Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Campaign Meta ADS

Translated98 USD

 1. 38237
   447  0

  30 days197 USD

  Good day,

  I suggest you consider my candidacy.
  The cost includes setup + 1 month of management.
  I have extensive experience in managing projects of various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  В стоимость входит настройка+1 месяц ведения.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 2. 559
   1  0

  30 days300 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and your project has caught my interest. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 65 successful projects, with positive feedback from clients
  - Experience working in various niches: from real estate in Ukraine to car rentals in Dubai.
  - Worked with budgets ranging from $10 to $2000/day, achieving success in projects regardless of budget
  - Have a team that can handle any digital marketing-related issue
  - Always available
  - Daily reporting and a final report at the end of our cooperation/period.

  I suggest discussing your project via direct messages or a call. Looking forward to hearing back.
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 65+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Досвід роботи з багатьма нішами: від перманенту в Україні до оренди авто в Дубаї.
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Маю команду, котра може вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.
  - Постійно на зв'язку
  - Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду.

  Пропоную обговорити Ваш проект в особистих повідомленнях або ж при зідзвоні. Сподіваюсь на зворотній зв'язок

 3. 590
   2  0

  20 days319 USD

  Hello, Kacper! I am ready to take on your project. I have experience with projects in your niche.

  A little about myself: I have over 5 years of experience in marketing and have completed over 250 projects, my clients have received a total advertising revenue of over 50,000,000! I have worked with major companies, namely: Finmap, Hugo Boss, Arber. I have worked with franchises.

  I will do for you:
  - Analysis of competitors' advertising campaigns
  - Analysis of the target audience (TA)
  - Sales funnel development
  - Landing page audit
  - Launch and optimization of advertising with weekly reporting.

  Write to me privately, we will discuss your project and develop a strategy for the first month.
  Have a nice day!
  Добрий день, Kacper! Готовий взятися за ваш проєкт. Мав досвід з проєктами в вашій ніші.

  Трохи про себе: Маю більше 𝟓 років досвіду в маркетингу та реалізував більш 𝟐𝟓𝟎 проєктів, мої клієнти отримали загальний дохід від реклами в розмірі більше 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎! Працював з великими компаніями, а саме: Finmap, Hugo Boss, Arber. Працював з франшизами.

  Зроблю для вас:
  — Аналіз рекламних кампаній конкурентів
  — Аналіз цільової аудиторії (ЦА)
  — Розробка воронки продажів
  — Проведу аудит посадкової сторінки
  — Запуск та оптимізація реклами з щотижневою звітністю.

  Пишіть у особисті, обговоримо ваш проєкт та опрацюємо стратегію на перший місяць
  Гарного дня!

 4. 521

  7 days221 USD

  Good day!
  I am ready to help with launching the project. If you need guidance, we are ready to discuss.
  Dzień dobry!
  Jestem gotowy pomóc w uruchomieniu projektu. Jeśli potrzebujesz przewodnictwa, jesteśmy gotowi do dyskusji

 5. 986
   17  0

  7 days221 USD

  Latam!
  I can set up advertising campaigns for you in Facebook Ads. I know that I cooperate with companies that deal with cleaning.
  Latam!
  Mogę skonfigurować dla Ciebie kampanie reklamowe w Facebook Ads. Wiem, że współpracuję z firmami, które zajmują się sprzątaniem.

 6. 228  
  30 days197 USD

  Good day! I'm Julia, a marketer focusing on targeted advertising.

  My advantages:
  🔍 Deep analysis of the audience, competitors, and niche
  💡 Creative approach in creating creatives for advertising
  📈 Successful experience in beauty, fashion, cosmetics, delivery, and other niches
  🔍 Some cases are in the portfolio

  I invite you to cooperate to achieve new heights in your business! 🚀
  Добрий день! Я - Юля, маркетолог з фокусом на таргетованій рекламі.

  Мої переваги:
  🔍 Глибокий аналіз аудиторії, конткурентів та ніші
  💡 Творчий підхід у створенні креативів для реклами
  📈 Успішний досвід у бʼюті, одязі, косметиці, доставці та інших нішах
  🔍 Деякі кейси є у портфоліо

  Запрошую до співпраці для досягнення нових висот у вашому бізнесі! 🚀

 7. 471    3  0
  30 days295 USD

  Hello Casper! I am a media buyer, have experience working with Meta Ads services for over 3 years and I know exactly how to use their capabilities to set up a successful advertising campaign and increase the number of interested clients for your clinic company📈

  I have extensive experience in setting up advertising campaigns in your field, know how to set up targeted advertising qualitatively, set up conversions, select keywords, reach the target cost per lead, and significantly increase demand for the services of your clinic company. Would it be convenient for you to have a short online meeting today or tomorrow, where I will show you advertising accounts of past projects in your field? Below I will attach the latest cases for your understanding of my capabilities.

  839 leads at $0.99 each for a recruiting agency | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/839-lidiv-po-0-99-dlya-rekrutingovoyi/1789667.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average cooperation time with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  Interested in your project. Please write to me personally.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Каспере! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Meta Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб налаштувати успішну рекламну кампанію та підвищити кількість зацікавлених клієнтів для Вашої клінігової компанії📈

  Маю великий досвід в налаштуванні рекламних кампаній у Вашій сфері, знаю як якісно налаштувати таргетовану рекламу, налаштувати конверсії, підібрати ключові слова, вийти на цільову ціну ліда, та суттєво підняти попит на послуги Вашої клінігнової компанії. Вам буде зручно вийти сьогодні або завтра на коротку онлайн-зустріч, де я Вам покажу рекламні кабінети минулих проєктів у Вашій сфері? Нижче прикріплю останні кейси для вашого розуміння моїх можливостей.

  839 лідів по 0,99$ для рекрутингової агенції | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/839-lidiv-po-0-99-dlya-rekrutingovoyi/1789667.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 8. 463  
  30 days98 USD

  Hello, Kacper! It would be interesting to work on your project, specifically to provide a high-quality result in the form of leads for your services. I am a targeting specialist with 2 years of experience, worked in the cleaning industry in Kyiv.

  If you are interested in further communication, I am ready to create a free work strategy for your project and present it to you.
  Вітаю, Kacper! Було б цікаво попрацювати над Вашим проєктом, а саме, дати якісний результат у вигляді лідів на Ваші послуги. Я таргетолог з 2-х річним досвідом, працював у сфері клінінгу в Києві.

  Якщо Вам цікаво детальніше поспілкуватись, то я готовий скласти безкоштовну старгетію роботи над Вашим проєктом та презентувати Вам її.

 9. 344  
  30 days98 USD

  Hello!

  My name is Mykyta. I have been working in the field of internet marketing for 7 years, have excellent experience in Facebook Ads and Google Ads, Adwords, Instagram.

  I will help you create content to attract clients, sales, and increase awareness of your business.

  👩💻Client results:

  • Aesthetic medicine laboratory (25 sales per month with an average check of $800)

  • Study abroad (101 applications, 80 of which were closed)

  • Event agency (+3,000 subscribers and audience engagement from 1% to 2.5%)

  • Women's clothing (324 sales in 2.5 months)

  • Outsourcing - employee search (1,500 subscribers and +250 inquiries in Direct)

  If interested, write in private for cost calculation
  Вітаю!

  Мене звати Микита. Працюю у сфері інтернет-маркетингу вже 7 років, маю відмінний досвід у Facebook Ads та Google Ads, Adwords, Instagram.

  Допоможу створити вам контент для залучення клієнтів, продажів та впізнаваності вашого бізнесу.

  👩💻Результати клієнтів:

  • Лабораторія естетичної медицини (25 продажів на місяць із середнім чеком 800$)

  • Навчання за кордоном (101 заявка, 80 з яких були закриті)

  • • Івент - агенція (+3.000 підписників та залучення аудиторіїз 1% до 2.5%)

  • Жіночий одяг (324 продажі за 2,5 місяці)

  • Аутсорсинг - пошук працівників (1.500 підписників та + 250 запитів у Діректі)


  Якщо зацікавило, пишіть в особисті для розрахунку вартості

 10. 423  
  30 days270 USD

  Hello!
  I am an active targetologist for almost 4 years.
  I have experience in setting up PPC campaigns for limited geo.
  Ready to take on your project after clarifying the details.

  Looking forward to working together
  Вітаю!
  Я діючий таргетолог майже 4 роки.
  маю досвід в налаштуванні РК по обмеженому гео.
  Готова взяти ваш проект в роботу після уточнення деталей.

  Буду рада співпраці

 11. 898    2  0
  30 days393 USD

  Good day 😊 I am interested in your project, I have experience in promoting laser hair removal. I have been working with advertising for 3 years on Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Write to me privately and I will send you case studies.

  My advantages:
  ~ I comprehensively manage the project, analyze the account and provide content recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reports and deliver results
  ~ I develop banners and texts for advertising

  Write to me privately, let's discuss the project.
  Добрый день😊 Заинтересовал ваш проект, имею опыт продвижения лазерной эпиляции
  Работаю с рекламой 3 года на Facebook/Instagram/Tik Tok 👩💻 Напишите мне в личные отправлю кейсы.

  Мои преимущества:
  ~ комплексно веду проект, делаю анализ аккаунта и даю рекомендации по контенту
  ~ много тестирую, даю отчетность и делаю результат
  ~ разрабатываю баннеры и тексты для рекламы

  Пишите в личные, обсудим проект

 12. 745    6  0
  30 days98 USD

  👋🏼 Hello! I am an expert in targeted advertising for businesses in the lead generation segment.

  🚀 I have 4 years of experience in marketing on Facebook and Instagram platforms. My expertise allows me to effectively implement marketing strategies on the Meta platform, ensuring audience engagement and sales growth.

  💻 My services include:

  🧐 Audit and optimization of advertising campaigns.
  💻 Development and management of campaigns.
  💰 Increasing sales with lower costs.
  📊 Analytics and results tracking.
  🛠 Audit of landing pages and their optimization.
  💡 Optimization and scaling of advertising campaigns.

  🌐 My experience covers various industries, including e-commerce, beauty salons, education/EdTech, advertising agencies, and more.

  📈 I am ready to take responsibility for your targeted advertising on Instagram/Facebook, allowing you to focus on business development.

  📈 I invite you to a brief meeting or chat to discuss a comprehensive strategy aimed at the highest return on investment (ROI).
  Have a great day!🙂
  👋🏼 Вітаю! Я експерт із таргетованої реклами для бізнесів у сегменті лідогенерації

  🚀 Обладаю 4 роками досвіду у сфері маркетингу на платформах Facebook та Instagram. Моя експертність дозволяє ефективно впроваджувати маркетингові стратегії на платформі Meta, забезпечуючи залучення аудиторії та зростання продажів.

  💻 Мої послуги включають:

  🧐 Аудит та оптимізацію рекламних кампаній.
  💻 Розробку та управління кампаніями.
  💰 Збільшення продажів при менших витратах.
  📊 Проведення аналітики та відстеження результатів.
  🛠 Аудит посадкових сторінок та їх оптимізацію.
  💡 Оптимізацію та масштабування рекламних оголошень.

  🌐 Мій досвід охоплює різні галузі, включаючи е-комерцію, салони краси, освіту/EdTech, рекламні агенції та інше.

  📈 Я готовий взяти на себе відповідальність за вашу таргетовану рекламу в Інстаграм/Фейсбук, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.

  📈 Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення повноцінної стратегії, спрямованої на найвищий рівень повернення інвестицій (ROI).
  Гарного дня!🙂

 13. 233  
  30 days98 USD

  Hello! My name is Aliona! I am a targetologist, to be honest, my work experience is not extensive, but it exists! Before targeting, I worked as a web designer for three years, so developing creatives is not a problem for me. Since the first thing a user sees when scrolling through the feed is the creative, and if the image is interesting, they will stop and continue reading! Therefore, my experience is very important! Currently, I am working with an experienced targetologist who has his own target agency, so my small experience + his huge one will definitely bring results)) I would be grateful for feedback.
  Привіт! Мене звати Альона!.Я таргетолог, скажу чесно досвід роботи не великий, але він є! До таргету я три роки працювала веб дизайнером, тому розробка креативів для мене не є проблемою, а оскільки перше що бачить користувач гортаючи стрічку - це креатив, і якщо картинка цікава, то він на ній запинеться і далі вже буде читати! Тому, мій досвід має велике значення!
  Наразі я працюю з досвідченим таргетологом, у якого є власне таргет агенство, тому мій невеликий досвід + його величезний обовязково дасть результат ))

  Буду вдячна за зворотній звʼязок

 14. 1070    26  2
  30 days197 USD

  Good day
  Experience in Target 8 years
  I live in Ukraine
  work with Europe, USA, Dubai, Turkey and other countries
  -
  PORTFOLIO targetologist Facebook Instagram
  Machine tools
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Lawyers
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Spine medical center
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcological Clinic
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Dentistry
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Lingerie
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Paintings
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real estate Montenegro Germany
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram channel amoeba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 15. 2182    93  0   1
  2 days123 USD

  Good day! I have extensive experience in creating banners for Facebook, etc.
  I work quickly and efficiently.
  10 years of experience in design.
  Available on the phone 24 hours a day, 7 days a week.
  Portfolio: Behance
  Dzień dobry! duże doświadczenie w tworzeniu banerów na Facebooka itp.
  Działam szybko i sprawnie
  10 lat doświadczenia w projektowaniu
  pod telefonem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  portfolio: Behance

 16. 1126    6  0
  30 days319 USD

  My name is Olga👩💻, I am a specialist in targeted advertising, my experience is backed by successful cases, in 2.5 years I have promoted over 35 businesses and unwound budgets of over $100,000, I would like to learn more about the terms.

  I can inform you about all the details in personal messages!

  The rate includes: full marketing management of advertising for 30 days, content development for advertising, short-term and long-term strategy development, niche and business analysis, landing pages, launching and optimizing advertising campaigns, etc., I can send a specific roadmap in PM or you can view it in the resume!
  Мене звати Ольга👩💻 я спеціаліст із таргетованої реклами, досвід підкріплений успішними кейсами, за 2,5 роки просунувала понад 35 бізнесів та відкрутила бюджету більше 100 000 $, хотіла б дізнатися детальніше умови

  Можу проінформувати вас про всі деталі в особистих повідомленнях!

  В ставку входить: повне маркетингове ведення реклами 30 днів, розробка контенту для реклами, побудова короткострокової та довгострокової стратегії, аналіз ніші та вашого бізнесу, посадкових сторінок, запуск та оптимізація рекламних кампаній тощо., конкретний роадмап можу надіслати в пп або можете переглянути його в резюме!

 17. 366  
  30 days172 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted and contextual advertising, as well as SMM 📊

  My responsibilities include:

  🟢 Business theme analysis
  🟢 Setting up the advertising account
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining the target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Testing the advertising campaign
  🟢 Advertising campaign optimization
  🟢 Creative development
  🟢 Text writing
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting
  🟢 SMM
  I am ready to cooperate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої та контекстної реклами, а також SMM 📊

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність
  🟢 SMM
  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 18. 1470    8  0
  30 days319 USD

  Hello! I have solid and extensive experience in various niches, as well as in working with cleaning companies. I would like to discuss the project in more detail and then I will be able to propose a promotion strategy. You can familiarize yourself with some cases in the profile. I work for results, interested in long-term cooperation and % of sales. I suggest moving to private for communication.
  Вітаю! Маю солідний та широкий досвід заливу в різних нішах) також і в роботі з клінінговими компаніями
  Хотів би поспілкуватися більш детально по проекту і тоді зможу запропонувати стратегію просування
  З деякими кейсами можете ознайомитись в профілі.
  Працюю на результат зацікавлений у довготривалій співпраці і % від продажів.
  Пропоную перейти в особисті для спілкування)

 19. 547    1  0
  14 days147 USD

  Hello, Kacper
  I am ready to create and set up advertising campaigns for your cleaning company

  We will discuss project details in private messages
  Witam, Kacper
  Jestem gotowy stworzyć i skonfigurować kampanie reklamowe dla Pana firmy sprzątającej

  Szczegóły projektu omówimy w wiadomościach prywatnych

 20. 142  
  1 day491 USD

  Hello, I can help you. Please write to me, I will be able to help you))
  Здравствуйте помогу вам напишите мне пожалуйста смогу помочь вам))

 21. 16 more hidden bids

Current freelance projects in the category Banners

Printing design of banners (for facades) for a yoga studio

Design banners for windows and doors at the yoga studio. Logo is available, color palette chosen, text written. 1) Need 4 banners sized 40*60 cm 2) 2 banners sized 83× 60 cm 3) Design work schedule and contacts in A4 format Looking forward to your proposals and completion…

InfographicsBanners ∙ 21 proposals

Banner for online store website

25 USD

A test task needs to be done: a banner for the website, size 1880 x 700. All necessary graphic elements will be provided. It is important to use elements of the Buka brand. Website: frutalina.com.ua

Banners ∙ 31 proposals

Создание материалов для рекламы компании в европейском журнале

Доброго дня. Прошу прощения, если не совсем точно описываю задание, но попытаюсь сформировать так как получил от исполнителя. Необходима помощь в создании материалов для рекламы в профильном журнале www.StorageTerminalsMag.com Необходимо подготовить: Banner advertising (Format:…

BannersPrint design ∙ 6 proposals

I need a designer/video editor for TikTok.

12 USD

The task is to create creatives for advertising, namely: 1) I provide: - reference; - material (links from TikTok need to be downloaded without a watermark); - text (for overlaying subtitles). 2) Download the material - and from 3-7 videos, edit 1 (+ add music), with a…

Audio and video editingBanners ∙ 12 proposals

A banner needs to be created for the project

A nice banner needs to be created for the mini gas station project, which will be memorable to people, an example will be shown below

Banners ∙ 37 proposals

Client
Kacper V
Poland Lublin
Project published
28 days 6 hours ago
242 views