Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I am looking for a copywriter.

Translated252 USD

 1. 147    1  0
  2 days252 USD

  Experience in copywriting - 8 years. I write advertising and knowledge texts on different topics. She had experience working with transport companies on the internet stores, printed on blogs.
  Copy - 100 UAH / 1 kZN with gap
  Receit - 80 UAH / 1 KZN with gap
  Editorial - 50 UAH / 1 KZN with gap
  Translation r-u/u-r - 80 UAH/1 kzn with gap
  I write in Ukrainian/Russian languages
  Опыт работы копирайтером - 8 лет. Пишу рекламные и познавательные тексты на различную тематику. Имела опыт работы с транспортными компаниями интернет-магазинами, печаталась в блогах.
  Копирайт - 100 грн/1 кзн с пробелами
  Рерайт - 80 грн/1 кзн с пробелами
  Редактура - 50 грн/1 кзн с пробелами
  Перевод р-у/ у-р - 80 грн/1 кзн с пробелами
  Пишу на украинском/ русском языках

 2. 819    60  0
  1 day252 USD

  Good day !With great interest I read your application for a copywriter for writing texts about Liechtenstein.I am an experienced copywriter with 10 years of work experience, who possesses the following skills:

  The ability to write interesting and informative texts on any topic.Deep understanding of SEO optimization principles.Responsibility and Point.Ability to work with different sources of information.The ability to express my thoughts clearly and logically.I am happy to take this job because:

  I am interested in the subject of Liechtenstein and I want to learn more about it.I have experience writing texts about different countries of the world.I’m sure I’ll be able to write interesting and informative texts that will like your audience.Knowledge of German will be a plus, because this will allow me to better understand what a person from Liechtenstein dictates.I am ready to complete the test task so that you can evaluate my qualification.I am sure that we will be able to agree on cooperation.With respect,

  Allowed

  by P.S.

  As part of the test task, I can write a text about one of the following aspects of Liechtenstein:

  History of the country.Geography and Nature.Economics and Culture.The political system.The Tourism.I am looking forward to your answer!
  Доброго дня!

  З великим зацікавленням прочитав Вашу заявку на пошук копірайтера для написання текстів про Ліхтенштейн.

  Я – досвідчений копірайтер з 10-річним досвідом роботи, який володіє наступними навичками:

  Вміння писати цікаві та інформативні тексти на будь-яку тему.
  Глибоке розуміння принципів SEO-оптимізації.
  Відповідальність та пунктуальність.
  Вміння працювати з різними джерелами інформації.
  Вміння чітко та лаконічно викладати думки.
  Я з радістю візьмуся за цю роботу, тому що:

  Мене цікавить тема Ліхтенштейну і я хочу більше про нього дізнатися.
  Я маю досвід написання текстів про різні країни світу.
  Впевнений, що зможу написати цікаві та інформативні тексти, які сподобаються Вашій аудиторії.
  Знання німецької мови буде плюсом, адже це дозволить мені краще зрозуміти те, що диктує людина з Ліхтенштейну.

  Я готовий виконати тестове завдання, щоб Ви могли оцінити мою кваліфікацію.

  Впевнений, що ми зможемо домовитися про співпрацю.

  З повагою,

  Всеволод

  P.S.

  В рамках тестового завдання я можу написати текст про один з наступних аспектів Ліхтенштейну:

  Історія країни.
  Географія та природа.
  Економіка та культура.
  Політичний устрій.
  Туризм.
  Я з нетерпінням чекаю Вашої відповіді!

 3. 327    3  0
  4 days252 USD

  Good day . I have experience writing texts and scripts. Ready to perform the test task to demonstrate your abilities.

  Thank you for your attention and good day.
  Добрий день. Маю досвід у написанні текстів та сценаріїв. Готовий виконати тестове завдання, щоб продемонструвати свої можливості.

  Дякую за увагу та гарного дня)

 4. 239    3  0
  3 days252 USD

  Good day . I have a higher philosophical education, the speciality “Filologist-translator” (English and German). She worked as a copywriter, editor, content manager. Now in decreet holidays, I am looking for a guy according to my skills. I wait for the test task.
  Добрий день. Маю вищу філологічну освіту, спеціальність «Філолог-перекладач» (англійська та німецька мови). Працювала копірайтером, редактором, контент-менеджером. Наразі в декретній відпустці, шукаю підробіток відповідно до своїх навичок. Чекаю на тестове завдання.

 5. 297  
  20 days252 USD

  Good day . It is very interesting to work with the text about tourism. Ready to perform the test task. A good day.
  Добрий день. Дуже цікаво попрацювати з текстами про туризм. Готова виконати тестове завдання. Гарного дня.

 6. 1286    19  0
  1 day252 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  Experience in similar projects.
  * Details in Personal
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 7. 326    1  0
  1 day252 USD

  Welcome to!I am the person you need.I do my job quickly, efficiently and professionally.I'm writing bright, unique and creative texts that will not be missing.😍You will be happy with my work, because its result will be pleasantly surprising you.🥰A little bit: I’m going to make a plate.

  Let’s talk about all the other details.I will be very happy to work with you!🤗❤
  Вітаю! Я саме та людина, яка Вам потрібна. Виконаю завдання швидко, якісно та професійно. Напишу яскраві, унікальні і креативні тексти, які точно не залишаться без уваги😍. Ви буде беззаперечно задоволені моєю роботою, адже її результат Вас приємно здивує🥰.


  Маленька деталь: ТЗ виконую платно)

  Пишіть, обговоримо всі інші деталі. Буду дуже рада співпраці саме з Вами!🤗❤️

 8. 1845    49  1
  1 day252 USD

  Hello, this task meets my specialization and I can do it in the shortest time and the highest quality.Ready for long-term cooperation
  90 UAH for 1000 symbols without gap
  German - C1
  I will be happy to discuss the conditions with you.💯💯✔
  Здравствуйте, данное задание соответствует моей специализации и я могу выполнить его в короткие сроки и максимально качественно.
  💯 Готова к долгосрочному сотрудничеству 💯
  
90 грн за 1 000 символов без пробелов
  Немецкий - С1
  Буду рада обсудить с вами условия.✔️

 9. 752    20  0
  20 days252 USD

  Welcome to Sophia. He wrote about the cave of Lechtweiss. About Liechtenstein with pleasure. The smaller the country, the more interesting. I am a copywriter.
  Вітаю, Софія. Про печери Лехтвейса аже писав. Про Ліхтенштейн – з радістю. Чим країна менше– тим цікавіше. Копірайтер я класний.

 10. 641    24  0
  10 days252 USD

  Good day Sophia!I am an experienced copywriter, writer.Experience in working with companies, bloggers: 15 years (20 years of collaboration with book publishing and periodic publications).Education is philosophical.Ready to perform the test task.He has written a lot of content for tourist companies.I know the foundations of marketing.Positive moments of cooperation:
  1 .Great experience of working with companies, owners of blogs, websites.During the period of cooperation, it has created tons of articles.I can write some thematic texts with closed eyes.The 2ndExcellent possession of the basic knowledge of copywriting and the use of receptions in practice.3 .The absence of "water" in the texts, as well as the words-parasites, repetitions, excess phrases that do not carry logical burden and do not reveal the topic.and 4.Study in a literary club and under the leadership of famous editors.and 5.Guarantee of high quality of articles aimed at attracting customers, subscribers and encouraging certain actions;
  6 .Create texts for companies in order to the best outcome, increase the potential and sell goods or services;
  7 .I create exclusively live texts for people, not just for search engines.8thI write quickly, quality, I follow the delays;
  The 9.I am not a right man, a non-conflict man.I realize that any text for the site is nothing worth, unless it is not able to trigger in users the necessary emotions, does not lead to certain actions and results.Copywriting is not a simple writing, an article for the portal is not always a simple story.An important result is the development of resources and the increase in sales.I will be happy to collaborate!
  Добрий день, Софія!

  Я досвідчений копірайтер, письменник. Досвід роботи з компаніями, блогерами: 15 років (20 років співпраці з книжковими видавництвами та періодичними виданнями). Освіта: філологічна.
  Готова виконати тестове завдання.
  Писала багато контенту для туристичних компаній. Знаю основи маркетингу.

  Позитивні моменти співпраці:
  1. Величезний досвід роботи з компаніями, власниками блогів, сайтів. За період співпраці створила тонни статей. Деякі тематичні тексти можу писати з заплющеними очима.
  2. Досконале володіння знанням основ копірайтингу та використання прийомів на практиці.
  3. Відсутність "води" в текстах, а також слів-паразитів, повторів, зайвих фраз, які не несуть логічного навантаження і не розкривають тему.
  4. Навчання в літературному клубі та під керівництвом відомих редакторів.
  5. Гарантія високої якості статей, націлених на залучення клієнтів, підписників та спонукання до певних дій;
  6. Тексти для компаній створюю з метою досягнення найкращого результату, збільшення потенціалу та продажу товарів або послуг;
  7. Створюю виключно живі тексти для людей, а не тільки для пошукових систем.
  8. Пишу швидко, якісно, дотримуюся дедлайнів;
  9. Не боюся правок, неконфліктна людина.

  Усвідомлюю, що будь-який текст для сайту нічого не вартий, якщо не спроможний викликати в користувачів потрібні емоції, не приводить до певних дій та результатів. Копірайтинг – це не просте письменництво, стаття для порталу не завжди просто оповідання. Важливий результат - це розвиток ресурсу та збільшення продажів.

  Буду рада співпраці!

 11. 440    14  0
  30 days252 USD

  I offer my experience to create interesting, easy to perceive motivating texts on the topic of tourism and travel.
  She described Israel, Turkey, Italy, Greece, Spain, the Czech Republic and other countries.
  Пропоную свій досвід створення цікавих, легких для сприйняття мотивуючих текстів на тему туризму та подорожей.
  Описувала Ізраїль, Турцію, Італію, Грецію, Іспанію, Чехію та інші країни.

 12. 1134    50  0
  1 day252 USD

  Good day !
  I have studied German at the university, so I can work with German sources or create content in German.
  He worked on a tourist theme.
  Ready to start work soon.
  I can do a small test.
  Turn to!
  Доброго дня!
  Вивчала німецьку в університеті, тому можу працювати з німецькими джерелами чи створювати контент німецькою.
  Працювала з туристичною тематикою.
  Готова почати роботу найближчим часом.
  Можу виконати невелике тестове.
  Звертайтесь!

 13. 863    16  0
  7 days252 USD

  Welcome to! I am very interested in your project, and I also have great experience in writing articles on such a topic. The English language level is C1. I am pleased to perform the task quickly, quickly and efficiently.

  I suggest you consider what you will get after collaborating with me:
  Orientation is exclusively for your goals.
  The free routes.
  A well-developed content that will fully meet your request.
  Quick responses and willingness to work for the result.
  - satisfaction of your audience, customers or consumers.

  I will look forward to our cooperation! My portfolio is Google Drive
  Вітаю! Мене дуже зацікавив ваш проєкт, також я маю великий досвід в написанні статей на подібну тематику. Рівень англійської - C1. З радістю виконаю поставлену задачу швидко, якісно та оператино.

  Пропоную вам розглянути, що ви отримаєте після співпраці зі мною:
  - орієнтир виключно на ваші цілі.
  - безкоштовні правки.
  - круто розроблений контент, який повністю відповідатиме вашому запиту.
  - швидкі відповіді та готовність працювати на результат.
  - задоволення вашої аудиторії, клієнтів або споживачів.

  Буду сподіватись на нашу співпрацю! Моє портфоліо - Google Drive

 14. 344    1  0
  7 days252 USD

  Good Morning, Sophia
  I was very interested in your project and would be happy to work with you. The time of performance depends on the amount of work. I can write in Russian, Ukrainian and English. I know a little German. Prepared for the test and the detail.
  Let’s see if we’re getting together. :)
  Добрий день, Софія)
  Дуже зацікавив ваш проект і була б рада попрацювати з вами. Час виконання залежить від об’єму роботи. Можу писати на російській, українській та англійській. Трохи знаю німецьку. Готова до тестового завдання та узгодження деталей.
  Давайте дізнаємось, чи підходимо ми один одному :)

 15. 698    15  0
  1 day252 USD

  Good day . I know the German language, I write great texts and it's very interesting to work with you. Write me to clarify the details and the test task.
  Доброго дня. Знаю німецьку мову, пишу чудові тексти та дуже цікаво співпрацювати з вами. Відпишіть мені для уточнення деталей та тестового завдання

 16. 397    10  1
  7 days252 USD

  Congratulations, I propose to complete the text.
  I have experience in publications of articles, essays, posts, instructions, scenarios. I do the writing of Diploma, Course, Referrals.
  Unicity of writing is 100%.
  Responsible to work.
  I am pleased to do TZ. I am happy that you like it.
  pleased to collaborate!
  Вітаю, пропоную виконати написання тексту.
  Маю досвід в публікаціях статтей, ессе, пости, інструкції, сценарії. Виконую написання дипломних, курсових, рефератів.
  Унікальністю написання - 100%.
  Відповідальна до роботи.
  З радістю виконаю ТЗ. Я впервнена, що Вам сподобається.
  Рада співпраці!

 17. 273    1  0
  3 days252 USD

  Good morning, Sophia, I was very interested in your task. Ready for cooperation.
  Доброго дня.,Софія.Дуже зацікавило ваше завдання. Готова до співпраці.

 18. 1102    44  0
  7 days252 USD

  Good day . I have experience in this form of cooperation and experience in copywriting for more than 10 years. Examples of works on the topic of tourism, entertainment, post for social networks, news sites, etc.: https://lisynok77.livejournal.com/.
  Always in contact, I follow the deadlines and take responsibility for the work.
  Go back, I'll be happy to work together.
  Доброго дня. Маю досвід подібного формату співпраці та досвід у копірайтингу більше 10-ти років. Приклади робіт на тему туризму, розваг, пости для соцмереж, сайтів новин та ін.: https://lisynok77.livejournal.com/.
  Завжди на зв'язку, дотримуюсь термінів та відповідально ставлюся до роботи.
  Звертайтеся, буду рада співпраці.

 19. 463    11  0
  1 day252 USD

  Good day . Ready to perform the task quickly and efficiently. I write literally (Ukr., Ross, English) I quickly and clearly follow the requirements of the TZ.
  I have been working in copywriting for more than 10 years.
  Prepared to complete the test task before the start of the work.
  Interested in continuous cooperation.
  Write, we can discuss any questions in personal.
  Добрий день. Готовий швидко та якісно виконати завдання. Пишу грамотно (укр., рос., англ. мова) і швидко, чітко дотримуюсь вимог ТЗ.
  У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років.
  Готовий виконати тестове завдання перед початком роботи.
  Зацікавлений у постійній співпраці.
  Пишіть, можемо обговорити будь-які питання в особистих.

 20. 1843    129  0
  1 day252 USD

  Welcome to Sophia!Ready for the test.Take the Tone of the Army.Or if there is already a style, then I submit to the author's view of the content.For the site 100 UAH/1000 characters.Post to social networks - 250 UAH.Turn to😊
  Вітаю, Софія! Готова до тестового. Підберемо тон оф войс. Або якщо вже є стиль, то підлаштуюсь під бачення автора контенту.

  Для сайті 100 грн/1000 знаків.
  Пост до соцмереж - 250 грн.

  Звертайтесь😊

 21. 232    4  0
  2 days252 USD

  Good day ! I don't know German, but the texts for the theses write good and content. I am waiting for the test.
  Доброго дня! Німецької не знаю, але тексти за тезами пишу гарні й змістовні. Чекаю на тестове ТЗ)

 22. 858    21  1
  1 day252 USD

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. I will do all the work at your price. I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Всю работу сделаю за вашу цену. Буду рад сотрудничеству.

 23. 3793    170  0
  3 days252 USD

  Good day .
  In my time I was chosen for a test competition in a tourist project (project attached)
  I also add an example of the article for this project to the portfolio. The article can be viewed on the site (for example, the links are not moderated, but my article is still working:))
  Compatible with the test
  Доброго дня.
  В свій час мене обрали за конкурсом тестових в туристичний проект (проект прикріпляю)
  Приклад статті для цього проекту в портфоліо також прикріпляю. Статтю можна подивитися на сайті (вибачте, посилання не проходять модерацію, але моя стаття й досі працює:))
  Згодна на тестове

 24. 238  
  1 day252 USD

  Welcome to!I'm writing gently, I feel the audience well, and I'm creating texts that will definitely not leave anyone indifferent.I ask for cooperation.☺
  Вітаю! Пишу влучно, добре відчуваю аудиторію і створюю тексти, які точно не залишать нікого байдужим. Запрошую до співпраці☺️

 25. 366    4  0
  30 days252 USD

  Welcome to!
  He wants to try himself as an executive, ready to perform the test task. Please see my portfolio, if the style of submission of information fits - write)
  Приветствую!
  Хочется попробовать себя в роли исполнителя, готов выполнить тестовое задание. Посмотрите, пожалуйста, мое портфолио, если подойдёт стиль подачи информации - пишите)

 26. 1149    23  1
  1 day252 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 27. 219  
  4 days252 USD

  Good day !

  I was interested in your announcement!
  I have only 4 months of experience, but I’m learning quickly.

  Young, energetic, crowded, I always listen to the teachers!

  I would like to work with you!
  Доброго дня!

  Мене зацікавило ваше оголошення!
  Досвіду маю лише 4 місяці, але я швидко навчаюсь.

  Молода, енергійна, кмітлива, завжди дослухаюсь до наставників!

  Хотіла б з вами співпрацювати!

 28. 836    28  0
  1 day252 USD

  Good day !
  Now I have my free time to help you. Ready to take the test task.
  Доброго дня!
  Зараз мою вільний час, щоб вам допомогти. Готовий взяти тестове завдання.

 29. 15 more hidden bids

Current freelance projects in the category Article writing

Diploma

It is necessary to write a paper on the topic of NATO-Ukraine relations, and the war with Erephia according to the existing plan. Number of pages - 80. The paper is intended for teachers, researchers. The result will be evaluated based on how clearly and reliably the material is…

CopywritingArticle writing ∙ 4 proposals

Copywriter for a psychologist

50 USD

We need a competent copywriter for a psychologist. A person who understands psychology or has written for a psychologist before can catch and maintain an individual style in the texts.

CopywritingArticle writing ∙ 27 proposals

Journalist for writing text for a longread

Journalistic education is mandatory (can be a student) or philological. The cost of work will be discussed individually.

CopywritingArticle writing ∙ 5 proposals

Texts on gambling theme - Pin Up bonuses (1200 words)

Pin Up bonuses - text of 1200 words - https://docs.google.com/document/d/1HWRAvKpBgxMSSO8vFdJ1xWTS5xLbLIHwjntW0lStZBM/edit?usp=sharing In response to this project, write the introduction text according to the requirements of the technical task + the price for the text of 1200…

CopywritingArticle writing ∙ 9 proposals

Publishing advertisements on European and American bulletin boards.

25 USD

Need to place an advertisement for services on the main American and European bulletin boards/thematic forums. Will provide photos and text. All that needs to be done: - find the main bulletin boards in the main countries of Europe, America - register (know how to do it) or…

Article writingAdvertising ∙ 8 proposals

Client
Sofiia Malinovska
Ukraine Ukraine  1  0
Project published
3 months 12 days ago
414 views