Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriter writing articles on the theme of equipment for restaurants

Translated27 USD

 1. 9760    524  0   1
  2 days27 USD

  Good day ! I have worked as a copywriter for 4 years, performing texts under any requirements. I write myself, I don’t give it to anyone. Quality and fast writing guarantees. I write for a price of 50g for 1k symbols. Turn to!
  Добридень! Працюю копірайтером 4 роки, виконую тексти під будь-які вимоги. Тексти пишу сам, нікому не передаю. Якість та швидке написання гарантую. Пишу за ціною 50 г за 1к символів. Звертайтесь!

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1821    89  0
  3 days27 USD

  Welcome to!
  I am interested in your project and I will be happy to work together.
  Examples on the topic
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1fXVsrTqXso6D0MK5x5j_hN5j2AahsQNtBo9cW2Wfygg/edit
  Portfolio Freelancehunt
  The price of 1000 symbols is 60 UAH.
  Write, I am online.
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці.
  Приклад по темі
  https://docs.google.com/document/d/1fXVsrTqXso6D0MK5x5j_hN5j2AahsQNtBo9cW2Wfygg/edit
  Портфоліо Freelancehunt
  Вартість 1000 символів 60 грн.
  Пишіть, я онлайн.

 4. 2413    172  2   4
  2 days27 USD

  Good day . I offer you our services for writing quality content. Interested in long-term cooperation. Price of 60gn/1000sbp

  I write a lot, literally, practically always bring to 100% unique. Before submitting the finished material, I always check the presence of errors, I use the services for SEO analysis.

  I have a block structure of texts with subtitles H2, H3, H4 and lists, I know how to write meta-tags. I offer you work SEO and LSI-optimized content, strictly for CA, fulfilling your goal.

  I do your task with the fulfilment of all the requirements of the TZ and your wishes, skillfully and creatively interesting. During the completion of the task, I accept clarifications and amendments. As a result of working with me, you will get articles, after reading which the user will want to visit your site or buy the product repeatedly.

  I’m out of office, so my articles are clear to a wide range of users. I do the work timely. I’m writing only unique articles. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання якісного контенту. Зацікавлений в довгостроковій співпраці. Вартість 60грн/1000сбп

  Пишу багато, грамотно, практично завжди доводжу до 100% унікальності. Перед здачею готового матеріалу завжди перевіряю на наявність помилок, користуюсь сервісами для SЕО-аналізу.

  Дотримуюсь блочної структури текстів з підзаголовками H2, H3, H4 і списками, вмію прописувати мета-теги. Пропоную вам робочий SEO- та LSI-оптимізований контент, строго для ЦА, виконуючий свою ціль.

  Виконаю ваше завдання з дотриманням всіх вимог ТЗ і ваших побажань, грамотно і творчо цікаво. Протягом виконання завдання приймаю уточнення і поправки. В результаті роботи зі мною, Ви отримаєте статті, після прочитання яких, користувач захоче відвідати Ваш сайт чи купити товар неодноразово.

  Уникаю канцеляризму, тому мої статті зрозумілі широкому колу користувачі. Роботу виконую вчасно. Створюю тільки унікальні статті. Буду радий співпраці!

 5. 1355    30  0
  3 days49 USD

  Yulia is welcome!

  I know food-thematics greatly because she wrote articles about the work of chefs. There is also the opportunity to clarify details with a hospitality-restaurant specialist who has experience working.

  Ready to start work immediately.

  The cost is 300 pounds.
  Юліє, вітаю!

  Фуд-тематику знаю відмінно, оскільки писала статті про роботу шеф-кухарів. Є можливість також уточнювати деталі зі спеціалістом готельно-ресторанного напрямку, який має досвід роботи.

  Готова розпочати роботу негайно.

  Вартість 300 гривень кілознак.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 9171    362  1   1
  1 day27 USD

  Hello to
  I write without water, only in essence (without the modern world and without the phrases "in the present" and "in the present")
  The text will not only be readable and SEO-optimized, but also useful for your customer.
  With subtitles, lists and numbers - what search engines like and people understand well
  Cost: 70 UAH / 1000 Symbols
  Examples are (paro generators, testmes, windows, refrigeration equipment), send to personal messages on request
  Здравствуйте
  Напишу без воды, только по сути (без современного мира и без фраз "в настоящее время" и "на сегодняшний день")
  Текст будет не только читабельным и СЕО-оптимизированным, но и полезным для вашего покупателя
  С подзаголовками, списками и цифрами – что любят поисковые системы и хорошо воспринимают люди
  Стоимость – 70 грн/1000 символов
  Примеры есть (парогенераторы, тестомесы, витрины, холодильное оборудование), отправлю в личные сообщения по запросу

 8. 667
   7  0

  5 days27 USD

  Good Morning Julia!
  I wrote for restaurants, but not about equipment. Here is one of the text for style understanding: https://freelancehunt.com/showcase/work/zakaz-banketnogo-zala/1642453.html
  Equipment will be resolved without any problems. We can start with one text so that you can make a final decision on the long-term cooperation.
  The price of 1000 rupees is 90 rupees.
  Total experience in writing for websites is 11 years.
  Let’s talk about the details.
  Доброго дня, Юлія!
  Я писала для ресторанів, але не про обладнання. Ось один з текстів для розуміння стилю: https://freelancehunt.com/showcase/work/zakaz-banketnogo-zala/1642453.html
  З обладнанням розберуся без проблем. Можемо почати з одного тексту, щоб Ви прийняли остаточне рішення про тривалу співпрацю.
  Вартість 1000 зн - 90 грн.
  Загальний досвід роботи з текстами для сайтів - 11 років.
  Давайте обговоримо деталі.

 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 8812    278  0   6
  1 day27 USD

  Good day Julia, I am interested in your project, I will be happy to collaborate.
  There is experience in this niche, no problems with the material will arise.
  The cost of work is 60gn/1000sbp.
  I will be happy to discuss the details of the TZ and take on the performance.
  Good day to you!)
  Доброго дня Юлія, зацікавив ваш проєкт, буду радий співпраці.
  Є досвід в цій ніші, проблем з матеріалом не виникне.
  Вартість роботи 60грн/1000сбп.
  Буду радий обговорити деталі ТЗ та взятися за виконання.
  Вдалого вам дня!)

 12. 540    3  1
  1 day27 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year and have written more than 100 texts on different topics. The texts are written in Ukrainian, English, German, Russian. The English language is B2-S1 and the German language is B1-B2. I have different styles of writing, SEO, LSI copywriting, skilled written language. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing on any topic. I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. The title, the description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print it. Link but my summary with some examples of works: www.canva.com.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 100 текстів на різні тематики. Тексти пишу на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською володію на рівні B2-С1, німецькою - В1-В2. Володію різними стилями письма, SEO, LSI копірайтингом, грамотною письмовою мовою. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура на будь-яку тему. Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. Складаю Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати. Посилання но моє резюме з деякими прикладами робіт: www.canva.com.

 13. 2952
   131  0

  3 days137 USD

  Good day . Education is a technician of the food industry. I understand the specificity of the work of the corner, the spray for cowbass, the homogenizers.
  I write rapidly, unique. Organically write the keywords.

  Cost of 130 UAH for 1000 Sbp
  Доброго дня. Освіта - технолог харчової промисловості. Розумію специфіку роботи кутер, шприца для ковбас, гомогенізатори.
  Пишу оперативно, унікально. Органічно прописую ключові слова.

  Вартість 130 грн за 1000 сбп

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 1510    148  0   3
  2 days27 USD

  Good day .
  Experience in copywriting more than 8 years.
  I write quality SEO texts of different configurations.
  I guarantee informativity, uniqueity and rapidity in work.
  60 UAH – 1000 UAH.
  Доброго дня.
  Досвід в копірайті більш ніж 8 років.
  Пишу якісні СЕО тексти різної конфігурації.
  Гарантую інформативність, унікальність та оперативність в роботі.
  60 грн - 1000 збп.

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 2757    111  0
  7 days27 USD

  Welcome to!
  I am proposing my candidacy.
  The desired price is 50 UAH for 1000 ZN.
  The examples of the works can be read by reference:
  https://docs.google.com/document/d/1a-CT0VMx9zMRuHQrnFIY4UthAJy-BF5icKkK9s4JVYw/edit#

  About myself:
  I am copywriting since 2012.
  I write quality, interesting texts without water that are easy to read.
  I understand the SEO-copyright task.
  I don’t need to explain what this is unique, leadership, spammy, etc.
  My texts are structured, have lists and subtitles, the material is submitted in small paragraphs according to all the requirements of the PS.
  I am familiar with this topic.
  aimed at long-term cooperation.

  With respect, Dmitry.
  Вітаю!
  Пропоную свою кандидатуру.
  Бажана ціна - 50 грн за 1000 зн.
  З прикладами робіт можна ознайомитись за посиланням:
  https://docs.google.com/document/d/1a-CT0VMx9zMRuHQrnFIY4UthAJy-BF5icKkK9s4JVYw/edit#

  Про себе:
  Займаюся копірайтингом із 2012 року.
  Пишу якісні, цікаві тексти без води, що легко читаються.
  Розумію завдання SEO-копірайтингу.
  Мені не треба пояснювати, що таке унікальність, водність, спамність тощо.
  Мої тексти структуровані, мають списки та підзаголовки, матеріал подається невеликими абзацами за всіма вимогами ПС.
  Непогано знаюся у цій тематиці.
  Націлений на довгострокову співпрацю.

  З повагою, Дмитро.

 18. Mikita Ostrovsky Flashorder
  17280    413  1   3
  2 days27 USD

  Hello, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashorder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 19. 1670    78  0
  1 day27 USD

  Welcome to!
  I have a great experience in writing texts (6+ years), and also worked with companies that supply equipment and furniture for restaurants - Restro, DSTO and others, and therefore on the topic I understand.
  I can provide examples for the need in personal messages.
  The oriented value is 70 UAH/1000 symbols.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Маю великий досвід написання текстів (6+ років), а також працювала з компаніями, які постачають обладнання та меблі для ресторанів - Restro, DSTO та іншими, а тому на тематиці розуміюсь.
  Можу надати приклади за необхідності в особисті повідомлення.
  Орієнтовна вартість - 70 грн/1000 символів.
  Буду рада співпраці!

 20. 524    10  0
  1 day27 USD

  Welcome to. My name is Elia and I am a copywriter with 8 years of experience. The quality and timing of the work is a guarantee. The price for 1000 is £55.
  Вітаю. Моє ім’я Оля і я копірайтер з 8-річним досвідом. Якість та своєчасність виконання роботи - гарантую. Ціна за 1000 - сбп 55 грн.

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 192  
  1 day27 USD

  Good day . Interested by your proposal for cooperation, I would like to know more in the personal letter. Working experience more than 6 years. The price is 50 UAH for 1 k. There is experience in this niche. Please, I will be happy to collaborate!
  Добрый день. Заинтересовало ваше предложение о сотрудничестве, хотела бы узнать подробнее в личной переписке. Опыт работы более 6 лет. Цена 50 грн за 1 к. Есть опыт в данной нише. Обращайтесь буду рада сотрудничеству!

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 290    1  0
  1 day27 USD

  Welcome to!

  I have knowledge of the various functional aspects and features of the use of equipment for restaurants. This allows me to create quality content that helps customers gain understanding of professional equipment and its advantages.
  I send you my case and I offer the cost for writing - 60 UAH for 1000 characters. Quality and fast performance guaranteed. My texts are authoritarian and are provided exclusively to you.
  I always track the uniqueity of texts and grammar, using services for SEO analysis. I will be pleased for long-term cooperation and ready to accept clarifications and amendments during the performance of the task.
  Please let me know exactly what topics and formats you need, and I’m ready to take this task.
  Вітаю!

  Я володію знаннями про різні функціональні аспекти та особливості використання обладнання для ресторанів. Це дозволяє мені створювати якісний контент, який допомагає клієнтам отримувати розуміння професійного обладнання та його переваг.
  Надсилаю вам свої кейси та пропоную вартість за написання - 60 грн за 1000 символів. Гарантую якість та швидке виконання. Мої тексти є авторськими і надаються виключно вам.
  Завжди стежу за унікальністю текстів та граматикою, використовуючи сервіси для SEO-аналізу. Буду радий довгостроковій співпраці та готовий приймати уточнення та поправки протягом виконання завдання.
  Будь ласка, дайте знати, які саме теми та формати вам потрібні, і я готовий взятися за це завдання.

 25. 694    40  0
  1 day27 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my texts on different topics in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх текстів на різні теми в портфоліо.

 • Alexandr Kononenko
  5 June, 14:08 |

  Юлія, вітаю) А можете більше розповісти про сам проєкт та показати приклад ТЗ?

 • Yevhen Shtepan
  5 June, 16:06 |

  Жодного разу не зустрічав професію "перукар для білявок". Перукар зазвичай робить зачіски і для білявок, і для брюнеток, і рудими теж не перебирає. Так само не існує професії "копірайтер текстів про обладнання для ресторанів". Пристойний копірайтер пише про все (з декими варіаціями смаку), і перед кожною новою темою просто вивчає матчастину.