Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

+ 50 Articles about famous Ukrainians and others+ 50 Статтей про відомих українців та інше

Translated

 1. 9365    495  0   1
  2 days200 UAH

  Good day ! I have worked as a copywriter for 4 years, performing texts under any requirements. I write myself, I don’t give it to anyone. Quality and fast writing guarantees. I write for a price of 50g for 1k symbols. Turn to!
  Добрий день! Працюю копірайтером 4 роки, виконую тексти під будь-які вимоги. Тексти пишу сам, нікому не передаю. Якість та швидке написання гарантую. Пишу за ціною 50 г за 1к символів. Звертайтесь!

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1366    20  0
  1 day500 UAH

  Good day ,

  I am pleased to do your task quickly and efficiently.

  I am a philologist and a lawyer, I know well the history of Ukraine (thus with the theme of your articles familiar) and I am engaged in professional writing of texts for more than three years.

  Ready to answer your questions and help in performing your work.

  With respect,
  Vladislav Voytovich
  Добрий день,

  З задоволенням виконаю Ваше завдання швидко та якісно!

  Навчаюсь на філолога та юриста, добре знаю історію України( тому з тематикою Ваших статей знайомий) та вже бльше трьох років займаюсь професійним написанням текстів.

  Готовий відповісти на Ваші запитання та допомогти у виконанні роботи.

  З повагою,
  Владислав Войтович

 4. 1406    27  0
  14 days1000 UAH

  Good day ! I’ve finished Ukrainian philosophy, so I’m happy to work on such an interesting topic. Price of work 50/1000
  Добрий день! Закінчила українську філологію, тому із задоволенням попрацюю над такою цікавою темою. Ціна роботи 50/1000

 5. 1069    39  0   1
  1 day500 UAH

  Good Morning Andrei!
  I am pleased to work on your project. I will write unique, well structured, written articles according to your requirements. The prepared work is checked by a philologist. The price is 80 UAH for 1000 signs without breakdowns.
  I will be happy to discuss the details and get to work.
  Доброго дня, Андрій!
  З задоволенням попрацюю над вашими проєктом. Напишу унікальні, добре структуровані, грамотні статті за вашими вимогами. Готові роботи перевіряє філолог. Ціна - 80 грн за 1000 знаків без пробілів.
  Буду рада обговорити деталі та узятися за роботу.

 6. 2052    105  0
  1 day200 UAH

  Good Morning Andrei!
  I am an experienced journalist and copywriter.
  You will get unique and knowledgeable articles that are easy to read.
  Use only verified information.
  I hope you’ll be happy with the result.
  Ukrainian philosopher for education. 100% literacy guaranteed.
  A similar project –
  HTTPS://freelancehunt.com/project/neobhidno-zrobiti-dobirki-tsikavih-faktiv/1088203.html
  I write briefly and clearly: https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/decad/554d9/1431246/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D97.doc
  With respect, Tatiana.
  Добридень, Андрію!
  Я - досвідчений журналіст і копірайтер.
  Ви отримаєте унікальні й пізнавальні статті, що легко читаються.
  Використовую лише перевірену інформацію.
  Запевняю, результатом залишитеся задоволені.
  Український філолог за освітою. Гарантую стовідсоткову грамотність.
  Схожий виконаний проект -
  https://freelancehunt.com/project/neobhidno-zrobiti-dobirki-tsikavih-faktiv/1088203.html
  Пишу коротко, влучно й зрозуміло: https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/decad/554d9/1431246/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97.doc
  З повагою, Тетяна.

 7. 428    2  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I am pleased to take this task.
  The price is 80 UAH/1000 symbols.
  Experience in writing is 11 years. The Ukrainian language is native.
  Ready to discuss details and start work.
  Доброго дня!
  З задоволенням візьмуся за це задання.
  Вартість: 80 грн/1000 символів.
  Досвід роботи з текстами - 11 років. Українська мова - рідна.
  Готова обговорити деталі й почати роботу.

 8. 535    20  2
  1 day200 UAH

  Good day, ready to work!

  I have worked as a editor and copywriter for over 6 years, educated as a journalist.
  I know the things you need and I work with the keys often.

  Ready to take immediately and with a large volume.
  Write and discuss all details.
  Добрий день, готова взятись за роботу!

  Працюю редактором та копірайтером понад 6 років, за освітою журналіст
  З потрібними вам тематиками знайома добре, з ключами також працюю часто

  Готова братись одразу і за великий об'єм
  Пишіть і обговоримо всі деталі

 9. 1027    48  0
  10 days5000 UAH

  Good day ! I am pleased to take your project into work. Unicity and compliance with the terms of warranty.
  I will be happy to collaborate!
  Writings and price for 60 texts (orienteously 1500 characters of text).
  Доброго дня! З задоволенням візьму Ваш проєкт в роботу. Унікальність та дотримання строків гарантую.
  Буду Рада співробітництву!
  Строки та ціна за 60 текстів (орієнтовно 1500 символів текст).

 10. 820    18  1
  15 days200 UAH

  Good day !
  I will write good and interesting articles for the project.
  The price is 70 UAH for 1000 signs.
  Доброго дня!
  Напишу якісні та цікаві статті для проєкту.
  Ціна 70 грн за 1000 знаків.

 11. 738    14  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I was very interested in your project. I propose cooperation. I work with text on a professional basis. A writer, copywriter, editor, re-reader, writes his own book.

  Little experience writing articles on the topic you need, headed the “Story about...” section on the university website. Therefore, a large part of the unique material about the famous people of Ukraine is already ready.

  My portfolio can be viewed at: Google Drive

  The price for 1000 Sbp is 75 UAH. Ready to discuss details and begin the test task. Quality and speed is guaranteed. Good day to you)
  Вітаю! Дуже зацікавив ваш проєкт. Пропоную співпрацю. Працюю з текстами на професійній основі. Автор, копірайтер, редактор, рерайтер, пишу власну книгу.

  Мала досвід написання статей на потрібну вам тематику, вела рубрику «Story about…» на сайті університету. Тому велика частина унікального матеріалу про відомих людей України вже є готова.

  Моє портфоліо можна переглянути за посиланням: Google Drive

  Ціна за 1000 сбп — 75 грн. Готова обговорити деталі та приступити до виконання тестового завдання. Якість і швидкість гарантую. Гарного вам дня)

 12. 598    28  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  I will be happy to cooperate.
  I have experience writing texts about famous people.
  1000 Sbp – 70 UAH
  Доброго дня.
  Буду рада співпраці.
  Маю досвід написання текстів про відомих людей.
  1000 сбп - 70 грн

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 760    9  0
  3 days200 UAH

  Good day ! He has written a lot about famous people. If my application interests you, I will send examples in my personal message.
  Доброго дня! Писала багато текстів про відомих людей. Якщо моя кандидатура Вас зацікавить, вишлю приклади в особисті повідомлення.

 15. 390    4  0
  1 day200 UAH

  A respected potential customer.Judging by your project description, you are looking for a professional copywriter who is able to create unique and original content for your site or blog.I am sure I can be a copywriter for you.My professional education and copywriting experience enable me to create texts that will not only satisfy.Your style and tone requirements, but will also be attractive for the target audience.I know how to write in different genres and styles, and I can easily adapt to any topic.In addition, I pay special attention to SEO-text optimization, which allows you to increase the rating and visibility of your site in the search engines.I use the keywords and phrases in the text, without breaking the naturality of reading, and create metaphors and headlines that attract the attention of readers and search engines.I am ready to work with you on a permanent or temporary basis, depending on your needs.I am ready to provide sample of my work and consider any of your additional requirements.
  Уважаемый потенциальный клиент.

  Судя по Вашему описанию проекта, Вы ищете профессионального копирайтера, который способен создавать уникальный и оригинальный контент для Вашего сайта или блога. Я убежден, что могу стать таким копирайтером для Вас.

  Мое профессиональное образование и опыт в копирайтинге позволяют мне создавать тексты, которые не только удовлетворят. Ваши требования по стилю и тону, но также будут привлекательными для целевой аудитории. Я умею писать в различных жанрах и стилях, и могу легко адаптироваться под любую тематику.

  Кроме того, я уделяю особое внимание SEO-оптимизации текстов, что позволяет повысить рейтинг и видимость Вашего сайта в поисковых системах. Я использую ключевые слова и фразы в тексте, не нарушая естественности чтения, и создаю метаописания и заголовки, которые привлекают внимание читателей и поисковых роботов.

  Я готов работать с Вами на постоянной или временной основе, в зависимости от Ваших потребностей. Я готов предоставить образцы своей работы и рассмотреть любые Ваши дополнительные требования

 16. 2312    64  0
  5 days1000 UAH

  Good day . I am a copywriter with 4 years of experience, specializing in IT and cryptocurrencies. My customers are Sapien Wallet, Free TON, Scnsoft, MaybeWorks, Idea Soft, Voypost, Ideamotive, Merehead, Softengi. Level of English is C1.

  Price of 50 UAH/1000
  Добрий день. Я копірайтер із 4-х річним досвідом, спеціалізуюся на IT та криптовалютах. Мої клієнти - Sapien Wallet, Free TON, Scnsoft, MaybeWorks, Idea Soft, Voypost, Ideamotive, Merehead, Softengi. Рівень англійської - С1.

  ціна 50 грн/1000

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 329    11  0
  1 day500 UAH

  Good day

  I am ready to work on your project because he was interested in me.
  I would like to get a test task and discuss the payment.

  I'm waiting for your answer, thank you in advance.
  Доброго дня

  готова працювати над вашим проєктом, тому що він мене зацікавив
  хотілося б отримати тестове завдання та обговорити оплату

  чекатиму від вас відповідь, дякую заздалегідь)

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 294  
  1 day300 UAH

  Congratulations colleagues! I would like to offer you my application for writing articles.
  Why should you choose me?
  Because I am:
  I know how to work with large amounts of information.
  I know the specificities of working with different types of information;
  I work in the field of education, so this kind of writing theme is very close;
  I have experience writing articles on different topics for different sources (copyright);
  - ability to work in a “many task” mode;
  Selecting and editing visual content;
  - skills such as responsibility, stress resistance, selection and filtering of information are present;
  - the similarity to the plagiarism of my works is 02-08 %;
  Examples of the article are in my portfolio!
  It is an experience of writing identical articles about the famous scientists of the inventors of Ukraine!
  The price for 1500 symbols is 300 UAH!
  Вітаю, колеги! Хочу Вам запропонувати свою кандидатуру для написання статтей.
  Чому маєте обрати мене?
  Бо я:
  - вмію працювати з велики об'ємами інформації;
  - знаю особливості роботи з різними типами інформації;
  - працюю у сфері освіти, тому подібного роду тематика написання дуже близька;
  - маю досвід написання статтей на різні теми для різних джерел (копірайтинг);
  - вміння працювати в режимі "багатозадачність";
  - підбір і редагування візуального контенту;
  - такі навики як відповідальність, стресостійкість, відбір та фільтрування інформації присутні;
  - подібність на плагіат моїх робіт складає 02-08 %;
  - приклади написання статтей є в моєму портфоліо!
  -є досвід написання ідентичних статтей про відомих вчених тта винахідників України!
  - ціна за 1500 символів складає 300 грн!

 21. 417    4  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I am a copywriter - a beginner, I have some ready work for the example. I am pleased to take your project. The task seems interesting to me. At the moment free from work, I do it responsibly and as quickly as possible. The price is 40 UAH for 1000 symbols without breakdowns, unique guarantee. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня! Я копірайтер - початківець, маю деякі готові роботи для прикладу. З радістю візьмусь за Ваш проект. Завдання здається мені цікавим. На даний момент вільна від роботи, виконаю відповідально та максимально швидко. Ціна 40 грн за 1000 символів без пробілів, унікальність гарантую. Буду рада співпраці.

 22. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 23. 288  
  1 day200 UAH

  Good day . Interested in the task. I want to help you. I speak Ukrainian at a high level and I know the rules of orphography and pointing. I have experience in writing texts of different formats and themes, unique 90%. I am interested in the lives of famous people. I do work well and in a short time. I am pleased to discuss the details.
  Доброго дня. Зацікавило завдання. Хочу вам допомогти. Володію українською мовою на високому рівні та відмінно знаю правила орфографії та пунктуації. Маю досвід в написанні текстів різного формату та тематики, унікальність 90%. Цікавлюсь життям відомих людей. Виконаю роботу якісно і в короткі терміни. З задоволенням обговорю деталі.

 24. 204    1  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Your job was very interesting to me, because in recent times, I’m immersed in Ukrainian literature and culture in general.
  I will be able to write for you quality, informative and interesting articles because there is great experience in this field.
  1000 signs - 50 grams.
  Get back and start a productive cooperation.
  Добрий день!
  Ваша вакансія дуже зацікавила мене, адже останнім часом, я занурююсь в українську літературу і культуру взагалі.
  Зможу написати для Вас якісні, інформативні та цікаві статті, бо є великий досвід у цій сфері.
  1000 знаків - 50 гривень.
  Звертайтесь і почнему продуктивну співпрацю)

 25. 1014    18  0
  1 day200 UAH

  Andrei, good day! This is a very interesting topic, I would like to work with you. I love writing, I love writing, I love writing, I love writing, I love writing, I love writing. I will write a unique article that will be easy and pleasant to perceive. I'm waiting for you for a test task!
  50 UAH for 1000 symbols.
  Андрію, добрий день! Дуже цікава тема, хотілося б з вами попрацювати. Навчаюсь на філологічному, люблю писати, тим паче про цікавих людей. Напишу унікальну статтю, яка буде легка та приємна для сприйняття. Чекаю від вас тему для тестового завдання!
  50 грн за 1000 символів.

 26. 338    1  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Experience in copywriting is 4 years.
  I am interested in history, I have a legal education.
  Examples of some published works by reference:
  Google Drive

  I will be happy for a long and productive collaboration!
  Доброго дня!
  Досвід роботи копірайтером - 4 роки.
  Цікавлюсь історією, маю юридичну освіту.
  Приклади деяких опублікованих робіт за посиланням:
  Google Drive

  Буду рада довгому і продуктивному співробітництву!

 27. 304    2  0
  2 days200 UAH

  Good time . I don’t have great experience in copywriting, but it doesn’t bother me to perform quality work. I am writing on different topics, I have done this work. I do everything properly and quickly. Ready to perform the test task for free. If we want to work together, if not, then not.
  Доброго часу. Маю не великий досвід в копірайтері, але це мені не заважає виконувати якісні работи. Пишу на різні теми, подібну роботу вже виконувала. Роблю все якісно та швидко. Готова виконати тестове завдання безкоштовно. якщо сподобається будемо спіспрацювати, якщо ні, то ні....

 28. 220  
  1 day200 UAH

  Good day, your work was very interesting to me, since I am currently on the 2nd course of the Faculty of History and Philology, so the material of the work in the presence is a lot, I will immediately take the work after discussing the details in the pp.
  Good day
  Добрий день, ваша робота мене дуже зацікавила ,оскільки наразі знаходжусь на 2-му курсі історико-філологічного факультету, тому матеріала діла в наявності мається багато,одразу ж візьмусь за працю після обговорення деталів у пп.
  Гарного дня

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. 344    2  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I am pleased to work on your project. Free writing in the informational style, on the output of the texts readable, informative, orphographic.
  The cost of the services is 50 UAH for 1000 UAH.
  Prepared for testing and further collaboration.
  Добрий день! Із задоволенням готовий попрацювати над вашим проектом. Вільно пишу в інформаційному стилі, на виході тексти читабельні, інформативні, орфографічно грамотні.
  Вартість послуг становить 50 грн за 1000 збп.
  Готовий до виконання тестового завдання та подальшої співпраці.

 32. 611    9  0
  2 days200 UAH

  Welcome to. Ready to cooperate with you. of 80 UAH. 1000 signs. I do a test task. with respect!
  Вітаю. Готова співпрацювати з Вами. 80 грн. - 1000 знаків. Виконаю тестове завдання. З повагою!

 33. 169  
  1 day200 UAH

  Good day .
  Ready to cooperate with you.
  Write in personal.
  In the portfolio of the article that meets your TZ.
  Доброго дня.
  Готовий до співпраці з вами.
  Пишіть в особисті.
  В портфоліо стаття, яка відповідає вашому ТЗ.

 34. 286    5  0
  1 day500 UAH

  Good day .
  Ready to take. Copywriting for 13 years. I write quickly.
  The price is 70 UAH for 1000 symbols.
  Turn to
  Доброго дня.
  Готова взятися. У копірайтингу 13 років. Пишу швидко.
  Ціна 70 грн за 1000 символів.
  Звертайтесь

 35. 268    2  0
  3 days300 UAH

  Welcome to! I would like to join the project. I have great experience in writing articles of similar content. I am an educational philologist, I am an editor, I work responsibly and professionally. Turn to!
  Вітаю! Хотіла б долучитись до втілення проєкту. Маю великий досвід написання статей схожого змісту. За освітою - філолог, за професією - редактор, працюю відповідально та професійно. Звертайтесь!

 36. 394    2  0
  1 day200 UAH

  Congratulations, ready to do your job.
  My price for 1000 symbols is 40 UAH.
  The text is structured, quality and fast.
  We can discuss any questions in personal messages. The price and deadlines will also be discussed.
  I look forward to your answer!
  Вітаю, готовий виконати вашу роботу.
  Моя ціна за 1000 символів - 40 грн.
  Текста пишу структуровано, якісно та швидко.
  Можемо обговорити будь-які питання в особистих повідомленнях. Ціну та терміни також обговоримо.
  Чекаю на вашу відповідь!

 37. 1018    42  0
  1 day200 UAH

  I write.
  Implementing the order, I always put on the first place the reader who must find answers to his questions in the text. This is why the articles will be exhaustive, have the necessary information.
  On the output - unique and interesting texts, detailed information teaching in a good readable form, sustained structure, the lack of water and structures that do not carry content load.
  The cost of 1000 Sbp is 70 UAH.
  Напишу.
  Виконуючи замовлення завжди ставлю на перше місце читача, який повинен знайти відповіді на свої питання у тексті. Саме тому статті будуть вичерпні, мати необхідну інформацію.
  На виході – унікальні та цікаві тексти, детальне викладання інформації у гарному читабельному вигляді, витримана структура, відсутність води та конструкцій, що не несуть змістовного навантаження.
  Вартість 1000 сбп - 70 грн.

 38. 313    2  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to perform the test task for your project. The price is 40 UAH for 1000 ZN B/P.
  Доброго дня! Готова виконати тестове завдання до Вашого проекту. Ціна 40 грн за 1000зн б/п.

 39. 655    15  0
  2 days200 UAH

  Hello to you! I work quickly and efficiently, without any more words. The customer is my reputation! We will always agree.
  Привіт! Працюю швидко та якісно, без зайвих слів. Задоволений клієнт - це моя репутація! Звертайтеся, завжди домовимося)

 40. 234    1  0
  1 day200 UAH

  Good afternoon, I was interested in your job. Ready to perform both the test and the rest of the order. There is no great experience, but there is an unbeatable desire to work on interesting and knowledgeable tasks.
  If you choose me, I will guarantee you the quality and timely performance of the task. Ready to discuss details.
  Добрий день, зацікавило ваше завдання. Готова виконати як тестове, так і решту замовлення. Великого досвіду немає, але є непереборне бажання працювати над цікавими та пізнавальними завданнями.
  Якщо оберете мене,то гарантую вам якісне і вчасне виконання завдання. Готова обговорити деталі.

 41. 378    5  0
  2 days200 UAH

  Good day
  Interested in your proposal.
  I have two years of experience in writing texts. I write quickly and without mistakes.
  The websites I have worked on:
  * https://making.net.ua/tsinnykotrymach-na-mahniti-150kh210a5/
  * https://www.buying-hair.com (https://www.buying-hair.com/)/
  * (https://ecohealthy.com.ua/)
  The price of 1000 symbols is 55 UAH
  Доброго дня
  Зацікавила ваша пропозиція.
  Я маю дворічний досвід у написання текстів. Пишу якісно, швидко та без помилок.
  Останні сайти над якими я працювала:
  * https://making.net.ua/tsinnykotrymach-na-mahniti-150kh210a5/
  * https://www.buying-hair.com (https://www.buying-hair.com/)/
  * (https://ecohealthy.com.ua/)
  Вартість 1000 символів 55 грн

 42. 365  
  4 days1000 UAH

  Good Morning Andrei. There are a lot of people in our country that we can write about. I will write text for you. Ukrainian language is native. Higher education is the uniqueity and reliability of the texts guaranteed. The price is 50g. 1000 symbols. Let us write a story together.
  Добрий день Андрію. В нашій країні дуже багато людей про яких можна писати. Залюбки напишу для вас тексти. Українська мова рідна. Освіта вища унікальність та достовірність текстів гарантую. Вартість 50грн. за 1000 символів. Пишіть створимо історію разом.

 43. 447    7  2
  10 days3500 UAH

  Good day, ready to fulfill your task. I have experience in writing such articles. A live Instagram on the topic of famous Ukrainians abroad. I will make all the sex subjects in a convenient format for you. I will write the first test. The price for all the work together is 3500g.
  Доброго дня, готовий виконати ваше завдання. Маю досвід в написані подібних статей . Вів інстаграм на тематику відомі українці за кордоном. Зроблю всі статі подам в зручному для вас форматі. Першу тестову звичайно що напишу. Ціна за всі роботи разом 3500грн.

 44. proposal concealed by freelancer
 45. 909    11  1
  1 day250 UAH

  Welcome to.
  I am a text marketer with a six-year experience. I write different text materials, I worked in the piano, so I work well in publicistic style. I suggest to complete the test article. If it’s okay, we’ll continue our cooperation. What tariffs do you offer?
  Вітаю.
  Я текстовий маркетолог з 6-річним стажем. Пишу різні текстові матеріали, працювала в піарі, тож гарно працюю в публіцистичному стилі. Пропоную виконати тестову статтю. А далі, якщо все ок, продовжимо співпрацю. Який тариф пропонуєте?

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 198  
  1 day200 UAH

  Good day !
  Interested in your project. I would like to cooperate with you.
  I can begin to perform the test task today.
  Добрий день!
  Зацікавив ваш проект. Хотіла б співпрацювати з вами.
  Можу приступити до виконання тестового завдання вже сьогодні.

 48. 6607    491  1   1
  7 days700 UAH

  Good day . I'm writing a very good article for your TZ. The price is 70 UAH 1k.
  Добрий день. Напишу якісні унікальні статті за Вашим ТЗ. Вартість 70 грн 1к збп.

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 238  
  30 days220 UAH

  Welcome to!
  Despite the fact that I am a novice on this platform this is an interesting task, especially for me as a student of the 5th course, the Faculty of International Relations, I have experience in writing references, articles, research materials, etc. Uniquity and price lower than other copywriters guarantee!
  Вітаю!
  Незважаючи на те, що я є новачком на даній пратформі це цікаве завдання, особливо для мене як студента 5 курсу , факультету "Міжнародних відносин", маю досвід в написанні рефератів , статей, дослідницьких матеріалів , тощо. Унікальність та ціну нижчу чим в інших копірайтерів гарантую !

 51. 2629    324  2   4
  30 days200 UAH

  Good day
  Ready to perform tasks quickly and efficiently.
  I can start immediately after the details are agreed.
  I offer 70 UAH for 1000 signs without breakdowns
  Доброго дня
  Готовий виконати завдання якісно та оперативно
  Можу почати відразу після узгодження деталей
  Пропоную 70 грн за 1000 знаків без пробілів

 52. 580    13  0
  30 days5000 UAH

  Congratulations to Mr. Andrew.

  I wrote for a similar project. Article for example: https://docs.google.com/document/d/1alZSoZdVWTy2p6cCtJU9XAvNr67uikwu/edit?usp=sharing&ouid=117289208032729587766&rtpof=true&sd=true

  The style of writing can be adjusted to your needs.
  We will be happy with our fruitful cooperation.
  Вітаю, пане Андрію.

  В минулому писала для схожого проєкту. Стаття для прикладу: https://docs.google.com/document/d/1alZSoZdVWTy2p6cCtJU9XAvNr67uikwu/edit?usp=sharing&ouid=117289208032729587766&rtpof=true&sd=true

  Стиль написання можу коригувати під Ваші потреби.
  Буду рада нашій плідній співпраці.

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 334  
  2 days200 UAH

  Good day . Interested in your project. I would like to find out the details.
  Philosophy of Faith. I am an author in an online newspaper. Examples of works can be viewed in the portfolio, in the profile.
  Добрий день. Зацікавив ваш проєкт. Хотілося б дізнатись деталі.
  Філолог за фахом. Працюю автором в онлайн-журналі. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо, в профілі.

 55. 258    1  0
  1 day200 UAH

  Interesting task. I can send an example of similar work. I am writing and I am studying journalism.
  Цікаве завдання. Можу надіслати приклад схожої роботи. Грамотно пишу, навчаюся на журналістиці.

 56. 391    19  0
  1 day200 UAH

  Good day . I have experience in writing articles, including biographical. I have freely English, Ukrainian and Russian languages. I can write 2+ articles a day. Price: 50 UAH / 1000 UAH. Ready for Long-Term Cooperation
  Доброго дня. Маю досвід у написанні статей, в тому числі біографічних. Вільно володію англійською, українською та російською мовами. Можу писати 2+ статті в день. Ціна: 50 грн/1000 ЗБП. Готовий до довготривалої співпраці

 57. 353    2  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! A interesting project! A range of 1.5k dictates a tight format - only the main, nothing excessive. I am very pleased to be informed about the wiki. I think I will be able to win, because in addition to the dry facts in my texts will be love and respect for the great Ukrainians. My usual tariff for 100% copy is 100 UAH. 1k zbp, but on a large volume, I will, of course, get the price.
  Вітаю! Цікавий проєкт! Обсяг 1,5 к диктує стислий формат - тільки головне, нічого зайвого. Із задоволенням позмагаюся в інформативності з wiki. Думаю, що зможу перемогти, адже окрім сухих фактів у моїх текстах буде любов і повага до великих українців. Мій звичайний тариф на 100% копірайт - 100 грн. 1к збп, але на великому обсязі, я, звісно, поступлюся ціною.

 58. 797    14  0
  30 days500 UAH

  Good day .
  I want to be part of the project.
  In copywriting for over 12 years. I write quickly, well-known and interesting.

  My price is 70 UAH/1000 ZBP.
  I hope for cooperation.
  Доброго дня.
  Хочу бути частиною проекту)
  У копірайті понад 12 років. Пишу швидко, грамотно, цікаво.

  Моя ціна — 70 грн/1000 збп.
  Сподіваюся на співпрацю.

 59. 200    1  0
  2 days500 UAH

  Good Morning Andrei!
  I am pleased to work on your project. I will write unique, well structured, written articles according to your requirements. The price is 80 UAH for 1000 signs without breakdowns.
  I will be happy to discuss the details and begin the work.
  Доброго дня, Андрій!
  З задоволенням попрацюю над вашими проєктом. Напишу унікальні, добре структуровані, грамотні статті за вашими вимогами. Ціна - 80 грн за 1000 знаків без пробілів.
  Буду рада обговорити деталі та приступити до роботи.

 60. 497    22  0
  2 days300 UAH

  Good day . Interesting in the details of work, I work 4 years with texts of different direction, I work on the news channel (along with other journalists I publish information about famous actors, culture, historical facts, books, days in history, political events), under the expertise - a teacher of Ukrainian and English languages.
  Добрий день. Цікавлять деталі роботи, працюю 4 роки з текстами різного спрямування, працюю на новинному тг- каналі (спільно з іншими журналістами публікую інформацію про відомих діячів, культуру, історичні факти, книжки, дні в історії, політичні події), за фахом - викладач української та англійської мов.

 61. 446    1  0
  1 day270 UAH

  Good day !

  I will be happy to cooperate with you.
  Ready to perform the test task.
  Доброго дня!

  Буду рад співпраці з Вами.
  Готовий виконати тестове завдання!

 62. 440  
  30 days4500 UAH

  Good day

  I was very interested in your project. I don’t have any similar experience, but I think I will do it.

  Examples of my works can be viewed in the portfolio Freelancehunt

  Cost of 75 UAH for 1000 ZBP
  Доброго дня

  Дуже зацікавив ваш проект. Аналогічного досвіду не маю, але, гадаю, що справлюсь.

  Приклади моїх робіт можна подивитися у портфоліо Freelancehunt

  Вартість 75 грн за 1000 збп

 63. 192  
  2 days250 UAH

  Good day . Ready to carry out your task. I have a large number of literature, so the uniqueity and interest of the text provides!
  Доброго дня. Готова приступити до вашого завдання. Маю велику кількість літератури, тому унікальність і цікавість тексту забезпечу!

 64. 1328    75  3   2
  42 days30 000 UAH

  Congratulations to Andrew. I can prepare good content for you. I have a higher philosophical education and I am a philosopher.
  The task is more than clear.
  Articles will be informative, accurate, unique and presented.
  One item is estimated at 500 UAH.

  Goodbye to the lion! and :)
  Вітаю, Андрій. Можу підготувати для вас якісний контент. В мене вища філологічна освіта, я педагог (філолог).
  Завдання більш ніж зрозуміле.
  Статті будуть інформативними, грамотними, унікальними і презентабельно оформленими.
  Одну статтю оцінюю в 500 грн.

  Привіт Львову! :)

 65. 237  
  1 day300 UAH

  Good day ! I am interested in your offer, and I am happy to come, the performance of the work will be timely and quality! Examples of work are in my portfolio! I can do a trial lesson for you if you get this option, I am ready to work) Thank you.
  Доброго дня! Зацікавила Ваша пропозиція, і я готовий з радістю приступити, виконання роботи буде вчасно та якісно! Приклади робіт є у моєму портфоліо! Можу виконати для Вас пробний урок, якщо Вам підійде даний варіант, я готовий до роботи) Дякую.

 66. 219  
  1 day200 UAH

  Good Morning Mr. Sergey! I was interested in your proposal! Ready for the task!
  Добрий день пане Сергій! мене зацікавила ваша пропозиція! Гтова приступити до завдання!

 67. proposal concealed by freelancer
 68. 570
   3  0

  1 day200 UAH

  Good Morning Andrei.I was very interested in your project.I am familiar with your wishes and ready to fulfill it.I have experience in collecting information and an interesting lecture on such "need" topics.I write text structured, I make paragraphs by a few sentences, marked lists, etc.To make the reader interesting to read.I know how to draw attention with the headlines!I speak Ukrainian free.Top 5 main reasons to choose me:
  I am responsible for the order;
  I immediately discuss all the conditions of work, delays and wishes;
  - during the work I agree all the nuances with the customer so that there will not be any excessive questions;
  - Qualitatively and clearly prescribe the text by TZ/brief;
  The text is written according to orphopic, orphographic and punctual norms.My work awaits you in the portfolio:
  Freelancehunt

  Good day
  I'm waiting for a reply in personal messages.😉
  Добрий день, Андрій.

  Мене дуже зацікавив ваш проект. Я ознайомилась з вашими побажаннями і готова його виконати.
  Я маю досвід збору інформації та цікавий виклад про такі "нудні" теми. Я пишу текст структуровано, роблю абзаци по декілька речень, маркеровані списки і т.п. для того, щоб читачу було цікаво читати. Я знаю як привернути увагу за допомогою заголовків!
  Українською мовою володію вільно!

  ТОП - 5 основних причин обрати мене:
  - відповідально відношусь до замовлення;
  - одразу обговорюю всі умови роботи, дедлайни та побажання;
  - під час роботи погоджую всі нюанси із замовником, щоб не було потім зайвих питань;
  - якісно та чітко прописую текст за ТЗ/брифом;
  - текст пишу згідно орфоепічних, орфографічний та пунктуаційних норм.

  Мої роботи чекають вас в портфоліо:
  Freelancehunt

  Гарного дня 😉
  Чекаю відповідь в особистих повідомленнях)

 69. 196    2  0
  2 days300 UAH

  Good day . A very interesting project! Ready to test. Write to private. The cost of the work is from 50 UAH/1000 ZN.
  Добрий день. Дуже цікавий проєкт! Готова виконати тестове. Пишіть у приват. Вартість роботи — від 50 грн/1000 зн.

 70. 576    24  0   1
  1 day250 UAH

  Welcome to Adriana
  Interesting to work with you.
  Experience in work 7 years. Screenwriter and philologist. Specialization: SEO Scenaries Copyright/realit Commercial/Selling texts.
  Languages: Ukrainian/Russian/Czech/English/German
  I work with WorldPress.There are a lot of interesting ideas.
  Examples of articles will be submitted in a personal message.
  Вітаю Адрій
  Цікаво було б з Вами попрацювати
  Досвід роботи 7 років. Сценарист/філолог. Спеціалізація: SEO|Сценарії|Копірайт/рерайт|Комерційні/Продаючі тексти.
  Мови:Українська/Російська/Чеська/Англійська/Німецька
  Працюю з WorldPress.В наявності багато цікавих ідей.
  Приклади статей надішлю в особистому повідомленні.

 71. 1157    44  0
  1 day1000 UAH

  Good day !
  I write clearly, unique and interesting.
  The price is 75 UAH/1000 signs.
  I do a small test task.
  I can start working on your project in the near future.
  Доброго дня!
  Напишу зрозуміло, унікально та цікаво.
  Ціна- 75 грн/1000 знаків.
  Виконаю невелике тестове завдання.
  Можу почати роботу над вашим проектом найближчим часом.

 72. 382    8  2
  1 day200 UAH

  Good day .
  I want to work with you, there is experience in creating such works, all the corrections are free, I will do everything quality.
  I'm looking forward to your SMS and I'll be happy to work together.
  Доброго дня.
  Хочу з вами по співпрацювати, є досвіт у створенні подібних робіт, всі поправки безкоштовно, зроблю все якісно.
  Чекаю вашого смс та буду рада співпраці.

 73. 870    30  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I was interested in your offer!
  It is ready to write unique and quality texts.
  Write, ready to complete the test and start the work!
  Добрий день! Зацікавила Ваша пропозиція!
  Готова написать унікальні та якісні тексти.
  Пишіть, готова виконати тестове та почати роботу!

 74. 264  
  1 day200 UAH

  Welcome to. I have great experience in writing original journalistic materials, I work quickly with the collection and processing of information.

  I can send more work if needed in a personal message.
  Вітаю. Маю великий досвід у написанні оригінальних журналістських матеріалів, швидко працюю із збором та обробкою інформації.

  Більше робіт за потребою можу надіслати в особисті повідомлення.

 75. 168  
  1 day200 UAH

  Congratulations to Andrea!
  I was interested in your proposal, like all the topic, writing articles about famous Ukrainians. I will be glad to work with you! I wait for the test task.
  Вітаю, Андрію!
  Мене зацікавила ваша пропозиція, як і вся тема, написання статтей про відомих українців. Буду радий співпрацювати з вами! Чекаю на тестове завдання.

 76. 253  
  1 day200 UAH

  Good afternoon. Ready to perform the test task. Turn to...
  Доброго вечора. Готова до виконання тестового завдання. Звертайтеся..

 77. 463  
  1 day200 UAH

  Andrei is good! Interesting topic. I have experience writing articles about famous people (more than 60 works). I have written for more than 7 years. I guarantee unique, reliable information. Always in contact. The price of 1000 symbols is 45g.
  My work: https://docs.google.com/document/d/12UoyHKBZ8_5LqRmk9YFXSdX7ZPJu5ij0Uev88AA-4Eo/edit
  I will be happy to work with you.
  Андрій, доброго! Цікава тема. У мене є досвід написання статей про відомих людей (більше 60 робіт). Загалом я пишу більше 7 років. Гарантую унікальність, достовірну інформацію. Завжди на зв'язку. Вартість 1000 символів 45грн.
  Моя робота: https://docs.google.com/document/d/12UoyHKBZ8_5LqRmk9YFXSdX7ZPJu5ij0Uev88AA-4Eo/edit
  Буду рада з вами працювати.

 78. 362    1  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  Ready to implement your project. Experience in writing is great)
  I write unique and structured texts.
  I will be happy to cooperate with you.
  Добрий день.


  Готова реалізувати ваш проект. Досвід роботи з текстами великий) 

  Пишу унікальні і структуровані тексти.
  Буду рада співпраці з Вами.

 79. 232  
  2 days200 UAH

  Hello to you! I would be happy to write articles of this kind. As a teacher in the profession and having many years of copywriter experience, I know how to work well with information and to bring it to the reader in a grammatical and interesting way. The desired price is from 100 UAH/1000 ZN. from pb. The deadlines of the work will depend on the volumes.
  Здрастуйте! Із задоволенням писала б статті такого характеру. Будучи педагогом по професії і маючи багаторічний копірайтерський досвід, вмію добре працювати з інформацією та грамотно й цікаво доносити її до читача. Бажана ціна - від 100 грн./1000 зн. з пб. Терміни виконання робіт залежатимуть від обсягів.

 80. 697    23  0
  1 day200 UAH

  Congratulations to Mr. Andrew. A very interesting project. I will be happy to work on him if you choose me. I am waiting for the test task.
  About myself. Experience in copywriting - 9 years, I have a philosophical education.
  The price is 1000. of 50 UAH.
  Congratulations to Ivan Stepanjuk.
  Вітаю, пане Андрію. Дуже цікавий проєкт. Із задоволенням буду над ним працювати, якщо виберете мене. Втім, чекаю на тестове завдання.
  Про себе. Досвід копірайтингу - 9 років, маю філологічну освіту.
  Вартість 1000 зн. - 50 грн.
  З повагою, Іван Степанюк.

 81. 237    4  0
  13 days500 UAH

  Good day . Interested in your project. I have experience writing text on different topics. Interested in the history of Ukraine, the history of the culture of Ukraine, he worked as a teacher of the history of the law of Ukraine. He made a series of reports for the website of the educational project on the outstanding monuments of Ukrainian law. The format and direction of your task is interesting, while teaching I did for students info-guides about the outstanding Ukrainians. I will be glad for possible cooperation.
  Доброго дня. Зацікавив ваш проєкт. Маю досвід написання текстів різної тематики. Цікавлюсь історією України, історією культури України, працював викладачем історії права України. Зробив свого часу серію дописів для сайту освітнього проекту про видатні пам'ятки українського права. Формат і напрям вашого завдання цікавий, при викладанні робив для студентів інфо-довідки про видатних українців. Буду радий можливій співпраці.

 82. 394    10  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I have a similar experience.
  Ready to perform.
  Thank you for attention!
  Good day !
  Вітаю!
  Маю схожий досвід.
  Готова виконати ТЗ.
  Дякую за увагу!
  Гарного дня!

 83. 217  
  2 days200 UAH

  Good day, there is experience and desire, I can help you.
  50/1000
  Доброго дня, є досвід та бажання, можу вам допомогти.
  50/1000

 84. proposal concealed by freelancer
 85. 130  
  2 days200 UAH

  Good Morning Andrew.
  I love the story and everything related to it, so I have experience writing texts on different topics even writing stories (the last story about chapter characters). A certificate of knowledge of the Ukrainian language. 50 grn/1000 signs
  I wait for the test task.
  Доброго дня, Андрію.
  Готова взятися за роботу.Дуже люблю історію і все,що з нею пов'язано,також маю досвід написання текстів на різні теми навіть писала казки(остання казка про розділові знаки). Є сертифікат про знання української мови. 50грн/1000знаків
  Чекаю на тестове завдання.

 86. 1466    64  0
  1 day200 UAH

  In 2022.It has completed "The Foundations of Internet Marketing" by Google.My articles are in the top of Google.Great experience in your subject.Oriented price: 70 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces.by 1000 pcs.Turn to!Let’s discuss the conditions.🤝
  В 2022 р. закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статті входять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Орієнтовна ціна: 70 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! Обговоримо умови.🤝

 87. 176    1  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  Ready to fulfill your task.
  I wait for the test task.
  Доброго дня.
  Готовий виконати Ваше завдання.
  Чекаю на тестове завдання.

 88. 313  
  4 days200 UAH

  Good day ! We will be very pleased to accept your order. I have been working in copywriting for more than 7 years. I am familiar with this topic, I have repeatedly written such articles. I guarantee 100% unique, written and quality text in short term.
  I offer 40 UAH for 1000 ZN.
  I can write to an average of 20,000 sns per day.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 7 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.
  Пропоную 40 грн за 1000 зн.
  За добу можу писать к середньому 20000 зн.

 89. 223  
  1 day200 UAH

  Good day !
  This is a very interesting project and I am pleased to join it.
  I have a philosophical education, experience in writing and editing texts of a variety of topics. I love to create infostile texts that contain only useful and interesting information, without water and complex syntaxic structures.
  I will take my loves for the test. Cost of services 60 UAH for 1000 signs
  Добрий день!
  Дуже цікавий проєкт, із задоволенням долучуся до його реалізації.
  Маю філологічну освіту, досвід у написанні й редагуванні текстів різноманітної тематики. Обожнюю створювати інфостильні тексти, що містять тільки корисну й цікаву інформацію, без води та складних синтаксичних конструкцій.
  Залюбки візьмуся за тестову статтю. Вартість послуг 60 грн за 1000 знаків

 90. proposal concealed by freelancer
 91. 4425    304  0
  1 day200 UAH

  Good day . I have a good content on TZ. Experience in work is 11 years. 1000 symbols - 60 UAH.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий день. Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 11 років. 1000 символів - 60 грн.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 92. 501    3  0
  30 days1000 UAH

  Good day ! Ready to fulfill your task. I have a philosophical education (a teacher of Ukrainian language and literature), I have a great experience in writing articles on different topics. In copywriting, I’m well oriented. I get 60 UAH for 1000 signs. Turn back, don’t regret.
  Добрий день! Готова виконати Ваше завдання. Маю філологічну освіту (викладач української мови та літератури), є великий досвід написання статей на різні теми. В специфіці копірайтингу орієнтуюся добре. Беру 60 грн за 1000 знаків. Звертайтеся - не пожалкуєте.

 93. 222  
  10 days2000 UAH

  Good day . My name is Julia. I have been a copywriter for more than 5 years. Professor of Philosophy / Translator. I am very interested in your project. I guarantee the speed, quality and unique quality of the material. I will be happy to cooperate with you.

  Congratulations to Julia.
  Доброго дня. Мене звуть Юлія. Працюю копірайтером більше 5-ти років. За освітою філолог/перекладач. Дуже зацікавив Ваш проект. Від себе гарантую швидкість, якість та унікальність матеріалу. Буду рада співпраці з Вами.

  З повагою, Юлія.

 94. 172  
  2 days200 UAH

  Good day . Interested in your proposal. I would like to work on this topic. She worked as a teacher of Ukrainian language and literature. Ready to perform the test task. and thank you.
  Добрий день. Зацікавила ваша пропозиція. Хотілося б попрацювати в цій тематиці. Працювала вчителем української мови та літератури. Готова виконати тестове завдання. Дякую.

 95. proposal concealed by freelancer
 96. 713    40  0
  1 day500 UAH

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my texts on different topics in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх текстів на різні теми в портфоліо.

 97. 283    3  0
  2 days200 UAH

  Good day ! The structure is clear, ready to start. Price: 1000 symbols = 100 UAH.
  Доброго дня! Структура зрозуміла, готов приступити. Ціна: 1000 символів = 100 грн.

 98. 206    1  0
  1 day200 UAH

  Good day . I have great experience in writing information articles in Ukrainian. A similar work was done for the website https://daytoday.ua/. If you are interested, I will provide a link to my articles (the majority of them there). Compatible with long-term cooperation. The cost and other conditions will be agreed in personal terms. I look forward to your attention to my proposal.)
  Доброго дня. Маю великий досвід написання інформативних статей українською. Подібну роботу виконувала для сайту https://daytoday.ua/. Якщо зацікавитеся, надам посилання на свої статті (їх там більшість). Згодна на тривалу співпрацю. Вартість та інші умови узгодимо в особистих. Дуже сподіваюся на вашу увагу до моєї пропозиції).

 99. 1761    73  0   1
  4 days599 UAH

  Congratulations!
  I can do articles for you!
  https://docs.google.com/document/d/1Co7qOXXfKzduKICSc2a_92di9vSLhFXJd1UdaOKYfNA/edit?usp=sharing example
  1 page - UAH 100
  Вітаю!
  Можу виконати для вас статті!
  https://docs.google.com/document/d/1Co7qOXXfKzduKICSc2a_92di9vSLhFXJd1UdaOKYfNA/edit?usp=sharing приклад
  1 сторінка -100 грн

 100. 334    1  0
  10 days10 000 UAH

  Good day . I offer you my content writing services.
  I write in Ukrainian, Russian languages.
  Up to 20th. Symbols in the day.
  The price is 55 UAH for 1000 signs.
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання контенту.
  Пишу тексти українською, російською мовами.
  До 20 тис. символів в день.
  Вартість - 55 грн за 1000 знаків.

 101. 445    6  0
  1 day250 UAH

  Good day ! Here are a few reasons to choose me.
  1 . I have been in copywriting for more than 8 years.
  The 2nd I quickly write structured and interesting articles.
  3 . I offer 35 rupees. 1000 of the sim. for the test task. If it’s all right, then there’s $45/1000.
  Доброго дня! Ось декілька причин обрати саме мене.
  1. В сфері копірайта я вже більше 8 років.
  2. Швидко пишу структуровані та цікаві статті.
  3. Пропоную 35 грн. /1000 симв. за тестове завдання. Якщо все буде добре - далі 45 грн./1000 симв.

 102.  freelancer isn't working in the service any longer
 103.  freelancer isn't working in the service any longer
 104. 326    1  0
  2 days250 UAH

  Good afternoon. I do your order with pleasure! I have experience in writing articles of different genres. Learn to a journalist. I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора. Виконаю Ваше замовлення з радістю! Маю досвід у написанні статей різного жанру. Вчусь на журналіста. Буду рада співпраці.

 105. 215    4  0
  31 days3499 UAH

  Welcome to. ready to work long-term. I have recently been interested in the outstanding people of Ukraine, first and foremost contemporaries. Your work has come in time. I think I will be able to write less than a month + I can add famous people to the list myself. Less with that, I'll be glad to get a fitbeck from you
  Вітаннячко. Готовий працювати довгостроково. Останнім часом цікавлюсь видатними людьми України, в першу чергу сучасниками. Ваша робота прийшлась в пору. Думаю, вдасться написати скорше ніж за місяць + можу сам додавати відомих людей до списку. Менше з тим, буду радий отримати фітбєк від вас

 106. proposal concealed by freelancer
 107. 90  
  7 days200 UAH

  Welcome to! I am pleased to take on the proposed project. Literacy of writing is guaranteed. I know the rules of writing and pointing. I am interested in the history of Ukraine and the world, so I am confident that the mentioned task is in force for me. Experience in writing articles is little, so the cost can be agreed together. ~50 UAH/1000 symbols. Ready to perform the test task. What you are interested in, write in person.
  Вітаю! З радістю візьмуся за запропонований проєкт. Грамотність написання статей гарантую. Знаю правила написання слів та пунктуації. Цікавлюся історією України та світу, тому впевнена, що згадане завдання мені під силу. Досвіду у написання статей небагато, тому вартість можемо узгодити разом. ~50 грн/1000 символів. Готова виконати тестове завдання. Ящо вас моя кандидатура зацікавила, пишіть в особисті.

 108. proposal concealed by freelancer
 109. proposal concealed by freelancer
 110. 265    1  0
  1 day200 UAH

  Good evening !
  Ready to complete the text task.
  If you like it, I will be ready to work together in the future.
  All details and price can be discussed.
  Always in contact.
  Доброго вечора!
  Готова виконати текстове завдання.
  Якщо Вам все сподобається, я готова буду до співпраці в подальшому.
  Всі деталі та ціну можемо обговорити.
  Завжди на зв'язку.

 111. 259  
  2 days200 UAH

  Вітаю! Зацікавив ваш проєкт, завдання зрозуміле. Готова зробити тестове. Ціна 1 тисячі знаків без пробілів - 50 грн. Сподіваюсь на плідну співпрацю!

 112. 260    4  1
  1 day1000 UAH

  Welcome to! The philologist of the Ukrainian language, now a teacher of Ukrainian literature, is therefore familiar with the life of many Ukrainian poets, cultural actors.
  I’m also well oriented into history.
  I have 5 years experience in publishing, copywriting.
  I can easily find and filter the information needed for the article.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Філолог української мови, зараз викладач української літератури, тому знайома з життєписом багатьох українських поетів, діячів культури.
  Також, добре орієнтуюсь в історії.
  Маю досвід - 5 років роботи у видавництві, копірайт.
  Легко знаходжу та фільтрую інформацію необхідну для статті.
  Буду рада співпраці!

 113. proposal concealed by freelancer
 114. 235  
  30 days300 UAH

  Good day ! Interested in your vacation. I promise quality and speed. I get 40 UAH for 1000 symbols.
  Доброго дня! зацікавлений у вашій вакансії. Обіцяю якість і швидкість. Беру 40 грн за 1000 символів.

 115. 727    4  0
  1 day1000 UAH

  Good day ! Interested in this work. I do the task quickly and efficiently. I will be happy to cooperate.
  Добрий день! Зацікавлена у цій роботі. Виконаю завдання якісно та оперативно. Буду рада співпраці.

 116. 366    1  0
  2 days200 UAH

  Good day
  This is an interesting and current project.
  I would like to join.
  I am interested in history and biographical literature.
  I also have experience in journalism.
  Price for 1 tbsp. BJP is 100 UAH.
  Доброго дня
  Дуже цікавий та актуальний наразі проект.
  Хотіла б долучитися.
  Захоплююся історією та біографічною літературою.
  Також маю досвід у журналістиці.
  Ціна за 1 тис. збп - 100 грн.

 117. 720    56  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I would be very interested in such a work, as now I am actively studying the history of Ukraine and the famous Ukrainians. The native language is Ukrainian, education is a philologist. Price of 50 UAH / 100 UAH
  Доброго дня! Мені б дуже була цікава така робота, оскільки зараз сама активно вивчаю історію України і відомих українців. Рідна мова - українська, освіта - філолог. Ціна 50 грн/100 збп

 118. 171  
  1 day200 UAH

  Ready to go to work at any time. Articles will be interesting and grammatically correct, without excess water. Make fast and quality.
  Готова взятись до роботи у будь-який час. Статті будуть цікавими та граматично правильними, без зайвої води. Зроблб швидко та якісно

 1. 310    1  0
  1 day200 UAH

  Hello is interested in your offer, ready to collaborate, I'm waiting for the test task!
  Привіт зацікавила ваша пропозиці, готовий до співпраці, чекаю на тестове завдання!

 • Oleg Kulbachenko
  15 March, 15:20 |

  Доброго дня!
  А людей, про яких писати, підбираєте Ви чи самостійно?

 • Oksana Chuba
  15 March, 18:11 |

  Добрий вечір! Напишіть будь ласка у приват, виконаю тестове завдання. 

 • Nikita Matveyenko
  15 March, 18:43 |

  Добрий вечір, готовий виконати тестове завдання, пишіть мені та почнем працювати!

 • Svitlana Bogdan
  15 March, 22:20 |

  Доброго вечора! Хотілось би обговорити деталі проекту та отримати ТЗ для тестового завдання.

 • Svitlana Udubkova
  16 March, 7:49 |

  Чи є обмеження в кількості знаків в більшу сторону?

  https://docs.google.com/document/d/12UoyHKBZ8_5LqRmk9YFXSdX7ZPJu5ij0Uev88AA-4Eo/edit