Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of the website into English

Translated

 1. 2300
   98  1

  10 days51 USD

  Welcome to. Ready to translate the website into English. Quality is high. to turn.
  Вітаю. Готова виконати переклад сайту на англійську мову. Якість висока. Звертайтеся.

 2. 969    62  0
  1 day5 USD

  Welcome to Denise!
  I will perform the translation quickly and efficiently.
  7 years in the translation of texts of various topics.
  The level of English is C2 (proficiency).
  Ukrainian and Russian are familiar, literacy is guaranteed.
  After the translation, I make a reading and correction.
  You can see the comments about me on the page.
  90 UAH for 1000 signs without breakdowns.
  I can start right now.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю, Денисе!
  Залюбки виконаю переклад якісно та швидко.
  7 років у перекладі текстів різноманітних тематик.
  Рівень англійської – С2 (proficiency).
  Українська та російська – рідні, грамотність гарантую.
  Після перекладу здійснюю вичитку та коректуру.
  Відгуки про мене можна побачити на сторінці.
  90 грн за 1000 знаків без пробілів.
  Можу розпочати вже зараз.
  Буду рада співпраці!

 3. 991    63  0
  2 days5 USD

  Welcome to
  Interested in your project.
  I have been working in translations for more than 10 years.
  The material of the site is familiar.
  Cost of 1000 spp - 80 UAH
  Turn to
  Вітаю
  Зацікавив Ваш проект.
  Професійно займаюсь перекладами більше 10 років.
  З матеріалами сайту ознайомилась.
  Вартість 1000 сзп - 80 грн
  Звертайтесь

 4. 702    25  0
  5 days177 USD

  Welcome to! I am a professional translator.) Freelancehunt The price of the translation will be 90 UAH./1000 signs without withdrawals.
  Вітаю! Професійно перекладаю сайти. ) Freelancehunt Ціна перекладу складатиме 90 грн./1000 знаків без відступів.

 5. 5326    203  0   2
  1 day5 USD

  Great experience in translation of sites, articles, presentations, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  Untouchable language, ability to express your thoughts properly and accurately.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  $95 for 1000 signs.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, презентацій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно та точно виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  95 гривень за 1000 знаків із пробілами.
  Портфоліо: Freelancehunt

 6. 257    1  1
  1 day38 USD

  Good afternoon, ready to perform your task quickly and quality, I have a level of English C1
  Доброго вечора, готова швидко та якісно виконати Ваше завдання , маю рівень англійської С1

 7. 838    19  0
  3 days126 USD

  Good day !
  I am a qualified English translator with the level C1.
  I met the site.
  I know the terminology, so there will be no problems with the translation.
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Я кваліфікований перекладач англійської мови з рівнем - С1.
  З сайтом ознайомився.
  Термінологія мені знайома, тому проблем з перекладом не виникне.
  Буду радий співпраці!

 8. 311    1  0
  2 days13 USD

  Good day ! Ready to fulfill your task.
  English C1, I am engaged in translation of documents, instructions for more than 2 years
  Experience in translation of websites.
  80 UAH for 1000 ZBP
  I will be happy to collaborate!
  Go back and talk about details.
  Добрий день! Готова виконати ваше завдання
  Англійська С1, займаюсь перекладом текстів документів, посібників понад 2 роки
  Маю досвід перекладу сайтів
  80 грн за 1000 збп
  Буду рада співпраці!
  Звертайтесь, обговоримо деталі

 9. 646    10  0
  1 day13 USD

  Good morning, interested in fulfilling your order, educated journalist, writing/edit and translating professional texts 3 years, guaranteed quality and compliance with your requirements, please contact me, I will be happy to collaborate
  Доброго дня, зацікавлена у виконанні вашого замовлення, за освітою журналіст, пишу/редагую та перекладаю професійно тексти 3 роки, гарантую якість та дотримання ваших вимог, звертайтесь, буду рада співпраці

 10. 799    21  0
  5 days152 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. Ready to perform your tasks according to your needs and desires. Look at the portfolio. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Готова виконати завдання згідно ваших вимог та побажань. Дивіться портфоліо. Подробиці у приват.

 11. 285    1  0
  1 day23 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 12. 294    3  0
  1 day24 USD

  Good day ! I offer my services.
  I am a professional translator, and I have an excellent knowledge of the English language. I have been working in freelance for more than 7 years.
  I'll translate your site of the cabbage dish into English in a delightful and grammatical way, keeping the accuracy of the characteristics and the attractiveness of the descriptions.
  My rate is 80 UAH for 1000 symbols. The cost of the whole project and the deadline of execution can be discussed in private.
  I work quickly and productively - from 12 thousand. Symbols for the working day.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Добрий день! Пропоную свої послуги.
  Професійний перекладач, бездоганно володію англійською мовою. Працюю на фрилансі понад 7 років.
  Перекладу ваш сайт чавунного посуду на англійську влучно і грамотно, зберігаючи точність характеристик і привабливість описів.
  Моя ставка - 80 грн за 1000 символів. Вартість усього проєкту і термін виконання можемо обговорити у приваті.
  Працюю швидко і продуктивно - від 12 тис. символів за робочий день.
  Звертайтеся, буду радий співпраці!

 13. 376    1  0
  1 day5 USD

  Welcome to. I am interested in your proposal. I have experience with such translations. to turn.
  Вітаю. Цікавить Ваша пропозиція. Маю досвід таких перекладів. Звертайтесь.

 14. 2655    124  0
  5 days126 USD

  Welcome to!
  I am a professional translator. Level of English is C1.
  The price for the translation on the website is 100/1000 ppm.
  Let’s talk more in detail and start work.
  Вітаю!
  Професійно займаюсь перекладами. Рівень англійської - С1.
  Ціна за переклад одразу на сайті - 100/1000 зн.
  Звертайтеся, обговоримо детальніше і почнемо роботу.

 15. 3788    89  0
  1 day5 USD

  Hello to you!

  My level of English is C2, and I work with an English (American English) carrier who corrected and checked all my work to make sure it is perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work! You can make sure she is a language holder if you want.

  I respond very quickly, and I would be happy to provide examples and samples of my previous projects.
  Здравствуйте!

  Мой уровень английского C2, и я работаю с носителем английского языка (американский английский), которая исправляет и проверяет всю мою работу, чтобы убедиться, что она идеальна. Мы работаем очень быстро и гарантируем качество работы! Можете убедиться, что она носитель языка, если хотите)

  Я отвечаю очень быстро, и я был бы рад предоставить примеры и образцы моих предыдущих проектов.

 16. 371    9  1
  1 day13 USD

  I have experience in translation of websites. I know English very well. Translation at the highest level. I get to translate quickly.

  pleased to collaborate!
  Вітаю,маю досвід в перекладах сайтів. Знаю добре анлійську. Перекладу на вищому рівні. До перекладу візьмусь швидко.

  Рада співпраці!

 17. 14 more hidden bids
 • Dmitry Pipko
  9 February, 11:14 |

  Здравствуйте! Бывают ли у вас ещё заказы такого типа по переводам сайтов? Если будут предложения вот телеграм @kamakura95

  Розумію українську, російську та англійську мови

Current freelance projects in the category English

Translation from English to Chicago

40 USD

I am looking for a translator who will help with calls and other translation moments in Chicago.

English

Quick and easy translation of the dialogue into English.

Good day. I am about to visit a doctor with a complaint of ear pain. It is necessary to compose a response to the question "What is bothering you?" in English. Increase the politeness and courtesy of the text towards the doctor. Adapt for oral storytelling. History of the…

EnglishText translation ∙ 10 proposals

Need En/Ru translator for real-time translations

Good day. I need a translator who can translate the conversation in real time. Write your rates and availability. If you are free today, we can schedule the first conversation for today.

English ∙ 2 proposals

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 10 proposals

Proofreader for website in English

Good day, There is a Ukrainian and English version of the website. It is necessary to compare the pages of both sites for consistency of lexical content and correct any discrepancies (if necessary, translate). Examples of pages:…

EnglishText editing and proofreading ∙ 9 proposals

Client
Denis Shishko
Ukraine Belaya Tserkov  25  0
Project published
2 months 14 days ago
172 views