Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of subtitles in English for YouTube

Translated7 USD

 1. 769    16  1
  1 day10 USD

  Good day !
  I have great experience in translating subtitles for YouTube. You can see the example in my portfolio.
  Details can be discussed in personal messages)
  Доброго дня!
  Маю великий досвід у перекладі субтитрів для YouTube. Приклад можете побачити в моєму портфоліо.
  Деталі можемо обговорити в особистих повідомленнях)

 2. 238  
  1 day7 USD

  I have familiarized with your project. Ready to carry out tasks. Level of English C1.
  1000 Symbols - 90 UAH
  You can see my work in the portfolio Freelancehunt
  Ознайомилася з вашим проектом. Готова якісновиконати завдання. Рівень англійської C1.
  1000символів-90 грн
  Можете ознайомитися з моїми роботами у портфоліо Freelancehunt

 3. 1670    24  0
  1 day7 USD

  Good day ,

  I am pleased to fulfill your task quickly and efficiently.I am a Roman-German group of languages.I know English, German, Ukrainian, Russian languages.For more than three years I am engaged in professional translation and writing texts (examples of works are in the portfolio).I have access to professional software that will help to write and correctly format the text.Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich😊
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання, швидко та якісно!

  Навчаюсь на лінгвіста романо-германської групи мов. Володію англійською, німецькою, українською, російською мовами.

  Вже більше трьох років займаюсь професійним перекладом та написанням текстів (приклади робіт є у портфоліо).

  Маю доступ до професійних програмних забезпечень, що допоможе написанню та правильному оформленню тексту.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи😊

  З повагою,
  Владислав Войтович

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 264  
  1 day7 USD

  Good morning, I can help you in performing this work, I have already had experience in translating from English to English video, theme interview.

  Let me write! I am in contact 24\7
  Добрий день, я можу допомогти вам у виконанні цієї роботи, у мене вже був досвід у перекладі з української на англійську відео ролик, тематика інтерв'ю.

  Пишіть! Я на зв'язку 24\7

 6. 353  
  2 days7 USD

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 7. 325    1  0
  2 days82 USD

  The good day,
  familiar with the task. It can be done in two days. The full price is indicated in the application.
  Experience in English translation for 15 years. There is experience in translation of subtitles with adaptation to sound.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добридень,
  Ознайомився з завданням. Його можна виконати за два дні. Повну вартість вказав у заявці.
  Досвід перекладів з англійської 15 років. Є досвід перекладу субтитрів з адаптацією під озвучку.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 8. 1193    90  2   1
  1 day22 USD

  Good day .
  Love will help make quality subtitles, I create them myself from time to time. I see places where I need to change my style. But it will cost a little different amount.
  Доброго дня.
  Залюбки допоможу зробити якісні субтитри, сама час від часу створюю їх. Бачу вже місця, де потрібно змінити стилістику. Але це коштуватиме трохи іншу суму.

 9. 307    2  0
  3 days15 USD

  Good Morning Nick! Interested by your video, I'll be glad to help. English Proficient I have experience working with business mathematics and subtitles translation.
  Добрий день, Nick! Зацікавило Ваше відео, буду рада допомогти. Англійська Proficient маю досвід роботи з бізнес-тематикою і перекладу субтитрів.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. 1183    41  1   1
  1 day7 USD

  Good day !

  I am pleased to fulfill your order. I guarantee that the work is performed in the shortest time.
  I have philosophical education and experience in translation. I have a free Ukrainian language. Level of English C1.
  Cost: 80 UAH / 1000 UAH.
  Ready to discuss details in personal messages.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день!

  Із задоволенням виконаю Ваше замовлення. Гарантую якісно виконану роботу в найкоротші строки.
  Маю філологічну освіту та досвід перекладу. Вільно володію українською мовою. Рівень англійської С1.
  Вартість: 80 грн/1000 збп.
  Готова обговорити деталі в особистих повідомленнях.

  Буду рада співпраці!

 15. 858    12  0
  5 days14 USD

  good health,
  Co-worked with 1+1 within the framework of the project "The world will turn with Dmitry Komarov", and in particular the translation of subtitles to the program)
  I have a translator diploma from Chinese and English.
  I will be happy to help you.
  Доброго здоров'я,
  Співпрацювала з 1+1 в межах проєкту "Світ навиворіт з Дмитром Комаровим", а саме переклад субтитрів до програми)
  Маю диплом перекладача з китайської та англійської.
  Буду рада і вам допомогти.

 16. 428    2  0
  2 days57 USD

  Welcome to.
  I am pleased to get to the performance. He performed a very similar project only on another topic, with adaptation under sound.
  The price is indicated for complete manual translation. If you just need to set the order in the already generated - 1000,00g.
  Вітаю.
  Із задоволенням приступлю до виконання. Виконувала дуже схожий проєкт тільки на іншу тематику, із адаптацією під озвучку.
  Ціна вказана за цілковитий ручний переклад. Якщо вам тільки потрібно навести лад в уже згенерованому - 1000,00грн.

 17. 5142    236  1   3
  3 days96 USD

  Hello, I was interested in your project. I got to know the material, ready to take a task. Work is performed in the best way. The deadline and cost of the entire project is indicated in the application. Write to me :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. С материалом ознакомился, готов взяться за задание. Работу выполним в лучшем виде. Срок и стоимость выполнения всего проекта указаны в заявке. Пишите:)

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 381    1  0
  1 day7 USD

  Good day . familiar with the texts.
  You are ready to complete your project quickly and efficiently.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Ознайомилася з текстами.
  Готова виконати ваш проект швидко та якісно.
  Буду рада співпраці.

 20. 236  
  1 day27 USD

  Good day !
  I know English very well, so I will be able to do your job. I perform the work quality within the time limits. I also guarantee information texts without grammar, orphographic errors. This site has been recently, so there are no reviews yet.
  You can write to me in a personal message, I’m always in contact.
  Добрий день!
  Я хорошо владею английским, поэтому с легкостью выполню вашу задачу. Работу выполняю качественно в поставленные сроки. Также гарантирую информативные тексты без грамматических, орфографических ошибок. На этом сайте недавно, поэтому отзывов пока нет.
  Вы можете написать мне в личном сообщении, я всегда на связи.

 21. 260  
  3 days11 USD

  Good day ,

  Ready to start work as soon as possible.
  To all additional questions (if such will be), ready to answer in personal messages
  Добрий день,

  Готовий якнайшвидше розпочати роботу.
  На всі додаткові запитання (якщо такі будуть), готовий відповісти в особистих повідомленнях

 22. 290    2  1
  4 days82 USD

  Good day !
  I can perform a translation at the price of 70 UAH for 1000 symbols without a breakthrough. I have the experience of translating subtitles so I adhere to the format.
  Доброго дня!
  Можу виконати переклад за ціною 70 грн за 1000 символів без пробілів. Маю досвід перекладу субтитрів тому формату дотримаюсь.

 23. 364    1  0
  1 day7 USD

  Do you need to add them to the YouTube video? I’ve been doing this many years ago, I can quality translation and write subtitles for the video!
  Їх треба в самому відео на ютубі додати? Я колись багато років тому робив подібне, можу якісно зробити переклад та написати субититри для відео!

 24. 249  
  3 days82 USD

  Welcome to!
  My name is Anastasia. I have more than 7 years of experience in various translations. Including websites, apps, etc.
  I have a higher education in the specialty “Translation”.
  I am happy to translate for you.
  My customers return to me again and recommend to my friends :)
  Вітаю!
  Мене звуть Анастасія. Маю більше 7 років досвіду різноманітних перекладів. В тому числі сайтів, додатків, та ін.
  Маю вищу освіту за спеціальністю "Переклад".
  З радістю перекладу для Вас.
  Мої замовники повертаються до мене знову та рекомендують друзям :)

 25. 326  
  1 day7 USD

  I am ready to work, a graduated translator, I work in the patent office of Ukraine, working sessions with the European Office and the United States on international classifications and standards every month. 90 UAH / 1800 SIMV.
  Готов поработать, дипломированный переводчик, работаю в патентном ведомстве Украины, рабочие сессии с Европейским ведомством и США по международным классификациям и стандартам каждый месяц. 90 грн/1800 симв.

 26. 372    12  0
  2 days7 USD

  Good day .
  Interested in your proposal. I will do it well. I have experience in translating different types of texts.
  I will be happy to cooperate.
  With respect, hope.
  Доброго дня.
  Зацікавила ваша пропозиція. Якісно виконаю його. Маю досвід у перекладі текстів різних типів.
  Буду рада співпраці.
  З повагою, Надія.

 27. 654    12  0
  1 day25 USD

  Good day . Translated the video, lasting 5 hours. The customer was satisfied. All directions are free. In connection with 8:30-1:00. I will be grateful for the cooperation.
  Добрий день. перекладала відео, довжиною з 5 годин. Замовник залишився задоволений. Всі правки безкоштовні. На зв'язку з 8:30 -1:00. Буду вдячна за співпрацю.

 28. 177  
  1 day7 USD

  Good day .
  I do quickly and efficiently, I have experience in subtitles translation.
  Добрий день.
  Виконаю швидко і якісно, маю досвід перекладу субтитрів