Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Advertisement facebook

Translated

 1. 110  
  7 days49 USD

  Good day.
  I have experience working with landing pages.
  It is important to set up the pixel and events correctly, in addition to the standard ones, you can add time spent on the site and others.

  For a detailed discussion, it is necessary to review the website, social networks, account, and creatives if they exist.
  Ready to cooperate.
  Доброго дня.
  Маю досвід роботи з лендінгами.
  Важливо правильно налаштовувати піксель, події, крім стандартних, можна додати час відвідування сайту та інші.

  Для детального обговорення потрібно переглянути сайт, соцмережі, кабінет і креативи якщо вони є.
  Готова до співпраці

 2. 463  
  10 days74 USD

  Vitaliy, hello! Ready to help you with launching advertising on your landing page. Also, if you don't have advertising creatives, I'm also ready to take care of them.

  If you're interested, feel free to contact me - I'll be happy to help)
  Віталій, вітаю! Готовий допомогти Вам з запуском реклами на Ваш лендінг. Також, якщо не маєте рекламних креативів, готовий також ними зайнятися.

  Якщо маєте бажання, звертайтесь - буду радий допомогти)

 3. 330  
  30 days369 USD

  Good day, Vitaliy!
  I am interested in your project. The task is clear.

  I have a similar project in my portfolio, where we sold wooden wall clocks and generated $8030 in revenue with a ROI of 3.69.

  You can learn more about the case here:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/internet-magazin-nastinnih-godinnikiv-dereva/1744943.html

  I would like to familiarize myself with the products, average check, social networks, and website to conduct an audit.

  Write to me, and I am confident that we will find the keys to effective cooperation!
  Доброго дня, Виталий!
  Цікавить ваш проект. Задача зрозуміла.

  У моєму портфоліо є схожий до вашого проект, в рамках якого ми продавали настінні годинники з дерева та отримали 8030$ доходу з окупністю 3,69.


  Тут можете детальніше ознайомитися з кейсом:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/internet-magazin-nastinnih-godinnikiv-dereva/1744943.html

  Хотів би ознайомитись з товарами, середнім чеком, соцмережами та сайтом, щоб провести аудит.

  Напишіть мені, і я впевнений, що ми знайдемо ключі до ефективної співпраці!

 4. 303    3  0
  2 days25 USD

  Hello! I am a Facebook and Instagram Targetologist. If you have creatives, we can launch them soon. Contact me! I can continue managing the project after the launch (we will agree separately).
  Привіт! Я Таргетолог ФБ та Інстаграм. Якщо є креативи, можна запустити вже найближчим часом. Звертайтеся! Можу після запуску вести проєкт далі( домовимося окремо).

 5. 434    1  0
  2 days37 USD

  Hello, Vitaliy!

  I am ready to help with the launch.

  Do you also have advertising creatives, or do they need to be created?
  Вітаю, Віталій!

  Я готовий допомогти з запуском.

  Рекламні креативи також маєте, чи потрібно створювати?

 6. 232  
  5 days25 USD

  Good day, I can help you with launching ads and if needed full management
  Доброго дня, можу вам допомогти з запуском реклами та якщо потрібно повне ведення

 7. 627    2  0
  30 days98 USD

  Hello!
  I am interested in your project, ready to discuss details and show our cases in person)
  🔍 We will conduct a thorough analysis of competitors.
  📝 We will write advertising texts using well-known formulas: ADOBAUC, AIDA, AODC.
  💡 We will create attractive advertising headlines using the 4U formula.
  🎨 We will prepare creatives.
  🚀 We will launch and test various advertising strategies.
  📊 We will conduct analysis and optimization of advertising.
  📈 Weekly reports.
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проект, готові обговорити деталі та показати наші кейси в особистих)
  🔍 Проведемо ретельний аналіз конкурентів.
  📝 Напишемо рекламні тексти за відомими формулами: ADOBAUC, AIDA, AODC.
  💡 Створимо привабливі рекламні заголовки, використовуючи формулу 4U.
  🎨 Підготуємо креативи.
  🚀 Запустимо та протестуємо різні рекламні стратегії.
  📊 Проведемо аналіз та оптимізацію реклами.
  📈 Регулярні щотижневі звіти.

 8. 1694    32  0   2
  7 days49 USD

  Good day,
  I am a targetologist with over four years of experience. Interested in your project, ready to discuss details in private messages. If we are a good fit, I will start working immediately.
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate!
  Добрий день,
  Я таргетолог з досвідом понад чотири роки. Зацікавив ваш проєкт, готовий обговорити деталі в особистих повідомленнях. Якщо ми підійдемо один одному, то я негайно приступлю до роботи.
  Звертайтеся, буду радий співпраці!

 9. 210    1
  3 days50 USD

  Hello! I see your project and I'm ready to start working on it. I'm sure you will like the result.
  Привет! Вижу ваш проект и готова взяться за работу. Уверена, вам понравится результат.

 10. 924    16  0   1
  1 day12 USD

  Good day, I am interested in your project. I am confident that the task corresponds to my professional skills and experience.

  I am ready to pay great attention to details and ensure high-quality task completion. I have experience working on similar projects and understand the requirements of your project excellently.

  I would be grateful for the opportunity to discuss your expectations in more detail and find optimal solutions together. Ready to start work immediately and ensure the successful implementation of your project ideas.

  Looking forward to collaborating!
  Доброго дня, мене зацікавив ваш проект. Впевнений, що завдання відповідає моїм професійним навичкам та досвіду.

  Я готовий приділити велику увагу деталям та забезпечити високоякісне виконання завдання. Маю досвід роботи зі схожими проектами та відмінно розумію вимоги вашого проекту.

  Буду вдячний за можливість обговорити докладніше ваші очікування та спільно знайти оптимальні рішення. Готовий розпочати роботу негайно та забезпечити успішне втілення ідей вашого проекту.

  З нетерпінням чекаю на співпрацю!

 11. 1126    6  0
  1 day12 USD

  My name is Olga👩💻, I am a specialist in targeted advertising, with experience backed by successful cases. In 2.5 years, I have promoted over 35 businesses and managed budgets exceeding $100,000. I would like to learn more about the terms.

  Currently, I work with online stores in various niches, with extensive experience in product advertising and catalog management!

  We can discuss collaboration formats in private messages!
  Мене звати Ольга👩💻 я спеціаліст із таргетованої реклами, досвід підкріплений успішними кейсами, за 2,5 роки просунувала понад 35 бізнесів та відкрутила бюджету більше 100 000 $, хотіла б дізнатися детальніше умови

  На даний момент працюю із інтерент-магазинами у різних нішах, великий досвід роботи із товарною рекламою та каталогом!

  Можемо обговорити формати співпраці в особистих повідомленнях!

 12. 244  
  1 day12 USD

  Good time of day, my name is Sofia. I am an SMM specialist, a targeting specialist with 5 years of experience. I work with commercial and social projects of any scale and bring each job to the highest level of excellence. Effective lead generation through social networks. Based on my examples, I make it clear that advertising does not require large investments, and proper setup yields the desired result.
  Доброго часу доби,мене звати Софія.
  Я SMM-спеціаліст,таргетолог з 5 річним досвідом. Працюю з комерційними та соціальними проектами будь-якого масштабу і доводжу кожну роботу до найвищого рівня досконалості. Ефективна лідогенерація через соціальні мережі.
  По моїм прикладам,даю зрозуміти,що реклама не потребує великих вкладень,а правильне налаштування дає бажаний результат.

 13. 2 more hidden bids
 1. 377

  30 days98 USD

  Vitaliy, good day! We have experience working on more than 35 projects 🔥 and retaining clients for 7 months⚙️

  We are ready to conduct a free audit for you and provide our recommendations. Please write in a personal message.
  Our team knows how to systematically attract new clients and create effective traffic, focusing on profit.
  Our cases - https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Your task interested us, we are ready to start work as soon as possible. Thank you for the information, but we need to discuss your project in more detail!
  Please write in a personal message.
  You can also see the cases of our work in the account profile and if you write to me in a personal message
  Віталій , доброго дня! Маємо досвід роботи з більше ніж 35 проєктів 🔥 та пролонгування клієнтів від 7 місяців⚙️

  Ми готові провести для вас безкоштовний аудит та видати свої рекомендації. Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Наша команда знає як системно залучати нових клієнтів та створити результативний трафік, з орієнтиром на прибуток
  Наші кейси — https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Зацікавило ваше завдання, готові приступити до роботи в найкоротші терміни. Дякуємо за інформацію, але необхідно більш детально обговорити ваш проєкт!
  Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Кейси робіт ви також можете подивитись в профілі акаунту та якщо напишете мені в особисті повідомлення

 2. 559
   1  0

  5 days98 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and your project has caught my interest. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 65+ successful projects, with positive feedback from clients
  - Experience working in various niches: from real estate in Ukraine to car rentals in Dubai.
  - Worked with budgets ranging from 10-2000$/day, achieving success in projects regardless of budget
  - Have a team that can handle any digital marketing-related issues
  - Always available
  - Daily reporting and a final report at the end of our cooperation/period.

  I suggest discussing your projects in more detail in private messages. Looking forward to hearing back.
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 65+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Досвід роботи з багатьма нішами: від перманенту в Україні до оренди авто в Дубаї.
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Маю команду, котра може вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.
  - Постійно на зв'язку
  - Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду.


  Пропоную обговорити Ваші проекти більш детально в особистих повідомленнях. Сподіваюсь на зворотній зв'язок

 3. 28359
   203  0

  30 days320 USD

  Good day👋.

  I am interested in your project and would like to take it on.

  My advantages:
  - I am in the top 3 in the social media marketing (SMM) category.
  - A professional with over 8 years of experience.
  - Successfully completed 300+ projects, receiving many positive reviews from clients.
  - Proud to have worked with large budgets and achieved success in projects.

  You can find more details here
  Freelancehunt

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 4. 257  
  30 days246 USD

  Good day. I can be useful to you)

  We are an advertising agency leadgen.cc and for over 4 years we have been attracting clients through advertising on Google, Facebook, and YouTube.
  Our targetologists have hundreds of advertising campaigns in various niches under their belt.

  You can familiarize yourself with our cases on the leadgen.cc website.

  Write to me in a personal message and I will send you effective strategy options for your business.
  We will be happy to cooperate 🙌

  P.S. The project rate is approximate and is indicated for one month of work. The cost of our services is calculated depending on your request.
  Доброго дня. Можу бути вам корисним)

  Ми-рекламна агенція leadgen.cc і вже понад 4 роки залучаємо клієнтів за допомогою реклами Google, Facebook та YouTube.
  На рахунку наших таргетологів сотні рекламних кампаній в різноманітних нішах.

  З нашими кейсами можете ознайомитись на сайті leadgen.cc

  Пишіть мені в особисті повідомлення і я відправлю варіанти дієвих стратегій для вашого бізнесу.
  Будемо раді співпраці 🙌

  P.S. Ставка за проект приблизна і вказана за місяць роботи . Вартість наших послуг прораховується залежно від вашого запиту.

 5. 366  
  30 days221 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted and contextual advertising, as well as SMM 📊

  My responsibilities include:

  🟢 Business theme analysis
  🟢 Setting up advertising account
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Advertising campaign testing
  🟢 Advertising campaign optimization
  🟢 Creative development
  🟢 Text writing
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting
  🟢 SMM
  I am ready to cooperate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої та контекстної реклами, а також SMM 📊

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність
  🟢 SMM
  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 6. 898    2  0
  15 days185 USD

  Good day 😊 I am interested in your project.

  I have been working with advertising for 3 years on Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Write to me privately and I will send you case studies.

  My advantages:
  ~ I comprehensively manage the project, analyze the account, and provide content recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reports, and deliver results
  ~ I develop banners and texts for advertising

  Write to me privately, let's discuss the project.
  Добрый день 😊 Заинтересовал ваш проект

  Работаю с рекламой 3 года на Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Напишите мне в личные отправлю кейсы.

  Мои преимущества:
  ~ комплексно веду проект, делаю анализ аккаунта и даю рекомендации по контенту
  ~ много тестирую, даю отчетность и делаю результат
  ~ разрабатываю баннеры и тексты для рекламы

  Пишите в личные, обсудим проект

 7. 301    4  0
  30 days160 USD

  Good day. I am a Facebook and Instagram targetologist. Also, I am a graphic designer, so if creativity is needed, it's not a problem. I discuss all the details personally and confirm each step. I perform all actions efficiently and professionally. I will be glad to cooperate.
  Добрий день. Я таргетолог у фейсбукі та інстаграмі.За сумісністю графічний дизайнер,якщо потрібний креатив-це не проблема. Усі деталі обговорюю особисто, та каждий крок обговорюю та підтверджую. Усі дії виконую єфективно та професійно. Буду радий співпраці.

 8. 294    1  0
  7 days98 USD

  Hello, Vitaliy.
  I am ready to help you with setting up advertising, I have experience working with websites, we will set up advertising that will bring targeted traffic.
  Вітаю, Віталій.
  Готова вам допомогти в налаштуванні реклами, маю доcвід роботи із сайтами, налаштуємо рекламу, що приведе цільових трафік.

 9. 936    6  1
  3 days86 USD

  Hello Vitaliy.
  My name is Dmytro.
  I am an internet marketer/targetologist with over 4 years of experience in Ukraine and Europe in various niches/projects.
  I will help you not only with setting up, but also with marketing in general (if necessary).

  Write me privately, let's discuss the details.
  Вітаю Віталій.
  Мене звати Дмитро.
  Я інтернет-маркетолог/таргетолог з досвідом більше 4-х років в Україні та Європі у різних нішах/проектах.
  Допоможу вам не тільки з налаштуванням, а й з маркетингом у цілому (при необхідності)

  Пишіть в особисті, обговоримо деталі

 10. 189  
  30 days12 USD

  Hello.
  Ready to cooperate.

  - I can send examples of work on Telegram.
  - Worked with the markets of the USA/Canada/England.
  - 3 years of experience in targeting.
  - Over 20 successful projects in 15 niches.
  - I work with a team of designers, so creatives are not a problem.

  We can discuss details in personal messages or on a call.
  Вітаю.
  готовий до співпраці.

  - Приклади робіт можу надіслати в телеграм.
  - Працював із ринком США/Канади/Англії
  - 3 роки роботи у таргеті.
  - Більше 20 успішних проєктів у 15 нішах.
  - Працюю із командою дизайнерів, тому креативи - не проблема

  Можемо обговорити деталі в особистих повідомленнях або на дзвінку.

 11. 228  
  30 days185 USD

  Good day! I'm Julia, a marketer focusing on targeted advertising.

  My advantages:
  🔍 Deep analysis of the audience, competitors, and niche
  💡 Creative approach in creating creatives for advertising
  📈 Successful experience in beauty, fashion, cosmetics, delivery, and other niches
  🔍 Some cases are in the portfolio

  I invite you to cooperate to achieve new heights in your business! 🚀

  I will gladly outline a strategy that I recommend specifically for yours. Please let me know the most convenient way to communicate?
  Добрий день! Я - Юля, маркетолог з фокусом на таргетованій рекламі.

  Мої переваги:
  🔍 Глибокий аналіз аудиторії, конткурентів та ніші
  💡 Творчий підхід у створенні креативів для реклами
  📈 Успішний досвід у бʼюті, одязі, косметиці, доставці та інших нішах
  🔍 Деякі кейси є у портфоліо

  Запрошую до співпраці для досягнення нових висот у вашому бізнесі! 🚀

  З радістю пропишу стратегію, яку рекомендую саме на вашому. Підкажіть, зручно буде написати в особисті?

 12. 370  
  2 days98 USD

  Hello, I have extensive experience working with campaigns for landing pages. I will gladly help with setting up effective targeting.

  Experience:
  ✔️ 8+ years in internet marketing
  ✔️ Experience working with dozens of niches and well-known names: yabloki.ua, WWFC, Tina Karol, KAZKA, Alena Venum, and many others.
  ✔️ Launching campaigns on Meta, Google, YouTube, Telegram
  ✔️ Efficiently managing budgets from $10 to $1,000/day
  ✔️ I have a team of specialists who can help with any digital marketing-related issues.
  ✔️ Always available
  ✔️ Daily reporting and overall report at the end of cooperation/period
  ✔️ Flexible payment options available (card/sole proprietorship/crypto/PayPal)

  If there are advertising activities available, a free audit of your campaigns is possible 🆓

  Open to discussing your project in more detail in private messages 🤝
  Вітаю, маю великий досвід роботи з кампаніями під односторінкові сайти. Залюбки допоможу за налаштуванням ефективного таргетингу

  За плечима:
  ✔️ 8+ років в інтернет-маркетингу
  ✔️ Досвід роботи з десятками ніш та відомими іменами: yabloki.ua, WWFC, Тіна Кароль, KAZKA, Алена Венум та багато інших.
  ✔️ Запускаю будь-які кампанії в Meta, Google, YouTube, Telegram
  ✔️ Ефективно працюю з бюджетами від 10$ до 1,000$/день
  ✔️ Маю команду спеціалістів, котра допоможе вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.
  ✔️ Постійно на зв'язку
  ✔️ Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду
  ✔️ Можливість гнучкої оплати послуг (картка/ФОП/крипта/PayPal)

  За наявності рекламних активностей можливий безкоштовний аудит ваших кампаній 🆓

  Відкритий до обговорення Вашого проєкту більш детально в особистих повідомленнях 🤝

 13. 273  
  14 days123 USD

  Hello, Vitaliy
  I will set up advertising for your landing page
  The work includes:
  ✅ Market analysis, advertising and offers of competitors
  ✅ Development of advertising strategy
  ✅ Creating advertising texts and creatives
  ✅ Setting up Facebook account data (advertising account, business manager, links)
  ✅ Advertising setup
  ✅ Conducting tests
  ✅ Scaling and improving performance
  ✅ Daily monitoring of advertising results
  ✅ Report on work done and advertising results
  ✅ Recommendations for launching advertising for the next period
  Possible test launch period for advertising at a special price
  Waiting in private
  Вітаю, Віталій
  Налаштую рекламу для вашого лендігу
  В роботу входить:
  ✅ Аналіз ринку, реклами та оферів у конкурентів
  ✅ Розробка рекламної стратегії
  ✅Створення рекламних текстів та креативів
  ✅ Налаштування облікових даних ФБ ( рекламний кабінет, бізнес-менеджер, прив'язки)
  ✅Налаштування реклами
  ✅ Проведення тестів
  ✅ Масштабування та покращення показників
  ✅ Щоденний контроль результатів реклами
  ✅ Звіт виконаної роботи та результатів реклами
  ✅ Рекомендації по запуску реклами на наступний період
  Можливий тестовий період запуску реклами за спецпрайсом
  Чекаю в особистих

 14. 745    6  0
  30 days197 USD

  👋🏼 Hello! I am an expert in targeted advertising for businesses in the lead generation segment.

  🚀 I have 4 years of experience in marketing on Facebook and Instagram platforms. My expertise allows me to effectively implement marketing strategies on the Meta platform, ensuring audience engagement and sales growth.

  💻 My services include:

  🧐 Audit and optimization of advertising campaigns.
  💻 Development and management of campaigns.
  💰 Increasing sales with lower costs.
  📊 Analytics and results tracking.
  🛠 Audit of landing pages and their optimization.
  💡 Optimization and scaling of advertising campaigns.

  🌐 My experience covers various industries, including e-commerce, beauty salons, education/EdTech, advertising agencies, and more.

  📈 I am ready to take responsibility for your targeted advertising on Instagram/Facebook, allowing you to focus on business development.

  📈 I invite you to a brief meeting or chat to discuss a comprehensive strategy aimed at the highest return on investment (ROI).
  Have a great day!🙂
  👋🏼 Вітаю! Я експерт із таргетованої реклами для бізнесів у сегменті лідогенерації

  🚀 Обладаю 4 роками досвіду у сфері маркетингу на платформах Facebook та Instagram. Моя експертність дозволяє ефективно впроваджувати маркетингові стратегії на платформі Meta, забезпечуючи залучення аудиторії та зростання продажів.

  💻 Мої послуги включають:

  🧐 Аудит та оптимізацію рекламних кампаній.
  💻 Розробку та управління кампаніями.
  💰 Збільшення продажів при менших витратах.
  📊 Проведення аналітики та відстеження результатів.
  🛠 Аудит посадкових сторінок та їх оптимізацію.
  💡 Оптимізацію та масштабування рекламних оголошень.

  🌐 Мій досвід охоплює різні галузі, включаючи е-комерцію, салони краси, освіту/EdTech, рекламні агенції та інше.

  📈 Я готовий взяти на себе відповідальність за вашу таргетовану рекламу в Інстаграм/Фейсбук, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.

  📈 Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення повноцінної стратегії, спрямованої на найвищий рівень повернення інвестицій (ROI).
  Гарного дня!🙂

 15. 262  
  30 days25 USD

  Hello!

  I can set up advertising campaigns effectively. I have good case studies. I can help you!

  From my side: creatives, landing pages, and other expenses.
  I can also forecast the number of potential leads.

  Looking forward to your message in DMs!

  Best regards,
  Arsen.
  Вітаю!

  Зможу якісно налаштувати рекламу. Є хороші кейси. Зможу вам допомогти!

  З моєї сторони: креативи, лендинги та ініші витрати.
  Також можу прогнозувати кількість потенційних заявок.

  Чекаю вашого повідомлення в Лс!

  З повагою,
  Арсен.

 16. 272  
  30 days320 USD

  Hello,
  My name is Mykola, and I am a digital marketer with a special interest in creating chatbots and targeted advertising on Google and Meta (Instagram and Facebook). Your company has caught my attention as the perfect place for my skills and ambitions.

  I see that your team needs a talented and persistent targetologist, and I want to be the one to help you reach new heights. My goal is not just to complete tasks, but also to grow your business.

  Let me suggest a brief meeting or video conference to discuss how we can achieve common goals. I am confident that together we can create a successful and productive working relationship.

  Can we arrange a meeting this week?
  Привіт,
  Мене звати Микола, і я діджитал маркетолог з особливим інтересом до створення чат-ботів та таргетованої реклами в Google та Meta (Instagram та Facebook). Ваша компанія привернула мою увагу як ідеальне місце для моїх навичок та амбіцій.

  Я бачу, що вашій команді потрібен талановитий та наполегливий таргетолог, і я хочу бути тим, хто допоможе вам досягти нових висот. Моя мета - не просто виконувати завдання, але й розвивати ваш бізнес.

  Дозвольте запропонувати коротку зустріч чи відеоконференцію, щоб обговорити, як ми можемо досягнути спільних цілей. Я впевнений, разом ми зможемо створити успішну і результативну робочу співпрацю.

  Чи можемо домовитися про зустріч цього тижня?

 17. 1070    26  2
  30 days197 USD

  Good day
  Experience in Target 8 years
  I live in Ukraine
  work with Europe, USA, Dubai, Turkey and other countries
  -
  PORTFOLIO targetologist Facebook Instagram
  URLs SEO
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Lawyers
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Spine Medical Center
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcological Clinic
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Dentistry
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Underwear
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Paintings
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real estate Montenegro Germany
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram channel amoeba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 18. 394  
  30 days98 USD

  Hello)
  I can help with setting up targeted advertising!

  I will be glad to cooperate!
  Вітаю)
  Можу допомогти з налаштуванням таргетованої реклами!

  Буду рада співпраці!

 19. 318  
  10 days98 USD

  Good day, I have been engaged in e-commerce for more than 3 years. Gray niche, I can work with banks, buying accounts, warming up and scaling.
  Доброго дня, займаюсь товаркою на лендінги більше 3х років. Сіра ніша, вмію працювати з банами, закупом аккаунтів , прогрівом та масштабуванням.

 20. 1470    8  0
  30 days320 USD

  Hello!
  I provide detailed consultations on launching, as well as comprehensive project promotion services.
  I have solid and extensive experience in various niches.
  I would like to discuss the project in more detail and then I can propose a promotion strategy.
  You can familiarize yourself with some cases in the profile.
  I work for results, interested in long-term cooperation and % of sales.
  I suggest moving to private for communication.
  Вітаю!
  Надаю розгорнуті консультації по запуску, також комплексні послуги з просування проекту
  Маю солідний та широкий досвід заливу в різних нішах)
  Хотів би поспілкуватися більш детально по проекту і тоді зможу запропонувати стратегію просування
  З деякими кейсами можете ознайомитись в профілі.
  Працюю на результат зацікавлений у довготривалій співпраці і % від продажів.
  Пропоную перейти в особисті для спілкування)

 21. 423  
  30 days271 USD

  Hello!
  I am ready to take on your project both as a one-time setup and as full support for targeting.

  Looking forward to working together
  Вітаю!
  Готова взяти ваш проект як на єдиноразове налаштування, так і на повноцінний супровід по таргету.

  Буду рада співпраці

 22. 1486    37  1   5
  30 days246 USD

  Hello! I am a professional marketer with over 10 years of experience in promoting companies.
  My name is Igor Sharov, and I specialize in targeted advertising, social media management, and developing effective marketing strategies.
  My services include:
  Targeted advertising: I create targeted campaigns on popular advertising platforms such as Facebook, Instagram, TikTok to attract the target audience for your business.
  Social media management (SMM): I help improve your brand presence on social networks by creating engaging content that attracts the audience and increases reach.
  Development of marketing strategies: I analyze your business, competitors, and the market to develop personalized marketing strategies that will help you achieve your goals and increase profits.
  Why choose me:
  Experience and professionalism: Over 10 years of marketing experience allow me to offer high-quality services and results.
  Individual approach: I tailor each strategy to the unique needs and goals of each client.
  Transparency and accountability: I maintain transparent communication with clients and provide detailed reports on the work done and the results achieved.
  Вітаю! Я професійний маркетолог з понад 10-річним досвідом у просуванні компаній.
  Мене звати Ігор Шаров, і я спеціалізуюся на таргетованій рекламі, управлінні соціальними медіа та розробці ефективних маркетингових стратегій.
  Мої послуги включають:
  Таргетована реклама: Я створюю спрямовані кампанії на популярних рекламних платформах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, щоб привернути цільову аудиторію для вашого бізнесу.
  Управління соціальними медіа (СММ): Я допомагаю поліпшити присутність вашого бренду в соціальних мережах, створюючи привабливий контент, який залучає аудиторію та збільшує охоплення.
  Розробка маркетингових стратегій: Я аналізую ваш бізнес, конкурентів та ринок, щоб розробити персоналізовані маркетингові стратегії, які допоможуть вам досягти ваших цілей та збільшити прибуток.
  Чому обирають мене:
  Досвід та професіоналізм: Понад 10 років роботи у сфері маркетингу дозволяють мені пропонувати високоякісні послуги та результати.
  Індивідуальний підхід: Я адаптую кожну стратегію під унікальні потреби та цілі кожного клієнта.
  Прозорість та звітність: Я підтримую прозоре спілкування з клієнтами та надаю докладні звіти про зроблену роботу та досягнуті результати.

 23. 253  
  30 days295 USD

  Good day. My name is Alexander.
  I am a specialist in targeted advertising on Facebook/Instagram, as well as Google ads (PPC Specialist).
  I will help set up targeted advertising on social networks Fb/inst and bring clients to your business.
  I will conduct analytics and create a promotion strategy for your business with further placement on Fb/Inst.
  I have experience working with various niches in the markets of Ukraine, Europe, and the USA (including gray and black niches).
  I work with Anti-detect browsers, bans, and Fb/Ins blocking.
  Launched ads in such directions as: employment abroad, in Ukraine, vape advertising (liquid, disposable), sports betting, gambling, beauty products, etc.
  I work with the beauty niche, commodity business, and various types of services.
  I guarantee the result of my work and will refund your money in case of its absence.
  I also guarantee uninterrupted operation of your ads in case of blocking the Facebook ad account.
  To confirm my competence, I can provide links to my cases.
  Available 24/7.
  Доброго дня. Мене звати Олександр.
  Я спеціаліст с таргетованой рекламі Facebook/Instagram, та реклами Гугл (РРС Спеціаліст).
  Допоможу налаштувати таргетовану рекламу в соціальних мережах Fb/inst і приведу клієнтів у ваш бізнес.
  Проведу аналітику і грамотно складу стратегію просування для вашого бізнесу з подальшим розміщенням в Fb/Inst.
  Маю досвід роботи з різними нішами на ринку України, Європи та США (в тому числі з сірими і чорними нішами).
  Працюю з Антидетект браузерами, банами і блокуваннями Fb/Ins.
  Запускав рекламу на такі напрямки як: працевлаштування за кордоном, і в Україні, реклама вейпі (жиж, одноразок), ставки на спорт, гемблінг, бади і т.д.
  Працюю з нішею бьюті, товарним бізнесом і різними видами послуг.
  Даю гарантією результату на свою роботу і повернену вам гроші у випадку його відсутності.
  Також гарантую безперебійну роботу вашої реклами у випадку блокування рекламного кабінету Facebook.
  Для підтвердження компетентності, можу скинути посилання на свої кейси.
  На зв'язку: 24/7.

 24. 18 more hidden bids

Current freelance projects in the category Social media advertising

Promotion on TikTok

246 USD

Person needed to create creative videos in a unique offer and promote videos in recommendations Requirements: Ability to promote and feature videos in recommendations Ability to create creative and engaging content Video editing and adding effects skills Video editing skills…

Social media marketingSocial media advertising

Videos for TikTok in Italian

Create content for TikTok from existing videos in Italian. Upload and program the release of videos on TikTok to attract an Italian audience. Organically.

ItalianSocial media advertising

Advertisement of cryptocurrencies (twitter, google, bing, duckgo, telegram)

1071 USD

Hello. I am interested in advertising crypto projects related to cryptocurrency. Those who have experience in this field, please respond (as just launching advertising projects can be done by an ordinary user, but to make sure the first moderation doesn't kill the profile ..).…

Contextual advertisingSocial media advertising ∙ 7 proposals

Setting up targeting for an Instagram handbag store (brand copies)

Need to set up targeting for the Insta store of bag replicas brands. There are 2 accounts: https://www.instagram.com/next.bag.ua/ https://www.instagram.com/next.bag.ua2/ The second one mainly has video content to reduce the risk of being blocked for replicas. Maybe it's better…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 23 proposals

Setting up targeted advertising

Interested only in setting up targeted advertising with a transition to the lead form. There is an existing active account and connected advertising account. Areas, interests, and text are done as well as if needed there is a designer who makes layouts.

Social media advertising ∙ 39 proposals

Client
Vitaly Shamatazhi
Ukraine Odessa  57  0
Project published
25 days 12 hours ago
247 views