Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Contextual advertising for an online English school

Translated

 1. 38237
   447  0

  30 days123 USD

  Good day,

  I suggest considering my candidacy.
  The cost includes setup + 1 month of maintenance.
  There is a promo code for new companies - 10,000 UAH.
  I have extensive experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрий день,

  Пропоную розглянути мою кандидатуру.
  У вартість входить налаштування+1 місяць ведення.
  Є промокод для нових компаній – 10 000 грн.
  Є великий досвід проведення проектів різних тематик. Приклади робіт представлені у портфоліо Freelancehunt.

 2. 377

  30 days123 USD

  Yuri, good day! We have experience working on more than 35 projects 🔥 and retaining clients for 7 months⚙️

  We are ready to conduct a free audit for you and provide our recommendations. Please write in a personal message.
  Our team knows how to systematically attract new clients and create effective traffic, focusing on profit.
  Our cases - https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Your task has interested us, we are ready to start work as soon as possible. Thank you for the information, but we need to discuss your project in more detail!
  Please write in a personal message.
  You can also see examples of our work in the account profile and if you write to me in a personal message
  Юрій , доброго дня! Маємо досвід роботи з більше ніж 35 проєктів 🔥 та пролонгування клієнтів від 7 місяців⚙️

  Ми готові провести для вас безкоштовний аудит та видати свої рекомендації. Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Наша команда знає як системно залучати нових клієнтів та створити результативний трафік, з орієнтиром на прибуток
  Наші кейси — https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Зацікавило ваше завдання, готові приступити до роботи в найкоротші терміни. Дякуємо за інформацію, але необхідно більш детально обговорити ваш проєкт!
  Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Кейси робіт ви також можете подивитись в профілі акаунту та якщо напишете мені в особисті повідомлення

 3. 471    3  0
  30 days172 USD

  Hello Yuriy! I am a media buyer, have over 3 years of experience working with Google Ads services, and I know exactly how to use their capabilities to set up successful contextual advertising and increase the number of interested leads for your English language school.📈

  I have strong experience in setting up advertising campaigns for English language schools, know how to set up contextual advertising qualitatively, set up conversions, select keywords, reach the target lead price, optimize advertising campaigns, support and manage them. Would it be convenient for you to have a short online meeting today or tomorrow, where I will show you advertising accounts of past projects in your field? Below, I will attach the latest cases for your understanding of my capabilities.

  $21,421 for an online English course | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/421-dlya-onlayn-kursu-angl/1816497.html

  CPL - $1.54 for a medical clinic | Google Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/cpl-1-54-dlya-medichnoyi-kliniki/1804994.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average cooperation time with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  I am interested in your project. Please write to me personally.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Юрію! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Google Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб налаштувати успішну контекстну рекламу та підвищити кількість зацікавлених лідів для Вашої школи англійської мови.📈

  Маю потужний досвід в налаштуванні рекламних кампаній для шкіл англійської мови, знаю як якісно налаштувати контекстну рекламу, налаштувати конверсії, підібрати ключові слова, вийти на цільову ціну ліда, оптимізувати рекламні кампанії, підтримувати та вести їх. Вам буде зручно вийти сьогодні або завтра на коротку онлайн-зустріч, де я Вам покажу рекламні кабінети минулих проєктів у Вашій сфері? Нижче прикріплю останні кейси для вашого розуміння моїх можливостей.

  21 421$ для онлайн курсу англ. мови | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/421-dlya-onlayn-kursu-angl/1816497.html

  CPL - 1,54$ для медичної кліники | Google Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/cpl-1-54-dlya-medichnoyi-kliniki/1804994.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 4. 660    2  0
  30 days492 USD

  Good day!
  I have very good experience in launching and promoting English language schools and other educational institutions.
  We have a separate direction of work with English schools with our own development strategies.
  Therefore, we can be useful in your business as contractors and partners.
  The cost includes not only setting up advertising, but also packaging the product and positioning it in the market, cross-marketing, and other business development tools. Everything is discussed and we provide proposals and ideas in the process of studying the business model and cooperation.

  Briefly about me:
  For the past 6 years, I have been promoting businesses with contextual and targeted advertising in over 20+ different niches with a team and have completed about 100 projects.
  I work worldwide as I have experience with clients (USA, Canada, Poland, Germany, France, Switzerland, Ukraine).
  I speak English and German at a B2 level.
  I try to study each project I work on and take a comprehensive approach to solving all the tasks set for it.
  I have excellent technical experience in setting up Google Analytics and Google Tag Manager.
  Since I am proficient in programming languages, I can effectively set up conversions and integrate e-commerce in projects.
  I work with all types of Google ads:
  Search
  Google Shopping
  Contextual-media
  Performance-max
  Local (Google Maps)
  Video (YouTube)
  I provide services comprehensively, you get a ready result.

  We can discuss detailed work conditions and cost separately, everything will correspond to the set goals and will be done with quality.
  Considering our experience, I am confident that our cooperation will be productive.
  Доброго дня!
  Є дуже хороший досвід в запуску і просуванні шкіл англійської мови та іншого навчання.
  Маємо окремий напрямок роботи зі школами англійської зі своїми стратегіями розвитку.
  Тому можемо бути корисними в вашому бізнесі як підрядники і партнери.
  У вартість входить не тільки налаштування реклами, а і упаковка продукту і його позиціонування на ринку, кроссмаркетинг і інші інструменти розвитку бізнесу. Все обговорюємо і надаємо пропозиції і ідеї в процесі вивчення бізнес-моделі і співпраці.

  Коротко про мене:
  Останніх 6 років з командою займаюсь просуванням бізнесів за допомогою контекстної та таргетованої реклами у понад 20+ різних нішах та маю близько 100 реалізованих проектів.
  Працюю по всьому світу оскільки був досвід з клієнтами (США, Канада, Польща, Німеччина, Франція, Швейцарія, Україна)
  Володію Англійською та Німецькою мовою на рівні B2
  Я намагаюся вивчити кожний проект з яким буду працювати, та комплексно підійти до вирішення всіх задач поставлених по ньому.
  Маю чудовий технічний досвід у налаштуванні Google Analytics та Google Tag Manager.
  Оскільки володію мовами програмування можу якісно налаштувати конверсії та зв’язати електронну комерцію у проектах.
  Працюю зі всіма видами Google реклами:
  Пошукова
  Google Shopping
  Контекстна-медійна
  Performance-max
  Місцева (Google Maps)
  Відео (YouTube)
  Послуги надаю комплексно, ви отримуєте готовий результат.

  Детальні умови роботи і вартість можемо обговорити додатково, все буде відповідати поставленим цілям і якісно виконано.
  Враховуючи наш досвід, впевнений, що співпраця буде продуктивною.

 5. 314  
  30 days344 USD

  Yuri, hello!
  My name is Taras, company HighwayToTop. We are official partners of Google.

  We have cases for schools, we can offer you both SEO website optimization and contextual advertising for instant results.

  Write in private, need more information about your project.
  If advertising has been launched before, we can audit and offer a specific solution.
  Юрій, вітаю!
  Мене звати Тарас, компанія HighwayToTop. Ми є офіційними партнерами Google.

  Маємо кейси по школах, можемо запропонувати вам як SEO оптимізацію сайту, так і контекстну рекламу, для миттєвих результатів.

  Напишіть в особисті, треба більше інформації про ваш проект.
  Якщо раніше запускалася реклама, можемо зробити аудит, та запропонувати конкретне рішення.

 6. 4909    131  0   3
  5 days123 USD

  Good day! 👋
  My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising, and SMM.
  I will gladly take on the implementation of your project and show successful results.
  Over 5 years of work experience, hundreds of satisfied clients.
  Implemented projects worth more than $1,000,000.
  Feel free to contact me!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 7. 1520    26  0   1
  3 days74 USD

  Good morning
  I can set up advertising for an online school on Google
  I have experience working in an online school (as a sales manager)
  About myself 3 years of work experience
  200+ successful projects
  Can I have a link to the website?
  Доброе утро
  могу настроить рекламу для онлайн школы в Гугл
  есть опыт работы в онлайн школе (в качестве менеджера по продажам)
  о себе 3 года опыт работы
  200+ успешных проектов
  можно ссылку на сайт?

 8. 3478    47  0
  3 days98 USD

  Hello, Yuri
  I have experience in setting up in this subject.
  You can send details.
  ✅I can send more examples of work personally.
  ✅7 years of work with contextual advertising.
  ✅5 years of work with targeted advertising.
  ✅More than 1000 successfully configured advertising campaigns.

  Sincerely, Marketer Ruslan
  Вітаю, Юрій
  Маю дсвід налаштуваня в данній тематиці.
  Можете надіслати деталі.
  ✅Більше прикладів робіт можу надіслати в особисту.
  ✅7 років роботи з контекстною рекламою.
  ✅5 років роботи з таргетованою рекламою.
  ✅Більше 1000 успішно налаштованих рекламних компаній.

  З повагою Маркетолог Руслан

 9. 576    4  0
  3 days123 USD

  Hello, I have read the project brief.
  About me:
  ✅Setting up Google ADS
  ✅Setting up Google Shopping
  ✅Creating turnkey websites.
  Portfolio:
  https://ggggrty.my.canva.site/machkurr
  Привіт з ТЗ ознайомився
  Про мене:
  ✅Налаштування Google ADS
  ✅Налаштування Google Shoping
  ✅Створення сайтів під ключ.
  Портфоліо:
  https://ggggrty.my.canva.site/machkurr

 10. 366  
  30 days221 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted and contextual advertising, as well as SMM 📊

  My responsibilities include:

  🟢 Business theme analysis
  🟢 Setting up the advertising account
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining the target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Testing the advertising campaign
  🟢 Advertising campaign optimization
  🟢 Creative development
  🟢 Text writing
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting
  🟢 SMM
  I am ready to cooperate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої та контекстної реклами, а також SMM 📊

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність
  🟢 SMM
  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 11. 842    4  0
  30 days123 USD

  Good day!

  I am ready to help you with launching contextual advertising on Google for your online English language school for children. I have experience in promoting online school services in Ukraine through contextual advertising, which will allow you to effectively implement your project.

  To start our cooperation, I will need:

  1. Learn about your goals and expectations from the advertising campaign.
  2. Get information about your target audience.
  3. Access to your Google Ads account or assistance in creating one.
  4. Information about your key offerings and competitive advantages.

  I will conduct market analysis, select the most relevant keywords, create effective ads, and set up campaigns taking into account the specifics of your business.

  I will also provide recommendations on budget optimization and bidding strategy to achieve the best results.

  I will be happy to discuss details and start working. Thank you for your response!
  Добрий день!

  Я готовий допомогти вам з запуском контекстної реклами в Google для вашої онлайн школи англійської мови для дітей. Маю досвід просування послуг онлайн шкіл в Україні через контекстну рекламу, що дозволить ефективно реалізувати ваш проєкт.

  Для початку співпраці мені потрібно буде:

  1. Дізнатися ваші цілі та очікування від рекламної кампанії.
  2. Отримати інформацію про вашу цільову аудиторію.
  3. Доступ до вашого облікового запису Google Ads або допомога в його створенні.
  4. Інформацію про ваші ключові пропозиції та конкурентні переваги.

  Я проведу аналіз ринку, підберу найбільш релевантні ключові слова, створю ефективні оголошення та налаштую кампанії з урахуванням специфіки вашого бізнесу.

  Також надам рекомендації щодо оптимізації бюджету та стратегії ставок для досягнення максимального результату.

  Буду радий обговорити деталі та розпочати роботу. Дякую за ваш відгук!

 12. 362    2  0
  3 days49 USD

  Good day! Your project looks very promising. I am ready to start working on it and complete it at the highest level.
  Добрый день! Ваш проект выглядит очень перспективным. Готов начать работу и выполнить его на высшем уровне.

 13. 19 more hidden bids
 1. 907
   2  0

  30 days246 USD

  Hello!

  - Successfully completed more than 25 projects, with an average LTV of 7 months.

  - Working with budgets up to $5,000 per month.

  - Clients' profit in different niches, after a month of working with me - 687,674 UAH, 345,891 UAH, 650,500 UAH.

  I am interested in your project.
  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.

  "The price is indicative"
  Вітаю!

  - Успішно реалізував більш ніж 25 проєктів, з середнім LTV - 7 місяців.

  - Працюю з бюджетами до 5 000$ на місяць.

  - Прибуток клієнтів у різних нішах, за місяць роботи зі мною - 687674 грн, 345891 грн, 650500 грн

  Зацікавив ваш проєкт.
  Давайте обговоримо, як я можу допомогти вам досягти ваших цілей. Зв’яжіться зі мною, натиснувши кнопку повідомлення біля мого профілю.

  "Ціну вказано припустиму"

 2. 2 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Contextual advertising

Set up ADS

37 USD

Hello. Set up ADS, write quality ads, add quality objects, remove unnecessary. Consult. Generally, set up for maximum conversions.

Contextual advertising ∙ 4 proposals

Google Ads for online course

123 USD

Knowledge of the specifics of advertising educational services Ability to analyze campaign effectiveness Create advertising campaigns to promote an online course Set up targeting for the interested audience Use video advertising to increase course recognition Analyze and adjust…

Contextual advertisingTeaser advertisements ∙ 4 proposals

Promotion of the game in Bulgaria

999 USD

Hello everyone! It is necessary to promote a popular card game in Bulgaria. Our competitor is belot.bg. There are similar groups on FB and other networks. We are considering promotion on social networks as well as other effective methods. We are also considering targeted…

Contextual advertisingSocial media marketing ∙ 9 proposals

Setting up Amplitude & Mixpanel analytics with GA4

Need to set up integration of Amplitude and Mixpanel with Google Analytics and Google Ads to improve analytics efficiency and optimize advertising campaigns. 1. Main tasks: Set up data transfer from Amplitude and Mixpanel to Google Analytics. Set up data transfer from Google…

Online stores and e-commerceContextual advertising ∙ 1 proposal

Audit and setup of Google Ads for children's stores

148 USD

Audit current campaigns Optimize keywords and ad texts Use special offers and discounts in ads Set up remarketing to bring back customers First 2 weeks for testing Analyze results and adjust campaigns monthly

Contextual advertisingLead generation and sales ∙ 23 proposals

Client
Yurii Bezoglyuk
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
24 days 21 hours ago
204 views