Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need a translation into English.

Translated25 USD

 1. 2345
   60  0

  2 days28 USD

  Sergey, I will do it quickly.Great experience in creating translations into English.Experience in translations more than 5 years, I differ in the desired style and high efficiency of work.✅I have studied the details of your project, I propose to discuss a few questions in personal.Let me write!Always in contact!
  Сергій, зроблю оперативно!
  Великий досвід в створенні перекладів на англійську.
  ✅Досвід в перекладах більше 5 років, відрізняюсь затребуваним стилем та высокою ефективністю робіт. Я вивчив деталі вашого проєкта, пропоную обговорити декілька питань в особистих.
  Пишіть! Завжди на зв'язку!

 2. 675    13  0
  1 day25 USD

  I take responsibility for work. There is experience in this area. I would be very interested in working with you and on your project, I hope for our cooperation. I will do everything quickly and well. Waiting for feedback.
  За працю берусь з відповідальністю. Є досвід у даній сфері. Мені було б дуже цікаво попрацювати з вами і над вашим проектом, сподіваюсь на нашу співпрацю. Все зроблю швидко та якісно. Чекатиму зворотнього зв'язку

 3. 999    26  1
  2 days25 USD

  Вітаю!
  Маю досвід перекладу книг, статей та інших робіт. Досвід роботи 7 років. За освітою я перекладач англійської та іспанської (магістр). Готова обговорити з вами деталі співпраці та розпочати роботу. Щоб ви оцінили якість перекладу, можу перекласти частину тексту безкоштовно.

 4. 142  
  2 days25 USD

  Good day ! Ready to join this project.
  I have a philosophical education and experience living abroad. I have translated for 4 years. I will be happy to collaborate :)
  Доброго дня! Готова долучитись до цього проєкту.
  У мене є філологічна освіта та досвід проживання за кордоном. Займаюсь перекладом 4 роки. Буду рада співпраці :)

 5. 730    38  0
  1 day25 USD

  Good day !
  Ready for translation.
  Translator experience - 15 years (examples of works in the portfolio).
  Ready to discuss all details in the personal message.
  Доброго дня!
  Готовa виконати переклад.
  Перекладацький стаж - 15 років (приклади робіт в портфоліо).
  Готовa обговорити всі деталі в особистому повідомленні.

 6. 260    1  0
  1 day50 USD

  Good day . I can help you solve your task. There is experience in translating both articles and separate parts of the site.
  Доброго дня. Можу допомогти у вирішенні вашого завдання. Є досвід в перекладі як статей так і окремих частин сайту.

 7. 138  
  2 days25 USD

  Hi Sergey, I am ready to accept your order because I am engaged in the quality translation of texts.
  Здраствуйте Сергей , готов принять ваш заказ так как занимаюсь качественным переводом текстов.

 8. 476    5  0
  7 days25 USD

  Welcome to! I was very interested in your project. There was a lot of experience in working with various articles, texts, etc. I speak English at the level B2 and C1. I live abroad, so I support the level and improve
  I want to work in your team and ready to start right now.
  I am very flexible, creative and skillful, so there will be no excessive problems.
  I guarantee quick and quality performance.I have completed journalism, copywriting courses, in the SMM process, so I successfully possess text art.
  I am looking forward to the answer! A good day.
  Вітаю! Дуже зацікавив Ваш проєкт. Було чимало досвіду у роботі з різноманітними статтями, текстами, тощо. 
Володію англійською на рівні В2-С1. Живу за кордоном, тож підтримую рівень та покращую
  Хочу працювати в Вашій команді та готова розпочати прямо зараз.
  Я дуже гнучка, креативна і грамотна, тож не виникне зайвих проблем. 

  Гарантую швидке та якісне виконання.Я закінчила курси журналістики, копірайтингу, у процесі СММ, тому вдало володію текстовим мистецтвом. 

  З нетерпінням чекаю на відповідь! Гарного дня.

 9. 301    3  0
  1 day25 USD

  I am a certified translator with a master's degree. I have a high level of knowledge of English. My native languages are Ukrainian and Russian. Russian-English 120 grivens for 1800 characters.
  Я – сертифицированный переводчик с дипломом магистра. У меня высокий уровень знания английского языка. Мои родные языки – украинский и русский. Рус-англ 120 гривен на 1800 знаков.

 10. 285    1  0
  1 day25 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 11. 228    1  0
  2 days25 USD

  Good day !
  Ready to do this work.
  I have experience as a translator of different languages, I have free knowledge of English and Russian.
  I will do this work quickly and efficiently.
  All questions are ready to be resolved in person.
  Доброго дня!
  Готова виконати цю роботу.
  Маю досвід перекладача різних мов, вільно володію англійською та російською.
  Тому виконаю цю роботу якісно та швидко.
  Всі питання готова вирішити в особистих.

 12. 376    1  0
  1 day25 USD

  Welcome to. I am interested in your proposal. I have experience. 1800 symbols with about balls - 100 UAH.
  Вітаю. Цікавить Ваша пропозиція. Маю досвід. 1800 символів з про балами - 100 грн.

 13. 236  
  2 days25 USD

  Good Morning, I am interested in your offer.
  Details in private, I wait.
  Доброго дня, зацікавила ваша пропозиція
  Подробиці у приват, чекаю

 14. 653    31  1   1
  30 days25 USD

  Welcome to Sergey!
  I have English at Advanced level, I translate books from English to Ukrainian for publications. Ready to take the project - to understand the time and value of the work you need to look at your site. My standard rate is 100 UAH for 1000 symbols of the final text (English).

  I will be happy to talk about the project in personal messages!
  Вітаю, Сергію!
  Володію англійською на рівні Advanced, перекладаю книги з англійської на українську для видавництв. Готова взятися за проєкт - для розуміння терміну виконання роботи і вартості потрібно подивитись ваш сайт. Мій стандартний рейт - 100 грн за 1000 символів фінального тексту (англійського).

  Буду рада поспілкуватись щодо проєкту в особистих повідомленнях!

 15. 258  
  1 day25 USD

  Welcome to! I am an educational translator, I have a great experience and I am happy to offer my portfolio and discuss details.
  Вітаю! Я перекладач за освітою, маю великий досвід і радо запропоную своє портфоліо і обговорю деталі.

 16. 311    1  0
  2 days25 USD

  Good day ! Interested in your task.
  I have experience in translating websites, also I am engaged in translating documents, guides on different topics.
  English S1
  Write in a personal message, let's discuss details
  Добрий день! Цікавило ваше завдання
  Маю досвід перекладу сайтів, також займаюсь перекладом документів, посібників на різні тематики
  Англійська С1
  Пишіть в особисті повідомлення, обговоримо деталі

 17. 260  
  1 day25 USD

  Welcome to,
  I am engaged in translation, this website is new, so I'm waiting for a task.
  Ready to perform at a low price, as I have a small rating
  Вітаю,
  Займаюся перекладом, на цьому сайті новачок, тому чекаю завдання.
  Готова виконати по низькій ціні, так як маю малий рейтинг

 18. 155  
  2 days25 USD

  I can take it. This is my permanent work. discussions in private.
  Можу взятися за це. Це моя постійна робота. Обговорення в приваті.

 19. 271    1  0
  2 days25 USD

  Good Morning ! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Доброго ранку! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 20. 580    2  0
  1 day25 USD

  Good Morning Sergey

  The English B2. I have worked with translations for 4+ years. I suggest free to do a part of the work so that you are confident in my competence.

  Tell me what the amount you are counting on, and I’m sure you’ll get it all. I will do the task as soon as possible.

  I look forward to your message.
  Доброго дня, Сергій

  Англійська B2. З перекладами працюю 4+ роки. Пропоную безкоштовно зробити частину роботи, щоб ви впевнилися у моїй компетенції

  Скажіть, на яку суму ви розраховуєте, і мені скоріш за все це підійде. Зроблю задачу якнайшвидше

  Чекаю на ваше повідомлення

 21. 841    13  0
  2 days25 USD

  Good day !
  Ready to ensure fast and high quality performance of the task, after clarification of all the details.
  Level of Language Knowledge - C2
  You can find examples in the portfolio.
  The translation will be done manually.
  Details can be discussed in personal messages.
  Доброго дня!
  Готова забезпечити швидке та високоякісне виконання завдання, після уточнення всіх деталей.
  Рівень знання мови- С2
  З прикладами робіт можете ознайомитись в портфоліо.
  Переклад буде виконаний вручну.
  Подробиці можем обговорити в особистих повідомленнях.

 22. 371    9  1
  1 day25 USD

  Welcome, I offer my services.
  I do translation quickly and efficiently.
  pleased with cooperation.
  Вітаю, пропоную свої послуги.
  Виконаю переклад якісно та швидко.
  Рада співпраці.

 23. 230    2  0
  1 day25 USD

  Good evening . I have a Bachelor of German Philosophy, so I can easily translate your website. 1000sbp is 80gns. The time of performance depends on the amount of work. I will be happy to cooperate!
  Добрий вечір. Бакалавр германської філології, тому можу з легкістю перекласти ваш сайт. 1000сбп - 80грн. Час виконання залежить від об'єму роботи. Буду радий співпраці!

 24. 1514    98  6   1
  2 days25 USD

  I will quickly and efficiently fulfill my task. High copywriting experience guarantees bright outcome. I write unique, creative and with attention to the details. The price of the translation is 35 UAH per 1k sbp.
  Швидко та якісно виконаю задачу. Високий досвід копірайтингу гарантує блискучий результат. Пишу унікально, креативно та з увагою до деталей. Ціна перекладу - 35 грн за 1к сбп.

 25. 1851    49  1
  1 day25 USD

  Hello, this task meets my specialization and I can do it in the shortest time and the highest quality.Ready for long-term cooperation
  90 UAH for 1000 symbols without gap

  I will be happy to discuss the conditions with you.💯💯✔
  Здравствуйте, данное задание соответствует моей специализации и я могу выполнить его в короткие сроки и максимально качественно.
  💯 Готова к долгосрочному сотрудничеству 💯
  
90 грн за 1 000 символов без пробелов

  Буду рада обсудить с вами условия.✔️

 26. 172  
  5 days25 USD

  Good day !
  I’m just starting to work and I really want to help you and gain new experience.
  I have a level of C1, for 1000 characters - 100 UAH
  The same work, only from English to Ukrainian is in the portfolio
  Доброго дня!
  Тільки починаю працювати і дуже хочу вам допомогти, і набратися нового досвіду
  Маю рівень С1, за 1000 символів - 100 грн
  Схожа робота, тільки з англійської на українську є в портфоліо

 27. 257    1  1
  1 day25 USD

  Good evening, I have a level of English C1, ready to perform your task quickly and quality
  Доброго вечора, маю рівень англійської С1, готова швидко та якісно виконати Ваше завдання

 28. 702    25  0
  3 days25 USD

  Good afternoon. I recommend a good translation of your text. I count all your wishes. I have great experience in working with websites and professional English. Freelancehunt
  Доброго вечора. Пропоную гарний переклад Вашого тексту. Врахую всі Ваші побажання. Маю великий досвід в роботі з сайтми і професійну англійську мову. Freelancehunt

 29. 5326    203  0   2
  1 day25 USD

  Great experience in translation of sites, articles, presentations, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language, a skill to express your thoughts well and well.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  $95 for 1000 signs.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, презентацій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно та красиво виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  95 гривень за 1000 знаків із пробілами.
  Портфоліо: Freelancehunt

 30. 432    18  0
  3 days25 USD

  Good Morning, Sergey Ready to help you. Experience in translator work - 9 years, I have an IELTS certificate (level C1). The price is 65 UAH for 1000 Sbp. I would like to know the topic of the site. I will be happy to cooperate
  Доброго дня, Сергію! Готова допомогти вам. Досвід роботи перекладачем - 9 років, маю сертифікат IELTS (рівень С1). Вартість - 65 грн за 1000 сбп. Хотілося б дізнатися тематику сайту. Буду рада співпраці

 31. 646    10  0
  1 day25 USD

  Good morning, ready to start performing your order, education - journalist, writing/edit and translating texts for 3 years, there are a few details about the task I wait for discussion in private messages, I will be happy to work with you
  Доброго дня, готова почати виконувати ваше замовлення, за освітою - журналіст, пишу/редагую та перекладаю тексти 3 роки,є декілька уточнень щодо завдання чекаю на обговорення у приватних повідомленнях ,буду рада співпраці із вами

 32. 3788    89  0
  1 day25 USD

  Hello to you!

  My level of English is C2, and I work with an English (American English) carrier who corrected and checked all my work to make sure it is perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work! You can make sure she is a language holder if you want.

  I respond very quickly, and I would be happy to provide examples and samples of my previous projects.

  Cost: 150 grn for 1000 characters with gap
  Здравствуйте!

  Мой уровень английского C2, и я работаю с носителем английского языка (американский английский), которая исправляет и проверяет всю мою работу, чтобы убедиться, что она идеальна. Мы работаем очень быстро и гарантируем качество работы! Можете убедиться, что она носитель языка, если хотите)

  Я отвечаю очень быстро, и я был бы рад предоставить примеры и образцы моих предыдущих проектов.

  Стоимость - 150грн за 1000 символов с пробелами

 33. 429    6  0
  1 day25 USD

  I am a freelancer who is happy to help you.

  I study copywriting, practicing my knowledge every day.

  I speak Ukrainian, Russian, English, French.

  I do not use translators at work.

  I write a post, post.

  I work with clients and denials.

  I am for long-term cooperation, please contact me!
  Я фрілансер, який з радістю вам допоможе.

  Вивчаю копірайт, щодня практикуючи свої знання.

  Володію українською, російською, англійською, французькою мовами.

  Не використовую перекладачів у роботі.

  Пишу відгуки, пости.

  Працюю з клієнтами та запереченнями.

  Я за довгострокову співпрацю, звертайтеся!

 34. 1492    37  2
  5 days25 USD

  I am pleased to take on my job with professional translation into English. My level of English is C2. It will provide a quick and high quality translation of your text. Trust me, and I will deal with the task professionally and effectively.Always ready to find the optimal option to meet your needs and budget.
  З радістю взята на себе завдання з професійного перекладу на англійську мову. Мій рівень володіння англійською - C2. Забезпечу швидкий та високоякісний переклад вашого тексту. Довірте мені, і я впораюся із завданням професійно та ефективно.Завжди готова знайти оптимальний варіант для задоволення ваших потреб та бюджету.

 35. 799    21  0
  2 days25 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message. Details in private.
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Подробиці у приват.

 36. 544    4  0
  8 days25 USD

  Sergey, good day !

  I am a professional translator with 5 years of experience. I work with companies such as United24, Gagrin News, Minimal jewelry, my work: https://minimaljewelry.com/
  More of my works: Google Drive

  The translation is done with adaptation to the target audience, always in the time limits.
  The honorary is 0.02 cents per word, discussed on large volumes.

  I'll be happy to discuss the site and further work.
  Сергій, доброго дня!

  Я професійний перекладач, досвід роботи 5 років. Співпрацюю з такими компаніями, як United24, Gagrin News, Minimal jewelry, моя робота: https://minimaljewelry.com/
  Більше моїх робіт: Google Drive

  Переклад роблю з адаптацією під цільову аудиторію, завжди в оговорені строки.
  Гонорар 0.02 центи за слово, обговорюється на великих об'ємах.

  Пишіть, буду рада обговорити сайт та подальшу роботу.

 37. 1023    40  0   1
  1 day25 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 38. 22 more hidden bids

Current freelance projects in the category English

Translation from English to Chicago

40 USD

I am looking for a translator who will help with calls and other translation moments in Chicago.

English ∙ 1 proposal

Quick and easy translation of the dialogue into English.

Good day. I am about to visit a doctor with a complaint of ear pain. It is necessary to compose a response to the question "What is bothering you?" in English. Increase the politeness and courtesy of the text towards the doctor. Adapt for oral storytelling. History of the…

EnglishText translation ∙ 20 proposals

Need En/Ru translator for real-time translations

Good day. I need a translator who can translate the conversation in real time. Write your rates and availability. If you are free today, we can schedule the first conversation for today.

English ∙ 3 proposals

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 10 proposals

Proofreader for website in English

Good day, There is a Ukrainian and English version of the website. It is necessary to compare the pages of both sites for consistency of lexical content and correct any discrepancies (if necessary, translate). Examples of pages:…

EnglishText editing and proofreading ∙ 9 proposals

Client
Sergey Martunuk Meta Project
Ukraine Ukraine  76  0
Project published
3 months 3 days ago
506 views