Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Write an article on the restaurant website.Написати статтю на сайт для ресторану

Translated200 UAH

 1. 817    48  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready to perform. With respect, Alexis.
  Доброго дня. Готовиий приступити до виконання. З повагою, Олексій.

 2. 1034    30  0
  1 day200 UAH

  Good night, experience in writing SEO texts about restaurants is, I'll write the article quickly and quality.
  Ready to discuss all in L.S.
  Добрый вечер, опыт в написании сео текстов о ресторанах есть, напишу статью быстро и качественно.
  Готов все обсудить в лс

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 867    23  0
  2 days200 UAH

  Welcome to!
  I have more than 5 years of writing experience. I will describe the advantages of choosing a given restaurant to celebrate important events.
  to turn.
  Вітаю!
  Маю досвід написання статей більше 5 років. Опишу переваги вибору даного ресторану для святкування важливих подій.
  Звертайтеся.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 365    2  0
  2 days200 UAH

  Good evening !
  There is experience writing texts about the banket rooms. Experience in writing is 11 years. I'm writing well about your restaurant.
  To perform the work, you need to see more detailed tasks.
  Доброго вечора!
  Є досвід написання текстів про банкетні зали. Загальний досвід роботи з текстами - 11 років. Напишу гарно і про ваш ресторан.
  Для якісного виконання роботи потрібно бачити більш детальне завдання.

 7. 3606
   143  0

  2 days200 UAH

  Christina, in your task (without a title) 121 signs without breaks. You might have meant at least 300 words.
  I will find the location of the rest, the UTP and the menu. I will quickly prepare a few short questions about experience, CA, banquet menu, technical equipment, musicians, collaboration with creative teams. I am preparing this article.
  Христина, у Вашому завданні (без заголовка) 121 знак без пробілів. Мабуть, Ви мали на увазі не менше 300 слов.
  Вивчу локацію рестрану, УТП та меню. Швидко підготую декілька коротких запитань щодо досвіду, ЦА, банкетного меню, технічного оснащення, музикантів, співпраці з творчими командами. На цьому матеріалі підготую статтю.

 8. 1826    24  0
  2 days200 UAH

  Journalist, screenwriter with great experience on television and printed All-Ukrainian press. Portfolio on this website. Ready for cooperation)
  Журналіст, сценарист з великим досвідом на тв та друкованій Всеукраїнській пресі. Портфоліо на цьому сайті. Готова до співпраці)

 9. 3579
   347  0

  1 day200 UAH

  Welcome to Christina. I have experience in doing this work. For several years she wrote for the portal Carpathians 3D, where she repeatedly described the facilities of food and recreation.
  Вітаю, Христино. Маю досвід у виконанні такої роботи. Кілька років писала для порталу Карпати 3Д, де неодноразово описувала заклади харчування й відпочинку.

 10. 271  
  1 day200 UAH

  Hello to you!
  She has worked in the restaurant business for more than 5 years, also has experience in writing articles. I think I will write clearly and clearly for your future guests!
  Привіт!
  Працювала у сфері ресторанного бізнесу понад 5 років, також є досвід у написанні статей. Тому, вважаю, що напишу чітко і зрозуміло для Ваших майбутніх гостей!

 11. 1034    63  2   2
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I will write the best text for you.
  Experience is great.
  to turn.
  Вітаю!
  Напишу для вас максимально якісний текст)
  Досвід великий.
  Звертайтесь.

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 1040    51  0
  2 days200 UAH

  Welcome, I write easy, interesting, I always stick to the deadline. to turn)
  Вітаю, пишу легко, цікаво, завжди дотримуюсь дедлайну. Звертайтеся)

 14. 1711    102  1
  1 day200 UAH

  Good day !

  I want to offer you cooperation. I write informatively and professionally I am always interested in the CA text.
  Turn on!
  Доброго дня!

  Маю на меті запропонувати вам співпрацю. Пишу інформативно та професійно завжди зацікавлюю ЦА текстом.
  Звертайтеся!

 15. 327    4  0
  1 day200 UAH

  Good afternoon, ready to do this task. Quality and unique guarantee.
  I have an example of work in my profile.

  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, готова виконати дане завдання. Гарантую якість та унікальність.
  Приклад робіт у мене в профілі.

  Буду Рада співпраці.

 16. 3047
   123  0

  2 days1000 UAH

  Christine Good Morning. I have a lot of work on Horeca. I wrote a few times for restaurants, cafés.

  I know how to emphasize the advantages of the establishment, reveal the plus of the location, the interior, the menu.

  I write unique, interesting, contently. Self-selecting keys to the article for better conversion
  Христина, доброго ранку. Багато працюю із тематикою horeca. Неодноразово писала для ресторанів, кафе.

  Знаю, як акцентувати переваги закладу, розкрити плюси локації, інтер'єру, меню.

  Пишу унікально, цікаво, змістовно. Самостійно підбираю ключовики до статті для кращої конверсії

 17. 288  
  1 day200 UAH

  I have a great experience in writing articles and I am happy to help you.
  Маю великий досвід написання статей, з радістю допоможу Вам.

 18.  freelancer isn't working in the service any longer
 19. 417    10  0
  1 day200 UAH

  I'm writing about your event emotionally, delicious- so that the target audience can easily imagine the atmosphere of your restaurant and want to be part of that atmosphere. The target audience must be studied, the style of conducting social networks or the site (ton of voice) of the institution, which uses the specification of language and traditions of the region as necessary.
  For the number of symbols up to 2000 bpb the satisfactory price for me will be 150 UAH. I guarantee decency and responsibility to fulfill, taking into account all your wishes or observations so that you are satisfied. The uniqueity of the texts can be confirmed through the Birdie service. I add a portfolio for dating https://docs.google.com/presentation/d/1u8Qkz0QK6hX0A6nKJ0k9BFW7WhoxYuANpABNEyZH2E/edit
  Напишу про ваш заклад емоційно, смачно– так, щоб цільова аудиторія легко уявила атмосферу вашого ресторану і захотіла стати частиною цієї атмосфери. Цільову аудиторію обов’язково досліджую, враховую стиль ведення соцмереж або сайту (ton of voice) закладу, використовую за необхідності специфіку мови та традицій регіону
  За кількість символів до 2000 бпб задовільною для мене ціною буде 150 грн. Гарантую порядність та відповідальність виконання, врахування усіх ваших побажань чи зауважень, щоб ви були задоволені. Унікальність текстів можу підтвердити через сервіс Birdie. Додаю портфоліо для знайомства https://docs.google.com/presentation/d/1u8Qkz0QK6hX0A6nKJJ0k9BFW7WhoxYuANpABNEyZH2E/edit

 20. 286    1  0
  1 day200 UAH

  Welcome to. Ready to start performing right now. I look forward to the details in private.
  Вітаю. Готова почати виконання просто зараз. Чекаю подробиць в приват.

 21. 958    23  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I will be happy to help! I write quickly, register in the necessary budget, consider the requirements of the TZ. Turn to! Good day !
  Вітаю! З радістю допоможу! Напишу швидко, впишусь у необхідний бюджет, врахую вимоги ТЗ. Звертайтесь! Гарного дня!

 22. 572    3  0
  1 day200 UAH

  Good day ! It sounds light. I am a writer and copywriter.
  I work on 2D animation, advertising, promotions. I also write texts for social networks and websites.

  HTTPS://docs.google.com/document/d/17Fyuid2QWyQ08RIzoBaKsYyyvNI6fctvT1X4wZJsoL4/edit

  I will be happy to cooperate. Take care of yourself!
  Доброго дня! Мене звуть Світлана. Я сценаристка та копірайтерка.
  Я працюю над 2D анімацією, рекламою, промо. Також пишу тексти для соціальних мереж та сайтів.

  https://docs.google.com/document/d/17Fyuid2QWyQ08RIzoBaKsYyyvNI6fctvT1X4wZJsoL4/edit

  Буду рада співпраці. Бережіть себе!

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 411    7  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready to perform so that the quiet atmosphere of your restaurant across the monitor screen felt by potential visitors and encouraged to visit the zone of comfortable rest, delicious dishes and kind staff.
  Доброго дня. Готовий виконати так, щоб затишна атмосфера Вашого ресторану крізь екран монітору відчувалася потенційними відвідувачами та спонукала відвідати зону комфортного відпочинку, смачних страв та доброзичливого персоналу.

 26. 578    13  0
  1 day200 UAH

  Welcome to Christine!
  My name is Nathalie, I am a copywriter. If you are interested in your project, I will be very pleased to collaborate.
  Today I will write an interesting, readable, unique article.
  Write to me and we will discuss more in detail.
  Вітаю, Христино!
  Мене звати Наталя, я копірайтер. Зацікавив Ваш проект, буду дуже радіти співпраці.
  Сьогодні напишу цікаву, читабельну, унікальну статтю.
  Напишіть мені і обговоримо детальніше.

 27. 13785
   308  1

  1 day200 UAH

  Hello, we offer the translation office services "Flashoder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashoder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 28. 252    3  1
  2 days200 UAH

  Good day !In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Portfolio (in particular and SEO):
  Google Drive

  You can also get more acquainted with me in the Instagram profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Добрий день!

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  ПОРТФОЛІО (зокрема й seo):
  Google Drive

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в Інстаграм профілі
  https://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 29. 898    44  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready for cooperation.
  In March of this year, it finished the "Basics of Internet Marketing" from Google.
  My posts come to the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Oriented price: 70 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В березні цього року закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статі виходять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Орієнтовна ціна: 70 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.

 30. 2082    92  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  I can qualityly write for you the necessary article on this topic, quality guarantee. Turn to!
  Добрий день.
  Зможу якісно написати для Вас потрібну статтю за даною тематикою, якість гарантую. Звертайтесь!

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 7442
   485  1

  2 days200 UAH

  Good day . I will write a unique article for you. Does it mean an article on 3000 Zbp? The cost is indicated for the project.
  Добрий день. Напишу якісну унікальну статтю за Вашим ТЗ. Мається на увазі стаття на 3000 збп? Вартість указана за проєкт.

 33. 512    12  0
  1 day200 UAH

  Good day . I am glad to accomplish this task for you. There are necessary skills and experience.
  Добрий день. З радістю виконаю для вас це завдання. Є необхідні навички та досвід.

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 168  
  2 days200 UAH

  Good day . Ready to write the text on the topic very quickly and quality.
  Добрий день. Готовий написати текст по темі дуже швидко і якісно.

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 488    6  0
  1 day200 UAH

  Welcome to Christina.
  I have worked in copywriting for more than 4 years. I have free Russian and Ukrainian languages.
  I will write an interesting and interesting text in the shortest time.
  Examples of works can be viewed at: https://vladakova55.wixsite.com/copywriter/pro-mene
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю, Христино.
  Працюю у сфері копіратингу більше 4-х років. Вільно володію російською та українською мовами.
  Напишу цікавий та чіпляючий текст у найкоротші терміни.
  Приклади робіт можете переглянути за посиланням: https://vladakova55.wixsite.com/copywriter/pro-mene
  Буду рада співпраці.

 38. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 39. 457    6  0
  2 days200 UAH

  Good day ! The price is 50 UAH / 1000 Sbp.
  Do you mean 300 words? This is about 2000-2500 characters without breakdowns. The profile has examples of works so that you can get acquainted with the style of writing. I work on different topics. I guarantee 100% unique, quality text. to turn)
  Доброго дня! Вартість 50 грн / 1000 сбп.
  Ви, напевне, мали на увазі 300 слів? Це приблизно 2000-2500 символів без пробілів. В профілі є приклади робіт, щоб Ви могли ознайомитись зі стилем написання. Працюю з різними тематики. Гарантую 100% унікальність, якісний текст. Звертайтеся)

 40. 271  
  1 day200 UAH

  Welcome to! I will write an article on the site about the restaurant quickly, quality and grammatically. You can be sure that after reading your site guests will definitely want to celebrate their holiday there. I will be happy to collaborate! and :)
  Вітаю! Напишу статтю на сайт про ресторан швидко, якісно та грамотно. Можете бути впевненими, що після прочитання гості вашого сайту обов'язково будуть бажати там відсвяткувати своє свято. Буду рада співпраці! :)

 41. 649    19  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I want to offer my services.
  I am copywriter professionally.
  I work on the exchanges of texts and on the freelancer sites, I behave to work responsibly.
  For me, the key quality parameter is the high information of the material, usefulness for the user.

  40 grams / 1000 symbols.
  Вітаю!
  Хочу запропонувати свої послуги.
  Професійно займаюся копірайтом.
  Працюю на біржах текстів та на сайтах з фрілансу, ставлюся до роботи відповідально.
  Для мене ключовим параметром якості є висока інформативність матеріалу, корисність для користувача.

  40 гривень/1000 символів.

 42. 22367
   293  0

  1 day200 UAH

  Good day ,

  I suggest you consider my candidacy.
  The cost is 60 UAH/1000 Sbp.
  We have a great experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  Стоимость 60 грн/1000 сбп.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 43. 256    1  0
  2 days200 UAH

  Good day . My name is Light. I have experience in copying, content manager. I love writing texts. She wrote for Instagram the download network “Favorite City”. She worked on the filling of stores and educational websites for American students through Opencart. He also worked on the Olx platform. I will look at your proposals. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Мене звати Світлана. Маю досвід роботи копірайтером, контент-менеджером. Обожнюю писати тексти. Писала для інстаграму мережі знижок «Улюблене місто». Працювала по наповненню сайтів магазинів та сайту освіти для американських студентів через Opencart. Також працювала на платформі Olx. Розгляну Ваші пропозиції. Буду рада співпраці.

 44. 966    37  0
  1 day300 UAH

  Good day !

  I am a copywriter with a lot of work experience. Russian and Ukrainian languages. All texts are 100% unique, with subtitles and other requirements for the SEO. I write quality, in essence beautiful. I take into account all the wishes of the customer.

  The price is 50 UAH/1000 ppm.

  I will be happy to cooperate!
  Добрый день!

  Я копирайтер с большим опытом работы. Носитель русского и украинского языков. Все тексты 100% уникальны, с подзаголовками и другими требованиями к СЕО. Пишу качественно, по существу, красиво. Учитываю все пожелания заказчика.

  Цена 50 грн./1 000 зн.бп.

  Буду рада сотрудничеству!

 45. 449    6  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Ready to take a task.
  The price for 1000 UAH is 120 UAH.
  Доброго дня!
  Готова взятися за завдання.
  Ціна за 1000 збп - 120 грн.

 46. 94  
  1 day200 UAH

  Ready to write the article, I'm waiting for your reply.
  Готова приступити до написання статті, чекаю від Вас відповіді

 47. 709    39  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my texts on different topics in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх текстів на різні теми в портфоліо.

 48. 228  
  1 day200 UAH

  My name is Vlad.
  I am 16 years old
  Ready to complete the order for 100 UAH.
  Experience with texts.
  I am looking forward to your answer.
  Здраствуйте, Меня зовут Влад.
  Мне 16 лет
  готов выполнить заказ за 100 грн.
  Есть опыт с текстами
  С нетерпениям жду вашего ответа.

 • Veronika Dulger
  2 October, 23:20 |
  deleted by moderator
 • Maryna Vishinska
  3 October, 2:50 |

  тут не можна пропонувати свої послуги

 • Olga K.
  3 October, 13:47 |

  Доброго дня - з розміром тексту помилки немає - 300 символів?

 • Tetyana A.
  3 October, 18:07 |

  Добрий день. Потрібен опис саме святкування чи послуг ресторана?