Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Telegram bot for personal messages

Translated12 USD

 1. 2250
   23  1

  2 days60 USD

  Congratulations, I develop Telegram bots on NodeJS with over 2 years of experience. Messages will be coming to you on the bot, and you will have the functionality to switch to personal messages or we will make it so that you can reply to messages and they will be forwarded to the user on behalf of the bot (like in the bot from Freelance Hunt).
  Вітаю, розробляю телеграм боти на NodeJS 2+ роки досвіду. Повідомлелння будуть приходити вам на бот, а ви будуте мати функціонал для переходу в особисті повідомлення або ж зробимо так, щоб ви давали відповідь на повідомлення і воно пересилалось юзеру від імені бота(як в боті від фріланс ханта)

 2. 133  
  1 day12 USD

  The code is already prepared, all that's left is to set up the bot through Bot Father.
  Вже є готовий код, залишилось тільки оформити бота через Bot Father.

 3. 423    6  2
  2 days24 USD

  Good day, ready to create a bot according to your brief, quickly and qualitatively, and will be able to deliver the project to you soon, waiting for your message to discuss one detail.
  Добрый день, готов сделать бота по вашему тз, быстро и качественно, и в ближайшее время смогу вам сдать проект, жду вашего сообщения для обсуждения одной детали.

 4. 9942    59  1
  1 day482 USD

  Good day!

  I am ready to help you with the implementation of this project.

  I look forward to the opportunity to clarify all the details and start working on it!
  Добрый день!

  Я готов помочь вам с реализацией данного проекта.

  С нетерпением жду возможности уточнить все детали и начать работу над ним!

 5. 214    1  0
  3 days145 USD

  Maxim, hello!
  I suggest creating a Telegram bot based on SendPulse. It is also possible to connect GPT-4o and set up a prompt that will respond to user requests independently, if necessary, you will be able to engage in dialogue on behalf of the bot.
  Максиме, вітаю!
  Пропоную зробити телеграм бот на базі Sendpuls. Також можна підключити GPT-4o і налаштувати промт який буде відповідати на запити користувачів самостійно, за потреби ви зможете включати в діалог від імені боту.

 6. 4586    188  0
  2 days48 USD

  Good day.
  I can take on the implementation of your project.

  When users write to the bot, it forwards these messages to you. If you reply to a specific message from the bot, the bot will send your response to the sender of the original message.
  Доброго дня.
  Можу взятись за виконання вашого проекта.

  Коли користувачі пишуть боту, він пересилає ці повідомлення вам. Якщо ви робите Reply на конкретне повідомлення бота, то бот відправить вашу відповідь відправнику початкового повідомлення.

 7. 1770    54  0
  1 day12 USD

  Good day! There is a ready solution, my own Telegram-CRM with a convenient interface, precisely for this purpose.

  Several people can sit in the chat and reply.
  Добрий день! Є готове рішення, моя власна телеграм-СРМ зі зручним інтерфейсом, саме з такою метою.

  Можуть в чаті сидіти кілька людей і відписувати.

 8. 274    2  0
  3 days36 USD

  Hello!

  I have a solution ready for you! I have already created a bot almost identical for feedback in a large corporation. I will be very happy to help you!

  Looking forward to cooperating with you! Feel free to contact me via direct messages 😉
  Вітаю!

  Маю готове для вас рішення! Вже робив майже ідентичного бота для фідбеку у великій корпорації. Буду дуже радий допомогти вам!

  Чекаю на співпрацю з вами! Звертайтеся в особисті повідомлення 😉

 9. 241  
  3 days84 USD

  Вітаю! Потрібно більше детальне ТЗ. Від себе можу запропонувати наступне:
  1. Команду для перегляду всіх повідомлень від користувача
  2. Команду для видалення повідомлень.
  3. Команду для відповіді на конкретне повідомлення
  4. Команду для відправки шаблонних відповідей
  5. Команду для перегляду статистики
  6.Команду для встановлення статусу “Не турбувати”
  7. Командудля автоматичного відповіді

  Типу такого:
  from telegram import Update
  from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters, CallbackContext

  # Словник для зберігання повідомлень
  messages = {}

  def start(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  update.message.reply_text('Привіт! Я ваш бот.')

  def echo(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  # Зберігаємо повідомлення від користувача
  user = update.message.from_user.username
  if user not in messages:
  messages[user] = []
  messages[user].append(update.message)
  update.message.reply_text(update.message.text)

  def reply(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  # Відповідаємо на останнє повідомлення від обраного користувача
  user = update.message.from_user.username
  if user in messages and messages[user]:
  last_message = messages[user][-1]
  last_message.reply_text(update.message.text)
  else:
  update.message.reply_text("Немає повідомлень для відповіді.")

  def view_messages(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  # Переглядаємо всі повідомлення від користувача
  user = update.message.from_user.username
  if user in messages:
  for message in messages[user]:
  update.message.reply_text(message.text)
  else:
  update.message.reply_text("Немає повідомлень від цього користувача.")

  def delete_messages(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  # Видаляємо всі повідомлення від користувача
  user = update.message.from_user.username
  if user in messages:
  del messages[user]
  update.message.reply_text("Повідомлення видалено.")
  else:
  update.message.reply_text("Немає повідомлень для видалення.")

  def main() -> None:
  updater = Updater("TOKEN", use_context=True)

  dispatcher = updater.dispatcher

  dispatcher.add_handler(CommandHandler("start", start))
  dispatcher.add_handler(CommandHandler("reply", reply))
  dispatcher.add_handler(CommandHandler("view_messages", view_messages))
  dispatcher.add_handler(CommandHandler("delete_messages", delete_messages))

 10. 278    1  0
  3 days24 USD

  Hello, I can create a bot for "support/suggestions". I started doing something similar for myself.
  Здравствуйте, могу сделать такого бота "поддержки/предложки". Начинал делать нечто подобное для себя.

 11. 290    2  0
  2 days12 USD

  Hello, I can implement your bot quickly and qualitatively
  I will be happy to help you in private messages
  Вітаю, можу реалізувати вашого бота швидко та якісно
  Буду вам радий в приватних повідомленнях

 12. 3085    71  0
  2 days13 USD

  Good day, interested in your project, ready to perform similar tasks. Need to clarify more details about the functionality that should be.
  Доброго дня, зацікавив Ваш проект, готовий виконати є схожі роботи
  Потрібно уточнити більше деталів по функціоналу який має бути

 13. 4106    57  0
  1 day24 USD

  Hello.

  I develop Telegram bots in NodeJS. Ready to start. Write me, let's discuss.
  Здравствуйте.

  Разрабатываю ботов для телеграма на NodeJS. Готов взяться. Пишите, обсудим.

 14. 609    6  1
  3 days14 USD

  Good day! Your project looks very promising. Ready to start work and complete it at the highest level.
  Добрый день! Ваш проект выглядит очень перспективным. Готов начать работу и выполнить его на высшем уровне.

 15. 806    3  0
  1 day12 USD

  Good day.
  Interested in your project.
  Would like to discuss cooperation terms and full project brief in private messages.
  Write to me, looking forward to collaborating.
  Добрый день.
  Заинтересован в вашем проекте.
  Хотел бы обсудить с вами в личных сообщениях условия сотрудничества и полное ТЗ
  Пишите, буду рад сотрудничеству

 16. 1888    23  0
  1 day27 USD

  Hello, ready to help

  Write in DM - we will discuss the details of the task
  Здравствуйте, готов помочь

  Пишите в лс - обсудим детальнее тз

 17. 6 more hidden bids

Current freelance projects in the category Bot development

Voice assistant based on AI that automatically calls leads

Welcome. The task is to connect/create a virtual agent, based on artificial intelligence, that would autonomously call leads who have submitted a request for free measurements. This virtual agent should be able to advise the client on the product and book a place, time, and date…

Machine learningBot development ∙ 1 proposal

Integration of ChatGPT for communicating with clients on Instagram and chat on the website

362 USD

Project Description: Looking for a specialist to integrate ChatGPT for automated communication with customers on Instagram and chat on the website. The system should be able to handle customer inquiries, provide information about products and services, process orders, and…

Web programmingBot development ∙ 5 proposals

Creating Telegram accounts

121 USD

Creating Telegram accounts and converting accounts from tdata format to session. I provide all the tools and information for the job, it's easy and not stressful. If you're interested, message me. Payment is negotiable. Long-term project!!

1CBot development ∙ 16 proposals

Looped browser automation.

1. Prerequisite: An anti-detect browser AdsPower with a purchased subscription for 50 browsers will be installed on a separate remote computer, and automation will be carried out, which takes data from a cloud Excel table. 2. Excel: Table format Login password with this it is…

Web programmingBot development ∙ 7 proposals

Creating a bot-farm for social networks

Creating a bot farm for social networks with high-quality accounts (likes, bot interactions in comments with each other) with photos tailored to the audience of a specific country. Details will be clarified during negotiations

Bot development ∙ 7 proposals

Client
Maksim Ne Skazhu MAR!O
Ukraine Vasilevka  15  0
Project published
1 month 7 days ago
141 views