Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to translate the text from Ukr. in Ang.

Translated

 1. 342    1  0
  1 day5 USD

  Good day ! I will do your task quickly and efficiently.The !
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день! Виконаю ваше завдання швидко та якісно!!
  Буду рада співпраці!

 2. 5378    203  0   2
  1 day5 USD

  Great experience in translation of sites, articles, presentations, videos.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language, a skill to express your thoughts well and well.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, презентацій, відео.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно та красиво виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  Портфоліо: Freelancehunt

 3. 371    9  1
  1 day8 USD

  I will be able to translate the text to the text.
  I do a task
  Quality and fast
  Вітаю зможу перекласти текст до розмовного
  Виконаю завдання
  Якісно та швидко

 4. 172  
  1 day5 USD

  Good day !
  I have English level C1, I would like to help you
  Добрий день!
  Маю англійську рівня С1, хотіла б вам допомогти

 5. 230    2  0
  1 day6 USD

  Good day, ready to perform the translation quickly and well in a few hours. The price and time are indicated. I will be happy to cooperate!
  Добрий день, готовий швидко та якісно виконати переклад за кілька годин. Ціна та час вказані. Буду радий співпраці!

 6. 311    1  0
  1 day5 USD

  Welcome to! Ready to perform the task.
  English C1, I am engaged in translation of texts, documents of guidelines for different topics
  I have a philosophical education.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Вітаю! Готова виконати завдання
  Англійська С1, займаюсь перекладом текстів, документів посібників на різні тематики
  Маю філологічну освіту
  Звертайтеся, буду рада співпраці!

 7. 652    19  0
  1 day11 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Подробиці у приват.

 8. 646    10  0
  1 day5 USD

  Good morning, ready to provide you with a quality translation immediately, I am engaged in professional translations for three years, I will be happy to cooperate, please contact us
  Доброго дня, готова одразу вам надати якісний переклад, займаюсь професійними перекладами три роки, буду рада співпраці, звертайтесь

 9. 481    14  4   1
  1 day13 USD

  Good day ! Your task is very interesting, ready to start right now. I have experience in doing this type of work. Level of English - C1
  Доброго дня! Дуже зацікавило Ваше завдання, готова приступити прямо зараз. Маю досвід у виконанні подібних проєктів. Рівень англійської - С1

 10. 373    1  0
  1 day10 USD

  Good day !
  I was interested in your project. I have experience working with texts, I translated them into the same languages: English, Russian, Ukrainian, and vice versa. In addition, my task was to edit and adjust the texts.
  It would be great to work on your project. I hope you won’t be disappointed!
  Доброго дня!
  Мене зацікавив Ваш проект. Я маю досвід роботи з текстами, я їх перекладав на таки мови: англійська, російська, українська, та навпаки. Крім того, моє завдання було редагувати та корегувати тексти.
  Було б чудово попрацювати над Вашим проектом. Сподіваюсь, що розчаровані Ви не будете!

 11. 285    1  0
  1 day5 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 12. 362    7  0
  1 day8 USD

  Good day ! I have similar translation experience about 6 years, examples in portfolio. The price of 1,800 signs with scratches is 180 UAH.
  Добрий день! Маю схожий досвід перекладу близько 6 років, приклади в портфоліо. Ціна 1800 знаків з пробілами - 180 грн.

 13. 2513    45  2   3
  1 day5 USD

  Good Morning, the translation office.
  Ready to perform.
  Write to me to talk!
  Доброго дня, бюро перекладів.
  Готовий виконати.
  Напишіть мені обговоримо!

 14. 1492    37  2
  1 day5 USD

  Welcome to. Ready to cooperate with you. I am ready to translate the text from English to English. With the level of English C2, I provide quick and high quality translation.I guarantee accuracy and stylistic loyalty of translation, providing a full understanding of the context. Ready to take over your projects and provide you with a quality result.

  Always ready to find the best option to meet your needs and budget.
  Вітаю. Готова до співпраці з Вами. Я готова перекладати текст з української на англійську. З рівнем володіння англійською C2, я забезпечу швидкий і якісний переклад.Гарантую точність і стилістичну вірність перекладу, забезпечуючи повністю розуміння контексту. Готова взятися за ваші проекти та надати вам якісний результат.

  Завжди готова знайти оптимальний варіант для задоволення ваших потреб та бюджету.

 15. 428    5  0
  1 day8 USD

  Welcome to! I was very interested in your project. There was a lot of experience in working with various articles, texts, etc. I know English at B2-C1 level, but I live abroad, I support and improve the level.
  I want to work in your team and ready to start right now. I am very flexible, creative and skillful, so there will be no excessive problems. I guarantee quick and high quality performance. You will have an order in an hour.
  I graduated from journalism, copywriting, in the SMM process, so I successfully possess text art.
  I am looking forward to the answer! A good day.
  Вітаю! Дуже зацікавив Ваш проєкт. Було чимало досвіду у роботі з різноманітними статтями, текстами, тощо. Володію англійською на рівні В2-С1, до того ж, живу за кордоном, підтримую та покращую рівень.
  
Хочу працювати в Вашій команді та готова розпочати прямо зараз. Я дуже гнучка, креативна і грамотна, тож не виникне зайвих проблем. 
Гарантую швидке та якісне виконання. Вже за годину замовлення буде у Вас.
  
Я закінчила курси журналістики, копірайтингу, у процесі СММ, тому вдало володію текстовим мистецтвом. 

  
З нетерпінням чекаю на відповідь! Гарного дня.

 16. 642    8  2
  1 day13 USD

  Good day .
  Remove the text.
  And I am ready to provide high quality translation.
  We do everything in an hour.
  Добрый день.
  Скиидывайте текст.
  И я готов предоставить высококачественный перевод.
  Сделаем все за час.

 17. 1030    40  0   1
  1 day5 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 18. 12 more hidden bids

Current freelance projects in the category Text translation

Translate website pages from Ukrainian to English.

Hello everyone! I need a high-quality translation of the website from Ukrainian to English. Currently, the translation is done through a translator, so there are many spelling mistakes accordingly. I attach links where a full translation of information needs to be done.…

EnglishText translation ∙ 14 proposals

English teacher

I need an English teacher. I need to learn the methods of teaching English in middle and high school. What can and should be done in English language lessons. If you have a diploma from a pedagogical institute and have been successfully working as an English teacher in school…

EnglishText translation

Checking the correctness of the website translation (text in Chinese).

25 USD

It is necessary to read all pages of the website https://thechoiceisours.org/zh/ in order to check the correctness of the translation from Ukrainian or Russian (https://thechoiceisours.org/) to Chinese. In case of identifying incorrect translation, suggest corrections (an…

Text translationText editing and proofreading ∙ 3 proposals

Checking the correctness of the website translation (text in Arabic)

25 USD

It is necessary to read all pages of the website https://thechoiceisours.org/ar/ in order to check the correctness of the translation from Ukrainian or Russian (https://thechoiceisours.org/) to Arabic. In case of identifying incorrect translation, suggest corrections (an example…

Text translationText editing and proofreading ∙ 4 proposals

Checking the correctness of the website translation (text in French)

25 USD

It is necessary to read all pages of the website https://thechoiceisours.org/fr/ in order to check the correctness of the translation from Ukrainian or Russian (https://thechoiceisours.org/) to French. In case of identifying incorrect translation, suggest corrections (an example…

Text translationFrench ∙ 7 proposals

Client
Yevgeny S.
Ukraine Ukraine  30  0
Project published
2 months 26 days ago
190 views