Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Mobile app for iOS, relaxing music for sleep

Translated298 USD

 1. 3435
   22  0

  6 days285 USD

  Soon on questions:
  with relaxing music for sleep
  Do you have music, or do you have it?
  Maybe no code.
  There is no need. I’m on Swift (Native). This will provide better casting.
  Budget of $300
  It can be cheaper than I said in the book. I suggest because I have recently done this, so some of the libraries can be taken from here.

  Nothing complicated, simple interface, player for music,
  I have recently done
  The Timer
  What about additive functions? Advertising, Analysis, Opportunity of Purchasing in Program
  Зразу по питаннях:
  з релакс музикою для сну
  -- сама музика (аудіофайли) у Вас вже є, чи її Вам надати?
  можливо no code.
  -- немає необхідності. Зроблю на Swift (native). Це забезпечить кращу кастомізацію
  бюджет 300$
  -- можна і дешевше (навіть, ніж я вказав у ставці). Пропоную, бо нещодавно робив таке, отже частину бібліотек можу взяти звідти

  Нічого складного, простий інтерфейс, програвач для музики,
  -- нещодавно робив
  таймер
  -- що по додакових функціях? реклама, аналітика, можливість покупок у програмі

 2. 302  
  3 days298 USD

  Welcome to! Experience in development is 8 years. Can you look at the design? Ready to implement your project.
  Вітаю! Досвід у розробці - 8 років. Чи можна подивитися на дизайн? Загалом готовий реалізувати Ваш проект

 3. 1071    57  0   2
  21 days298 USD

  Good day ! I am a ui/ux (web, mobile) designer with great experience in graphic design and I am pleased to benefit your project.

  Let’s discuss the project more?

  Portfolio: Dribbble Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Я - ui/ux (веб, мобайл) дизайнерка з великим досвідом у графічному дизайні та із задоволенням принесу користь вашому проєкту.

  Обговоримо проект докладніше?

  Портфоліо: Dribbble Behance Freelancehunt

 4. 2508    22  0
  14 days496 USD

  Good day . I can give you a defeat. and the admin to download music on the wordpress. The Angular/Ionic player will be on Android
  Доброго дня. Можу розвернути вам програвач. та адмінку для завантаження музики на вордпрес. Використовую Angular/Ionic програвач буде на андроід

 5. 908    18  0
  5 days298 USD

  Good day ! I have already had experience in developing developers (for this less). The connection will be developed on the Unity movement and will work the same on both iOS and Android (if you need it). I can blend under iOS (which is obviously once I left a feedback)))

  Posts that I ordered:
  A few tracks.
  1 working time to develop.
  - Video (my Xiaomi recorded with bad sound((( ) https://youtube.com/shorts/42yiyQA_K04
  Добрий день! Вже мав досвід розробки програвачів (про це нище). Застосунок буде розробленно на рушії Unity і буде однаково працювати як на iOS так і на Android (у разі якщо він вам буде потрібен). Зможу збілдити під iOS (що і очевидно раз я залишив відгук)))

  Застосунок який я ромив під замовлення:
  - Декілька треків
  - Витрачена 1 робоча доба на розробку
  - Відео (мій Xiaomi записав з поганим звуком((( ) https://youtube.com/shorts/42yiyQA_K04

 6. 1131    28  2
  14 days298 USD

  I suggest to develop on Swift using UIKit or on SwiftUI.
  You can also add a widget to the app, on the extreme versions of iOS they are already interactive.
  I have my own developer account, so you can test with my TestFlight.
  Пропоную розробити на Swift з використанням UIKit або ж на SwiftUI.
  Також можна додати віджет до апки, на крайніх версія iOS вони вже інтерактивні.
  Маю власний аккаунт розробника, тому тестувати зможете з мого TestFlight.

 7. 421    4  0
  5 days298 USD

  You can do NoCode - there are a few moments of cats. No matter who does the job:
  Apple account costs $99 per year.
  The Google account costs $30 per time.
  - Platform 30 USD/month (may be enough 1 time)

  Explanations by TZ:
  Files are stored locally or on the server?
  можно сделать NoCode - есть пару моментов кот. будут в не зависимости кто делает работу:
  - аккаунт Apple стоит 99 дол/год
  - аккаунт Google стоит 30 дол/разово
  - платформа 30 дол/мес (возможно хватит 1 раз)

  Уточнения по ТЗ:
  файлы хранятся локально или на сервере?

 8. 1203    8  0
  10 days298 USD

  Good day . Additional for iOS? Ready to perform. Swift to Swift
  Добрий день. Додаток для IOS? Готов виконати. Розробляю на Swift

 9. 2177    9  0
  3 days285 USD

  I am a mobile application developer on React Native with over 7 years of experience. I'm interested in your project and I'll be happy to do it.
  Я розробник мобільних додатків на React Native зі стажем понад 7-ми років. Мене зацікавив Ваш проект і я буду радий зробити його

 10. 1623    12  2
  7 days298 USD

  Welcome to

  I have great experience in developing iOS apps, I can do it quickly and quality

  Is there a design to get acquainted and say a more specific term?
  Вітаю

  Маю великий досвід у розробці iOS додатків, зможу зробити швидко та якісно

  Чи є дизайн щоб ознайомитися та сказати більш конкретний термін?

 11. 706    1  0
  14 days298 USD

  Good Morning Mr. Sergey! Interested in your project, a very interesting idea.
  I promise to perform as quickly and efficiently as possible.
  Budget of $300
  Execution period, up to 14 days (with regard to the test of the app for possible errors).
  My belief in life is to do the work properly and clearly.
  I wish you a good day!
  Доброго дня, пане Сергію! Зацікавив ваш проект, досить цікава ідея.
  Обіцяю виконати максимально швидко та якісно!
  Бюджет 300 $
  термін виконання , максимум 14 днів ( з урахуванням тестування додатку на можливі помилки).
  Моє кредо по життю - робити роботу правильно та чітко.
  Бажаю Вам гарного дня!

 12. 1267    16  0
  7 days298 USD

  Good Morning Sergey.

  I'm creating on React Native, there's the question of the truth about keeping the music itself in the program or we're going to get from wherever.
  Доброго дня, Сергій.

  Створю на React Native, є питання правда по зберігання самій музики в програму вшити чи будем відкудась отримувати.

 13. 391  
  10 days298 USD

  Good day . Ready to complete the project, and publish it in the markets. Details can be discussed in person. It is also interesting to see the design.
  Добрий день. Готовий виконати проєкт, та опублікувати його в маркетах. Деталі можемо обговорити в особистих. Також цікаво побачити дизайн.

 14. 2 more hidden bids

Current freelance projects in the category Apps for iOS (iPhone and iPad)

Creating a taxi web bot in Telegram with the ability to connect maps

Interested in creating a taxi web bot turnkey with the ability to connect maps for real-time vehicle tracking.

Apps for AndroidApps for iOS (iPhone and iPad) ∙ 5 proposals

App enhancement

124 USD

Need to finalize the application, upload to stores. Need stack, VueJs 3, Capacitor, nodejs. Price will be calculated after reviewing project details. Write your rate and link to cases

Hybrid mobile appsApps for iOS (iPhone and iPad) ∙ 2 proposals

Game on ios\android in the style of TD

248 USD

Create a cross-platform game for Android and iOS. Full development cycle needed: plot, design, levels, balance, monetization, soft/global launch. Game orientation towards Kingdom Rush style. Waiting for proposals on price and deadlines.

Apps for AndroidApps for iOS (iPhone and iPad) ∙ 5 proposals

Ai Baby generator / baby predict

50 USD

Select the necessary APIs for integration into the application and control their interaction during integration into the application. Only specialists who have worked with similar directions, references of similar applications will be provided directly, the main thing is to…

SwiftApps for iOS (iPhone and iPad)

Fitness app

Good day, it is necessary to create a fitness application for the age category from 18 to 55 years. Including nutrition + diet. Emphasis on ease of use, quality design. Thank you. Nazar

Apps for AndroidApps for iOS (iPhone and iPad) ∙ 22 proposals

Client
Serhii Shevchuk
Ukraine Cherkassy  1  0
Project published
4 months 8 days ago
155 views