Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of the photo albumПереклад фотоальбому

Translated

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 243    1  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I will do everything quickly and quality less than 1 hour PDF format is not a problem for me the images on it will be left.
  Доброго дня!
  зроблю все швидко і якісно менш чим за 1 год PDF формат не проблема для мене картинки на ньому залишуться.

 4. 1278    18  0
  1 day200 UAH

  Good day ,

  I am pleased to fulfill your task quickly and efficiently.I am a Roman-German group of languages.I know English, German, Ukrainian, Russian languages.For more than three years I am engaged in professional translation and writing texts (examples of works are in the portfolio).I have access to professional software that will help translate and correct text layout.Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich😊
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання, швидко та якісно!

  Навчаюсь на лінгвіста романо-германської групи мов. Володію англійською, німецькою, українською, російською мовами. Вже більше трьох років займаюсь професійним перекладом та написанням текстів (приклади робіт є у портфоліо).

  Маю доступ до професійних програмних забезпечень, що допоможе перекладу та правильному оформленню тексту.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи😊

  З повагою,
  Владислав Войтович

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 342    2  0
  4 days2000 UAH

  Good Morning Orest. I can do it quickly and efficiently.
  We can discuss more detailed payments in personal messages, because we need to understand the volume of work itself.
  Доброго дня, Орест. Можу зробити швидко та якісно.
  Детальніше за плату можемо обговорити в особистих повідомленнях, бо треба зрозуміти сам обсяг роботи.

 8. 303    1  0
  1 day1500 UAH

  Good morning, I will do it quickly, the translation will be clear and everything will be clear.
  Доброго дня, зроблю швидко, переклад буде чіткий і все буде зрозуміло

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 242  
  1 day750 UAH

  I'm looking for the first order, so I'm very interested and motivated by the order.
  Exact deadline for order - 1 day
  To discuss the order I suggest to go to the personal message.
  Шукаю перше замовлення, тому дуже зацікавлений та вмотивований замовленням.
  Точний термін виконання замовлення - 1 день
  Для обговорення замовлення пропоную перейти в особисті повідомлення.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2432    39  0   1
  4 days4200 UAH

  I know what you need, I will do it in the best way.
  Should the file be prepared?
  See my portfolio Freelancehunt
  Behance
  Зрозуміла що вам потрібно, зроблю в найкращому вигляді
  треба буде файл до друку підготувати?
  Дивіться моє портфоліо Freelancehunt
  Behance

 13. 731    15  0   1
  10 days3000 UAH

  Without any problems, I can do it in a short time.
  I order it according to the final file. In order to evaluate the value of the work, it is necessary to discuss the volume of work.

  Write to me, let’s talk.
  The absence of feedback on this service is not a proof of lack of experience.

  _________________________________
  The price is updated according to the explanation
  The average price is 20 UAH/page, the price is indicated at the minimum of your offer - 150 st.
  Вітаю, без проблем можу зробити в короткі терміни.
  Все впорядкую відповідно до вихідного файлу. Для оцінки вартості необхідно обговорити об'єм робіт.

  Напишіть мені, обговоримо.
  Відсутність відгуків на даному сервісі не є свідченням відсутності досвіду.

  _____________________
  Обновив ціну відповідно до уточнення
  Ціна середня - 20 грн/сторінка, ціна вказана по мінімуму Вашої пропозиції - 150 ст.

 14. 410    3  0
  10 days4200 UAH

  Welcome to!
  Interested in your task. I have experience in translations of articles and reports.
  I can put the text translation into the pictures. I work with Photoshop and other photographers.
  I would like to get to know more about the TZ and the scope of work.
  Which budget do you calculate?
  I will be happy to collaborate!
  ______
  Updated the comment.
  familiar with the volume of work.
  The price is for 200 pictures. Execution time with stock is 10 days.
  Ready to consider your wishes regarding payment.
  Вітаю!
  Зацікавило Ваше завдання. Маю досвід з перекладами статтей та звітів.
  Можу внести текст перекладу на самі картинки. Працюю з Фотошопом та іншими фоторедакторами.
  Хотілася б ознайомитися ближще з ТЗ та об'ємом роботи.
  На який бюджет розраховуєте?
  Буду рада співпраці!
  ________
  Оновлення коментаря.
  Ознайомилася з об'ємом роботи.
  Ціну вказую за 200 картинок. Терміни виконання із запасом - 10 днів.
  Готова розглянути Ваші побажання щодо оплати.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 440    3  0
  1 day200 UAH

  Good day !

  I was interested in your project with the translation of the photo album of designs and profiles into the Ukrainian language. I am ready to take this job and do it in the shortest time possible.

  I have experience working with the translation of text of different topics and various formats, including PDF and CDR files. I realized that your work contains 150-200 pages with a different amount of text on the papers. I commit to ordering and translating the text at the highest level of quality.

  I am ready to discuss any questions that may arise during the work on the project.

  Thank you for your attention to my profile and project. I hope for a fruitful cooperation with you.

  With respect,
  Maximum
  Добрий день!

  Я був зацікавлений Вашим проектом з перекладу фотоальбому конструкцій та профілів на українську мову. Я готовий взятися за цю роботу та виконати її в найкоротший термін.

  Я маю досвід роботи з перекладом текстів різної тематики та урізноманітнених форматів, включаючи PDF та CDR файли. Мені зрозуміло, що Ваша робота містить 150-200 сторінок з різною кількістю тексту на аркушах. Я зобов'язуюся упорядкувати та перекласти текст на найвищому рівні якості.

  Я готовий обговорити будь-які питання, які можуть виникнути під час роботи над проектом.

  Дякую за увагу до мого профілю та проекту. Я сподіваюся на плідну співпрацю з Вами.

  З повагою,
  Максим

 17. 2010    74  0
  1 day200 UAH

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price is 30 UAH/1000 ZBP.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість - 30 грн/1000 збп.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 1484
   25  0

  14 days9000 UAH

  Welcome to!
  I am free to speak Ukrainian and Russian languages.
  I have an architectural education.
  I have all the skills needed to edit similar files in graphic editors.
  Price - 60 UAH letter when ordering all translation from me (150-200 pages)
  I will be happy to collaborate!
  With respect, Christine
  Вітаю!
  - Вільно володію українською і російською мовами,
  - Маю архітектурну освіту,
  - Маю всі необхідні навички для редагування подібних файлів в графічних редакторах
  Вартість - 60 грн лист при замовленні всього перекладу у мене (150-200 сторінок)
  Буду рада співпраці!
  З повагою, Христина

 21. 272  
  4 days900 UAH

  Hello, I am ready to get your request to be fulfilled as soon as possible, there is experience in this field
  Здравствуйте, готов взяться за вашу просьбу выполню в кратчайшие сроки, имеется опыт в данной сфере

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 179    1  0
  3 days1000 UAH

  Welcome to!
  I have experience in translating technical texts, catalogues, brochures, instructions in the PDF format.
  Ready to discuss the value in personal messages after assessing the text volume in the file. We will definitely agree on an acceptable price for both of us. Quality of the work is guaranteed.
  Turn to!
  Вітаю!
  Маю досвід перекладу технічних текстів, каталогів, брошур, інструкцій саме в форматі PDF.
  Готова обговорити вартість у особистих повідомленнях після оцінки об"єму тексту у файлі. Ми обов"язково домовимось про прийнятну для нас обох ціну. Якість виконаної роботи гарантую.
  Звертайтесь!

 24. 228    1  0
  3 days2000 UAH

  Good day ! I was very interested in your proet. Ready to implement your project quickly and quality. I am pleased to help you)
  Добрый день! Очень заинтересовало Ваш проет. Готова выполнить Ваш проект быстро и качественно. С удовольствием Вам помогу)

 25. 235  
  15 days2000 UAH

  Good evening ! Ready to implement this project. I have experience in technical translation. I performed a similar project of translation from English to Ukrainian. (A example of work is in my portfolio: Freelancehunt
  For information about the details of your project (work volume) write in your personal message.
  Доброго вечора! Готовий виконати даний проект. Маю досвід роботи стосовно технічного перекладу текстів. Виконував подібний проект перекладу з англійської мови на українську. (Приклад роботи є у моєму портфоліо: Freelancehunt
  Стосовно ознайомлення деталей вашого проекту (об'єм роботи) пишіть в особисті повідомлення.

 26. 132  
  1 day300 UAH

  Good afternoon, I can do the translation quickly, there is work experience.
  Доброго вечора, можу зробити переклад швидко, є досвід роботи.

 27. 349    3  0
  10 days4000 UAH

  The Good Day)
  I have experience in translation, I can do everything quickly and efficiently.
  Let’s discuss details.
  Добридень)
  Є досвід з перекладу, зможу зробити все швидко і якісно
  Пишіть, обговоримо деталі

 28. 203  
  10 days200 UAH

  Good morning, I will perform quality, keep the format and structure, the fonts. The document will fully match the original. If you wish, I can make the necessary steps. Please send the files in the personal message to get acquainted, calculate the cost of the work, and the deadlines of execution so that you don’t have then misunderstandings.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, виконаю якісно, збережу формат та структуру, шрифти. Документ буде повністю відповідати оригіналу. За вашим бажанням можу внести необхідні правки. Надішліть будь ласка файли в особисті повідомлення для ознайомлення, розрахунку вартості роботи, та строків виконання, щоб не мати потім непорозумінь.
  Буду рада співпраці.

 29. 231  
  2 days900 UAH

  Good day ! I’m going to do the task, quickly. I speak Ukrainian, Russian and English. Professional Mechanical Engineer. 20 Years of Technical Documentation and Documentation
  Доброго дня! Зроблю відповідно до завдання, швидко. Володію українською, російською та англійською мовами. Професійний інженер-механік. 20 років стажу розроблення та перевірки технічної документації

 30. 406    1  0
  1 day800 UAH

  Good day ! Ready for cooperation. My portfolio is Freelancehunt
  Добрий день! Готовий до співпраці. Моє портфоліо Freelancehunt

 31. 171  
  1 day800 UAH

  Good day! I have experience in such translation and in working with such formats. I will do it quickly and qualitatively. For discussion and clarification - let's go to personal messages and you can ask all the questions that interest you. Thank you!
  Доброго дня! Маю досвід у такому перекладі та в роботі з такими форматами. Виконаю швидко і якісно. Для обговорення та уточнень - перейдемо в особисті повідомлення і ви зможете задати всі питання, які вас цікавлять. Дякую!

 32. 151  
  2 days500 UAH

  Good day !
  I'm interested in your project.I'm looking for the first order.I know the language well.
  Write to me.
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект.Шукаю перше замовлення.Мови добре знаю.
  Напишіть мені.

 33. 378  
  3 days1000 UAH

  Good evening . Ukrainian mother tongue. I will do it quickly and quickly!
  Добрий вечір. Українстка рідна мова. Зроблю якісно та швидко!

 34. 292  
  3 days1000 UAH

  Good evening ! I’ve got acquainted with your needs and ready to start working with you right now!
  Доброго вечора! Я ознайомилася з вашими вимогами і готова почати співпрацювати з вами хоч зараз!