Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Scientific and discreet textsНауково-розважальні тексти

Translated300 UAH

 1. 315    4  0
  1 day350 UAH

  Good day . There is a similar experience. I work in Ukrainian and Russian languages. Experience in copywriting for 7 years.
  I am a guarantee!
  Cost of 40-50 UAH/1000 depending on the complexity of the TZ
  Добрий день. Є подібний досвід. Працюю українською і російською мовами. Досвід роботи копірайтером 7 років.
  Якісь гарантую!
  Вартість 40-50 грн/1000 в залежності від складності ТЗ

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1056    20  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  I am a journalist and editor, I have published my own book.
  I have been working with text for more than 7 years.
  More about the work experience in the summary.

  One article of 7500 symbols is 500 UAH.
  Details can be discussed.

  I’m happy to cooperate.
  Доброго дня!
  Я журналіст та редактор, видав власну книгу.
  Професійно працюю з текстами понад 7 років.
  Більше про досвід роботи - у резюме.

  Одна стаття 7500 символів - 500 грн.
  Деталі можемо обговорити.

  Звертайтеся, буду радий співпраці.

 4. 1034    30  0
  1 day300 UAH

  Good day)A very interesting work, of course, plus to everything very interesting topics that will be interesting to work on.Experience in writing is, with all the rules of orphography.I will be glad to perform the task, please contact me, I will begin to work immediately.
  Добрый день)Очень интересная работа, безусловно, плюс ко всему очень интересные темы, над которыми будет интересно поработать.Опыт в написании есть, со всем правилами орфографии.Рад буду выполнить задание, обращайтесь , приступлю к работе сразу же

 5. 652    16  0
  5 days500 UAH

  Good day ! I am a professional journalist and editor. 13 years of experience. Now I work with the texts of this topic, I can provide examples on request in a private message. Examples are a lot.

  The cost of the return - 50 UAH for 1000 Sbp
  The cost of writing is from 0 to 100 UAH per text.

  There are a few questions about the work. We are waiting for you in private messages.
  Доброго дня! Я професійний журналіст та редактор. 13 років досвіду. Нині працюю з текстами саме такої тематики, можу надати приклади за запитом у приватні повідомлення. Прикладів дуже багато.

  Вартість рерайту - 50 грн за 1000 сбп
  Вартість написання з 0 - 100 грн за текст.

  Є кілька питань з приводу роботи. Чекаю Вас у приватних повідомленнях.

 6. 874    19  0
  1 day300 UAH

  Welcome to! Ready for cooperation. I know Ukrainian, English and Russian languages and ready to work. I am interested in science and science fiction. Experience in writing is 9 years. The cost of the work is 40 UAH/1000 symbols of reserve, 60 UAH/1000 symbols of copy.
  Вітаю! Готовий до співпраці. Володію українською, анлглійською та російською мовами та готовий до роботи. Цікавлюсь наукою та науковою фантастикою. Досвід роботи з текстами - 9 років. Вартість роботи - 40 грн/1000 символів рерайту, 60 грн/1000 знаків копірайту.

 7. 1098    12  0
  7 days2000 UAH

  Good day ! Ready to help. The price of the reserve - 40 UAH, copywriting - 50 UAH / 1000 UAH.
  Добрий день! Готова допомогти. Ціна рерайту -- 40 грн, копірайтингу -- 50 грн / 1000 зн.

 8. 467    6  0
  1 day300 UAH

  Goodbye to Rome. I can write entertaining texts on surgery. Do you want?

  Nothing in common with all the reasonable recommendations on the rules of submission attractive for the customer application, I know and agree) But what sense to try if all this attractiveness to the lamp? So what to go, Roma.
  Привіт, Рома. Можу писати розважальні тексти по хірургії. Хочеш?

  Нічого спільного з усіма розумними рекомендаціями про правила подачі привабливої для замовника заявки, знаю і погоджуюся) Але який сенс старатися, якщо вся ця привабливість до лампочки? Так шо звертайся, Рома)

 9. 867    23  0
  1 day350 UAH

  Good day .
  I work in writing and have more than 5 years of experience.
  I especially love medical subjects (I have higher medical education). I write on any topic as well.
  The price for re-righting is 50-60 UAH / 1000 symbols.
  Price for copywriting 70 - 80 UAH / 1000 symbols
  Turn on!
  Доброго дня.
  Займаюсь написанням текстів, досвід більше 5 років.
  Особливо люблю медичні теми( маю вищу медичну освіту). Але пишу на будь-яку тематику також.
  Ціна за рерайтинг 50-60 грн /1000 символів.
  Ціна за копірайтинг 70-80 грн /1000 символів
  Звертайтеся!

 10. 364    5  0
  1 day300 UAH

  Good day ! interesting topics. Experience in copywriting over 10 years. Receit 50 UAH/1000 UAH, copy - 80 UAH/1000 UAH. Turn to!
  Доброго дня! Цікаві теми. Досвід у копірайтингу більше 10 років. Рерайт 50 грн/1000 збп, копірайт - 80 грн/1000 збп. Звертайтесь!

 11. 385    5  0
  1 day300 UAH

  Good day
  I have been working with text for 7 years.
  Interested in long-term cooperation
  Examples of my works Freelancehunt
  The price of the article in 7500 Sbp will be 600 UAH
  I will be happy with the feedback.
  Добрий день
  З текстами працюю вже 7 років
  Зацікавлека в довгостроковій співпраці
  Приклади моїх робіт Freelancehunt
  Вартість статті в 7500 сбп складе 600 грн
  Буду рада зворотньому зв'язку

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 578    13  0
  1 day300 UAH

  Good Morning, Roman
  My name is Nathalie, I write texts of different topics. I will be very pleased to cooperate. I will go to work right now and today you will get the required item.
  I am a specialist in medicine, so these texts will be as professional as possible.
  Rate of 30 UAH for 1000 Symbols
  40 UAH for 1000 Symbols
  and guaranteed:
  Interesting, interesting and informative text.
  Write to me.
  Доброго дня, Роман!
  Мене звати Наталя, я пишу тексти різної тематики. Буду дуже рада співпраці. До роботи приступлю одразу і сьогодні Ви отримаєте потрібну статтю.
  Спеціалізуюся на медицині, тому ці тексти вийдуть максимально професійні.
  Вартість за рерайт 30 грн за 1000 символів
  Копірайт 40 грн за 1000 символів
  Гарантую:
  Читабельний, цікавий та інформативний текст.
  Напишіть мені.

 14. 3820    255  0
  1 day300 UAH

  Good day ! I prepare good content. Experience in work is 10 years. 1000 symbols from scratch - 60 UAH, recruitment - 50 UAH.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий день! Підготую якісний контент. Досвід роботи - 10 років. 1000 символів з нуля - 60 грн, рерайт - 50 грн.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 4063    105  1   2
  3 days1350 UAH

  Hello to you. A great experience. Professional performance of work, including In terms of marketing. The example price is indicated in the profile and will be clarified after details. Portfolio is Freelancehunt. Responsibility in work, originality in style, uniqueity in text. with UW.
  Здравствуйте. Большой опыт. Профессиональное выполнение работы, в т.ч. с точки зрения маркетинга. Примерная стоимость указана в профиле и уточняется после подробностей. Портфолио Freelancehunt. Ответственность в работе, оригинальность в стиле, уникальность в тексте. С ув.

 17. 328    4  0
  1 day500 UAH

  Good day . I work as a journalist. I write articles, post on social networks every day. 30 UAH / 1000 S, 50 UAH / 1000 S, 50 UAH / 1000 S
  Interesting language of writing. Go to the back ;)
  Добрий день. Працюю журналістом. Пишу статті, пости в соцмережі щодня. Рерайт 30 грн/1000 с., копірайт 50 грн/1000 с.
  Цікавить мова написання. Звертайтесь)))

 18. 433    11  0
  3 days400 UAH

  Good day, Cost of work - 40 UAH/1000 symbols of reserve, 55 UAH/1000 symbols of copy
  Доброго дня, Вартість роботи - 40 грн/1000 символів рерайту, 55 грн/1000 знаків копірайту

 19. 351  
  3 days300 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 20. 85  
  1 day300 UAH

  Good morning, I have experience writing articles on such topics. I can begin to perform in the near future.
  Cost of copywriting for 7500 Sbp - 300 UAH
  The cost of the reserve for 7500 Sbp - 200 UAH.
  Добрий день, маю досвід написання статей на подібні теми. Можу приступити до виконання у найближчий час.
  Вартість копірайту на 7500 сбп - 300 грн
  вартість рерайту на 7500 сбп - 200 грн.

 21. 2503
   116  0

  1 day300 UAH

  Good day !
  Ready to work on the project. I can write high-quality, structured and unique texts taking into account all the requirements, and also make a high-quality recruitment. I guarantee literacy and readability. The cost of the re-right is 50 UAH. For 1000 symbols without breaks, text from zero - 60 UAH. A thousand symbols without a breakdown. Turn to!
  Доброго дня!
  Готова попрацювати над проєктом. Зможу написати якісні, структуровані та унікальні тексти з урахуванням всіх вимог, а також зробити якісний рерайт. Гарантую грамотність та читабельність. Вартість рерайту 50 грн. за 1000 символів без пробілів, тексти з нуля - 60 грн. за 1000 символів без пробілів. Звертайтесь!

 22. 606    7  0
  2 days400 UAH

  Good Morning, Roman!
  It is a very interesting task that I will take.
  At the exit you will get interesting articles that you will want to read.
  I work in Ukrainian and Russian, with the education of a philosopher. I can process information of any complexity. I don’t see the principle difference between deep re-right and copywriting if it works properly.
  The price is 60 UAH/K, please contact us. I will be happy to work together.
  Доброго дня, Романе!
  Дуже цікаве завдання, за яке я охоче візьмуся.
  На виході ви отримаєте цікаві статті, які будуть бажати дочитати.
  Працюю на українській та російській, за освітою філолог. Можу якісно переробляти інформацію будь-якої складності. Не бачу принципової різниці між глибоким рерайтом та копірайтом, якщо працювати якісно.
  Вартість 60 грн/К, звертайтесь. Буду радий попрацювати разом.

 23. 338    8  0
  2 days300 UAH

  Welcome to Romane! I offer my services. Experience in writing 8 years. The examples of my works can be found in the portfolio Freelancehunt
  I will be happy to cooperate. Price: 40 to 60 UAH. by 1000sbp
  Вітаю, Романе! Пропоную свої послуги. Досвід в написанні текстів 8 років. З прикладами моїх робіт можна ознайомитись у портфоліо Freelancehunt
  Буду рада співпраці. Вартість: 40-60 грн. за 1000сбп

 24. 658    17  0
  2 days350 UAH

  Good day ! Your project is interesting, ready to try. My fist is to explain with simple words something difficult. We can work together and start with the test. The cost is 350 UAH per test.
  Доброго дня! Цікавий ваш проект, готова спробувати. Моя фішка - простими словами пояснювати щось складне. Можемо поспівпрацювати і почати з тестового. Вартість - від 350 грн за тестову статтю.

 25. 252    3  1
  2 days500 UAH

  Good day !In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Portfolio (in particular and SEO):
  Google Drive

  You can also get more acquainted with me in the Instagram profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Добрий день!

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  ПОРТФОЛІО (зокрема й seo):
  Google Drive

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в Інстаграм профілі
  https://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 26. 211  
  1 day350 UAH

  Ready to perform the task.
  Return of 7500 symbols - 350 UAH
  Здравствуйте, готова приступить к выполнению задания
  Рерайт 7500 символов -350 грн

 27. 898    44  0
  1 day300 UAH

  Good day . Ready for cooperation.
  In March of this year, it finished the "Basics of Internet Marketing" from Google.
  My posts come to the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Examples of:
  https://docs.google.com/document/d/1aNekeyiI0iUtlsyD0hWtMmhj_7Kff01VbcLnglFEYtc/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1DdO2-saay8lpz5SC_JCpwyGeXboiZtds0sdw60bCJZ0/edit?usp=sharing
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1qwtaIz4k-3dTfrZ9LJbp3ygScq5hebAIh-7squ3-TKs/edit?usp=sharing
  Oriented price: 80 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В березні цього року закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статі виходять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Приклади:
  https://docs.google.com/document/d/1aNekeyiI0iUtlsyD0hWtMmhj_7Kff01VbcLnglFEYtc/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1DdO2-saay8lpz5SC_JCpwyGeXboiZtds0sdw60bCJZ0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1qwtaIz4k-3dTfrZ9LJbp3ygScq5hebAIh-7squ3-TKs/edit?usp=sharing
  Орієнтовна ціна: 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.

 28. 334  
  2 days300 UAH

  Welcome to. Interested in your project.
  I would like to find out the details.
  Philosophy of Faith. I am currently an author in an online newspaper. I write on different topics. Examples of works can be viewed in the portfolio, in the profile.
  The price is 40/50 UAH / 1000 UAH.
  Interested in long-term cooperation.
  Вітаю. Зацікавив ваш проєкт.
  Хотілося б дізнатись деталі.
  Філолог за фахом. Наразі працюю автором в онлайн-журналі. Пишу на різні теми. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо, в профілі.
  Вартість - 40/50 грн./1000 збп.
  Зацікавлена у довготривалій співпраці!

 29. 747    35  0
  1 day300 UAH

  Hello to you! I'm writing quality sales texts for your site. At the same time, many years of experience in copywriting guarantees every text the naturality and ease of reading. As a result, you will get thoughtful structured content, ready for effective promotion in search engines. The price is 60 UAH for 1000 symbols without gap. Ready to discuss details.
  Здравствуйте! Напишу качественные продающие тексты для Вашего сайта. При этом многолетний опыт в копирайтинге гарантирует каждому тексту естественность и легкость чтения. В итоге Вы получите продуманный структурированный контент, готовый для эффективного продвижения в поисковых системах. Цена 60 грн за 1000 символов без пробелов. Готов обсудить детали.

 30. 753    13  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I am very interested in such a work as I am very interested in scientific and popular topics.
  I have eight years of copywriting experience, so I will write quality and interesting texts.
  To evaluate my abilities, we can start a collaboration with the test text.
  The orientative price will be 40-50 UAH per thousand symbols.
  I recommend discussing details in private messages.
  Доброго дня!
  Дуже зацікавлений у такій роботі, оскільки сам активно цікавлюся науково-популярною тематикою
  Маю восьмирічний досвід у копірайтингу, тому писатиму якісні та цікаві тексти
  Для оцінки моїх умінь можемо розпочати співпрацю з пробного тексту
  Орієнтовна ціна становитиме 40-50 грн за тисячу символів
  Пропоную обговорити деталі у приватних повідомленнях

 31. 229  
  3 days300 UAH

  Good day ! I have a great desire to write, but unfortunately, even though I have little experience. Few people want to work with new people.
  He is familiar with the concept of re-righting and copywriting. I can perform the test task.
  I am free to speak Ukrainian language. I write in Russian without any problems.
  I will be responsible for the work, and it will be done in the given time.
  Rate of 50 UAH - 1000 ZBP
  A copy of 70 UAH - 1000 ZBP.
  Details can be discussed.
  Добрий день! Є велике бажання писати,але,нажаль,поки що маю небагато досвіду. Мало хто хоче співпрацювати з новачками.
  Добре знайома з поняттям рерайтигу та копірайтингу. Можу виконати тестове завдання.
  Вільно володію рідною українською мовою. Без проблем пишу російською.
  До роботи ставлюсь відповідально,тому буде виконано в заданий термін.
  Рерайт 50 грн - 1000 збп
  Копірайт 70 грн - 1000 збп.
  Подробиці можна обговорити.

 32. 13785
   308  1

  1 day300 UAH

  Hello, we offer the translation office services "Flashoder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashoder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 33.  freelancer isn't working in the service any longer
 34. 411    7  0
  1 day300 UAH

  Good day . I offer copywriter services with 14 years of work experience. I guarantee interesting and quality content according to your wishes. The price for 1000 symbols of the re-right is 40 yuan, the copy is 50 yuan.
  Доброго дня. Пропоную послуги копірайтера з досвідом роботи 14 років. Гарантую цікавий та якісний контент згідно Ваших побажань. Ціна за 1000 символів рерайту - 40 гривень, копірайту - 50 гривень.

 35. 253  
  3 days300 UAH

  Good day . The price is 40 UAH. For 1000 symbols, copy - 50 UAH. accordingly . I am a freelancer-beginner, but very variable and punctual. It is ready to start the work immediately after discussing the details.
  Доброго дня. Ціна рерайту 40 грн. за 1000 символів, копірайту - 50 грн. відповідно. Я - фрілансер-початківець, але дуже відровідальна і пунктуальна. Готова приступити до роботи одразу після обговорення деталей.

 36. 517    1  0
  9 days999 UAH

  A greeting! I propose to agree. and immediately. It is not a threat :)
  Price: 1 Miss = 4 texts = 75 Euro.
  You will be interested in writing in private.
  Салют! Пропоную домовитися. Негайно. Й те не погроза:)
  Цінник: 1 міс = 4 тексти = 75 євро.
  Буде інтерес - пишіть у приват...

 37. 579    11  1
  2 days350 UAH

  Welcome to Romane! Let’s say simple words about interesting things: a philosopher for education, I’ll write literally.
  Go back, let’s agree.
  Вітаю, Романе! Розповім простими словами про цікаві речі: філолог за освітою, напишу грамотно.
  Звернетеся - домовимося.

 38. 117  
  1 day100 000 UAH

  This is for me!!! Experience 12 years copywriting (there is a premium account on another stock market), and before that worked in a younger school. How to explain anything on the fingers, I know. My application was forgotten because of a low budget. That is so
  Це для мене!!! Досвід 12 років копіпарйтества ( є преміум-акаунт на іншій біржі), а до того працювала в молодшій школі. Як на "пальцях" пояснити будь-що - знаю. Мою заявку заббанили через низький бюджет. Тому так

 39. 475    2  0
  3 days300 UAH

  Welcome to
  Text in Ukrainian?

  Remote – 300 UAH
  From zero – 450 UAH
  This is for 1 to 7500 characters.

  See the portfolio: preparing texts for students and students
  Вітаю
  Тексти українською?

  Рерайт - 300 грн
  З нуля - 450 грн
  Це за 1 на 7500 символів

  Дивіться портфоліо: готував тексти для абітурієнтів та школярів

 40. 239    1  0
  5 days500 UAH

  Good day . I have great experience working with text as a writer and as an editor. Higher special education, philologist. A wide range of themes, including unknown. I always use some sources of information. I will be happy to cooperate.
  The price is 50 UAH/1000 ZN. Rate, 70 UAH / 1000 ZN. from zero.
  Добрий день. Маю великий досвід роботи з текстом як автор та як редактор. Вища спеціальна освіта, філолог. Широкий спектр тематики, у тому числі непізнане. Завжди використовую декілька джерел інформації. Буду рада співпраці.
  Вартість - 50 грн/1000 зн. рерайт, 70 грн/1000 зн. з нуля.

 41. 243  
  1 day500 UAH

  Hello, wow, it’s a good topic! I will be excited to work on this project in the long run.

  Under education - a philologist (Ukrainian-Russian language). And in copywriting - 10+ years. Freelance, work in agencies, in creativity, serious companies with white shells.

  I will take 500 UAH for text from zero and 350 UAH for re-right.
  Привіт, вау, нарешті класна тематика! Буду в захваті попрацювати над таким проєктом довгостроково.

  За освітою - філолог (українська-російська мови). А в копірайтингу - 10+ років. Фріланс, робота в агенціях, в креативі, серйозних компаніях з білими комірцями.

  По гонорару: візьму 500 грн за текст з нуля і 350 за рерайт.

 42. 390  
  2 days300 UAH

  Good night ! Interested in your proposal.
  I will do it quickly and well.
  It is easy to find a common language.
  - Good knowledge of Ukrainian, Russian and English languages
  Price per re-right - 350 UAH
  for writing from zero 470 UAH
  Добрий вечір! Зацікавлений у вашій пропозиції.
  - зроблю швидко та якісно
  - зі мною легко знайти спільну мову
  - добре знання української, російської та англійської мов
  Ціна за рерайт - 350 грн
  за написання з нуля 470 грн

 43. 249  
  3 days500 UAH

  Welcome to! I have a great experience in copying and re-rating on various topics, so I'm glad to help you. The price can be agreed in private messages, the topic is suitable :)
  Вітаю! Маю великий досвід копірайтингу та рерайтингу на різні теми, то ж з радістю допоможу вам. За ціну можемо домовитись в приватних повідомленнях, тематика підходить :)

 44. 190  
  2 days300 UAH

  Good day ! I have a higher philosophical education and experience working with texts for 4 years.
  Here are some examples of my work: https://docs.google.com/document/d/1N_Y2wpSHwACya-mesZEs1iTDYwBypIS0/edit
  I would be glad for further cooperation!
  Добрий день! Маю вищу філологічну освіту та досвід роботи з текстами 4 роки.
  Ось кілька прикладів моїх робіт: https://docs.google.com/document/d/1N_Y2wpSHwACya-mesZEs1iTDYwBypIS0/edit
  Була би рада подальшій співпраці!

 45. 223    1  0
  2 days350 UAH

  Good day !
  The possibility of continuous cooperation. I have a journalistic education and a written Ukrainian language.
  Remote is 50 UAH. A thousand Simons.
  The copy is 70 UAH. A thousand symbols.
  I will be happy to cooperate
  Добрий день!
  Цікавить можливість постійної співпраці. Маю журналістську освіту та грамотну письмову українську мову.
  Рерайт - 50 грн. / 1000 симовлій.
  Копірайт - 70 грн. / 1000 символів.
  Буду рада співпраці

 46. 200    2  0
  1 day500 UAH

  Good day . Ready to work. I write on different topics. Here are a few examples of my work.
  https://docs.google.com/document/d/1_WoG4ygavpym4ptxcnGj6FYDXbvJKpyvOgslu2FitlI/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1c16Yrci_K0QPpy6D5gkVfsNOnrwWStZ-5NLpfcmplqA/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1tu-xWr6lO1r3oiQJYfXm3aAkGb-fh7YzrLTkhRsiTs4/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1Bl0BFcHJFqE8xmTGsn9rG8K62rsX1CW_A8Y6SA_0vwo/edit?usp=sharing
  The price is 50 UAH for 1000 symbols. Ready to test.
  to turn.
  Доброго дня. Готова працювати. Пишу на різні теми. Ось декілька прикладів моїх робіт.
  https://docs.google.com/document/d/1_WoG4ygavpym4ptxcnGj6FYDXbvJKpyvOgslu2FitlI/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1c16Yrci_K0QPpy6D5gkVfsNOnrwWStZ-5NLpfcmplqA/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1tu-xWr6lO1r3oiQJYfXm3aAkGb-fh7YzrLTkhRsiTs4/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1Bl0BFcHJFqE8xmTGsn9rG8K62rsX1CW_A8Y6SA_0vwo/edit?usp=sharing
  Ціна 50 грн за 1000 символів. Готова виконати тестове.
  Звертайтесь.

 47. 140  
  1 day350 UAH

  I will do it quickly and efficiently. It is not expensive.) Unicity is as high as possible. Depending on employment, I can perform from 1 to 3 texts per day.
  Зроблю швидко і якісно. Беру не дорого.)) Унікальність - максимально висока. В залежності від зайнятості можу виконувати від 1 до 3 текстів на день.

 48. 161  
  1 day350 UAH

  Good day . My name is Natalie. I have 20 years of experience in writing diverse texts: from journalistic investigations to SEO texts and copywriting for social networks. She worked with various projects: from technical topics to creativity on the theme of gifts and travel.
  I am pleased to take on the project. Cost of work: 80 UAH / 1000 UAH
  Доброго дня. Мене звати Наталя. Маю 20 років стажу в написанні різноформатних текстів: від журналістських розслідувань до СЕО-текстів та копірайтингу для соцмереж. Працювала із різноплановими проектами: від технічних тем до креативів на тему подарунків та подорожей.
  Із задоволенням візьмуся за проект. Вартість роботи: 80 грн/1000 зн.б.пр.

 49. 303  
  2 days400 UAH

  Good morning, I am very pleased to accomplish my task.
  The topics are very interesting to me. The accuracy and accuracy of the work is guaranteed.
  I will be happy with your answer.
  Доброго дня, я з великою радістю виконаю поставлене завдання.
  Надані теми для мене дуже цікаві. Правильність та унікальність роботи гарантую .
  Буду рада вашій відповіді.

 50. 228  
  1 day300 UAH

  My name is Vlad.
  I am 16 years old
  Ready to complete the order for 200 UAH.
  Experience with texts.
  I am looking forward to your answer.
  Здраствуйте, Меня зовут Влад.
  Мне 16 лет
  готов выполнить заказ за 200 грн.
  Есть опыт с текстами
  С нетерпениям жду вашего ответа.

 51. 601    6  0
  1 day300 UAH

  Good day ! I am a doctor, so I would be happy to write or re-read the same medical articles.
  Cost of 30 UAH/ZP RAYTING and 40 - CopyRAYTING
  Доброго дня! Я лікар, тому з радістю писала/рерайтила б саме медичні статті.
  Вартість 30 грн/ззп рерайтинг та 40 - копірайтинг

 52. 451  
  1 day300 UAH

  Good night !
  1 text 30 rupees.
  We can start this evening.
  Добрий вечір!
  1 текст 30 грн.
  Можемо почати з сьогоднішнього вечора

 1. 562    14  0
  3 days450 UAH

  Good day !
  I just write on different topics) On a constant basis I write materials about medicine and health.
  Receit of 7500 symbols - 450 UAH, writing - 675 UAH.
  Добрий день!
  Пишу просто на різні теми) На постійній основі пишу матеріали про медицину та здоров"я.
  Рерайт 7500 символів - 450 грн, написання - 675 грн.

 2. 335    2  0
  3 days300 UAH

  Good day !
  I have two higher education. He was always fascinated by science. I have been copying for more than 5 years.
  The cost of the reaching is 40 UAH. for a thousand spp. That is, according to the text length of 7500 characters - 300 UAH.
  Writing from zero 50 UAH for 1000 Sbp. The length of the text is 7500 characters - 375 UAH.
  Добрий день!
  У мене дві вищі освіти. Завжди захоплювався наукою. Копирайтингом займаюся більш ніж 5 років.
  Вартість рерайтинга 40 грн. за 1000 сбп. Тобто, за текст довжиною 7500 символів – 300 грн.
  Написання з нуля 50 грн за 1000 сбп. За текст довжиною 7500 символів – 375 грн.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 716    11  0
  7 days1100 UAH

  Roman, welcome to you!
  I propose to write author scientific and popular articles in the directions of medicine (and non-traditional in the style of apotherapy, aromatic oils, vegetation), autematics (including microelectric transport), cooking, tourism, psychology, education and education of children (with reference to Makarenko and Sukhomlinsky), fasnion and decoration.

  The price is 150 yen per cent, I write in the infostile (more than 8 balls for Gloverd).

  I have 12 years of experience, clearly formulate the phrase, focus on important points.
  Романе, вітаю!
  Пропоную писати авторські науково-популярні статті за напрямками медицини (і нетрадиційної на кшталт апітерапії, ароматичних олій, травництва), автотематики (включаючи мікроелектротранспорт), кулінарії, туризму, психології, виховання та освіти дітей (з посиланням на Макаренко та Сухомлинського), fasnion та прикрас.

  Вартість 150 гривень кілознак, пишу в інфостилі (більше 8 балів за Главредом).

  Маю досвід майже 12 років, чітко формулюю речення, роблю акцент на важливих моментах.

 5. 327    1  0
  3 days500 UAH

  Good day . A very interesting topic. I have experience in writing similar articles. Pedagogical education allows you to bring material in a simple, understandable language. Unicity is guarantee. The price is 70 UAH. 1000 spbs. Execution times according to your terms. Thank you, call me.
  Доброго дня. Дуже цікава тематика. Маю досвід у написанні аналогічних статей. Педагогічна освіта дозволяє доносити матеріал простою, зрозумілою мовою. Унікальність гарантую. Вартість 70 грн. — 1000 спб. Строки виконання за вашими умовами. Дякую, звертайтесь.

 6. 1346    37  0
  1 day500 UAH

  Romanes, the cost of copying from 70 UAH. for a row, a row - from 50 UAH.
  Interesting, but the volume of the article is not much. There is a field for creativity and self-perfection.
  Turn on!
  Романе, вартість копіратингу від 70 грн. за кілознак, рерайту - від 50 грн.
  Теми цікаві, але ж обсяг статті немалий. Є поле для творчості та самоудосконалення.
  Звертайтеся!