interested in cooperation with you.
  I recently worked with a tourist destination, the work liked, the theme is interesting.
  I work as a teacher of Ukrainian language, so for literacy, speech culture and the building of linked easy text can’t be worried.
  I edit, translate, and write SEO texts. I do the work quickly, honestly and efficiently.
  Go back, I'll be happy to work together!

  Tuscany - Historic and Landscape Complex
  Our tourist route will show you the unique city-fortress of Tuscany. Just imagine, its method of welding has no analogues in the whole world! Here you will feel the power of the surrounding multi-age nature, see scalable images, scratches in stones, caves, closes, and also look at the unique tank - the capacity to collect rainwater.

  Scientists believe that the Hot Stone was used for wheat and molphar rituals. How do you think that is possible?
  Вітаю!
  Зацікавила співпраця з Вами.
  Нещодавно працювала з туристичним напрямком, робота сподобалася, тематика цікава.
  Я працюю вчителем української мови, то за грамотність, культуру мовлення і побудову зв'язного легкого тексту можна не хвилюватися.
  Редагую, перекладаю, пишу seo-тексти. Роботу виконую швидко, сумлінно та якісно.
  Звертайтеся, буду рада співпраці!

  Тустань – історико-ландшафтний комплекс
  Наш туристичний маршрут покаже вам унікальну місто-фортецю Тустань. Лише уявіть, його метод зведення не має аналогів у цілому світі! Тут ви відчуєте могутність навколишньої багатовікової природи, побачите наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння, а також оглянете унікальну цистерну – ємність для збирання дощових вод.

  Вчені вважають, що Гострий Камінь використовувався для обрядів відьом і мольфарів. Як гадаєте, це можливо?

 7. 1090    34  3
  1 day18 USD

  Good day .
  Ready to perform your work quickly and efficiently.
  I have experience in writing different types of works.
  I look forward to your SMS.
  A good day.
  Доброго дня.
  Готовий виконати вашу роботу швидко та якісно.
  Маю досвід в написанні різних видів робіт.
  Чекаю вашого смс.
  Гарного дня.

 8. 456    2  0
  1 day5 USD

  Welcome to!A professional copywriter with 10 years of writing experience, a historian of expertise, a tour operator's consultant in his city.I write live texts for people, interesting and grammatical.I will be happy to cooperate with you.Tuscany - Historic and Landscape Complex
  If you want to stay at the same time in the city of the power, the city of the cottage was one with the origins of humanity, the city of the number of white Croats (the tribes of the western words of the cottage was founded by the Galician-Volynese Principality), the city where the Knights-Tampliers lived for 200 years, the city where they initially conducted their mysterious rituals to the sacrifices of the ancient words of the cottage, and in the middle ages the Templiers.The city-fortress is built according to a unique methodology, the analogues of which are not available throughout the world.Here you will truly see and feel the power and greatness of the surrounding nature, see the petroglyphs (the scale images of the Neolithic era), the turmoil in stones, caves and closes, see the unique stone tank of the time of the stone age, to collect rainwater.You can touch the Strong Stone, near which in the late Middle Ages were gathered waiting-seees.When you stay here, you will see what all of this really happened.
  Вітаю! Професійний копірайтер з 10 річним досвідом написання текстів, історик за фахом, консультант туроператора в своєму місті. Пишу живі тексти для людей, цікаво та грамотно. Буду рада співпрацювати з Вами.
  Тустань - історико-ландшафтний комплекс
  Якщо хочете побувати водночас в місті-сили, місті котре було одним з зародком появи людства, місті-колисці білих хорватів (племені західних слов"ян котре заснувало Галицько-Волинське князівство), місті де майже 200 років перебували лицарі-тампліери, місті де спочатку проводили свої таеємничі обряди жерці давніх слов"ян, а у середні віки тампліери. Місто-фортеця зведене за унікальною методикою, аналогів якій нема в усьому світі. Тут Ви справді побачити та відчуєте могутність та велич навколишньої природи, побачите петрогліфи (наскельні зображення епохи неоліту), вирубки в камені, печери та склепіння, побачити унікальну кам"яну цистерну часів кам"яного віку, для збирання дощової води. Зможете торкнутися Гострого Камня, біля якого у часи пізднього середньовіччя збиралися чаклунки-відьми. Побувавши тут, Ви побачите що все це відбувалось насправді.

 9. 617    3  0
  1 day13 USD

  Good afternoon, with the details of personal cooperation. The price and time depends on the amount.

  "Tustan is a magical historical and landscape complex located in the Carpathians. It is impressed by its interesting landscape of geology, as well as its unique historical discovery. Here you can feel the atmosphere of the ancient city-fortress.
  A walk to Tuscany is an exciting journey to the past. On your way, you will see scale images, rocks in stones, caves, and clips. It is also an ancient cisterna that was used to collect water.
  Scientists believe that the Hot Stone could have been the place of the secret rituals of wheat and molphars. Was there really a secret ceremony on the Great Stone?
  Доброго вечора, за деталями співпраці в особисті. Ціна та термін залежить від об`єму.

  "Тустань - це чарівний історико-ландшафтний комплекс, який розташований у Карпатах. Він вражає своєю цікавою пам'яткою геології, а також унікальною історичною знахідкою. Тут можна відчути атмосферу стародавнього міста-фортеці.
  Прогулянка по Тустані - це захоплююча подорож у минуле. На своєму шляху ви побачите наскельні зображення, вирубки в камені, печери та склепіння. А також стародавню цистерну, яку використовували для збору дощової води.
  Вчені вважають, що Гострий Камінь, міг бути місцем проведення таємних обрядів відьом та мольфарів. Чи дійсно на Гострому Камені проводилися таємні обряди?"

 10. 696    3  0
  1 day5 USD

  Welcome to Tustan - a historic and landscape complex that impresses with its uniqueity. Here you will be able to immerse yourself in the atmosphere of the city-fortress, built in a unique way that has no equal in the whole world.

  Walk among the powerful nature that has surrounded this place for centuries. You are waiting for scale images, rocks in stones, mysterious caves and sculptures. You will have the opportunity to look into the unique tank that served for the collection of rainwater.

  The scientists believe that the Hot Stone may be linked to the rituals of wheat and molphars. What do you think about this? Are you interested in learning more?
  Ласкаво просимо до Тустані – історико-ландшафтного комплексу, який вражає своєю унікальністю. Тут ви зможете зануритися у атмосферу міста-фортеці, збудованого унікальним способом, який не має собі рівних у всьому світі.

  Прогуляйтеся серед могутньої природи, яка оточує це місце вже століттями. Вас чекають наскельні зображення, вирубки в камені, таємничі печери та склепи. У вас буде можливість заглянути в унікальну цистерну, що служила для збору дощових вод.

  Вчені вважають, що Гострий Камінь може бути пов'язаний із ритуалами відьом і мольфарів. Що ви думаєте про це? Цікаво вам дізнатися більше?

 11. 884    144  1   2
  3 days9 USD

  Welcome to)
  I can offer this option:
  We invite you to the ancient city-fortress of Tustan.
  This is a very ancient historic-lanshaft complex, which has no analogues throughout the world. Ancient caves and rocks in stones, scale images and the strict power of wild, unchanged throughout the centuries of nature - all this creates a unique atmosphere in its greatness.
  And add here the engineering miracle - a huge prehistoric tank that our ancestors used to store fresh water.
  Or the ancient rites of the wheels and molphars, whose secrets are still discussed by scientists who studied the hot stone.
  Do you want to join a miracle that has remained opposite to time? Welcome to Tucumán.
  Вітаю)
  Можу запропонувати такий варіант:
  Запрошуємо Вас до древнього міста-фортеці Тустань.
  Це дуже давній історико-ланшафтний комплекс, якому немає аналогів у всьому світі. Прадавні печери та вирубки в камені, наскельні зображення і сувора могутність дикої, незмінної протягом століть природи – усе це створює унікальну у своїй величності атмосферу.
  А додайте сюди інженерне диво – величезну доісторичну цистерну, яку наші предки використовували для зберігання свіжої води.
  Чи давні обрядові капища відьом і мольфарів, таємниці яких досі дискутуються вченими, що досліджували Гострий Камінь.
  Хочете долучитися до дива, котре зберіглося всупереч часу? Ласкаво просимо у Тустань.

 12. 451    12  1
  2 days19 USD

  Welcome, ready to cooperate, I'm waiting for your message. Details in private.
  Вітаю , готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Подробиці у приват.

 13. 456    1  0
  2 days26 USD

  Good day.” The town of Tustan is a historically landscape complex that you will not see anywhere else in the world. And now you have the opportunity to travel here and feel the beauty and power of nature; to see scale images, stones, caves, and clips. And also - a unique cisterna, which served as a place for rainwater. Scientists believe that the hot stone was used by wheels and molphars for their rituals. How do you think that may be true? Do you want to see it in your own eyes?”
  Plus work with me:
  1 . I have a philosophical education.
  I quickly perform work (1-3 days, I often send orders within a few hours)
  The 2nd Creativity is my creed.
  3 . I take every order accordingly.
  and 4. Three routes to the finished work are free.
  For 1000 symbols without breakthroughs - 100 UAH. The number of days depends on the amount of work. Set a timetable and cost.
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день. " Місто-фортеця Тустань - історично ландшафтний комплекс, який ви ніде більше не побачите у всьому світі. А тепер у вас є можливість побувати тут та відчути красу і могутність природи; побачити наскельні зображення, вирубки в камені, печери та склепіння. А також - унікальну цистерну, що слугувала міскістю для дощових вод. Учені вважають, що Гострий камінь використовували відьми та мольфари для своїх обрядів. Як ви гадаєте, чи це може бути правдою? Хочете побачити на власні очі?"
  Плюси роботи зі мною:
  1. Маю філологічну освіту.
  2.Швидко виконую роботу (1-3 дні, часто замовлення відправляю протягом кількох годин)
  2. Креатив - моє кредо.
  3. Відповідально ставлюся до кожного замовлення.
  4. Три правки до готової роботи вношу безкоштовно.
  За 1000 символів без пробілів - 100 грн. Кількість днів залежить від об'єму роботи. Поставила орієнтовний термін та вартість
  Буду рада співпраці!

 14. 716    11  0
  1 day13 USD

  Good day .
  Interested in the project.

  The historic and landscape complex, which at its time performed the defense function, is located in the Ukrainian Carpathians.
  If possible, visit the town of Tucumán. It has no analogues around the world. You will be able to make sure of the capabilities of the surrounding multi-age nature, see scalable images, scratches in stones, caves, closes, look at the unique tank-collector to collect rainwater.
  Scientists believe that the hot stone was used for rituals and molphars. How do you think that is possible?

  It is ready to discuss all the details and immediately begin to perform the task.
  Always in contact.
  Доброго дня.
  Зацікавив проєкт.

  Тустань– історико-ландшафтний комплекс, який у свій час виконував оборонну функцію, розташований в Українських Карпатах.
  При можливості навідайте місто-фортецю Тустань. Йому за методом зведеннянемає аналогів у всьому світі. Ви зможете переконатись вмогутності навколишньої багатовікової природи, побачити наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння, оглянути унікальну цистерну-збірник для збирання дощових вод.
  Вчені вважають, що Гострий Камінь використовувався для обрядіввідьом і мольфарів. Як думаєте, це можливо?

  Готова обговорити всі деталі та відразу приступити до виконання завдання.
  Завжди на зв'язку.

 15. 243  
  2 days39 USD

  Good day !
  The text paragraph:
  “Dear customers, we welcome you and wish you peaceful heaven!
  Our company offers to visit and fill your future tourist-historic portfolio with a new city.
  There are no analogues in the world.
  Tustan - historic and landscape complex, located among the Ukrainian Carpathians
  The surrounding nature, directed by the mysticism and the power of the ancient nature, here among the scale images of stone diving, cave and cliffs, held their mythical rituals, molphars and hills. This city is built as a fortification building on the border of the country, which is not equal among similar in the whole world. Visiting here you will become part of the history of the city, see unique special water reservoirs, which served as a reserve of water for the towns, touch the Great Stone and see the sunshine over the mountainous city.”
  * We agree with the payment, given the amount of work.
  Thank you for respect!
  Добрий День!
  Текстовий абзац:
  "Шановні клієнти, вітаємо Вас та бажаємо Вам мирного неба!
  Наша компанія пропонує відвідати та поповнити ваше майбутнє туристично-історичне портфоліо новим містом.
  У всьому світі йому немає аналогів!
  м. Тустань - історико-ландшафтний комплекс, розташований серед Українських Карпат
  Навколишня природа, просочена містикою та могутність багатовікової природи, тут серед наскельних зображень з кам'яного різблення, печер та склепінь, проводили свої міфічні обряди, мольфари та відьми. Це місто побудоване, як фортифікаційна споруда на кордоні країни, котрій немає рівних серед подібних у цілому світі. Завітавши сюди Ви станете частиною історії міста, побачите унікальні спеціальні водозабірні цистерни, котрі слугували запасом води для містян, доторкнетесь до Гострого Каменя та побачите світанок над гірським містом."
  * З приводи оплати домовимося, з огляду на обсяг роботи.
  Дякую за Увагу!

 16. 1390    22  0
  1 day18 USD

  Good day . Ready to take tasks and turn your text into a more perfect, interesting and exclusively grammatically correct text.

  Recycled text paragraph:

  Tustan is a unique historic and landscape complex. Before you will open the opportunity to visit the city-fortress of Tustan, which is distinguished by a unique method of welding, not similar to any other in the world. In this place you will be able to feel the power of nature, touch the scale images, look at the flowers in the stone, visit the caves, look at the cliffs and look at the unique tank - a reservoir for rainwater.

  There is an assumption among scientists that the hot stone may be linked to the rites of wheat and molphars. What do you think about this?

  I would like to see the text that requires the radacture and discuss the deadlines and payment in more detail.

  Congratulations to Victoria
  Добрий день. Готова взяти завдання та перетворити Ваш текст на більш досконаліший, цікавий та виключно граматично правильний текст.

  Перероблений текстовий абзац:

  Тустань — це унікальний історико-ландшафтний комплекс. Перед вами відкриється можливість відвідати місто-фортецю Тустань, яке відрізняється неповторним методом зведення, несхожим на жоден інший у світі. В цьому місці ви зможете відчути потужність природи, доторкнутися до наскельних зображень, розглянути вирубки в камені, відвідати печери, оглянути склепіння та розглянути унікальну цистерну – резервуар для дощових вод.

  Є припущення серед вчених, що Гострий Камінь може бути пов'язаний із обрядами відьом та мольфарів. А що ви думаєте щодо цього?

  Хотілось би побачити текст, який потребує радактури і детальніше обговорити строки та оплату.

  З повагою, Вікторія

 17. 532    8  0
  1 day13 USD

  Tustan is an incredible historical and landscape complex where you will be able to feel the power of the surrounding multi-age nature, see scale images, stones, caves, clips, and you will even be able to look at the unique facility for the collection of rainwater - a tank. By staying in the city-fortress of Tustan, you will realize that he really has no analogues.

  Scientists have the assumption that the Hot Stone could have been used for wheat rites and molphars, and what do you think? Is it possible?
  Тустань – неймовірний історико-ландшафтний комплекс, де Ви зможете відчути могутність навколишньої багатовікової природи, побачити наскельні зобрадення, вирубки в камені, печери, склепіння та навіть зможете оглянути уникальну ємність для збирання дощових вод - цистерну. Побувавши в місті-фортеці Тустань, Ви зрозумієте, що йому дійсно немає аналогів.

  Вчені мають припущення, що Гострий Камінь може бути використовувався для обрядів відьом і мольфарів, а що думаєте Ви? Чи це можливо?

 18. 190  
  2 days26 USD

  Good day
  I am pleased to do my job.
  I have higher philosophical education and work experience.
  Добрий день
  із задоволенням виконаю роботу.
  Маю вищу філологічну освіту та досвід роботи

 19. 182  
  1 day13 USD

  Tustan is an incredible historical and landscape complex.
  You have a great opportunity to stay in the unique city-fortress of Tustan. What is his uniqueity? First, according to the method of conjunction, this city-fortress has no analogues throughout the world. Secondly, you will be able to feel all the power of the surrounding multi-age nature, see scalable images, scratches in stones, caves, clips. And even - look at the unique tank - the facility for the collection of rainwater!
  The researchers assume that the hot stone was used for their rituals by wheels and molphars. What is your opinion, is it possible?
  Тустань – неймовірний історично-ландшафтний комплекс.
  Ви маєте чудову можливість побувати в унікальному місті-фортеці Тустань. В чому ж його унікальність? По-перше - за методом зведення, це місто-фортеця немає аналогів в цілому світі. По-друге - Ви зможете відчути усю могутність навколишньої багатовікової природи, побачити наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння. А ще - оглянути унікальну цистерну – ємність для збирання дощових вод!
  Дослідники припускають, що Гострий Камінь використовували для своїх обрядів відьми і мольфари. А яка Ваша думка, це можливо?

 20. 1974    50  1   1
  1 day13 USD

  Good day !

  Interested in your project. I am pleased to do it.

  I have philosophical education and experience working in similar projects.
  I recommend discussing details in personal messages.

  I will be happy to collaborate!

  Testing tasks:

  Tustan is a city-fortress that has no analogues in the world for its building. Here you will be able to feel the strength of nature, see scalable paintings, scratches on stones, caves, closes and a unique tank for storing rainwater.
  Scientists assume that the hot stone was used for wheat and molphar rituals. Whether that is so, decide yourself.
  Добрий день!

  Зацікавив Ваш проєкт. Із задоволенням виконаю його.

  Маю філологічну освіту та досвід роботи в подібрих проєктах.
  Пропоную обговорити деталі в особистих повідомленнях

  Буду рада співпраці!

  Тестове завдання:

  Тустань - це місто-фортеця, яке не має аналогів у світі за своєю будовою. Тут ви зможете відчути силу природи, побачити наскельні малюнки, вирізьблення на камені, печери, склепіння та унікальну цистерну для зберігання дощової води.
  Вчені припускають, що Гострий Камінь використовувався для обрядів відьом і мольфарів. Чи так це, вирішуйте самі.

 21. 1047    101  0
  1 day13 USD

  Good day, ready to do it. What is the volume of text?

  Tuscany - Historic and Landscape Complex
  You will have the opportunity to visit the city-fortress of Tustan, whose method of welding has no analogues throughout the world. You will personally feel the power of the natural environment and see many-year-old monuments: scale images, stones, caves, cliffs and a unique tank to collect rainwater.
  According to the scientists, in the Great Stone, rituals of wheat and molphars could be performed. What do you think about this?
  Добрий день, готовий виконати. Який обсяг тексту?

  Тустань – історико-ландшафтний комплекс
  У Вас з'явиться можливість відвідати місто-фортецю Тустань, метод зведення якого не має аналогів у всьому світі. Ви особисто відчуєте могутність природного оточення та побачите багатовікові пам’ятки: наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння та унікальну цистерну для збирання дощових вод.
  За припущенням вчених, в Гострому Камені могли проводитись обряди відьом і мольфарів. А що Ви думаєте про це?

 22. 480    4  0
  2 days39 USD

  Tustan is a place with ancient stone buildings, the city is a fortress. It’s very unique and there’s no other place like this. Here you can make a mistake with ancient paintings on rocks, deep scratches in stones, caves, look at the unique cisterna - the facility to collect rainwater and so on.

  Some scientists believe that the sharp stone that is here may have been used for rituals of wings and molphars. What do you think about this account?
  Тустань - це місце зі старовинними кам'яними спорудами, місто - фортеця. Воно надзвичайно унікальне, і немає жодного іншого місця такого типу. Тут можна помилуватися старовинними малюнками на скелях, глибокими вирубками у камені, печерами, оглянути унікальну цистерну – ємність для збирання дощових вод та інше.

  Деякі вчені вважають, що Гострий камінь, який тут є, можливо використовували для ритуалів відьми та мольфари. Що ви думаєте на цей рахунок?

 23. 225    3  1
  3 days13 USD

  Good day . The task is clear, a little later I will complete it and drop you into the pp.
  Добрий день. Завдання зрозуміле, трошки пізніше його виконаю і скину вам в пп.

 24. 645    7  0
  5 days13 USD

  Good day . I propose cooperation. I arrange quickly and efficiently. I have great experience. Turn on!
  Добрий день. Пропоную співпрацю. Відредагую швидко та якісно. Маю великий досвід. Звертайтеся!

 25. 2321    176  1
  1 day5 USD

  Welcome to.
  Ready to perform the project and test task. I will write good articles for you. My experience allows you to create an informative and exciting SEO content. I have the necessary skills and knowledge to explore the subject, conduct analysis and present information in an easily perceived format.
  When writing articles, I take into account the interests of the audience and the task of the customer. I can work on different topics. My flexibility allows me to adapt to any topic and style of writing.
  Ready to work for 60 UAH/1000 SIMV.
  Write to the private, let’s discuss details. I will be happy for long-term cooperation.
  Вітаю.
  Готова виконати проєкт і тестове завдання. Напишу для вас якісні статті. Мій досвід дозволяє створювати інформативний і захоплюючий SEO-контент. Володію необхідними навичками і знаннями, щоб досліджувати тему, проводити аналіз і представляти інформацію у легко сприйнятому форматі.
  При написанні статей враховую інтереси аудиторії та завдання замовника. Вмію працювати з різними тематиками. Моя гнучкість дозволяє мені адаптуватися до будь-якої теми та стилю письма.
  Готова працювати за 60 грн./1000 симв.
  Пишіть у приват, обговоримо деталі. Буду рада довгостроковій співпраці.

 26. 366    6  0
  2 days26 USD

  "Tustan is a unique historical and landscape complex where you will have the opportunity to feel the power of ancient nature and get immersed in the incredible world of the city-forteca. Here you will be able to see scalable images, scratches in stones, caves, closes and explore a unique cisterna - a building to collect rainwater.

  The researchers have the assumption that the Hot Stone was used for wheat and molphar rituals. Is it really possible? What do you think about this?”
  "Тустань – це унікальний історико-ландшафтний комплекс, де ви матимете можливість відчути могутність давньої природи та зануритися у неймовірний світ міста-фортеці. Тут ви зможете побачити наскельні зображення, вирубки в камені, печери, склепіння і вивчити унікальну цистерну – споруду для збирання дощових вод.

  Дослідники мають припущення, що Гострий Камінь використовувався для обрядів відьом і мольфарів. Чи можливе це насправді? Що ви думаєте про це?"

 27. 12 more hidden bids
 • Diana Dobrova
  4 December 2023, 13:14 |
  deleted by moderator
 • Yelena Golovataya
  4 December 2023, 16:57 |
  deleted by moderator
 • Arina Smirnova
  6 December 2023, 8:35 |

  Вам потрібна лише редактура Вашого текста, чи можливо запропонувати оригінальний текст?

Current freelance projects in the category Rewriting

Subscribe to a technical article about mentoring in IT

new

It is necessary to write a technical article about mentoring in the IT direction, in Ukrainian, approximately 8,000 characters.

CopywritingRewriting ∙ 12 proposals

Google Translation from Chinese

new

You need to do in the text file an adapted recruitment from the Google Translator from Chinese. I hope images of products from Chinese sites. You need to scroll them through a Google Translator and write an adapted recruitment in text format. The name of the file is…

CopywritingRewriting ∙ 19 proposals

Retyping

new
130 USD

This job is simply retyping large word documents into PDF documents because the company needs it. That’s the reason for the job compensation

CopywritingRewriting ∙ 10 proposals

Create a description on the marketplace prom.ua

new
5 USD

Welcome to! You need an artist who knows how to make a template description on the marketplace. Description is meant what you need to do a beautiful template for the site, on which the product will be published later on this template. The example of one of the templates is…

CopywritingRewriting ∙ 14 proposals

You need to write letters.

new

Good day you need to write letters on the basis of ready materials. The letters are formed into chains. Four chains by five letters. Details in the face

CopywritingRewriting ∙ 32 proposals

Client
Turoperator Ukraina
Ukraine Kharkiv  19  0
Project published
2 months 19 days ago
447 views