Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing articles for the site

Translated

 1. 346    2  1
  1 day13 USD

  Good afternoon (for as much as possible). Look at my portfolio!
  Доброго вечора (на скільки це можливо). Мої роботи дивіться в портфоліо!

 2. 698    43  0
  1 day13 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо.

 3. 1576    74  0
  1 day13 USD

  Good day .Ready for cooperation.
  in 2022.✅It has completed "The Foundations of Internet Marketing" by Google.My articles come out in the top of Google.Great experience in your topic.Examples of:
  Design of white kitchen with a wooden table http://www.prostocomfort.com.ua/mebel/novosti/dizayn_beloy_kuhni_s_derevyannoy_stoleshnitsey
  Text for the section HTTPS://tophaus.com.ua/catalog/napolnye_biokaminy/
  Blog article - How to save on new curtains in crisis https://niltex.com.ua/a313760-kak-ekonomit-novyh.html
  The oriented value is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and 3 Your key questions for 1000 UAH.Turn to! Let’s discuss the conditions.👍🤝
  Добрий день. Готова до співпраці.✅
  В 2022р. закінчила “Основи інтернет маркетингу” від Гугл.
  Мої статті виходять в топ Гугл.
  Великий досвід у Вашій тематиці.
  Приклади:
  Дизайн белой кухни с деревянной столешницей http://www.prostocomfort.com.ua/mebel/novosti/dizayn_beloy_kuhni_s_derevyannoy_stoleshnitsey
  Текст для раздела Напольный биокамин https://tophaus.com.ua/catalog/napolnye_biokaminy/
  Статья в блог - Как экономить на новых шторах в кризис https://niltex.com.ua/a313760-kak-ekonomit-novyh.html
  Орієнтовна вартість - 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і 3 Вашими ключовими запитами на 1000 збп.
  Звертайтесь!👍 Обговоримо умови.🤝

 4. 688    36  0
  2 days16 USD

  Ready for cooperation
  200 UAH 1000 signs.
  Examples of work Freelancehunt
  Готова до співпраці
  200 грн 1000 знаків.
  Приклади робіт Freelancehunt

 5. 713    24  1
  3 days26 USD

  Good Morning, Galina
  The price is 70 UAH/1000 ZN. Without breaks
  The amount I can do in a day is 5-7 thousand. by sn.
  Examples of text on the theme of interior design:
  https://docs.google.com/document/d/13ehIJk8I-X96xRpPFIkm9_96ijjpo1YX/edit?usp=sharing&ouid=110761418413420951098&rtpof=true&sd=true
  https://docs.google.com/document/d/1BgJX1vPNIFQrXYXLxL32kx-toSQs4njMkKjhc-rmwP0/edit?usp=sharing
  Доброго дня, Галина.
  Ціна 70 грн/1000 зн. без пробілів
  Об'єм , який можу виконати за день- 5-7 тис. зн.
  Приклади текстів на теми дизайн інтер'єру:
  https://docs.google.com/document/d/13ehIJk8I-X96xRpPFIkm9_96ijjpo1YX/edit?usp=sharing&ouid=110761418413420951098&rtpof=true&sd=true
  https://docs.google.com/document/d/1BgJX1vPNIFQrXYXLxL32kx-toSQs4njMkKjhc-rmwP0/edit?usp=sharing

 6. 441    7  0
  2 days13 USD

  Good day . I guarantee the creation of written, unique, readable and structured texts with the accurate correspondence of the TZ. My work is easily perceived, like the entire audience and the search system. Experience in work 8 years. I took a few copywriting courses.
  On the stock exchange I have not worked for a long time, so I will be grateful for your trust and with responsibility I will perform the work for 60 UAH. 1000 signs. Ready to perform the test task.
  I wait for a reply.


  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/f5212/9cd21/1557709/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
  Доброго дня. Гарантую створення грамотних, унікальних, читабельних та структурованих текстів з точною відповідністю ТЗ. Мої роботи легко сприймаються, подобаються цілевій аудиторії і пошуковим системам. Досвід роботи 8 років. Прослухала кілька курсів з копірайтингу.
  На біржі довго не працювала, тому буду вдячна за Вашу довіру і з відповідальністю виконаю роботу за 60 грн. /1000 знаків. Готова виконати тестове завдання.
  Чекаю на відповідь.


  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/f5212/9cd21/1557709/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx

 7. 614    19  0
  2 days14 USD

  Congratulations to Galina. I have been interested in the design of the interior for a long time, but I have not written about this topic. Can you look at other topics in the portfolio? My style will be clear.
  Вітаю, Галина. Дизайном інтер'єру цікавлюся давно, але на цю тему не писав. Можливо переглянете у портфоліо інші теми? Там буде зрозуміло мій стиль.

 8. 644    20  0
  1 day13 USD

  Good day ! I am familiar with themes, I am interested in details. Copywriting experience - more than 15 years. Examples of works on the theme of interior design are only in English.
  portfolio - Freelancehunt
  добрий день! з тематикою знайомий, цікавлять деталі. досвід копірайтингу - більш ніж 15 років. приклади робіт на тему дизайну інтер'єру є лише англійською мовою.
  портфоліо - Freelancehunt

 9. 1088    15  0
  1 day13 USD

  Good day !
  I recommend discussing all the details regarding the performance of your task.
  Experience in creating SEO content for over 15 years.
  Interior design is one of your favorite directions.
  Link to a site that filled with text from scratch - https://www.tieupdesign.com/
  Дорого дня!.
  Пропоную обговорити всі деталі стосовно виконання Вашого завдання.
  Досвід роботи в створенні СЕО-контенту більше 15 років.
  Дизайн інтер'єру - один з улюблених напрямків.
  Посилання на сайт, який наповнював текстами з нуля - https://www.tieupdesign.com/

 10. 296    4  0
  5 days13 USD

  Good day, I guarantee that it is written (filologist, so I see errors in many texts and I don't do them myself), full of information (I'm deepening in the topic and I know what to ask the customer so that the texts are successful) texts. Examples in the portfolio, they are still few, because I return to copywriting after a long break. Price from 60 UAH for 1000 signs
  Добрий день, гарантую грамотні (філолог, тому бачу помилки у багатьох текстах і не роблю їх сама), наповнені інформаційно (заглиблююсь у тему і знаю, про що спитати у замовника, щоб тексти були успішні) тексти. Приклади у портфоліо, їх поки що небагато, тому що вертаюсь у копірайтинг після тривалої перерви. Вартість від 60 грн за 1000 знаків

 11. 421    9  0
  10 days130 USD

  Welcome to!
  Quality authorship in agreed terms guarantee.
  Reference to examples of works in related fields:
  HTTPS://www.alfaenergy.com
  HTTPS://www.facebook.com/dimbot.info?locale=uk_UA
  Вітаю!
  Якісні авторські статті у домовлені терміни гарантую.
  Посилання на приклади робіт в суміжних галузях:
  https://www.alfaenergy.com.ua/
  https://www.facebook.com/dimbot.info?locale=uk_UA

 12. 1096    53  2   1
  2 days13 USD

  Good Morning ! I have great experience on this topic. She wrote about the styles of the interior, used textiles in decoration, stretching steels. Examples are in the portfolio, on request I can provide more texts in the personal message. I write texts that sell, informational and optimized. I write the test. The fee is 60 UAH for 1000 UAH. Turn to!
  Добрий ранок! Я маю великий досвід в цій темі. Писала про стилі інтер'єру, використанні текстилю в оздобленні, натяжні стелі. Приклади є в портфоліо, по запиту можу надати ще тексти в особисті повідомлення. Пишу тексти, що продають, інформаційні та оптимізовані. Напишу тестове. Ставка 60 грн за 1000 збп. Звертайтесь!

 13. 476    14  0
  1 day13 USD

  I offer my experience working in projects on real estate and design, including the creation of texts for the site and the blog of the Israeli designer who works in the style of Luxury - http://www.rhb-design.com/ (trends in design, design style, room design, etc.).
  She prepared material on the design of modern living rooms, villas, text for banding, described the styles of the international innovative company DreamHomeDesign.
  She described the role of design, styling solutions, style comparison, writing about construction works and services, about real estate in Israel for the Israeli business portal BIZZZ.
  Written text for banners, blocks (Pages, Advantages, Apartment Description) website of the building company for the new club house, presentation for the agency premium real estate
  Пропоную свій досвід роботи у проектах на тему нерухомості та дизайну, включаючи створення текстів для сайту та блогу ізраїльського дизайнера, що працює у стилі Luxury – http://www.rhb-design.com/ (тенденції в дизайні, стилі дизайну, дизайн приміщень та ін. .).
  Готувала матеріал про проектування сучасних вітальнь, вілл, текст для лендінгу, описувала стилі міжнародної інноваційної компанії DreamHomeDesign.
  Описувала роль проектування, стильові рішення, порівняння стилів, писала про будівельні роботи та послуги, про нерухомість в Ізраїлі для ізраїльського бізнес-порталу BIZZZ.
  Писала текст для банерів, блоків (Подання, Переваги, опис квартир) сайту компанії забудовника для нового клубного будинку, представлення для агентства преміум нерухомості

 14. 1230    81  3   5
  4 days18 USD

  Welcome to Galina)
  I am interested in your project, so I want to offer you my services)

  A few words about myself:
  My name is Natalya, I am 26 years old, under education I am a philosopher / teacher, but I never worked at school. At the last university course, in 2019, I opened for myself the world of freelance and with my head drowned into it)
  I have been working with text for almost 5 years.
  I'm not writing a good text for you, but we can start with one.
  Please note who you are interested in the volume.

  Related value: 1000 Sbp = 100 UAH.

  Examples of my works dedicated to different topics can be viewed in my portfolio.
  Вітаю, Галина)
  Мене зацікавив ваш проект, тому хочу запропонувати вам свої послуги)

  Декілька слів про себе:
  мене звати Наталія, мені 26 років, за освітою я філолог/викладач, але в школі ніколи не працювала. На останньому курсі університету, в 2019 році, я відкрила для себе світ фрилансу і з головою поринула в нього)
  Виходить, що я вже майже 5 років професійно працюю з текстами.
  Напишу для вас не один хороший текст, але почати можемо з одного.
  Зорієнтуйте, будь ласка, який вас цікавить об'єм.

  Стосовно розцінок: 1000 сбп = 100 грн.

  Приклади моїх робіт, присвячених різним тематикам, можете продивитися в моєму портфоліо.

 15. 652    24  0
  2 days13 USD

  Good Morning, GalinaI’ve been writing articles for many companies whose activities are related to the design of the interior.This is one of my favorite topics, which I have studied perfectly, I understand well in it.Writing texts on the topic "interior design" is a great pleasure for me.I will do my work perfectly.An example of the article ("The color of the kitchen", text created on order):
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/a697a/aa12c/1771716/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96.docx

  I’m greatly focused on the choice of colors and decoration elements for rooms of different scales.The principles of the design of small and large rooms are substantially different.A lot of attention is paid to the education.The properly selected colors help to visually expand the room space.I know how to embodiment design ideas of a certain kind in life, from classics to lofts.Each piece in the decoration, the selection of materials (their combination) has a great importance in the process of creating a certain atmosphere in the apartment or in the house.The style of minimalism implies the absence of excess objects, space.And for the Baroque, it is characterized by pride and aristocracy.Natural materials are selected for canyons.High-tech is different in modernity, technology.I also wrote articles for companies that make stairs from a variety of materials: stone, iron, glass, metal.The presence of such a element should be considered in the plan of the house before the construction process.Indeed, the stairs that will be installed in the middle of the house should be strong enough, reliable and fit into the general style of the interior.I will be happy to collaborate!
  Добрий день, Галина!
  Я дуже багато часу писала статті для компаній, діяльність яких пов`язана з дизайном інтер`єру. Це одна з моїх улюблених тематик, яку я вивчила досконало, добре в ній розбираюся. Писати тексти на тему "дизайн інтер`єру" для мене величезне задоволення. Тому виконаю роботу на відмінно.

  Приклад статті ("Колір кухні", текст створений на замовлення):
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/a697a/aa12c/1771716/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96.docx

  Чудово орієнтуюся в виборі кольорів та елементів декору для приміщень різного масштабу. Принципи оформлення маленьких кімнат та великих суттєво відрізняються. Багато уваги приділяється освітленню. Правильно обрані кольори допомагають візуально розширити простір кімнати.

  Я знаю як втілити ідеї дизайну певного виду в життя, від класики до лофт. Кожна дрібниця в декорі, вибір матеріалів (їх поєднання) має велике значення в процесі створення певної атмосфери в квартирі або в будинку. Стиль мінімалізму передбачає відсутність зайвих предметів, простір. А для барокко характерні пишність та аристократизм. Для кантрі обирають натуральні матеріали. Хай-тек відрізняється сучасністю, технологічністю.

  Також я писала статті для компаній, які виготовляють сходинки з різного виду матеріалів: камінь, залізо, скло, метал. Наявність такого елементу повинна бути продумана в плані будинку ще до моменту процесу будування. Адже сходинки, які будуть встановлені в середині будинку, повинні бути достатньо міцними, надійними та вписуватися в загальний стиль інтер`єру.

  Буду рада співпраці!

 16. 379    3  0
  2 days13 USD

  Welcome to! My name is Anna, I am a copywriter with experience writing different texts of different formats. We will be very pleased to write articles for your company to emphasize its uniqueity and attractiveness to your customers. Ready to start your work and help you properly illuminate your activity.
  Вітаю! Мене звати Анна, я копірайтер з досвідом написання різних текстів різного формату. З великим задоволенням візьмуся за написання статей для вашої компанії, щоб підкреслити її унікальність та привабливість перед вашими клієнтами. Готова розпочати роботу та допомогти вам вигідно висвітлити вашу діяльність.

 17. 299    13  0
  1 day13 USD

  Welcome to
  I have a great experience as a content manager and copywriter, ready to perform a small test task after discussing the details of the project

  Interested price, deadlines and volume of work
  Вітаю
  Маю великий досвід роботи контент-менеджером та копірайтером, готова виконати невелике тестове завдання після обговорення деталей проєкту

  Цікавить ціна, терміни на виконання та об'єм роботи

 18. 1628    156  0   3
  2 days13 USD

  Good day .
  Experience over 9 years.
  I have experience in the Niche Design in Terrier.
  I write quality SEO texts, useful and understandable for readers.
  I guarantee expertise, uniqueity and informativity.
  70 UAH – 1000 UAH.
  Доброго дня.
  Досвід понад 9 років.
  Маю досвід в ніші дизайну ін тер'єру.
  Пишу якісні СЕО тексти, корисні та зрозумілі для читачів.
  Гарантую експертність, унікальність, та інформативність.
  70 грн - 1000 збп.

 19. 168  
  1 day13 USD

  Welcome to! I am pleased to fulfill your task. There is experience in writing texts, an example of work I can send if you are interested. Thank you !
  Вітаю! З радістю виконаю ваше завдання. Є досвід з написання текстів, приклад роботи можу вислати, якщо вас зацікавило. Дякую!

 20. 765    38  0
  2 days13 USD

  Good afternoon Gallo!
  Interested in your project. I have experience writing texts. Here is an example of cooperation with the IT theme site: https://techvizor.info/top-5-elektronnyh-knyg-na-tehnologiyi-e-ink/
  Ready to perform the task quickly and efficiently.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора, Галино!
  Зацікавив ваш проєкт. Маю досвід написання текстів. Ось приклад співпраці із сайтом IT тематики: https://techvizor.info/top-5-elektronnyh-knyg-na-tehnologiyi-e-ink/
  Готова швидко та якісно виконати завдання.
  Буду рада співпраці.

 21. 438    7  1
  2 days13 USD

  Good evening ! My name is Olga. Here are a few reasons to choose me.

  1 . I have been in copywriting for eight years. I have made different orders for this time, so I have nothing to worry about.

  The 2nd I have repeatedly written texts about your topic, and I understand what the result you need.

  3 . Unfortunately, all the work remained on the computer in Mariupoli. I’m starting everything from zero. Ready to perform small (1500-2000 cm) Free test task so you can evaluate my level.

  and 4. I offer 35 UAH/1000 SIMV.
  Доброго вечора! Мене звати Ольга. Ось декілька причин обрати саме мене.

  1. В сфері копірайтінгу я вже 8 років. За цей час виконувала різні закази, тому мене нічим не налякати)

  2. Неодноразово писала тексти стосовно вашої тематики, та розумію, якій результат вам потрібен.

  3. Нажаль, усі роботи залишилися на комп'ютері в Маріуполі. Зараз починаю усе "з нуля". Готова виконати невеличке (1500-2000 симв.) безкоштовне тестове завдання, щоб ви могли оцінити мій рівень.

  4. Пропоную 35 грн./1000 симв.

 22. 822    13  1
  1 day13 USD

  I work as a copywriter for more than a year, during this time I have written more than 200 texts on different topics in Ukrainian, English, German, Russian languages. I have English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of prompt engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print, and I also have a skilled written language.
  In the attached file you can view my summary.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською та німецькою володію на рівні B2.
  Використовую різні стилі письма, маю навички промпт-інженера, SEO, LSI копірайтинга. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура.
  Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати, а також володію грамотною письмовою мовою.
  В прикріпленому файлі ви можете переглянути моє резюме.

 23. 1008    45  0
  1 day26 USD

  Welcome to! I have experience working on the interior theme.
  As an example, I will give one of the latest texts on this topic.
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1lPGryel34YFiIjSuyJTHuZdAcnUeCFEbgymG4GOxfrY/edit#heading=h.lfz8d5o34iyf
  The price is 75 UAH/1000 signs.
  Turn to!
  Вітаю! Маю досвід роботи з тематикою інтер'єру.
  Як приклад надаю один з останніх текстів на цю тематику
  https://docs.google.com/document/d/1lPGryel34YFiIjSuyJTHuZdAcnUeCFEbgymG4GOxfrY/edit#heading=h.lfz8d5o34iyf
  Ціна - 75 грн/1000 знаків.
  Звертайтесь!

 24. 350  
  1 day13 USD

  Good day !
  Experience in copywriting 4+ years, I have experience in writing text on furniture/repair/building and SEO posts
  As long as we write the approximate cost and deadlines, we starlight more accurately after the discussion of the
  Добрий день!
  Досвід у копірайтингу 4+ роки, маю досвід у написанні текстів з тематики меблів/ремонту/будівництва та SEO-постів
  Поки пишу приблизну вартість та терміни, точніше зорієнтуємося після обговорення тз

 25. 1932    149  0
  2 days13 USD

  Good day ! I will be very pleased to cooperate. I am sending an example of my work on this topic. I have more examples, I will give them to private messages because they have been written long ago and kept in the ark.

  HTTPS://zevs-santehnika.com.ua/info/articles/yarkiy_interer_vannoy_komnaty/

  It is easy to write in both Russian and Ukrainian languages.
  Доброго дня! Буду дуже рада співпраці. Надсилаю один із прикладів моїх робіт з даної тематики. Маю ще приклади, надам їх приватним повідомленням, бо вони написані давно й збережені в ворді.

  https://zevs-santehnika.com.ua/info/articles/yarkiy_interer_vannoy_komnaty/

  Тексти пишу однаково легко як російською, так і українською мовою.

 26. 225    3  1
  2 days13 USD

  Gallo, a good night! I am a professional copywriter, I write articles for blogs of online stores and other organizations.
  My texts are always written, interesting, unique and without excess water. I can work with ready keywords. I can download examples of my work in pp.
  The oriented price is 50 UAH / 1000 UAH, the deadlines will depend on the volume and level of complexity of the work.
  Turn on!
  Галино, добрий вечір! Я професійний копірайтер, пишу статті для блогів інтернет-магазинів та інших організацій.
  Мої тексти завжди грамотні,цікаві,унікальні та без зайвої води. Вмію працювати з готовими ключовими словами. Можу скинути приклади своїх робіт в пп.
  Орієнтовна ціна - 50 грн./1000 збп, терміни виконання залежатимуть від обсягу та рівня складності роботи.
  Звертайтеся!

 27. 2045    51  0
  1 day13 USD

  Good day ! We will be very pleased to accept your order. I have been working in copywriting for more than 10 years. I am familiar with this topic, I have repeatedly written such articles. I guarantee 100% unique, written and quality text in short term.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.

 28. 3538    75  0
  2 days13 USD

  Welcome, ready to perform your order in good quality and timely according to the TZ. Experience over 9 years.
  Content format: copyright, re-right, seo-text, LSI, text for sales and any other content.
  Languages: Ukrainian and Russian.
  Profile topics: technology, sports, gambling, construction.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  https://evrovorota.com/uk/otkatnye-vorota-raznovidnosti-i-tipy-kotorye-nuzhno-znat/
  https://novitrans.com.ua/stati/kak-rasschityivaetsya-stoimost-gruzoperevozki/
  HTTPS://leclick.com.ua/vse-chto-nuzhno-znat-o-emoczionalnykh-kachelyakh/
  HTTPS://ivan-chohol.ua/podstavka-laut-work-station-so-skladnoy-konstrukciey-dlya-planshetov-i-noutbukov-12-17-alyuminievaya-chernaya-lmbwsbk
  Вітаю, готов якісно і вчасно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ. Досвід більше 9 років.
  Формат контенту: копірайт, рерайт, seo-тексти, LSI, тексти для продажів та будь-який інший контент.
  Мови: украінська, російська.
  Профільні теми: технологіі, спорт, гемблінг, будівництво.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://evrovorota.com/uk/otkatnye-vorota-raznovidnosti-i-tipy-kotorye-nuzhno-znat/
  https://novitrans.com.ua/stati/kak-rasschityivaetsya-stoimost-gruzoperevozki/
  https://leclick.com.ua/vse-chto-nuzhno-znat-o-emoczionalnykh-kachelyakh/
  https://ivan-chohol.ua/podstavka-laut-work-station-so-skladnoy-konstrukciey-dlya-planshetov-i-noutbukov-12-17-alyuminievaya-chernaya-lmbwsbk

 29. 222  
  1 day13 USD

  Welcome to you!
  Ready to perform the task quickly and efficiently.
  Experience in work is 11 years.
  I will send an example in a personal message.
  Вітаю вас!
  Готовий швидко та якісно виконати завдання.
  Досвід роботи - 11 років.
  Приклад роботи відправлю у особисті повідомлення.

 30. 14 more hidden bids
 • Yelena Golovataya
  2 November 2023, 21:02 |

  Контент-план є? Яка ЦА? Статті для блогу, категорій чи інтер’єрів? Який обсяг, вартість та строки?

Current freelance projects in the category Article writing

Imagine 10 scripts for a stream of knowledge

new
31 USD

Imagine 10 scripts on the stream of the news needs a scripture of a hard entry that a person wanted to look further We are looking for a screenwriter with successful work experience in true (viral) videos for TickTok, Rils, etc. You need to create 10 scripts with hucks,…

Article writingScript writing ∙ 5 proposals

Write the article. It is a theme. in English. Without a. 1,100 words

new

Without the use of complex, long words, good English 1100 words (without taking into account the title names) uniqueness not less than 90% for copyleaks! No use of artificial intelligence for copyleaks. Don’t waste your time and your time. I know how to check. Indicate the sum…

CopywritingArticle writing ∙ 11 proposals

Writing prof text for the blog

new

I need to write texts in Ukrainian language for the esoteric blog on the submitted topics I give my vision and mechanics for which it should be working.

Article writingRewriting ∙ 29 proposals

Content Manager

new

Create content through ChatGPT (no copy). Hotels and Games. Create images through Canva. Experience in content manager from 3 years. Furthermore, the creation of metatags, filling sites. That is, we will make you the specialist we need. The main desire is to develop. Learn…

Article writingText editing and proofreading ∙ 17 proposals

Writing of Articles on Metal and Metal Services

new
26 USD

You need to write about 100 articles about the description of the product METALOPROCAT, 2000-2500 symbols without spaces * with keywords (no keywords, need help from you) *Unicity 100 percent, *spamness up to 50 percent, water up to 15 percent by (techst.ru)* by Glowred Unicity…

CopywritingArticle writing ∙ 31 proposals

Client
Galina Davydova Top Design Studio
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
3 months 24 days ago
428 views