Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriter to fill the content of the site sharf.uaКопірайтер для наповнення контентом сайта sharf.ua

Translated

 1. 1287
   55  1

  7 days200 UAH

  Welcome to! I love accessories and I know how to describe them. Ready for cooperation!
  Вітаю! Обожнюю аксесуари і вмію іх сочно описувати. Готова до співпраці!

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 367    7  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to perform the work, if necessary to write the test task. The price for 1000 Sbp is $40. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня! Готова виконати роботу, за необхідності написати тестове завдання. Ціна за 1000 сбп - 40 гривень. Буду рада співпраці.

 4. 557    4  0
  1 day200 UAH

  Good day . I offer my services. The price is recommended in pp.
  Доброго дня. Пропоную свої послуги. Вартість пропоную обговорити в пп.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1496    69  1
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to write interesting useful descriptions and articles. Always write for people, without excessive "water", I know how to use and motivating texts carefully add keys as it will be necessary.
  Price 60 UAH / 100 SIMW without breakdowns
  Доброго дня! Готова писати цікаві корисні описи та статті. Завжди пишу для людей, без зайвої "води", вмію в користі та мотивуючі тексти обережно добавляти ключі, як то буде потрібно.
  Ціна 60 грн / 100 симв без пробілів

 7. 204    1  0
  1 day500 UAH

  Good afternoon, I am happy to write a good content for you.
  There is experience working with writing descriptions for the sweets store and great articles for the clothing store.
  You can see more with my review: https://docs.google.com/document/d/1TPBXUJwfd2dc-DpBS5Fz32DIiPWk1F6jfLHASsQTDWA/edit?usp=sharing
  I look forward to your response and productive cooperation.
  The price for 1000 symbols is 50 grams.
  In one day I can do the work on 8-10 to the symbols of the text.
  Добрий день, з радістю напишу для Вас якісний контент.
  Є досвід у роботі з написанням описів для магазину солодощів і великих статей для магазину одягу.
  Більше можна ознайомитись з моїм резюме: https://docs.google.com/document/d/1TPBXUJwfd2dc-DpBS5Fz32DIiPWk1F6jfLHASsQTDWA/edit?usp=sharing
  Чекаю на Вашу відповідь і продуктивну співпрацю)
  Ціна за 1000 символів - 50 гривень.
  За один день можу зробити роботи на 8-10 к символів тексту.

 8. 1310    59  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to cooperate.
  I guarantee uniqueity, informativity, structurability. Harmonically write the keywords and lsi.
  I do the work well and follow the deedline.
  Portfolio Freelancehunt
  The price of 1000 symbols is 60 UAH.
  Write, I am online.
  Вітаю!
  Буду рада співпраці.
  Гарантую унікальність, інформативність, структурованість. Гармонійно вписую ключові та lsi-слова.
  Виконую роботу якісно та дотримуюсь дедлайну.
  Портфоліо Freelancehunt
  Вартість 1000 символів 60 грн.
  Пишіть, я онлайн.

 9. 288  
  1 day200 UAH

  Good day .
  I have experience in writing text to describe the product.
  The texts are interesting, original, and informative and readable.
  I love my work and I can interest the reader.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня.
  Маю досвід в написанні тексту для опису товару.
  Тексти пишу цікаві, оригінальні, і нформативні та читальні.
  Люблю свою роботу та вмію зацікавити читача.
  Буду рада співпраці.

 10. 341    2  0
  5 days200 UAH

  Good day . My name is Elena. I have experience writing SEO texts about clothes, accessories, or decorations. I’m creating articles that help customers choose. The price for 1000 signs without a breakthrough is 60 UAH.
  Добрий день. Мене звати Олена. Маю досвід написання SEO-текстів про одяг, аксесуари, прикраси. Створюю статті, які допомагають клієнтам обрати. Ціна за 1000 знаків без пробілів 60 грн.

 11. 441    7  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I have experience in the description of different products (examples of work in the portfolio). My texts are structured, unique, without excess water and spam. The fee is 50 UAH for 1000 UAH.
  Доброго дня! Маю досвід в описі різних товарів (приклади робіт у портфоліо). Мої тексти структуровані, унікальні, без зайвої води та спаму. Ставка 50 грн за 1000 збп.

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 356    3  0
  1 day200 UAH

  Good day ! 4 years of work, writing for people the most pleasant thing. The price is 60 UAH for 1000 SBB.
  Доброго дня! Досвыд роботи 4 роки, писати для людей найприємніше справа. Вартість 60 грн за 1000 СБП.

 14. 153    2  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! I can offer my services with the writing of seo-text and information articles. I am sure I will be able to provide your site with quality unique texts that will be pleasant to read) If necessary I can send you examples of my SEO texts, as well as perform the test task according to your TZ. Let me write, I’m glad to work together.
  Вітаю! Можу запропонувати свої послуги з написання сео-текстів та інформаційних статей. Впевнена, що зможу забезпечити ваш сайт якісними унікальними текстами, які буде приємно читати) При необхідності можу надіслати вам приклади своїх сео-текстів, а також виконати тестове завдання згідно вашого ТЗ. Пишіть, буду рада співпраці.

 15. 1510    146  0   3
  1 day200 UAH

  Hello to you.
  Experience more than 10 years.
  I write high-quality commercial SEO texts, selling descriptions.
  I guarantee uniqueity, inormativity and rapidity in the work.
  50 UAH – 1000 ZBP.
  Здравствуйте.
  Опыт более 10 лет.
  Пишу качественные коммерческие СЕО тексты, продащие описания.
  Гарантирую уникальность, инормативность и оперативность в работе.
  50 грн - 1000 збп.

 16. 338    1  0
  1 day400 UAH

  Good day !
  Experience in copywriting is 4 years.
  Examples of work by reference:
  Google Drive

  I will be happy for long-term cooperation!
  Доброго дня!
  Досвід роботи копірайтером - 4 роки.
  Приклади робіт за посиланням:
  Google Drive

  Буду рада довгостроковій співпраці!

 17. 641    34  0
  4 days1500 UAH

  Good day, experience writing texts for online stores - more than 9 years.
  Write, I will be happy to collaborate!
  Доброго дня, досвід написання текстів для інтернет-магазинів — понад 9 років.
  Пишіть, буду рада співробітництву!

 18. 1673    104  1
  2 days200 UAH

  Good day !
  I offer my services. I write content texts that fully comply with the rules of the law.
  to turn.
  Доброго дня!
  Пропоную свої послуги. Пишу змістовні тексти, які цілком відповідають правилам правопису.
  Звертайтеся.

 19. 208  
  1 day200 UAH

  I have great experience in writing SEO texts for online stores. I also write articles in a clear and easy language. I will be happy to collaborate!
  Маю великий досвід написання SEO текстів для інтернет-магазинів. Також пишу статті зрозумілою легкою мовою. Буду рада співпраці!

 20. 1018    42  0
  1 day200 UAH

  I write.
  Implementing the order, I always put on the first place the reader who must find answers to his questions in the text. That’s why the descriptions and articles will be exhaustive, having the necessary information for the potential customer.
  On the output - unique and interesting texts, detailed information teaching in a good readable form, sustained structure, the lack of water and structures that do not carry content load.
  The cost of 1000 Zbp for the description of the goods is 60 UAH, the cost of 1000 Zbp for articles is 80 UAH.
  Напишу.
  Виконуючи замовлення завжди ставлю на перше місце читача, який повинен знайти відповіді на свої питання у тексті. Саме тому описи та статті будуть вичерпні, мати необхідну інформацію для потенційного клієнта.
  На виході – унікальні та цікаві тексти, детальне викладання інформації у гарному читабельному вигляді, витримана структура, відсутність води та конструкцій, що не несуть змістовного навантаження.
  Вартість 1000 збп для описів товару - 60 грн, вартість 1000 збп для статей - 80 грн.

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 288    1  0
  1 day350 UAH

  Good day ! I have more than 5 years of experience in SMM. My specifications are scripts, scripts, advertising texts, articles, site fillings, directory plans.

  I also have a director’s degree.
  I quickly adapt to a new place of work, active and attentive to the details.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Маю досвід у SMM понад 5 років. Моя специфіка скріпти, сценарії, рекламні тексти, статті, наповнення сайту, режисерські плани.

  Також маю вищу освіту режисера.
  Швидко адаптуюся до нового місця роботи, активна та уважна до деталей.
  Буду рада співпраці!

 23. 316    1  0
  1 day1000 UAH

  Good day . I offer you my content writing services.
  I write in Ukrainian, Russian languages.
  up to 40th. Symbols in the day.
  The price is 60 UAH for 1000 signs.
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання контенту.
  Пишу тексти українською, російською мовами.
  До 40 тис. символів в день.
  Вартість - 60 грн за 1000 знаків.

 24. 2379    157  1   4
  2 days200 UAH

  Good day . I offer you our services for writing quality content. Interested in long-term cooperation. Price of 60gn/1000sbp

  I write a lot, literally, practically always bring to 100% unique. Before submitting the finished material, I always check the presence of errors, I use the services for SEO analysis.

  I have a block structure of texts with subtitles H2, H3, H4 and lists, I know how to write meta-tags. I offer you work SEO and LSI-optimized content, strictly for CA, fulfilling your goal.

  I do your task with the fulfilment of all the requirements of the TZ and your wishes, skillfully and creatively interesting. During the completion of the task, I accept clarifications and amendments. As a result of working with me, you will get articles, after reading which the user will want to visit your site or buy the product repeatedly.

  I’m out of office, so my articles are clear to a wide range of users. I do the work timely. I’m writing only unique articles. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання якісного контенту. Зацікавлений в довгостроковій співпраці. Вартість 60грн/1000сбп

  Пишу багато, грамотно, практично завжди доводжу до 100% унікальності. Перед здачею готового матеріалу завжди перевіряю на наявність помилок, користуюсь сервісами для SЕО-аналізу.

  Дотримуюсь блочної структури текстів з підзаголовками H2, H3, H4 і списками, вмію прописувати мета-теги. Пропоную вам робочий SEO- та LSI-оптимізований контент, строго для ЦА, виконуючий свою ціль.

  Виконаю ваше завдання з дотриманням всіх вимог ТЗ і ваших побажань, грамотно і творчо цікаво. Протягом виконання завдання приймаю уточнення і поправки. В результаті роботи зі мною, Ви отримаєте статті, після прочитання яких, користувач захоче відвідати Ваш сайт чи купити товар неодноразово.

  Уникаю канцеляризму, тому мої статті зрозумілі широкому колу користувачі. Роботу виконую вчасно. Створюю тільки унікальні статті. Буду радий співпраці!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 332    13  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I have a great experience in filling online stores, mainly on the Prom platform, a little less on WP.
  There is also experience writing texts for a women’s and children’s clothing store.
  I am pleased to give you examples of my work.
  The price of a single card is 40 UAH.
  Always in contact!
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Маю великий досвід в наповненні інтернет магазинів, в основному на платформі Пром, трішки менше на ВП.
  Також є досвід написання текстів для магазину жіночого та дитячого одягу.
  З радістю надам вам приклади своїх робіт.
  Вартість за одну карточку товару - 40 грн.
  Завжди на зв'язку!
  Буду рада співпраці!

 27. 199  
  1 day200 UAH

  Good morning, I have experience writing descriptions to goods, without excessive water and excessive seriousness. The price is indicated for 1 description of each volume.
  Доброго дня, маю досвід в написанні описів до товарів, без зайвої води та надмірної серйозності. Ціна вказана за 1 опис будь-якого обсягу.

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 294    2  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  For the portfolio ready to complete a free test description and 1 article for your site.

  We will be able to discuss further cooperation after the test.
  Вітаю!
  Для портфоліо готова виконати безкоштовно тестовий опис та 1 статтю для вашого сайту.

  Подальшу співпрацю зможемо обговорити після тестового.

 30. 218  
  1 day300 UAH

  Welcome, ready for the event!
  If you’re looking for a beautiful shark for the whole family, then you’ve found the right place! Our range contains shelves of different colors, factures and materials to satisfy any taste.

  For men, we have rough and stylish sharp with soft wave and acrylic. They will be the ideal choice for cold days in autumn and winter.

  For women, we offer a wide selection of colors and bills to choose the perfect sharp for any shape. From soft cushemire sharp to luxurious sharp sharp, we have everything to make you warm and stylish.

  We also have great options for children. Our children's shorts are made of soft and body-friendly material that does not undermine the child's skin. They are stylish and colored in bright colors so that children can enjoy the warmth and beauty of the sharp.

  So make your family warm and stylish with our beautiful sharp!
  Вiтаю,готова до спiвправцi!
  Якщо ви шукаєте красиві шарфи для всієї родини, то ви знайшли правильне місце! У нашому асортименті є шарфи різних кольорів, фактур та матеріалів, щоб задовольнити будь-який смак.

  Для чоловіків ми маємо грубі та стильні шарфи з м'якої вовни та акрилу. Вони будуть ідеальним вибором для прохолодних днів восени та зимою.

  Для жінок ми пропонуємо широкий вибір кольорів та фактур, щоб підібрати ідеальний шарф до будь-якого образу. Від м'яких кашемірових шарфів до розкішних шарфів з хутра, в нас є все, щоб зробити вас теплими та стильними.

  Також ми маємо чудові варіанти для дітей. Наші дитячі шарфи виготовлені з м'якого та приємного до тіла матеріалу, який не подразнює дитячу шкіру. Вони стильні та забарвлені у яскраві кольори, щоб діти могли насолоджуватися теплом та красою шарфів.

  Отже, зробіть свою родину теплою та стильною з нашими красивими шарфами!

 31. 297    4  0
  2 days200 UAH

  Good Morning, I am interested in your project. I’m very well oriented in styles and trends, I write articles of different character. Examples of product descriptions are in the portfolio.
  Добрий день, цікавить Ваш проект. Прекрасно орієнтуюсь в стилях та трендах, пишу статті різного характеру. Приклади опису товарів є в портфоліо.

 32. 388    15  0
  1 day200 UAH

  Good night ! I will be happy to cooperate. There is experience in the description of goods and the writing of various materials, examples will be attached below. to turn)

  HTTPS://ukrglamour.com.ua/o-nas
  HTTPS://makeup.com.ua/ua/product/1055794/
  Добрий вечір! Буду рада співпраці. Є досвід у описі товарів та написанні різноманітних матеріалів, приклади прикріплю нижче. Звертайтесь)

  https://ukrglamour.com.ua/o-nas
  https://makeup.com.ua/ua/product/1055794/

 33. proposal concealed by freelancer
 34. proposal concealed by freelancer
 35. 703    18  1
  1 day200 UAH

  Welcome to Alexandra!
  I write interesting and literary SEO texts for the needs of the target audience of your business.
  I guarantee live and useful content that will check the attention of potential customers.

  We can discuss the details of cooperation in private messages.
  Вітаю, Олександре!
  Напишу цікаві та грамотні SEO тексти під потреби цільової аудиторію вашого бізнесу.
  Гарантую живий та корисний контент, який проверне увагу потенційних клієнтів.

  Можемо оговорити деталі співпраці у приватних повідомленнях.

 36. 465    1  0
  1 day300 UAH

  Welcome to! I have experience writing on the website. I can write easily, tightly, clearly and interestingly! I will be glad to help you. My portfolio https://docs.google.com/presentation/d/1a5KgG7srpB_2l8RjZ528oh7xvS8pY2-O_qgzyM1ok-4/edit
  Вітаю! Маю досвід написання описів на сайти. Вмію писати легко, стисло, зрозуміло і цікаво! Буду рада вам допомогти. Моє портфоліо https://docs.google.com/presentation/d/1a5KgG7srpB_2l8RjZ528oh7xvS8pY2-O_qgzyM1ok-4/edit

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 500  
  4 days500 UAH

  Good day

  There is great experience in filling sites: writing SEO texts for categories, product descriptions and articles for blogs.

  The price is 65 UAH. by 1000 ZBP
  Доброго дня

  Є великий досвід у наповненні сайтів: написанні сео-текстів для категорій, описів товарів та статей для блогів.

  Вартість - 65 грн. за 1000 збп

 39. 1474    64  0
  1 day200 UAH

  in Ukrainian:
  Good day .Ready for cooperation.In 2022.It has completed "The Foundations of Internet Marketing" by Google.My articles are in the top of Google.Great experience in your subject.Examples of:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/11vbOxzg3aQzctG7d347UDtQwOhWVuGAdfwapewxn7yA/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/11vbOxzg3aQzctG7d347UDtQwOhWVuGAdfwapewxn7yA/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1f-ycGEIBYJRJIgyFb8K6fFF-_oGZMISUW8x5a8woTGk/edit
  Oriented price: 70 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces.by 1000 pcs.Turn to!Let’s discuss the conditions.🤝
  На украинском:
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В 2022 р. закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статті входять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Приклади:
  https://docs.google.com/document/d/11vbOxzg3aQzctG7d347UDtQwOhWVuGAdfwapewxn7yA/edit
  https://docs.google.com/document/d/11vbOxzg3aQzctG7d347UDtQwOhWVuGAdfwapewxn7yA/edit
  https://docs.google.com/document/d/1f-ycGEIBYJRJIgyFb8K6fFF-_oGZMISUW8x5a8woTGk/edit
  Орієнтовна ціна: 70 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! Обговоримо умови.🤝

 40.  freelancer isn't working in the service any longer
 41. 2386    125  0   1
  5 days300 UAH

  Good day .A huge experience.Just attractive texts for your business.I guarantee special descriptions of the sharp.Let us agree, we agree.🤗
  Доброго дня. Величезний досвід. Тільки привабливі тексти для вашого бізнесу. Гарантую особливі описи шарфів. Пишіть, про все домовимося 🤗

 42.  freelancer isn't working in the service any longer
 43. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 44. 577    24  0   1
  1 day200 UAH

  Welcome to Alexander
  Interesting to work with you.
  Experience in work 7 years. Screenwriter and philologist. Specialization: SEO Scenaries Copyright/realit Commercial/Selling texts.
  Languages: Ukrainian/Russian/Czech/English/German
  I work with WorldPress.There are a lot of interesting ideas.
  Examples of articles will be submitted in a personal message.
  Вітаю Олександр
  Цікаво було б з Вами попрацювати
  Досвід роботи 7 років. Сценарист/філолог. Спеціалізація: SEO|Сценарії|Копірайт/рерайт|Комерційні/Продаючі тексти.
  Мови:Українська/Російська/Чеська/Англійська/Німецька
  Працюю з WorldPress.В наявності багато цікавих ідей.
  Приклади статей надішлю в особистому повідомленні.

 1. 402    2  1
  1 day200 UAH

  Hello to you! I can offer you my services as a SEO copier. I have experience writing unique and optimized texts for sites that capture traffic and increase conversion. I can offer you to create content for your site, including articles, blogs and other texts that will meet the search engine requirements and will be interested in your potential customers. If you need quality and effective texts for your site, please contact me and we will discuss the details of the collaboration. I am ready to help you succeed in your online business!
  Здрастуйте! Я можу запропонувати вам свої послуги в якості SEO копірайтера. Я маю досвід написання унікальних і оптимізованих текстів для сайтів, які залучають трафік і збільшують конверсію. Я можу запропонувати вам створення контенту для вашого сайту, включно зі статтями, блогами та іншими текстами, які відповідатимуть вимогам пошукових систем і будуть цікавити ваших потенційних клієнтів. Якщо вам потрібні якісні та ефективні тексти для вашого сайту, зв'яжіться зі мною, і ми обговоримо деталі співпраці. Я готовий допомогти вам досягти успіху у вашому онлайн бізнесі!

 2. 608    29  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  I will be happy to cooperate with you. I have experience working with online stores, writing texts about clothes and fashion.
  1000 Sbp – 70 UAH
  Доброго дня.
  Буду рада співпраці з вами. Я маю досвід роботи з інтернет-магазинами, писала тексти про одяг та моду.
  1000 сбп- 70 грн

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 756    10  0
  1 day200 UAH

  Hello, here is an example of my description:
  HTTPS://mv-content.pro/work/sportwear
  Добрий день, ось приклад мого опису:
  https://mv-content.pro/work/sportwear

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 313  
  1 day200 UAH

  Good day ! We will be very pleased to accept your order. I have been working in copywriting for more than 7 years. I am familiar with this topic, I have repeatedly written such articles. I guarantee 100% unique, written and quality text in short term.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 7 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.

 7. 2144
   126  0

  1 day200 UAH

  Good day Alexandra! I write for clothing stores, both seo-text and info-posts, articles, blog texts and product maps descriptions. I suggest to choose a tone of communication with the audience and get to create content in a single style. The cost of my work is 70 UAH/1000 signs. First of all the test.

  Get up)
  Доброго дня, Олександре! Пишу для магазинів одягу, як сео-тексти, так й інфо-пости, статті, тексти у блог та описи карток товарів. Пропоную обрати тон спілкування з аудиторією та підійти до створення контенту в єдиному стилі. Вартість моєї роботи 70 грн/1000 знаків. Звісно, спочатку тестове.

  Зверсайтесь)

 8. 428    2  0
  3 days200 UAH

  Welcome to Alexandra!
  I’ve been writing for 11 years. Clothes and accessories are one of my favorite topics. I am happy to work for your site.
  The price of 1000 symbols is 80 UAH.
  Go back, let’s discuss the details.
  Вітаю, Олександре!
  Пишу тексти для сайтів 11 років. Одяг та аксесуари – одна з улюблених тематик. З задоволенням попрацюю для вашого сайту.
  Вартість 1000 символів – 80 грн.
  Звертайтеся, обговоримо деталі.

 9. 1478    71  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I have experience writing texts on the subject of accessories, worked with the shuffle and palantine store, and therefore creating quality descriptions and texts in the blog.
  I would like to get acquainted with TZ if it is available.
  The value orientation is 70 UAH/1000 symbols.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Маю досвід написання текстів на тему аксесуарів, працювала з магазином шарфів та палантинів, а тому створю якісні описи та тексти у блог.
  Хотілося б познайомитись з ТЗ, якщо воно є у наявності.
  Орієнтир вартості - 70 грн/1000 символів.
  Буду рада співпраці!

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 717    40  0
  1 day500 UAH

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my texts on different topics in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх текстів на різні теми в портфоліо.

 12. 1758    77  0   1
  3 days1000 UAH

  Good day ! Ready to implement your project. I have a lot of experience, I work well. Proposed a budget, we will discuss and agree on all terms in personal messages.
  Добрий день! Готовий виконати ваш проект. Маю чималий досвід, працюю якісно. Пропонуйте бюджет, обговоримо і узгодимо всі умови в особистих повідомленнях.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. 232  
  2 days200 UAH

  Hello to you! I want to take this job. Experience is sufficient. I write here as follows: https://issi.com.ua/ru/pers_shop/halati/292443.htm
  The desired price is from 100 UAH/1000 SPB, but it, as well as the deadlines and other conditions of cooperation, is ready to be discussed.
  Здрастуйте! Охоче візьмусь за цю роботу. Досвіду вистачає. Пишу ось так: https://issi.com.ua/ru/pers_shop/halati/292443.htm
  Бажана ціна - від 100 грн./1000 сзпб., але її, як і терміни виконання та інші умови співпраці, готова обговорювати.

 16. 2111    198  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to!
  I hope my candidacy will come to you.
  A copywriter, a journalist with many years of work experience.
  I write well, interestingly, with a creative family.
  The price is 70 UAH / 100 ZBP.
  Examples of articles are in the portfolio.
  I will be happy to have an interesting and fruitful collaboration!
  Вітаю!
  Думаю, моя кандидатура підійде Вам)
  Копірайтер, журналіст із багаторічним досвідом роботи.
  Пишу грамотно, цікаво, з творчою родзинкою.
  Ціна - 70 грн./100 збп.
  Зразки статей - у портфоліо.
  Буду рада цікавій і плідній співпраці!


Client
Olexandr Demchenko
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
1 month 30 days ago
365 views
Labels
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • Написание статей
 • написание текстов
 • seo копирайт рерайт
 • SEO тексты
 • написание seo статей